OSMDESÁT LET ČASOPISU LESNICKá PRÁCE

Jan Kozel

V nejbližších dnech uplyne již osmdesát let od doby, kdy začal vycházet odborný lesnický časopis Lesnická práce, u jehož počátků stál učitel Státní vyšší lesnické školy v Písku Rudolf Friese. Myšlenka na vznik časopisu se zrodila v Československé Matici lesnické (ČsML), jejímž jednatelem se stal v říjnu 1920 právě člen píseckého profesorského sboru Rudolf Friese. Na valné hromadě ČsML v roce 1921 dostal za úkol “za každou cenu uvésti v život odborný lesnický časopis”. Název Lesnická práce vymyslel Rudolf Friese s tehdejším zástupcem jednatele ČsML Josefem Lázňovským.

VZNIK LESNICKÉ PRÁCE

První dvojčíslo Lesnické práce vyšlo v lednu roku 1922. Neslo záhlaví “Lesnická práce, časopis vydávaný Čs. maticí lesnickou a věnovaný vědě a praxi”. V prvním ročníku byl časopis dvouměsíčníkem vycházejícím v šesti dvojčíslech, měsíčníkem se Lesnická práce stala o rok později. První uveřejněnou práci “Stanovení náhrady za škody způsobené ohněm v lese” napsal Ing. Josef Nimburský, významný reformátor hospodářské úpravy lesů. Od založení časopis řídil dr. Ing. Karel Šiman, který jako generální ředitel Státních lesů a statků svou autoritou poskytoval záštitu rodícímu se periodiku. Odpovědným redaktorem Lesnické práce v letech 1922 - 1944 byl Rudolf Friese, který dokázal udržet časopis při životě i ve válečném období 1939 - 1945. V této složité epizodě časopisu se počet stran snížil až na polovinu (1939 - 614, 1945 - 300) a v roce 1942 se Lesnická práce spojila v jeden celek s prvním českým lesnickým časopisem Háj, jehož zakladatelem a vydavatelem byl Jan Doležal.

POVÁLEČNÉ OBDOBÍ AŽ DO ROKU 1989

Bezprostředně po druhé světové válce se ujal redigování časopisu Karel Šiman, tehdy již ve výslužbě, ve spolupráci s prof. Františkem Salačem. V letech 1947 - 1952 řídil časopis Květoň Čermák a rokem 1949 přešla redakce i vydavatelství po dvaceti sedmi letech od svého založení z Písku do Prahy. V roce 1951 byla Lesnická práce naposledy “časopisem pro lesnickou vědu a praxi”, od tohoto roku jej vydávalo vydavatelství a nakladatelství Brázda.

Rokem 1952 se Lesnická práce stala časopisem Ministerstva lesů a dřevařského průmyslu v Praze (MLDP) a Květoň Čermák ji měl řídit poprvé s redakční radou. Redaktorem se stal novinář z povolání Vojtěch Konopa. Jako časopis MLDP Lesnická práce radikálně změnila obsah a přestala být časopisem pro lesnickou vědu a praxi, zpopulárněla, protože přestal vycházet Čs. les, který dosud plnil populární úlohu, a vědecké příspěvky měly vycházet ve sbornících patřičných institucí. Roku 1956 se časopisu ujalo Ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství, pozdější Ministerstvo lesního a vodního hospodářství (MLVH). Redakci Lesnické práce vedl v letech 1958 - 1966 Ing. Ivo Procházka, který pomáhal časopis přiblížit praxi např. uveřejňováním příspěvků se zkušenostmi provozních lesníků. V roce 1967 přišel na místo vedoucího redaktora časopisu Ing. Miroslav Poruba a vytrval zde plných 27 let.

POSLEDNÍ DECENNIUM 20. STOLETÍ

V roce 1991 zvětšila Lesnická práce svůj formát na velikost A4 a od roku 1993 nesla podtitul “časopis pro lesníky a majitele lesů”. Prvního října 1993 se převedla vydavatelská práva z Ministerstva zemědělství ČR na akciovou společnost Silvaco Praha. Tím došlo k odstátnění Lesnické práce, která se stala předmětem podnikání a přesto, že nebyla státním a ministerským periodikem, neztratila charakter celoodvětvového časopisu.

