Podpora lesního hospodářství v jednotlivých krajích

Petra Kulhanová

Následující přehled zpracovává informace o příspěvcích na hospodaření v lesích v rámci jednotlivých krajů od roku 2008 do 2012 a výhled na letošní rok. Do přehledu je zahrnuto i Hlavní město Praha, které oblast lesů podporuje formou grantů.

U každého kraje i hlavního města Prahy jsou stručně zpracovány nejaktuálněji dostupné informace o lesích z roku 2011 (Informace o stavu lesů z LHP(O), k 31. 12. 2011, zdroj ÚHÚL). Všechny číselné údaje jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo. Informace o příspěvcích na hospodaření v lesích zaslaly jednotlivé kraje a Hlavní město Praha na základě dotazníku Lesnické práce.

Hlavní město Praha
Základní informace o lesích

Porostní plocha byla v roce 2011 4 628,4 ha, z toho lesy hospodářské zaujímaly plochu 15,4 ha, lesy ochranné 404,4 ha a lesy zvláštního určení 4 208,6 ha. V druhovém složení převládaly s 65,6 % listnaté dřeviny. Z listnatých dřevin byl nejvíce zastoupen dub s 31,1 %, akát 7,2 %, lípa 5,3 % a habr 4,2 %. Z jehličnatých převládala borovice 19,9 %, smrk 8,5 % a modřín 5,2 %. Zásoba byla 844 960 m3 b.k., to je 182,6 m3/ha. Na zásobě se nejvíce podílel dub (31,7 %), borovice (19,6 %) a smrk (14,3 %). Průměrné obmýtí v hospodářských lesích bylo 101 let, v ochranných lesích 142 let a v lesích zvláštního určení 127 let.

Granty
Hlavní město Prahy podporuje projekty z tematické oblasti lesů, které mohou přispět ke stabilizaci nebo rozšíření lesů formou grantů. Mezi podporované aktivity patří například:
- umělá obnova lesů sadbou - první zalesnění,
- ochrana mladých lesních porostů proti buřeni a proti zvěři,
- výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku,
- přeměna nevhodné druhové skladby lesních porostů,
- podpora certifikace lesních majetků systémem Forest Stewardship Council (FSC),
- zvýšení ekologické stability lesa a posílení jeho mimoprodukčních funkcí.
Od roku 2008 do 2012 byla přidělena na granty v oblasti lesů částka 730 000 Kč, viz tabulka.
Pro rok 2013 je na granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí vyčleněna částka 8,4 mil. Kč. Jedná se o stejnou částku jako v roce 2012, kdy bylo z této částky čerpáno 7,55 milionů. Do oblasti lesů by mělo putovat 5 % z celkové částky tedy 420 000 Kč.

Jihočeský kraj
Základní informace o lesích

V roce 2011 byla rozloha lesů v Jihočeském kraji 370 838,9 ha. Lesy hospodářské zaujímaly 293 921,4 ha, lesy ochranné 5 545,2 ha a lesy zvláštního určení 71 372,4 ha. Jehličnaté dřeviny byly zastoupeny 85 %. Nejvíce byl zastoupen smrk ztepilý s 54,9 %, dále pak borovice s 26,2 %, z listnatých dřevin byl nejčetnější buk s 4,8 % a dub se 3,2 %. Porostní zásoba za všechny kategorie byla 106 363 020 ha, to je 286,8 m3/ha. Největší měrou se na zásobě podílel smrk (62,7 %) a borovice (25,1 %). Průměrné obmýtí v hospodářských lesích bylo 113 let, v lesích ochranných 142 a v lesích zvláštního určení 140 let.

