Leden

Jan Kozel

Vážení čtenáři,

na prahu nového roku si Lesnická práce připomíná úctyhodný okamžik, osmdesáté výročí své existence. Existence lesnického periodika, které doprovází vývoj lesnictví v naší zemi téměř od vzniku československé státnosti. Počátky, sled významných událostí a některé výrazné osobnosti, které přispěly ke vzniku, rozvoji a pokračování této ojedinělé tradice, stručně připomíná redakce v samostatném článku.

Na první pohled je patrné, že do osmdesátého prvního ročníku vstupuje náš časopis v nové grafické podobě, poprvé se objevují barevné fotografie nejen na obálce a redakce přistoupila i k dalším, drobnějším změnám. Věříme, že konzervativní lesnická veřejnost přijme novou podobu jako přínos, který by měl pomoci i autorům a lepší vypovídací schopností obrazových příloh kvalitněji doplnit skutečnosti popisované slovem.

Chtěli bychom udržet poslání časopisu, který přináší informace o aktuálním dění v lesním hospodářství a současně rozvíjí lesnickou odbornost a pomáhá vytvářet komplexní pohled na nejrůznější problémy související s lesními ekosystémy i s jejich hospodářským využíváním.

Prvním rozsáhlejším tématem, které jsme se rozhodli čtenářům přiblížit z více pohledů jsou dopady případných celkových změn podnebí na lesní ekosystémy. Otázka globálních změn klimatu je již delší dobu živá a stala se předmětem mnoha sporů. Nikdo není chopen přesvědčivě vyslovit, zda již k těmto změnám dochází nebo teprve dojde a jestli vůbec nastanou. Není jasné ani to, jsou-li tyto potencionální změny dílem lidské činnosti případně, že jsou důsledkem přirozených periodických změn podnebí v čase, které provázejí Zemi od jejího vzniku. Přesto se domníváme, že přiblížení prací věnujících se tomuto potenciálnímu problému z pohledu vlivu na středoevropské lesy obecně, na lesní půdy, na dřevinnou skladbu, na výskyt biotických škodlivých činitelů, na ekonomickou situaci lesního hospodářství atd. bude zajímavé a pomůže odhalit mnoho vazeb charakteristických pro ekosystémy včetně lesních. Cílem redakce není vyvolat zděšení nad tím, jak se může celková změna klimatu na středoevropských lesích projevit, ani odpovědět na otázku, zda změny budou či nikoliv, ale přinést materiál sloužící právě k lepšímu ekosystémovému chápání lesa a hospodaření s lesními porosty. V tomto čísle přinášíme tři příspěvky k tomuto problému a v dalších uveřejníme ostatní.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.