AKTUALITY

TRŽNÍ PRODUKCE LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ NEPOROSTE

Tržní produkce lesního hospodářství se v příštích letech zřejmě nebude zvyšovat. Dodávky dříví se budou pohybovat mezi 14 až 15 miliony metrů krychlových ročně, což odpovídá současné úrovni. V nejbližších 40 letech se významně nezmění ani skladba dodávaného dříví. Téměř 90 % budou tvořit jehličnaté dřeviny. Podíl listnatých překročí deset procent, ale dále nestoupne. Vy-plývá to z materiálu Ministerstva zemědělství ČR. 

Roční přírůst dřeva se v tuzemsku pohybuje kolem 18 milionů metrů krychlových, což vzhledem k objemu těžby znamená, že zásoby dřeva trvale rostou. Cílem lesnické politiky však není dále výrazně zvyšovat těžbu. Podle MZe je jedna třetina lesů na území republiky vyjmuta z hospodářských lesů. To znamená, že prioritou není produkční funkce. Spotřeba dřeva a výrobků z něj je v ČR dosud nízká, což se odvíjí od životní úrovně obyvatel a jejich kupní síly. V příštích letech Ministerstvo počítá se zvyšováním tuzemské spotřeby v návaznosti na růst hrubého domácího produktu (HDP). Podíl lesního hospodářství na HDP bude v závislosti na rozvoji průmyslu trvale klesat. V současnosti se odvětví lesního hospodářství dosahuje 0,6 až 0,7 %.

Podle Agrovebu, redakce

VÝJIMKA PRO MOTOROVÉ PILY

Na základě žádosti odboru tvorby lesa Ministerstva zemědělství ČR vydal Hlavní hygienik ČR výjimku z vyhlášky č. 13/1977 Sb. pro motorové pily Husqvarna, Stihl, Dolmar a Jonsered používané v lesním hospodářství do 31. 12. 2002, která řeší expoziční dobu práce s uvedenými motorovými pilami od 1. 1. 2001. Tato výjimka se týká uvedených typů motorových pil v mýtní (probírkové) těžbě dřeva v lesním hospodářství, tj. 180 (150) min. za směnu na jednoho pracovníka, za předpokladu plnění opatření ve výše citované “Výjimce” a v návodech k obsluze jednotlivých pil.

Ministerstvo zemědělství ČR

LESNÍ ŠKOLA JEZÍRKO

Město Brno se bude spolu s Jihomoravským krajem, Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou a Domem ekologické výchovy Lipka podílet na zřízení a provozování výukového zařízení pro děti od 8 do 13 let s poetickým názvem Lesní škola Jezírko. “Chceme, aby si děti vážily lesa. K tomu je nutné, aby jej co nejlépe poznaly” komentoval primátor Brna doporučení městské rady, aby zastupitelé schválili smlouvu o sdružení finančních a materiálních prostředků s ostatními zúčastněnými subjekty a zařadili tuto akci ještě do rozpočtu na rok 2002.

Podle Práva, redakce

HOSPODAŘENÍ OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PLZEŇ

Oblastní inspektorát Plzeň (OIP) státního podniku Lesy České republiky (LČR) informoval o aktivitách lesních správ (LS) v jeho působnosti. Cílem akce bylo poskytnout veřejnosti podrobnou informaci o tom, jak v tomto regionu LČR plní funkci hospodáře ve státních lesích. Finanční prostředky vynakládané na tyto činnosti hradí nejen státní rozpočet, ale i vlastních zdroje LČR. Celkový roční finanční objem prací činí přibližně 10 mil. Kč. V roce 2000 to bylo 9 933 tis. Kč, z čehož 7 044 tis. Kč plynulo ze státního rozpočtu a zbylé prostředky ve výši 2 889 tis. Kč poskytly LČR. Podíl přirozené obnovy se zvýšil z 54 ha v roce 1998 na 75 ha v roce 2000. Těchto 75 ha představuje 13 % z celkového prvního zalesnění. V roce 1998 bylo nutné opakovaně obnovit 155 ha, o dva roky později pouze 94 ha. Nezdar zalesnění se podařilo snížit ze 42 % v roce 1998 na 15 % v roce 2000. Podíl nahodilé těžby ve srovnávaných letech poklesl o 15 % (ze 153 370 m3 v roce 1998 na 94 650 m3 v roce 2000). Podíl listnáčů při obnově se během sledovaného období mírně zvýšil. Tento trend se daří držet na úrovni 30 % z celkového podílu zalesnění. Celkové tržby vzrostly z 247 094 tis. Kč v roce 1998 na 270 636 tis Kč v roce 2000 (čili o 23 542 tis. Kč). Značnou část těchto příjmů tvoří tržby za prodané dříví. Náklady v loňském roce vzrostly, oproti roku 1998 o 9 073 tis. Kč. Hrubý hospodářský výsledek za rok 2000 dosáhl 76 656 tis. Kč (což představuje oproti roku 1998 nárůst o 14 469 tis. Kč).