Dotace
Aktuální stav dotačních titulů poskytovaných krajem v roce 2013:
- B - Obnova, zajištění a výchova po-rostů
- D - Ekologické a k přírodě šetrné
technologie (bude poskytován pouze do 31. 3. 2013)
Na rok 2013 je na hospodaření v lesích alokováno 22 milionů korun. Maximální výše příspěvku (limit) na jednoho žadatele v jednom kalendářním roce činí 500 000 Kč (pokud v jednotlivém případě na základě okolností hodných zřetele nebude rozhodnuto příslušným orgánem kraje jinak). Pokud má vlastník lesa více nájemců, vztahuje se limit na vlastníka lesa.

Jihomoravský kraj
Základní informace o lesích

Porostní plocha v roce 2011 činila 196 716,4 ha, z toho lesy hospodářské zaujímaly 125 029,2 ha, lesy ochranné 3 872 ha a lesy zvláštního určení 67 815,2 ha. Listnaté a jehličnaté dřeviny byly zastoupeny téměř rovnoměrně s mírnou převahou listnatých (50,2 %). Z listnatých dřevin dominoval dub s 21,1 %, buk byl zastoupen 8,4 %, habr 5 %. Z jehličnatých převládal smrk (26,2 %) a borovice (16,6 %), významněji byl ještě zastoupen modřín (5,1 %). Porostní zásoba byla 46 840 000 m3 b.k., tj. 238,1 m3/ha. Smrk se na zásobě podílel 34,6 %, dub 17 % a borovice 16,3 %. Průměrné obmýtí v hospodářských lesích bylo 109 let, v lesích ochranných 150 a v lesích zvláštního určení 118 let.

Dotace
Aktuální stav dotačních titulů poskytovaných krajem v roce 2013:
n B – Obnova, zajištění a výchova porostů
V rozpočtu Jihomoravského kraje bylo na finanční podpory na hospodaření v lesích vyčleněno pro rok 2013 celkem 20 000 000 Kč.  Maximální výše přiznané podpory je 5 000 000 Kč pro jednoho žadatele a rok.

Karlovarský kraj
Základní informace o lesích

Porostní plocha v roce 2011 byla 139 800,2 ha. Lesy hospodářské tvořily 70 268,4 ha, lesy ochranné 4 361,2 ha a lesy zvláštního určení 65 170,6 ha. V druhovém složení převládaly s 82,4 % jehličnany, konkrétně smrk (68,7 %) a borovice s 9,5 %. Z listnáčů byla nejčastěji zastoupena bříza (4,4 %), buk (3,6 %) a olše (2,3 %). Celková porostní zásoba byla 35 174 080 m3 b. k. (251,6 m3/ha), nejvíce se na ni podílel smrk s 79,1 % a borovice 9,1 %. Průměrné obmýtí v hospodářských lesích bylo 114 let, v lesích ochranných 157 let a v lesích zvláštního určení 119 let.

Dotace
Aktuální stav dotačních titulů poskytovaných krajem v roce 2013:
- A – Obnova lesů poškozených imisemi
- B – Obnova, zajištění a výchova lesních porostů
- D – Ekologické a k přírodě šetrné technologie
Celkové vyhrazené finanční prostředky z rozpočtu Karlovarského kraje na příspěvky na hospodaření v lesích v roce 2013 činí 9 000 000 Kč.

Královéhradecký kraj
Základní informace o lesích

Lesy zaujímaly rozlohu 144 460,6 ha, z toho lesy hospodářské 97 304,1 ha, lesy ochranné 12 067,6 ha a lesy zvláštního určení 35 089 ha. Jehličnany byly zastoupeny 75,7 %, nejvýznamnější dřevinou je smrk 59,1 % a borovice 10,7 %, významněji byl zastoupen i modřín (4 %). Z listnatých dřevin převládal dub (8,9 %), buk (4,3 %) a bříza (3 %). Zásoba byla 37 175 600 m3 b.k. (257,3 m3/ha), 68,3 % se na ni podílel smrk a 9,4 % borovice. Průměrné obmýtí v hospodářských lesích bylo 111 let, v lesích ochranných 152 a v lesích zvláštního určení 117 let.

