Lesy České republiky a ochrana přírody

Jiří Stonawski

Státní podnik Lesy České republiky (dále LČR) obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesů a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků. Vzhledem k soustředění přírodních hodnot právě do lesních ekosystémů je současně největším správcem zvláště chráněných území přírody a lokalit soustavy Natura 2000 v České republice. Jako takový usiluje dlouhodobě o otevřenou komunikaci a spolupráci v této oblasti, a to nejen s orgány ochrany přírody, ale i s dalšími subjekty, jichž se tato problematika dotýká.

Zvláště chráněná území (ZCHÚ)

Zvláště chráněná území přírody mají u nás více než 170 let dlouhou tradici (Žofínský prales, 1838). Při vzniku Československé republiky v roce 1918 existovalo na jejím státním území celkem 20 soukromých přírodních rezervací, vyhlášených rozhodnutími jejich vlastníků. Od té doby u nás probíhá vyhlašování různými formami i různými státními orgány. Proto dnes mnohé vyhlašovací předpisy nevyhovují z řady hledisek současné právní úpravě. Takováto území jsou tedy postupně příslušnými orgány ochrany přírody přehlašována.

LČR se v této souvislosti aktivně podílejí na připomínkách jak k návrhům vyhlašovacích předpisů, tak plánů péče o tato území. Stejně přistupují i k nově vyhlašovaným ZCHÚ. Jako nejvíce problematické požadavky (ať již ve formě bližších ochranných podmínek či znění plánu péče) v současnosti vnímají omezení povinností vlastníka lesa v ochraně lesa (§ 32 zákona o lesích) či požadavky na bezzásahovost v genových základnách vyhlášených dle zákona č. 149/2003 Sb.

Z hlediska rozsahu zvláštní územní ochrany z důvodů ochrany přírody zůstávala celková výměra těchto území od roku 2005 zhruba stejná. Výrazný nárůst rozlohy těchto území nastal v letech 2004–2005, kdy došlo nejen k vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Český les, ale i většiny ptačích oblastí a první verze národního seznamu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000. Ve druhé polovině roku 2009 se pak projevil nárůst podílu rozlohy těchto území zejména z důvodů schválení doplňku národního seznamu evropsky významných lokalit (EVL) a vyhlášení posledních 2 ptačích oblastí soustavy Natura 2000. Podíl lesů ve zvláště chráněných územích a lokalitách soustavy Natura 2000 tak v současnosti činí zhruba 45 % rozlohy pozemků s právem hospodařit LČR.

Natura 2000

Novela zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (ZOPK), účinná ode dne 1. prosince 2009, zavádí oproti dosavadní právní úpravě tzv. základní ochranu EVL ze zákona. Vyžaduje-li pak udržení příznivého stavu ochrany EVL přísnější ochranu, stanoví vláda nařízením u této EVL nebo její části kategorii ZCHÚ, ve které ji příslušné orgány ochrany přírody nejpozději do 6 let od přijetí do evropského seznamu vyhlásí. Alternativou může být smluvní ochrana EVL nebo jejich částí, s novou lhůtou 2 roky (dosud 1 rok) od vyhlášení v nařízení vlády. Dopad této novely zatím nelze zodpovědně posoudit, zejména proto, že dosud chybí zmíněné nařízení vlády, určující, které EVL či jejich části mají být vyhlášeny jako ZCHÚ.

Pokud jde o smluvní ochranu, za zmínku zajisté stojí, že přes velký zájem LČR o smluvní ochranu EVL obsažených v původním národním seznamu se dosud podařilo uzavřít jedinou smlouvu – viz přehled smluvně chráněných území na portálu http://drusop.nature.cz. Situace v soukromých lesích je obdobná.

Z hlediska zásad péče o předměty ochrany v evropsky významných lokalitách byly Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) postupně připraveny 3 metodické materiály. Vedle jejich plných názvů a údajů o jejich zveřejnění uvádím rovněž informace ohledně případné součinnosti zástupců vlastníků lesů při jejich tvorbě či připomínkování:

- „Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000“, zveřejněné v periodiku MŽP Planeta 8/2004, které neprošly žádným připomínkovým řízením mimo rezort životního prostředí. Přestože se jedná o nelesní biotopy, nelze, vzhledem k historickému vývoji pozemkové držby u nás, vyloučit jejich výskyt na lesních pozemcích, případně i na pozemcích porostní půdy.

- „Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000“, Planeta 9/2006, jež byla vytvořena jako kompromisní dokument AOPK ČR, LČR, VLS a SVOL.

- „Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000“ (www.nature.cz/publik_syst2 /files08/management_druhu_evl.pdf), které nebyly ze strany lesnických subjektů odsouhlaseny.

Tyto materiály mají být výchozími podklady pro tvorbu plánů péče (tam, kde jsou nebo budou evropsky významné lokality součástí zvláště chráněných území) či nově zavedených souhrnů doporučených opatření pro ty EVL, k jejichž ochraně bude dostačující základní ochrana stanovená v § 45c odst. 2 ZOPK.

Spolupráce v ochraně přírody

LČR se ve vlastní režii i ve spolupráci s orgány ochrany přírody, výzkumnými pracovišti, vysokými školami, nevládními neziskovými organizacemi i dalšími zájemci podílejí mimo jiné na řadě konkrétních opatření k ochraně a podpoře vybraných ohrožených rostlinných i živočišných druhů.