Podle tiskové zprávy, redakce

KŮROVEC NA ŠUMAVĚ USTOUPIL

Napadení kůrovcem ve II. zóně Národního parku Šumava (NPŠ) pokleslo proti minulému roku zhruba na polovinu. To je v současné době 23 000 krychlových metrů kůrovcového dříví. V I. zóně je napadeno zhruba 1600 metrů krychlových dříví, což je méně než třetina stavu v loňském roce. Ve srovnání s rokem 1996, kdy byly porosty nejvíce ohroženy, pokleslo napadení na 13 %. Nyní je lýkožrout smrkový na většině lesních správ v základním stavu. Nejhorší situace je v okolí Trojmezné, v I. zóně NPŠ, kde nebylo možné kvůli blokádě napadených stromů ochránci přírody uskutečnit potřebnou asanaci.

Podle Českobudějovických listů, redakce

V RAKOUSKU SE PŘIPRAVUJE NOVÝ LESNÍ ZÁKON

Úprava zákona má posílit postavení vlastníků lesů. Text, který obsahuje návrhy změn zákona z roku 1975, byl od 19. října k dispozici k připomínkám veřejnosti na internetu až do 23. listopadu. Návrh měl být přepracován a předložen do zasedání vlády na konci prosince. Národní rada (parlament) by měla novelu zákona schválit do konce ledna nebo února. Informace o úpravách zákona jsme vybrali z článku časopisu Holzkurier č. 44/01.

V prvních řádcích návrhu úprav se uvádí, že nezbytnost změn vyvolaly nové veřejnoprávní a lesnickohospodářské podmínky. Jako nejdůležitější změny se uvádějí:

Odbyrokratizování a zjednodušení správy: částečná nová úprava těžebních postupů, nová úprava povinnosti ustanovení lesních orgánů, nová úprava státní lesní zkoušky.

Důraznější zřetel na aspekty ekologie: nová úprava povinnosti obnovy lesa, nová úprava ustanovení pro národní parky a lesní rezervace.

Nové úpravy týkající se ochranného lesa.

Nové uspořádání lesnického výzkumu, školství a dalšího vzdělávání.

Pilíři zákona z roku 1975 byly: zpřístupnění lesa a zásadní úpravy obhospodařování lesa z hlediska trvalé udržitelnosti. To vše bylo z mezinárodního hlediska velmi pozitivní, ale v tuzemsku bylo někdy ostře kritizováno. Les se měl kvantitativně dále zvětšovat a měl být chráněn před přetěžováním.

Nové rámcové podmínky, které je nyní třeba uvést do souladu se správní reformou, jsou charakterizovány: globalizací, mezinárodními procesy v lesnictví a v ochraně životního prostředí, lesnickým územním plánováním, certifikací, novou lesní technikou a vyčleněním Spolkových lesů. Novela lesního zákona má nejen zvýšit odpovědnost majitelů lesů, ale i na kvalitním základě, s ohledem na mezinárodní závazky, postavit trvale udržitelné obhospodařování lesa.

Těžištěm novely je především důsledná deregulace. Cílem je zásadní redukce zákonem určených postupů (v některých dílčích oborech až o 50 %, vyřazení prvoinstančních kompetencí ministerstva, právě tak jako omezení a zjednodušení dalších i nadále žádoucích postupů. Vzhledem k vysoké lesnatosti (47 %), která dále roste (7700 ha/rok), je potřebná její diferenciace. Další vzestup lesnatosti je účelný jen ve vybraných územích nebo v oblastech málo zalesněných. Se změnami, které má přinést novela zákona, mohou být mnohé dříve stanovené postupy zjednodušeny, zkráceny, nebo úplně vypuštěny. Přísná ochrana lesa a trvalá udržitelnost hospodaření tím nebudou trpět.

V textu předloženém k připomínkám se dále uvádí potenciál možných úspor: 20-25 % osob bezprostředně pověřených realizací zákona představuje redukci 25 pracovníků a tím i 25-30 mil. ATS/rok personálních a věcných nákladů.