Dotace
Aktuální stav dotačních titulů poskytovaných krajem v roce 2013:
- A – Obnova lesů poškozených imisemi
- B – Obnova, zajištění a výchova porostů
- D – Ekologické a k přírodě šetrné technologie
Pro rok 2013 je vyčleněno na hospodaření v lesích 7 000 000 Kč. Maximální výše příspěvků pro jednoho žadatele na daný rok je 2 500 000 Kč.

Liberecký kraj
Základní informace o lesích

Celková porostní plocha byla 135 159,7 ha, z toho 85 728,5 ha tvořily lesy hospodářské, 11 517,8 ha lesy ochranné a 37 913,5 ha lesy zvláštního určení. Jehličnaté dřeviny tvořily 78,4 %. Převládal smrk (49,3 %) a borovice (23,9 %), z listnatých byl zastoupen významněji buk 7,9 %, bříza 4,5 % a dub 3 %. Zásoba byla 30 132 080 m3 b.k., tj. 222,9 m3/ha. 58,2 % se na ni podílel smrk a 22 % borovice. Průměrné obmýtí za hospodářské lesy bylo 112 let, za lesy ochranné 142 let a za lesy zvláštního určení 117 let.

Dotace
Od roku 2009 jsou uplatňována úsporná opatření. Pro rok 2013 zatím není jasné, zda se budou příspěvky vůbec vyplácet, a pokud ano, v jaké podobě.

Moravskoslezský kraj
Základní informace o lesích

Porostní plocha byla 186 963,5 ha, lesy hospodářské tvořily 155 459,2 ha, lesy ochranné 1 569,9 ha a lesy zvláštního určení 29 934,5 ha. Jehličnaté dřeviny byly zastoupeny 68,7 %. Z dřevin převládal smrk s 59,2 %, dále byl významněji zastoupen buk (13,4 %), modřín (4,1 %) a borovice (3,5 %). Zásoba byla 52 509 770 m3 b.k., tedy 280,9 m3/ha. 70,2 % se na zásobě podílel smrk, 10,7 % buk. Průměrné obmýtí za hospodářské lesy bylo 108 let, v lesích ochranných 142 a v lesích zvláštního určení 132 let.

Dotace
Aktuální stav dotačních titulů poskytovaných krajem v roce 2013:
- B – Obnova, zajištění a výchova lesních porostů
Pro rok 2013 je vyčleněno na hospodaření v lesích 18 000 000 Kč.
Z okruhu příjemců jsou pro letošní rok vyloučeny lesní pozemky v majetku státu a obcí.

Olomoucký kraj
Základní informace o lesích

Porostní plocha byla 179 599,3 ha, z toho lesy hospodářské 135 869,6 ha, lesy ochranné 5 507,5 ha a lesy zvláštního určení 38 222,2 ha. Jehličnaté dřeviny byly zastoupeny 68 %. Nejčastější dřevinou byl smrk s 57,5 %, dále buk se 13,9 %, modřín 5 % a borovice 4 %. Zásoba byla 50 291 540 m3 b.k., to je 280 m3/ha. Smrk se na zásobě podílel 65,2 %, buk 11,5, modřín 6,7 %. Průměrné obmýtí za hospodářské lesy bylo 110 let, ochranné 155 let, lesy zvláštního určení 122 let.

Dotace
Aktuální stav dotačních titulů poskytovaných krajem v roce 2013:
- B – Obnova, zajištění a výchova lesních porostů
- D – Ekologické a k přírodě šetrné technologie
Vyhrazené finanční prostředky na hospodaření v lesích na rok 2013 jsou ve výši 9 mil. Kč. Maximální výše příspěvků pro jednoho žadatele na jeden rok je 1 500 000 Kč.

