STÁTNÍ LESY A KRAJSKÉ USPOŘÁDÁNÍ

Prohlášení Republikového výboru České lesnické společnosti k úmyslům reorganizace státních lesů v souvislosti s krajským uspořádáním

V souvislosti s novým krajským státoprávním uspořádáním se objevují v politických spekulacích úvahy o možnosti převedení státních lesů do majetku jednotlivých krajů. Republikový výbor České lesnické společnosti, jako profesní organizace lesníků, považuje za nutné zaujmout k těmto úvahám toto stanovisko.

NADČASOVÁ TRANSFORMACE

Konstatujeme, že projekt jednotného řízení lesů ve vlastnictví státu, odsouhlasený vládou ČR při transformaci lesního hospodářství před deseti lety, byl nadčasový. Výsledkem je funkční organizace, státní podnik Lesy České republiky, který se pro svou kreativitu stal “trnem v oku” některým jedincům, zájmovým profesním i laickým uskupením. Státní podnik Lesy České republiky odolával po celou tuto revoluční dobu obrovskému tlaku. Podnik splnil úlohu povinné osoby v restitucích lesů, vrátil a navrací lesní majetky do rukou staronových vlastníků podle platných zákonů. Spuštění přechodu státních lesů na kraje by představovalo přijetí a zrušení mnoha právních norem s výsledkem dalšího roztříštění držby, nerovnoměrnosti výnosů, s předpokladem jejich podstatného snížení navýšením režijních nákladů. Současně podotýkáme, že takto masivní “odstátnění” nemá v evropském měřítku obdoby, mimo Švýcarsko, kde kantony v minulosti byly samostatnými státními útvary. V současnosti naopak v řadě zemí Evropy je zřejmý zájem na zvyšování podílu státních lesů.

ODBORNÁ ÚROVEŇ HOSPODAŘENÍ

Prohlašujeme, že odborná úroveň hospodaření LČR, s. p. je na velmi vysoké úrovni. Podnik zajistil razantní přechod na podrostní hospodaření ve státních lesích s důrazem na plnění všech funkcí lesa. Smyslem tohoto snažení je zajistit rovnováhu v nejdůležitější složce životního prostředí a podnik v této snaze pokračuje. Pozitivní trendy výsledků mnoha lesních správ a lesních závodů v přirozené obnově lesa, zavádění melioračních a zpevňujících dřevin, nižších ztrátách na kulturách, snižování podílu nahodilých těžeb, zvládnutí ohrožení lesa kůrovcem a další, dokazují správnost nastoupené cesty.

EKONOMICKÉ ASPEKTY

Dále konstatujeme, že ekonomická samostatnost státního podniku je v evropském měřítku ojedinělá. Je dána moderním systémem řízení a situací na trhu se dřívím, jehož úroveň právě takovýto podnik dokáže ovlivnit pozitivním způsobem. Ceny dříví by absencí silného subjektu na trhu podstatně klesly, což by mělo negativní vliv i na jiné majitele lesa. Snahy o získání podílu na těchto ekonomických výsledcích vede právě kritiky současného stavu k úvahám o možné reorganizaci. Podnik ve své režii dokáže financovat nápravu škod způsobených v minulosti v severním pohraničí a přesto je ekonomicky úspěšný. Nemusí to platit vždy, ale prokazuje se, že podnik disponuje odbornými i ekonomickými rezervami pro zvládnutí nečekaných událostí, jako byly např. povodně v roce 1997. Vytváření staronových úřadů by přineslo další neopodstatněné ekonomické zatížení buď na úkor lesa, nebo rozpočet krajů či státu.

PODPORA PŘÍRODNÍCH PROCESŮ

Dále konstatujeme, že podnik Lesy České republiky se realizací svojí lesnické politiky zaměřuje výhradně na podporu přírodních procesů tak, aby bylo dosaženo souladu a rovnováhy všech složek životního prostředí v jím spravovaných lesích. To koliduje s některými mysliveckými představami, které jsou s těmito záměry v stálém střetu. Snahu podniku LČR na eliminování neúnosných škod způsobených zvěří na lese nelze zkresleně prezentovat jako likvidaci zvěře ve státních lesích. Cílem je dosažení vyváženého vztahu dřevinné složky lesního ekosystému a zvěře.

NEZODPOVĚDNÝ HAZARD

Proto prohlašujeme, že úvahy o zmiňované reorganizaci jsou neodpovědným hazardem, který je veden jen úzkými skupinovými zájmy ve smyslu užít výnosů z lesa mimo les a zřídit opět nové, při dnešních komunikačních možnostech zbytečné a nedávno zrušené úřady. Nehledě k tomu, že nevýnosové oblasti by zbyly k dofinancování na státním rozpočtu. Posuzováno podle krajů, podle současných výsledků hospodaření ve státních lesích, by nebylo výnosových pět z třinácti. Ty by byly více či méně závislé na dotacích z krajského nebo státního rozpočtu. Netvrdíme, že současné uspořádání nemá chyby, tyto však lze řešit a napravit. Věříme tomu, že současná politická reprezentace nepodlehne krátkozrakému vidění a nedopustí likvidaci funkčního systému, který se, posuzováno z pohledu věku lesa, sotva narodil.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.