Odborný lesní dohled, poradenství a podpory zůstanou zachovány. Povinnost předložit doklady o těžbě a právo stěžovat si opadnou. Formulace cílů a zásad bude v zákoně přizpůsobena mezinárodním zvyklostem. V další části textu se pojednává o nutnosti přísnějšího posuzování rostoucího zalesnění v jednotlivých regionech, což přináší nejrůznější konflikty, a o prioritě přirozené obnovy, kde je potřebné prodloužení obnovní doby.

Další pasáž pojednává o postupech při těžbě dřeva. Tak např. při těžbě na ploše do 500 m2 nebude potřeba odborné posouzení. To přinese zjednodušení administrativy a úsporu nákladů. Veřejný zájem na zachování lesa bude dostatečně uspokojen a doplněn o zájmy ochrany přírody. Těžby musí být realizovány během jednoho roku. První instancí bude okresní správa - doposud bylo ministerstvo.

Speciální pozornost se věnuje ochrannému lesu, jeho definici a jeho poslání, obhospodařování přírodních rezervací a národních parků. Usnadnit se má výstavba cest. Kromě jiného budou rozšířena oprávnění k plánování výstavby cest. Pro všechny cesty bude ale předepsána žádost o povolení výstavby. Okresní správa musí na žádost do 6 neděl reagovat, jinak se považuje stavba za povolenou.

Povinnost ustanovení lesních orgánů se změní: lesní (Förster) má být ustanoven pro les o rozloze od 1000 hektarů, lesní hospodář (Forstwirt) od 3600 ha. Kromě jednoho vedoucího nemají být lesní orgány předepsány.

Holzkurier 44/01, Proch

STAV KORUN STROMŮ SE V ROCE 2001 V RAKOUSKU ZHORŠIL

Nejvíce je postižena borovice a buk, zlepšil se stav dubu. Tento výsledek přineslo evropské pravidelné každoroční pozemní pozorování. Podíl “neprosvětlených” korun se snížil o 5,5 %, “prosvětlených” se zvýšil o 4,7 % a u poškozených korun “středně a silně prosvětlených (odumřelých)” se stav zvýšil o 0,8 %. “Střední ztráta jehličí a listů stoupla na 9 % a dosáhla tak opět hodnoty z roku 1990. Z další části článku uvedeme podrobněji pouze údaje o nejvíce a nejméně poškozených dřevinách.

U borovice se podíl “neprosvětlených” korun výrazně snížil, a to o 19,1%, podíl “poškozených” zůstal téměř konstantní (zvýšení o 0,1%), “střední” ztráta jehličí se zvýšila o 2,3 %. Buk: “neprosvětlené” koruny -18 %, “mírně prosvětlené” +11 %, “poškozené” +6 %, “střední” ztráta jehličí +3,9 %. Dub: proti předchozímu roku se konstatuje nápadné zlepšení stavu koruny: “neprosvětlené” +15,1 %, “mírně” prosvětlené -5 %, “poškozené” -10,1%, “střední” ztráta listů -5,1%.

Holzkurier 47/01, Proch

JEZERA PRO RAKOUSKÉ SPOLKOVÉ LESY (ÖBF) BUDOU LEVNĚJŠÍ

Rakouská spolková republika vlastnila doposud ještě 11 jezer, která měly převzít ÖBf. Hodnota těchto jezer byla stanovena na 3 mld. ATS. Znalci však tuto hodnotu odhadli pouze na 800 mil., což je jen o něco málo více než jedna čtvrtina původně stanovené výše. Tato částka by měla přejít před valnou hromadou ÖBf (29. 11. 2001) do státního rozpočtu. Uvedený obnos mají lesy téměř pohromadě. Doposud uzavřely smlouvy na prodej lesních majetků ve výši 700 mil. ATS. ÖBf tedy budou vlastnit celkem 82 jezer.

Holzkurier 46/01, Proch

NĚMECKÝ DŘEVAŘSKÝ PODNIK HOLZWERKE WIMMER ZAHÁJIL VÝROBU V NOVÉM ZÁVODĚ VE ŽDÍRCI

Významný německý dřevařský podnik Holzwerke Wimmer Pfarrkirchen (D) zahájil výrobu lepeného dřeva a stavebních konstrukcí ve svém novém závodě ve Ždírci na Doubravou začátkem října minulého roku. O výstavbě uvedeného závodu jsme informovali v Lesnické práci 4 a 12/2001. Spoluvlastníkem závodu ve Ždírci je nyní koncern Stora Enso Timber (49% podíl), který převzal majetek fy Schweighofer. Mateřský podnik firmy Wimmer v červenci loňského roku vyhořel (viz LP 10/2001). Jeho obnova bude hotova do konce roku 2002. Kapacita obnoveného závodu se má zvětšit z dřívějších 75 tis. m3/rok na 100 tis. m3.