Pardubický kraj
Základní informace o lesích

Celková rozloha lesů v roce 2011 byla 130 249,9 ha, lesy hospodářské zaujímají plochu 113 758,2 ha, lesy ochranné 1 137,7 ha a lesy zvláštního určení 15 354 ha. Jehličnaté dřeviny tvořily 78,8 %. Zastoupení nejvýznamnějších dřevin bylo následující:  smrk 55,5 %, borovice 17,6 %, modřín 4,4 %, buk 6 %, dub 4,6 %. Zásoba byla 36 084 610 m3 b.k., to je 277 m3/ha. Největší podíl na zásobě měl smrk (64,3 %), borovice (16,1 %), modřín 5,1 % a buk 4,9 %. Průměrné obmýtí za hospodářské lesy bylo 108 let, za lesy ochranné 147 let a za lesy zvláštního určení 123 let.

Dotace
Aktuální stav dotačních titulů poskytovaných krajem v roce 2013:
- B –  Obnova, zajištění a výchova porostů,
- D –  Ekologické a k přírodě šetrné technologie,
Vyhrazené finanční prostředky na hospodaření v lesích na rok 2013 12 823 000 Kč.

Plzeňský kraj
Základní informace o lesích

Porostní plocha byla 294 477,8 ha, z toho lesy hospodářské tvořily 240 417,9 ha, lesy ochranné 4 095,6 ha a lesy zvláštního určení 49 964,3 ha. 84,8 % lesů bylo tvořeno jehličnany, v druhovém složení převládal smrk (55,9 %), borovice 24,4 %, buk 4,1 % a dub (3,5 %). Zásoba byla 77 477 960 m3 b. k., tedy 263,1 m3/ha. Smrk se na zásobě podílel 66 %, borovice 21 % a buk 3 %. Průměrné obmýtí v hospodářských lesích bylo 113 let, v lesích ochranných a lesích zvláštního určení 143, resp. 154 let.

Dotace
Aktuální stav dotačních titulů poskytovaných krajem v roce 2013:
- A – Obnova lesů poškozených imisemi
- B – Obnova, zajištění a výchova lesních porostů
- D – Ekologické a k přírodě šetrné technologie
Vyhrazené finanční prostředky na hospodaření v lesích na rok 2013 činí 15 mil. Kč.
Finanční prostředky budou poskytovány ve výši 80 % z požadované částky uvedené v žádosti po provedené kontrole, do výše 0,5 mil. Kč na žadatele (lesní majetek).

Středočeský kraj
Základní informace o lesích

V roce 2011 byla porostní plocha lesů ve Středočeském kraji 299 560 ha. Podle kategorizace bylo 220 057,6 ha lesů hospodářských, 8 120 lesů ochranných a 71 382,4 lesů zvláštního určení. V zastoupení převládaly jehličnaté dřeviny se 70 %, z dřevin převládal smrk ztepilý (37 %), borovice (26,5 %) a modřín (5,6 %). Z listnatých dřevin měl největší zastoupení dub s 12,1 %, následován bukem 4,5 % a břízou (2,8 %). Porostní zásoba v lesích hospodářských byla 70 298 970 m3 b.k., 234,7 m3/ha. Průměrné obmýtí v hospodářských lesích bylo 112 let, v lesích ochranných 152 let a v lesích zvláštního určení 122 let.

Dotace
Aktuální stav dotačních titulů:
V „Zásadách pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití“ byly notifikovány tři dotační podtituly (A, B a D). V důsledku redukce finančních prostředků od roku 2010 nebyly dotační tituly A a D obsazeny finančním limitem. Stejný výhled je předpokládán i v roce 2013, nicméně konkrétní úsporná opatření dosud nebyla schválena Radou SK.
V rozpočtu pro rok 2013 je alokována částka ve výši 3,5 mil. Kč.

