DISKUSE

 

00DISK

Diskuse

Reakce na rozhovor s JUDr. Miroslavem Machalou s názvem

„Nepodléhejme dezinformacím“ (Svět myslivosti 8/2006)

 

 

Po přečtení rozhovoru s JUDr. Machalou „Nepodléhejme dezinformacím“ musím konstatovat, že mne vůbec nepřekvapil svými názory a demagogickými tvrzeními. Kdyby v záhlaví nebyl uveden autor včetně fotografie, musel bych se podívat do kalendáře a přesvědčit se, že se nepíše rok 2006, ale nějaký letopočet z období normalizace, a že jde o politický úvodník, který za vším vidí temné síly rozvracející perfektně fungující režim. Oficiální stanovisko Pracovní skupiny pro řešení otázek Interlovu, s. r. o., ustavené Mysliveckou radou ČMMJ (dále MR), je součástí srpnového čísla Světa myslivosti, ale přesto musím osobně reagovat na tvrzení JUDr. Machaly, protože rozhodně nejsem členem nějaké skupiny, která plánuje zavedení chaosu a poté získání majetku a peněz, jak  JUDr. Machala uvádí.

Pro přehlednost a kompatibilitu budu vycházet z hlavních citací JUDr. Machaly tak, jak je uvádí v předmětném rozhovoru.

„Ve zprávě o Interlovu není nic pozitivního, je jednoznačně účelově zpracovaná.“

Až na tu účelovost má pravdu. To je také jediné, na co máme stejný názor, což potvrzují jím uvedené informace z první části rozhovoru. Ani on tam neuvádí nic pozitivního o Interlovu. Rozdíl ale nastává v účelovosti. Tady naše jednotnost končí. Zatímco Pracovní skupina v termínu zpracovala úkol zadaný MR ze dne 20. 1. 2006 včetně variantních řešení (tedy ne pouze likvidace), a to na základě zjištěných skutečností a zásadně doložitelných faktů pro rozhodování MR a Sboru zástupců (dále jen SZ), předseda Dozorčí rady (dále jen DR) JUDr. Machala tato zjištění pouze demagogicky napadá bez jakéhokoliv konkrétního argumentu, jímž by prokázal, že pracovní skupina konala tendenčně, podjatě, nebo chybně. Přibližně od r. 2000 řada zástupců OMS velice důrazně upozorňovala na chyby a nedostatky ve společnosti Interlov. Nepamatuji se, že by předseda DR někdy na SZ něco kritizoval, požadoval změnu, a nebo zjistil jakékoliv nedostatky v určených termínech plnění. Naopak. Veškeré kritické hlasy se snažil umlčet, dobře míněné rady, požadavky a připomínky přehlížel, a naopak na základě šetření jím vedené DR bylo vždy vše v pořádku. Proto také současná MR rozhodla o zřízení dvou pracovních skupin pro Interlov a Halali, neboť bylo zřejmé, že není vše v pořádku.

V rozhovoru s JUDr. Machalou je zmiňován případ ing. Františka Malého, CSc., ředitele závodu Přerov a člena MR (již tato kombinace není šťastná), který údajně způsobil ztrátu 8,2 mil. Kč. Toto je konkrétní případ, na němž lze demonstrovat, jak diletantsky MR a DR postupovala. Případ se táhl od r. 2000, což lze doložit výpovědí před Okresním soudem v Přerově ze dne 12. ledna 2006, kde svědek Vladimír Broukal (jednatel ČMMJ) vypovídá: „Když jsme projednávali účetní uzávěrku (myslí se rok 2000 – pozn. autora), tak jsme to vzali na vědomí, že se to vymáhá a teprve rok 2003 začal být vážný, protože finanční prostředky nebyly a táhlo se to před námi, valilo se to jako brambor, muselo to vybouchnout.“ – konec z opisu z protokolu o hlavním líčení. A reakce JUDr. Machaly? „To však v době, kdy se to řešilo, nebylo zřejmé“. Předseda DR dokáže dělat prognostika v tom, že určitá zájmová skupina lidí chce likvidovat Interlov a sleduje tím své zájmy na obohacení, ale přitom mu „není zřejmé“, jak před několika lety „cestovalo“ 8,2 mil. Kč. Tím se dostávám k dalšímu citátu JUDr. Machaly.

