Zjišťování stavu lesa pomocí malého vrtulníku

Radek Pomije

Začátkem září roku 2008 vyvstala na Lesní správě LČR Vyšší Brod potřeba rychle a co nejpřesněji zjistit rozsah napadení smrkových porostů lýkožroutem smrkovým. Území LS bylo postiženo již třetí po sobě jdoucí kalamitou většího rozsahu a vzhledem k velmi teplému počasí začínal narůstat výskyt zejména lýkožroutem smrkovým napadených stromů. V členitém terénu byla vyzkoušena metoda monitoringu lesa malým vrtulníkem.

Vzhledem k členitosti horského terénu, mnohde velmi složitě přístupnému a schůdnému, vyvstávala stále důrazněji otázka, jak co nejrychleji, nejpřesněji zjistit a zadat napadenou hmotu ke zpracování a asanaci. Jednou z variant bylo využití malého vrtulníku se zanesením kůrovcových ohnisek do porostní mapy pomocí GPS souřadnic. Navrhované parametry zjištění stavu lesa se zdály být zajímavé. Při porovnání rychlosti zjištění a předpokládané ceny ve srovnání s pozemním vyhledáváním a potřebě zvýšeného počtu venkovního personálu došlo k rozhodnutí vyzkoušet tuto metodu v praxi. Po vyhlášení veřejné soutěže a vyhlášení vítěze došlo k vlastní realizaci akce.

Realizace monitoringu
Vlastní monitoring byl proveden 18. září 2008 za polojasného dne s dobrou viditelností. Požadavkem zaměstnanců LS bylo zjistit na cca 4000 ha lesa stav kůrovce, případně jiné nahodilé těžby.  Tato metoda předpokládá, že bude mít vlastník lesa k dispozici porostní mapy v digitální podobě. Zjišťování stavu spočívá v letu vrtulníku nízko nad lesem, cca 30 m nad korunami stromů, za letu vyhledávat kůrovcem napadené stromy, nad ně nalétnout a zaznamenat souřadnice do porostní mapy v počítači pro předem definovaný jev (viz tabulka).
Hodnocení výsledků
Protože se jedná o novou, nepříliš známou metodu, byl personál LS velmi zvědavý na průběh i výsledky monitoringu. Přímé účastníky monitoringu z LS a následně i revírníky výsledky příjemně překvapily.
- Během několika hodin došlo k zjištění stavu lesa na 4000 ha (ucelený komplex lesa bez nutnosti neproduktivních přeletů), a to včetně těžko přístupných a nepřehledných míst. Ve velmi krátkém čase byla data zobrazena v mapách.
- 20–30 % lokalizovaných ohnisek by při stávajícím stavu nebylo jinak včas zjištěno. V danou chvíli bylo revírníky evidováno 50–65 % v monitoringu lokalizovaných ohnisek.
- Lokalizace ohnisek i jednotlivých stromů a zaznamenání bodu do mapových podkladů bylo přesné, pouze výjimečně byl rozdíl více než 50 m, zpravidla byla přesnost ±20 m.
- Mimo monitoringem zjištěných kůrovcových stromů došlo i k následné pozemní identifikaci kůrovcem napadených stromů či přímo ohnisek v jejich okolí, která z vrtulníku patrná nebyla (zelené koruny), což mělo za následek vyšší objem skutečně zpracovaných m3, než činil samotný odhad.
- Současně bylo možné monitorovat další záležitosti, v našem případě nezpracovanou živelní nahodilou těžbu. Díky výsledkům je možné lépe plánovat a organizovat povýrobní úpravy a opravy cest.
- Snazší je zadání zpracování kůrovcových stromů dodavateli prací, včetně možnosti vytištění mapy se zaznamenanými ohnisky s možností využití pro grafickou evidenci kůrovce.

Uplatnění metody monitoringu lesa vrtulníkem
Jsem si vědom toho, že použitá metoda není pro vyhledávání kůrovce vzhledem k vývoji napadení a postupnému projevu příznaků spásou a nikdy nenahradí práci venkovního personálu, ale jako doplňková metoda při akutních potížích a správném načasování je dobře použitelná. Ještě lepší využití by mohla najít při zjišťování již relativně neměnných stavů po větrných nebo sněhových kalamitách, kde by umožnila zaznamenat rychle a s dostačující přesností rozsah plošných poškození (zjištění hranic holiny se zanesením do mapy – zjištění plochy a pomocí hektarové zásoby i množství poškozeného dříví na ploše), i jednotlivých polomů, kterým při velkém rozsahu kalamit nestačí být věnována patřičná péče. Správce lesa tak získá ve velmi krátkém čase ucelený přehled o rozsahu kalamity s lokalizací do porostních skupin. Tyto informace pak může velmi efektivně použít při zadávání zpracování a může se věnovat naplno organizaci prací. Cena těchto informací je přímo závislá na ucelenosti majetku, respektive zjišťované oblasti. Vzhledem k ucelenosti monitorovaného majetku byla cena 120 tisíc Kč.
Po zkušenosti s provedeným monitoringem se domnívám, že tato metoda může najít praktické uplatnění v lesnictví při rychlém zjišťování rozsahu poškození lesa po kalamitě i při zjišťování rozsahu napadení porostů kůrovci.

Autor:
Ing. Radek Pomije
Lesy ČR, s.p., KŘ České Budějovice
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.