Příspěvek na hospodaření v lesích v rámci krajů – ohrožený druh?

Petra Kulhanová

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích lze získat z několika zdrojů: ministerstva zemědělství, ministerstva životního prostředí, ministerstva obrany (v případě pozemků důležitých pro obranu státu) a od roku 2005 také z rozpočtu krajů, které začaly hrát významnou roli v souvislosti se zákonem o rozpočtovém určení daní a změně legislativy upravující poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích.

Rok 2013
V letošním roce jsou na základě Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích 2013 a způsobu jejich využití poskytovány příspěvky:
- A - obnova lesů poškozených imisemi,
- B - obnova, zajištění a výchova lesních porostů,
- C - sdružování vlastníků lesů malých výměr,
- D - ekologické a k přírodě šetrné technologie,
- E - neobsazeno (dříve zajištění mimoprodukčních funkcí),
- F - neobsazeno (dříve hrazení bystřin),
- G - vybrané činnosti mysliveckého hospodaření,
- H - vyhotovení LHP v digitální formě,
- I - ostatní hospodaření v lesích,
- J - neobsazeno (dříve 2012 programy spolufinancované fondy ES),
- K - chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců.
Z rozpočtu krajů jsou poskytovány příspěvky na dotační tituly A, B, C a D. V letošním roce ale začne ministerstvo zemědělství vyplácet v rámci dotačního titulu D – ekologické a k přírodě šetrné technologie, příspěvek na vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu. Ministr zemědělství Petr Bendl je velkým milovníkem koní, důvod tohoto kroku se tak nabízí a vlastníci a správci lesa na něm určitě „vydělají“ (navíc v krajích zůstane více prostředků na jiné předměty příspěvků). Dotační titul C neposkytl ani jeden z krajů a je otázkou, jaký bude jeho osud za situace, kdy ho v roce 2010 naposledy proplácel kraj Vysočina.

Vývoj finančních prostředků
Vývoj finančních prostředků vyplacených jednotlivými kraji v letech 2008–2012 s výhledem na rok 2013 ukazuje tabulka.
Období let 2008-2011 je zpracováno ve formě grafů, které kromě vývoje finančních prostředků vyplacených jednotlivými kraji znázorňují trend dotací v přepočtu na 1 ha u soukromých lesů a v počtu žádostí. Z publikovaných dat je u většiny krajů patrný setrvalý pokles finančních prostředků určených na podporu hospodaření v lesích, markantní pokles prostředků
v některých krajích přinesl letošní rok. V návaznosti na snižující se prostředky určené na podporu hospodaření v lesích některé kraje stanovily limit na jednoho žadatele, procentuální krácení (nebo stanovení koeficientu v případě, že je překročen finanční limit rozpočtu kraje, aby byli uspokojeni všichni žadatelé) či zúžení okruhu možných žadatelů (např. v Morav-skoslezském kraji jsou vyloučeny pozemky v majetku obcí). Nutno podotknout, že existují kraje, kde výše dotací zůstává víceméně stabilní. Faktem ale zůstává, že výše dotací z roku 2005, tedy prvního roku financování dotací kraji po přechodu z ministerstva zemědělství, je nedosažitel-ným snem. Nabízí se otázka, jak budou dotace do lesnictví v krajích vypadat za pár let, pokud se nastavený trend nepodaří změnit. V některých krajích se z dotací již dnes začíná stávat ohrožený druh…
Myslíte si, že jsou dotace do lesního hospodaření dostatečné? Budeme rádi za vaše názory, podněty a diskusní příspěvky na téma dotací do LH, které můžete posílat na v tiráži uvedené kontakty.

Petra Kulhanová
Ilustrační foto: Jan Příhoda

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.