Časopis Holzkurier přináší ve svém 48. čísle zevrubnou informaci o tomto novém závodě ve Ždírci. Na titulní straně časopisu je fotografie ze skladu vyrobených produktů, výčet dvou hlavních výrobků (konstrukční dřevo s názvem Wimmer Präzissimo a dvou a třívrstevné trámy Wimmer Prestige) i adresy nového závodu a mateřského závodu. Uvnitř listu najdeme popis závodu s charakteristikou, že jde o nejmodernější závod v Evropě a stručná fakta: Investice 20 mil. DEM, výroba: 80 tis. m3/r konstrukční dřevo, 40 tis. m3/r dvou a třívrstevné trámy, sklad výrobků 5 tis. m3, cíl: dodávka zákazníkovi během 48 h. Závod již pracuje na dvě směny.

Holzkurier 43/01, Proch

KRÁTCE ZE SVĚTOVÉHO TRHU SE DŘÍVÍM A DŘEVOVÝROBKY

Německo

Export kulatiny z Německa stoupl do začátku září o 8,9 % na 807 000 m3, z toho nejvíce o 267 000 m3 (61 %) do Švédska, jen o 3,5 % do Číny, ale znovu vzrostl export o 110 000 m3 (10,3 %) do Dánska a do Itálie o 23,1 % na 66 000 m3. Export řeziva se snížil o 19,7 % na 245 000 m3: Čína - 25,1 % na 57 000 m3, Španělsko - 31,3 % na 39 000 m3, Hongkong - 32,9 % na 30 000 m3, Velká Británie naproti tomu stále ještě + 12,4 % na 25 000 m3.

Velká Británie

Anglický stavební průmysl stále roste, ale už jen velmi málo, oproti únoru 1999. Index všech stavebních aktivit, uveřejněný v CIPS, se usadil v říjnu na 52,5 bodech po 54,2 v září (hodnota nad 50 znamená růst, hodnoty pod touto hranicí značí pokles stavebního průmyslu).

Finsko

Mnoho finských pilařských podniků stále ještě není dostatečně zásobeno kulatinou. Náhradní dodávky z Ruska množstvím a kvalitou nestačí. Další přítěží pil je konkurence výrobců buničiny u slabého dříví. Exporty řeziva a hoblovaného řeziva od počátku září oproti úrovni z roku 2000 stagnují na 5,42 mil. m3. Snížení množství exportu do Evropy na 3,65 mil. m3 (I-VIII/2000 - 3,73), částečně vyvážilo zvýšení vývozu do zámoří na 1,77 mil. m3 (1,71 v roce 2000). Značný pokles zaznamenal vývoz do Německa z 689 000 m3 na 539 000 m3, za to ve Velké Británie stoupl z 912 000 na 984 000 m3.

Rakousko: Listnaté řezivo

Nábytkářský průmysl stále trpí starými problémy. Tím pádem stagnuje odběr bukového

řeziva a přířezů, navíc jsou tu levné sortimenty okolo 2500 až 3500 ATS/m3 z východních zemí směřující do Rakouska a Německa, ale i do Itálie (část produkce pochází ze společných podniků v těchto východních zemích).

Rakousko: Trh s dýhami

Sklady jsou po orkánu Lothar stále naplněny, k tomu přistupuje pokles odběru v nábytkářském průmyslu a na trhu dřevotřískových desek, proto stroje stále stojí.

Finsko

Produkce jehličnatého řeziva ve III. kvartálu klesla o 15,7 % na 2,53 mil. m3 ve srovnání s obdobím VI - IX / 2000.Do začátku října bylo celkově vyrobeno 9,48 mil. m3 řeziva, což je o 3,1% méně než I-IX/2000. Exporty jehličnatého řeziva a hoblovaného řeziva se na začátku srpna dostaly s 4,9 mil. m3 na úroveň předešlého roku, exporty do evropských zemí klesly z 3,37 na 3,28 mil. m3, do zámoří (především Japonsko a Východní Asie) stouply z 1,53 na 1,59 mil. m3.

Japonsko řezivo:

Cena především severoamerického zboží by mohla kolísat, dodávky z Kanady spolu se sklady, na kterých leží od srpna 393 000 m3 dále prohlubují stagnaci počínající rokem 1994.