Ústecký kraj
Základní informace o lesích

Porostní plocha byla 157 060,1 ha, z toho lesy hospodářské zaujímaly porostní plochu 76 171,4 ha, lesy ochranné 11 120,9 ha a lesy zvláštního určení 69 767,8 ha. Jehličnany byly zastoupeny 57,4 %. V druhovém složení převládal smrk s 33,3 %, borovice s 10,8 %, dub 9,9 %, buk 9,3 % a modřín 7,7 %. Zásoba byla 27 437 520 ha, to je 174,7 m3/ha. Největší mírou se na zásobě podílel smrk (45,5 %), borovice (11,5 %) a buk (10,3 %). Průměrné obmýtí za hospodářské lesy bylo 114 let, lesů ochranných 148 let a lesů zvláštního určení 107 let.

Dotace
Z rozpočtu kraje bylo v letech 2008–2012 na podporu hospodaření v lesích vyplaceno celkem 60,7 mil. Kč, a to výhradně na dotační titul B – obnova, zajištění a výchova lesních porostů.
Aktuální stav dotačních titulů:
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 8/2Z/2012 ze dne 19. 12. 2012 byly na podporu hospodaření v lesích vyčleněny finanční prostředky ve výši 6 mil. Kč. Další postup v poskytování příspěvků v roce 2013 bude odvozen z rozhodnutí orgánů kraje.

Kraj Vysočina
Základní informace o lesích

Porostní plocha byla 202 049,1 ha, z toho lesy hospodářské zaujímaly plochu 187 447 ha, lesy ochranné 1 125,4 ha a lesy zvláštního určení 13 476,8 ha. S 87,6 % převládaly jehličnany, smrk byl zastoupen 72,5 %, borovice 10,8 %, modřín 3,1 %, z listnáčů byl nejčastější buk (3,5 %), dub (2,2 %) a olše (1,8 %).   
Celková zásoba byla 65 000 750 m3 b.k., to je 321,7 m3/ha. Na zásobě se nejvíce podílel smrk (81,1 %), borovice (9,3 %) a modřín (3,2 %).  Průměrné obmýtí za hospodářské lesy bylo 109 let, za lesy ochranné 149 let a za lesy zvláštního určení 130 let.

Dotace
Aktuální stav dotačních titulů poskytovaných krajem v roce 2013:
- A – Obnova lesů poškozených imisemi
- B – Obnova, zajištění a výchova lesních porostů
- D – Ekologické a k přírodě šetrné technologie
Pro rok 2013 je v rozpočtu Kraje Vysočina vyhrazeno 22,5 mil. Kč.

Zlínský kraj
Základní informace o lesích

Porostní plocha byla 154 372 ha, z toho lesy hospodářské zaujímaly plochu 137 524 ha, lesy ochranné 81,8 ha a lesy zvláštního určení 16 766,2 ha. Jehličnaté a listnaté dřeviny byly zastoupeny téměř vyrovnaně, jehličnaté tvořily 56,1 %. Z jehličnatých dřevin převládal smrk s 43,8 %, borovice s 6 % a modřín s 3,5 %. Z listnatých dřevin byl nejčastější buk (21,3 %), dub (9,1 %) a habr (4,3 %). Celková zásoba byla 47 348 990 m3 b.k., to je 306,7 m3/ha. 50,8 % se na zásobě podílel smrk, 20 % buk. Průměrné obmýtí v hospodářských lesích bylo 108 let, v lesích ochranných 150 let a v lesích zvláštního určení 128 let.

Dotace
Aktuální stav dotačních titulů poskytovaných krajem v roce 2013:
- B – Obnova, zajištění a výchova lesních porostů,
- D –  Ekologické a k přírodě šetrné technologie (mimo vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu).
Vyhrazené finanční prostředky na hospodaření v lesích na rok 2013 jsou ve výši 15 200 000 Kč. Maximální celková suma příspěvku pro jednoho žadatele je ve výši 500 000 Kč na žádosti podané v roce 2013.

Zpracovala Petra Kulhanová
Ilustrační foto: Petra Kulhanová a Jan Příhoda

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.