Aktuálna situácia v š.p. LESY SR

Jozef Marko

Štátny podnik LESY SR š.p. vysúťažil ešte v novembri 2007 vo verejnom obstarávaní projekty hradené z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a s ich realizáciou začal na jar 2008. Išlo o projekty ozdravných opatrení na kalamitných plochách, projekty revitalizácie hynúcich smrečín a projekty na výstavbu protipožiarnych lesných ciest vo výške 690 mil. Sk. Už v apríli 2008 začal podnik pociťovať následky hypotekárnej krízy – zníženie záujmu o drevo, tlak na znižovanie jeho cien a zhoršenie platobnej disciplíny odberateľov. Výsledkom bolo citeľné zníženie príjmov z predaja dreva. Na prefinancovanie rozbehnutých projektov, ktorých ukončenie bolo plánované ešte v roku 2008, š.p. LESY SR dohodol s financujúcou bankou kontokorentný úver vo výške 700 mil. Sk.

O tom, ako dramaticky sa začala situácia na trhu s drevom zhoršovať a kam až dospela v I. štvrťroku 2009 v porovnaní s rovnakým obdobím rokov 2007 a 2008, hovoria údaje uvedené v tabuľke č. 1
Na doplnenie vyššie uvedených údajov ešte porovnanie ďalšieho dôležitého ukazovateľa – priemerného speňaženia dreva, ktoré v I. štvrťroku 2008 pokleslo v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2007 o 74 Sk/m3 (z 1 655 na 1 581 Sk/m3). O rok neskôr, teda v I. štvrťroku 2009, predstavoval pokles v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2008 až 413 Sk/m3 (z 1 581 na 1 168 Sk/m3).

Úsporné opatrenia
Úsporné opatrenia zaviedol š.p. LESY SR už v lete 2008. Znížil náklady na výrobu 1 m3 dreva o 25,- Sk (celkové zníženie predstavovalo čiastku 115 mil. Sk). Ďalej boli znížené náklady na opravy a údržby o 80 mil. Sk a režijné náklady o 100 mil. Sk. Zrealizované boli ďalšie reštriktívne opatrenia. Stále to ale nestačilo na vykrývanie výpadkov v tržbách za drevo. V hospodárskom zámere vyhotovenom v decembri 2008 na rok 2009 prijalo vedenie podniku opatrenia zamerané na minimalizáciu nákladov a stanovilo plán s kladným hospodárskym výsledkom. Vývoj na trhu s drevom ale prinútil manažment podniku už v marci 2009 rebilancovať výrobno-finančný plán, v ktorom sa podľa súčasného a prognózovaného vývoja trhu s drevom podnik dostáva do červených čísel. Priemerná predajná cena dreva je pod úrovňou vlastných nákladov výroby. Príjmy z predaja dreva nepostačujú na pokrytie ani najnevyhnutnejších výdavkov na chod firmy.
Tabuľka č. 2 dokumentuje, ako dramaticky musel v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi š.p. LESY SR redukovať v pláne na rok 2009 náklady na pestovateľskú činnosť a teda aj na ochranu lesa.

Finančná výpomoc
Návratná finančná výpomoc, schválená pre podnik zatiaľ v Rade vlády pre hospodársku krízu vo výške 67 mil. EUR a podmienená predložením Plánu reštrukturalizácie a revitalizácie š.p. LESY SR na rokovanie Vlády SR v najbližších týždňoch, umožní podniku prejsť v rokoch 2009 a 2010 na požadovaný výkon v pestovaní a ochrane lesa – reálna potreba zvýšenia nákladov na tieto činnosti predstavuje sumu 25 mil. EUR. Tým podnik následne zabezpečí prácu pre približne 2 000 pracovníkov v externom prostredí. Š.p. LESY SR bude môcť naďalej vďaka podpore štátu spravovať 230 tisíc ha neštátnych neodovzdaných lesov (ročne vynakladá podnik na tento účel takmer 8 mil. EUR, čiže 240 mil. Sk) a vykonávať majetkové usporiadanie lesných pozemkov v nákladovom vyjadrení cca 15 mil. EUR za dva roky. Podnik bude ďalej schopný vykryť náklady na odstraňovanie povodňových škôd z roku 2008 vo výške 5 mil. EUR.  
Začiatok splácania návratnej finančnej výpomoci bol Radou vlády pre hospodársku krízu stanovený na rok 2011. Zdroje na splácanie plánuje š.p. LESY SR tvoriť postupným upravovaním cien dreva po oživení trhu a úsporou nákladov na základe pripravovanej reštrukturalizácie podniku, ktorá bude realizovaná od začiatku roka 2010.

Zmena technológie výroby a obchodu
Zlepšenie má priniesť aj zmena technológie výroby a obchodu zväčšením podielu predaja dreva z odvozných miest priamo z lesa. Po aktuálnom zrušení rozhodnutia Protimonopolného úradu SR o podiele obchodovania 60-tich percent hmoty z úrovne podnikového riaditeľstva a 40-tich percent z úrovne 26 odštepných závodov, pripravuje v týchto dňoch obchodný úsek na generálnom riaditeľstve v Banskej Bystrici novú smernicu o obchode s drevom, ktorá má vstúpiť do platnosti od 1. 7. 2009. Všetky tieto opatrenia smerujú nielen k prekonaniu krízového stavu na trhu s drevom, ale k celkovému zastabilizovaniu podniku a k vytvoreniu základov pre jeho ďalší rozvoj.

Autor: Ing. Jozef Marko
Odbor komunikácie š.p. LESY SR
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.