Podle www.holzkurer.at
(Markttelegram), redakce

RAKOUSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA VE VÍDNI BUDE MÍT FINANČNÍ AUTONOMII

Po desetiletých diskusích vstoupí v roce 2002 v platnost Rámcové ustanovení o finanční autonomii Zemědělské univerzity ve Vídni (Universitt für Bodenkultur). Rektor Leopold Mrz je toho názoru, že toto ustanovení a víceletý rozpočet může přivést univerzitě větší dispoziční svobodu.

Holzkurier 45/01, Proch

CELOEVROPSKÁ KRITÉRIA TRVALOSTNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LESŮ

Konference ministrů na ochranu evropských lesů (MCPFE) je iniciativní orgán 40 evropských států a Evropského společenství, jehož činnosti se účastní také několik mimoevropských pozorovatelů a mezinárodních organizací. V r. 1998 schválila MCPFE na zasedání v Helsinkách definici trvalostního obhospodařování lesů*) v tomto znění: “Trvalostní obhospodařování lesů je péče o jejich vlastnosti a využití takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby se zachovala jejich rozmanitost, produktivita, obnovitelnost a vitalita, jakož i jejich schopnost plnit současné a budoucí ekologické, hospodářské a sociální funkce na místní, národní i globální úrovni, aniž by to poškozovalo jiné ekosystémy.

Rakouské ministerstvo zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství vydalo v r. 1996 podrobnou zprávu o situaci, tendencích a perspektivách trvalostního obhospodařování lesů (TOL nebo TLH), v letech 1997-99 ji doplňovalo pouze tabelárními přehledy, které budou zveřejňovány na internetu. Na konci r. 2001 vyjde další podrobná zpráva, jejíž osnova bude přizpůsobena šesti celoevropským kritériím a indikátorům THL, navrženým MCPFE v r. 1994-95 po konferenci Spojených národů o životním prostředí v Riu (1992):

K1: Zachování a přiměřené zlepšení přírodního zdroje “les” a jeho přínos ke globálním koloběhům uhlíku.

K2: Zachování dobrého zdravotního stavu

a vitality lesních ekosystémů.

K3: Zachování a zlepšování produkčních funkcí lesa.

K4: Zachování, ochrana a přiměřené zlepšování biologické rozmanitosti lesních ekosystémů.

K5: Zachování a přiměřené zlepšování ochranných funkcí lesa hospodářskými zásahy.

K6: Zachování dalších socioekonomických funkcí a podmínek lesního hospodářství.

Použití těchto kritérií a indikátorů se postupně rozšiřuje do států mimo EU, jejich úpravu předpokládá MCPFE na zasedání ve Vídni v r. 2003.

*) Přívlastek “trvalostní” (nachhaltig, sustained), je praktičtější než “trvale udržitelný”- protože je jeho smysl - tj. “trvalost užitku” - vyjádřen pouze jedním slovem, ale po zavedení by byl i významově přiléhavější; naproti tomu dnes zaváděný termín “trvale udržitelný” se hodí spíše pro jevy typu “stav”, “vývoj, “proces” apod., méně pro strategický cíl záměrné hospodářské činnosti - ať již ji nazveme jako obhospodařování nebo hospodářství, jehož udržitelnost je přece v lidské moci (pozn. překladatele).

Österreichische Forstzeitung, 12/2001, Čk

NOVÝ PROSTŘEDEK PROTI OKUSU SAZENIC ZVĚŘÍ

Jehličnaté i listnaté sazenice trpí i při nižších stavech spárkaté zvěře okusem - na konci zimy zvlášť na osluněných místech, kde sníh nejdříve roztaje. Firma Dipl. Ing. Peter GLDNER, Consulting - Agrarmarketing, 8863 Predlitz 15, vyvinula pod patronací rakouských lesnických výzkumných ústavů (FBVA) nový ekologický ochranný přípravek s ochrannou známkou TRICO, který při praktickém ověření v oblasti lesní správy Rottenmann všestranně obstál.

Na ploše s 776 ošetřenými sazenicemi zůstalo 87 % zcela nepoškozeno, u 13 % byly poškozeny jen postranní větvičky, pouze 3 sazenice neměly terminální výhon. Podrobná analýza prokázala, že nedošlo k poškození asimilačních orgánů, kambia ani pupenů. Protože se přípravek osvědčil i v dalších lesních objektech, byl FBVA doporučen.

Aplikace: rozprašovací tryskou ze zádových postřikovačů, spotřeba podle velikosti sazenic od 4 l /1000 ks. Preparát se dodává v 5 l nebo 10 l kanystrech.

Österreichische Forstzeitung, 12/2001, Čk

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.