V roce 1994 se stal šéfredaktorem Ing. Petr Přívětivý a od čísla 4/94 se časopis objevuje jako Les/Lesnická práce s podtitulem “časopis pro lesníky, myslivce a vlastníky lesa”. Záhy, na počátku roku 1995, se časopis stal zásluhou Ing. Vlastislava Jančaříka, CSc. a Ing. Oto Lasáka opět Lesnickou prací. Objevil se nový jasný cíl - rekonstruovat odborný obsah a obnovit prestiž jak u autorů, kteří už z valné části odmítali v Lese publikovat, tak u čtenářů, z nichž naštěstí mnozí časopis neopustili. Od poloviny roku 1995 byl šéfredaktorem Ing. Jan Řezáč, který ve spolupráci s redakční radou, okruhem autorů, pravidelnými spolupracovníky a vedením nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce vtiskl časopisu novou podobu a výrazně jej zkvalitnil.

SOUČASNOST LESNICKÉ PRÁCE

V duchu společenských změn se měnila i Lesnická práce, opustila záštitu státní organizace, po mnoha zvratech zakotvila v roce 1997 v Kostelci nad Černými lesy a dostala svůj původní podtitul “časopis pro lesnickou vědu a praxi”. Společenské změny přinesly i mnoho převratného ve struktuře lesního hospodářství. Vznikly nové lesnické podnikatelské subjekty, ocitly se v tržním prostředí, pracují v nových podmínkách a pro svoji efektivní činnost potřebují i mnoho informací ekonomického a legislativního zaměření. Přicházejí také nové programové a technologické systémy. Na druhé straně se objevují akutní otázky spojené se vztahem lesního hospodářství a ochrany přírody, dokonce na dvou liniích - státní ochrana přírody a nevládní ekologické organizace. Moderními prvky jsou komunikace lesníků s veřejností a adaptace na legislativu a podmínky Evropské unie. Nové skutečnosti stále zapadají do pestré mozaiky znalostí základních lesnických disciplin a doplněné o nové poznatky vědy jsou pilířem mnohostranného lesnického vzdělání.

Ekonomická transformace rozdělila lesnickou obec na dva tábory, které žádají odlišné informace. Společný cíl všech lesníků je však nepochybně stejný - udržovat tradiční středoevropské lesnictví na principech trvale udržitelného hospodaření. Lesnické svědomí ve většině případů spolehlivě zohledňuje racionální přístup k ochraně přírodních zdrojů. Právě racionalita neodmyslitelně spojená s ekonomickým pohledem na trvalé hospodaření s obnovitelnými přírodními zdroji mnohdy naráží na myšlení operující pouze a výhradně s biologickými aspekty. Bohužel - trend “úživnosti” planety i jiných atributů lidské existence na Zemi nedovoluje nic absolutního a znamená jen kompromisy. Zatím jsou snad přípustné i ty racionální, do té doby, než půjde pouze o absolutní přežití.

Problémy současného lesnictví jsou základem náplně a poslání odborného lesnického časopisu. O skloubení těchto požadavků redakce Lesnické práce v součinnosti s redakční radou a s podporou autorů usiluje. Významným přínosem pro obohacení obsahu časopisu je i trvalá externí spolupráce s prof. Ing. Jaromírem Čížkem, CSc., Ing. Ivo Procházkou, Ing. Aloisem Švendou, CSc. a PhDr. Jiřím Uhlířem. Mnoho pro svou práci může redakce čerpat z dlouhé historie Lesnické práce a ještě hlubší minulosti českého lesnictví.

Všem, kteří se spolupodílejí na vytváření časopisu Lesnická práce, stejně jako jeho zakladatelům i pokračovatelům dnes již osmdesátileté tradice patří dík a uznání současné redakce.

Základem pro přiblížení historického vývoje Lesnické práce byl příspěvek přednesený na semináři “Jan Doležal - zakladatel časopisu Háj, historie, vývoj a současnost lesnických médií”, který se konal 27. 11. 2001 ve Žďáře nad Sázavou. Příspěvek je také součástí sborníku akce. Pramenem historických dat je sešit “Lesnická práce 75 let” (Silva Regina 1996).

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.