Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 5/10

Změny v Seznamu povolených přípravků na ochranu lesa v roce 2010

Marie Geráková, Petr Zahradník

Praktické řešení mnoha problémů s biotickými škodlivými činiteli v lesním hospodářství spočívá v aplikaci pesticidů. Proto je registraci nových přípravků a „odstraňování“ přípravků s nevyhovujícími parametry věnována značná pozornost. V rámci Lesní ochranné služby, ustanovené v rámci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., je v dvouletých intervalech vydáván Seznam povolených přípravků na ochranu lesa. Poslední Seznam byl vydán v roce 2009. Tento registr vychází ze Seznamu registrovaných přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin zpracovaném Státní rostlinolékařskou správou (v přetisku vydávaném Českou společností rostlinolékařskou).

Rod Belcredi - Historie a současnost šlechtických lesních majetků

Rozhovor s Ludvíkem Belcredi, spolumajitelem panství rodu Belcredi, a správcem lesního majetku Ivo Gottvaldem.

V roce 2009 uplynulo dvacet let našeho života v demokratické zemi. Životy mnohých z nás se změnily, většinou k lepšímu. Dnešnímu relativně svobodnému životu předcházelo 50 let plánovaného centralismu. V lesnickém oboru to znamenalo upevnění postavení hospodářské úpravy lesů v celostátním měřítku, protože všechny lesy byly obhospodařovány stejným způsobem. Mnohé z lesních majetků měly za sebou velmi pozoruhodnou a úspěšnou historii, která byla v roce 1948 násilně přerušena zestátněním.

Jaké byly osudy majitelů lesů a nemovitostí, kteří měli ke svému majetku velice silný vztah a byli průkopníky trvale udržitelného lesnického hospodaření v celém Rakousku-Uhersku? Kam se poděli tito lidé v období socialismu? V jakém stavu jim byl vrácen dlouho postrádaný rodový majetek a jak se vyrovnávali s pocitem nově nabyté odpovědnosti? Daří se jim v dnešní tržně orientované ekonomice obnovovat a rozmnožovat svoje statky? Na tyto a mnohé další otázky by měl odpovědět připravovaný seriál rozhovorů s potomky šlechtických rodů v České republice.

Historie a současnost šlechtických lesních majetků

Karel Vančura

Lesnická práce se v následujících číslech bude věnovat formou rozhovorů lesním majetkům, které jsou na území našeho státu spravovány potomky šlechtických rodů. Tyto majetky mají pozoruhodnou a z lesnického hlediska obvykle úspěšnou historii, která byla opakovaně násilně přerušena. Předložený článek se snaží nastínit historii vzniku vlastnictví lesů, šlechtického majetku i termínu šlechta. V dalších článcích se pak dozvíte, jaké byly osudy majitelů lesů, kteří měli ke svému majetku velice silný vztah a byli nejen u nás průkopníky trvale udržitelného obhospodařování lesů.

Úvodník

Vážení čtenáři,

Letošní rok z pohledu ochrany lesa do jisté míry naplňuje negativní (z části až katastrofické) předpovědi z minulého roku. Orkány Kyrill, Emma a další, včetně lokálních bouří a vichřic, připravily v průběhu minulých dvou let velmi dobré podmínky pro namnožení lýkožrouta smrkového a dalších kůrovců na smrku. V lesních porostech se lokálně objevil dostatek materiálu pro další množení kůrovců, a to v důsledku pozdního zpracování atraktivní hmoty.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.