Od roku 1998 vyrábějí vlastní ptačí budky a krmítka různých typů, které jsou velmi kladně hodnoceny odbornou veřejností. V tomto roce byla nově zahájena také výroba budek pro čmeláky jakožto významné opylovače. Bližší informace o typech vyráběných budek a krmítek jsou k dispozici na www.semenarskyzavod.cz.

Bezzásahová území a jejich monitoring

Příkladem dlouhodobé spolupráce LČR s AOPK ČR je vymezování bezzásahových území v lesích a jejich monitoring, kterému byl věnován příspěvek v Lesnické práci 5/2008.

Dne 21. října 2008 byla podepsána aktualizovaná smlouva mezi LČR a AOPK ČR o spolupráci při vymezování bezzásahových území v lesích a jejich monitoringu. Původní dohoda z roku 2002 se tím rozšířila i na území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) mimo CHKO. Současně byla téhož dne podepsána smlouva o vymezení bezzásahového území Libický luh – část Havrany ve Středočeském kraji.

Celkem bylo dosud vymezeno 9 území o souhrnné výměře 656,8 ha.

Podrobnější informace o jednotlivých lokalitách spolu s výsledky úvodního monitoringu jsou k nahlédnutí na našem webu www.lesycr.cz/cs/odborna-verejnost/ochrana-prirody/vymezovani-bezzasahovych-uzemi.ep/. V roce 2009 probíhala přípravná jednání o případném vymezení dalších území.

Jednotlivé lokality jsou nově na přístupových místech k nim označovány společnou informační tabulí „Bezzásahové území“. Dále jsou připravovány tabule s orientační mapkou a textem popisujícím příslušné bezzásahové území. Z důvodů potenciálního pádů stromů nebo jejich částí v důsledku bezzásahovosti jsou dále označovány jednotnou tabulí „Nebezpečí pádu stromu“.

Spolupráce s nevládními organizacemi

Od roku 1999 probíhá každoroční smluvní spolupráce s Českým svazem ochránců přírody (www.csop.cz). V roce 2008 byly v rámci této spolupráce čerpány celkem 3 mil. Kč vlastních prostředků LČR, z toho na kapitolu Ochrana biodiverzity, zaměřenou zejména na mapování výskytu a opatření k ochraně jednotlivých skupin organismů 1,5 mil. Kč a na podporu záchranných stanic 375 000 Kč.

Od roku 2007 probíhá rovněž spolupráce s Českou společností ornitologickou (www.birdlife.cz). Tato spolupráce se odvíjí od společné „Deklarace o spolupráci v oblasti ochrany přírody a krajiny“ ze dne 30. 8. 2007 a je delegována na jednotlivá krajská ředitelství a lesní závody LČR.

Financování

Činnost podniku není financována ze státního rozpočtu, ale z vlastních zdrojů, případně prostřednictvím komerčních bankovních nástrojů a dotačních titulů EU. Totéž se týká i hospodaření ve zvláště chráněných územích a územích soustavy Natura 2000, na něž LČR nedostávají obligatorně finanční prostředky ze státního rozpočtu ani z žádného jiného vnějšího zdroje. Například v roce 2008 byly příspěvky z národních zdrojů týkající se ochrany přírody a krajiny pro LČR následující:

- V rámci „Programu péče o krajinu“ MŽP obdržely LČR na opatření ve zvláště chráněných územích, EVL a ptačích oblastech celkem 6,240 mil. Kč. Na opatření v lokalitách mimo tato území činily dotace 794 tis. Kč.

- V rámci „Programu stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu“ obdržely LČR dotaci ve výši 597 tis. Kč. Dotace byla využita zejména na zvýšení podílu dřevin přirozené dřevinné skladby a jejich ochranu proti škodám zvěří. Tento dotační program byl v roce 2008 ukončen.

Náhrady újmy

Z hlediska problematiky náhrady újmy za omezení lesního hospodaření z důvodů ochrany přírody uplatnily LČR za rok 2008 újmu v celkové výši bezmála 60 mil. Kč.

Výkladové problémy stávajícího ustanovení § 58 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, týkající se náhrady újmy v případě, kdy omezení vzniklo před datem nabytí vlastnictví příslušného pozemku, spolu s nutností řešit další problémy lesnického hospodaření ve vztahu k ochraně přírody, byly důvodem vzniku pozměňovacího návrhu k projednávané novele tohoto zákona, připraveného ve spolupráci se SVOL. Novela nabyla účinnosti dnem 1. prosince 2009.

Součástí dohody s MŽP v rámci přípravy pozměňovacího návrhu byl rovněž příslib MŽP zahájit přípravu novely prováděcí vyhlášky č. 335/2006 Sb., a to do půl roku od schválení tohoto zákona.

Rovnováha mezi ochranou přírody a konkurenceschopností

LČR usilují a nadále budou usilovat o rovnováhu mezi požadavky ochrany přírody, jiných veřejných zájmů na lesích a zacho-váním konkurenceschopnosti na evropském a světovém trhu.

V tomto roce se LČR rovněž aktivně zapojily do informační kampaně k roku 2010 – Mezinárodnímu roku biodiverzity, vyhlášenému Valným shromážděním OSN. Konkrétní akce v rámci této kampaně budou postupně zveřejňovány na webu Lesů ČR.

Adresa autora: RNDr. Jiří Stonawski

Lesy České republiky, s.p.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Foto: autor

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.