„Je třeba brát v potaz, z kterých úst a hlav pochází názor, že se musí celý Interlov zlikvidovat a prodat.“

JUDr. Machala byl přítomen dne 26. 5. 2006 zasedání MR v Lysé nad Labem. Tam zcela bez jakéhokoliv opodstatnění a důkazu nazval členy MR tuneláři a osočil je, že se snaží mít ze situace prospěch. Přitom do dnešního dne nepředložil jediný důkaz toho, co tvrdí, tj. že zpráva pracovní skupiny je tendenční, že skupina něco zfalšovala nebo zanedbala, že nesplnila zadání, nebo že uvedla cokoliv jiného nepravdivého. Pracovní skupina v podstatě suplovala částečně to, co měla dělat DR vedená JUDr. Machalou. Naprosté nesmysly uvádí předseda DR ve vztahu ke kompetencím pracovní skupiny. Ty byly určeny zadáním MR. Kdyby pracovní skupina neprovedla kontrolu dokladů a způsobu řízení společnosti Interlov, těžko by mohla zjistit stav v obchodní společnosti a předložit návrh na optimální řešení MR. Myslím, že to je ta zásadní věc, která JUDr. Machalovi vadí – že se k informacím dostali ti, pro něž to mělo být tabu, tj. členové ČMMJ a myslivecká veřejnost. Právě ta by měla hodnotit situaci a práci vrcholných orgánů ČMMJ a ředitelů obchodních organizací.

Nevím, na základě čeho JUDr. Machala hodnotí jednání pracovní skupiny s bývalým jednatelem a ředitelem Interlovu ing. Václavem Velkem. Bylo s ním jednáno naprosto korektně, jako jednatel se skupinou komunikoval a spolupracoval, pakliže nedostal pokyny “odjinud” a poskytoval potřebné doklady. Já osobně jsem opakovaně jednal s ing. Roubíčkem, ředitelem závodu Praha. Ing. Velek „jednateloval“ po celou dobu působení v této funkci bez jejího řádného převzetí (vědomě nepodepsal předávací protokol) - jinými slovy neručil vlastně za nic. To ale JUDr. Machalovi jako předsedovi DR vůbec nevadilo.

Co se týká kritizovaného termínu předání zpráv, tyto byly předány ve stanoveném termínu k jednání MR v Lysé nad Labem a MR s tím neměla časový problém. Možná, že problém měl JUDr. Machala s nedostatkem času na obhajobu zjištěných skutečností, ale hlavně na šíření poplašných zpráv a pomluv jako např. té, která je uvedena v rozhovoru, tj. že dr. ing. Jiří Hanák je majitelem dvou společností, jež se na zprávě podílely konzultační činností.

Naprosto tendenční je sdělení JUDr. Machaly k likvidaci společnosti Interlov. Nejdříve je nutné vyjasnit si činnost obchodních organizací, a k tomu použiji sdělení ing. Miroslava Krause, člena MR a předsedy ekonomické komise.Interlov Praha, s. r. o., je naprosto samostatnou právnickou osobou a jeho vlastník – ČMMJ – ovlivňuje jeho činnost prostřednictvím Valné hromady. Tou je MR ČMMJ. Před zahájením likvidace, ale ani během normálního fungování Interlovu tedy nelze „vyvést“ nějaký majetek. Je pouze možné, že Interlov odprodá nebo daruje část svého majetku, což ale nelze provést bez toho, že se vše zaplatí nebo odvede darovací smlouvou. Veškeré finanční prostředky z prodeje majetku zůstávají na kontě Interlovu, není možné „vyvést“ je do ČMMJ. V případě rozhodnutí o likvidaci jmenuje likvidátora zástupce vlastníka a likvidátor je zodpovědný vlastníkovi za způsob likvidace a jeho průběh. Likvidátor provádí řízeným postupem prodej majetku podle dohodnutých podmínek. Likvidátor je odměňován jako statutární zástupce podniku pevnou měsíční mzdou.

To je také z hlediska vlastníka nejprůhlednější a kontrolovatelné. Pane Machalo, nestrašte členy ČMMJ a neoperujte nepodloženými údaji. Za svoji osobu vás mohu ujistit, že se na likvidaci nebudu podílet, žádnou firmu nevlastním a ani v dohledné době určitě vlastnit nebudu, takže těžko mohu mít nějaký osobní zájem zavádět chaos a následně se obohatit tak, jak to uvádíte.

„Konto Brouk sloužilo k legálním účetním pohybům mezi sekretariátem ČMMJ a Interlovem“

Pane JUDr. Machalo, nesloužilo a jestli tomu nevěříte, pak vás o tom musí přesvědčit někdo jiný, např. finanční úřad. Jenom vás musím upozornit, že právě tímto vaším zveřejněním činíte ČMMJ „medvědí službu“.

Konto „Brouk“ je ve zprávě pracovní skupiny uváděno jako jedna z forem odčerpaných finančních prostředků ze společnosti Interlov. Doufal jsem, že tato záležitost nebude medializovaná právě ve vztahu k osobě jednatele, bohužel JUDr. Machala tak učinil a proto reaguji, a to velice stručně.

1) Legálním využitím se pro mne rozumí využití jako rozpočet ČMMJ schválený Sborem zástupců.

2) V případě jednatele nešlo o „druhou část platu“, jak uvádíte, ale o stálý zaměstnanecký poměr na plný úvazek ve funkci manažera nejprve na dobu určitou, následně změněno na dobu neurčitou včetně platby zdravotního a sociálního pojištění. Tento poměr byl ukončen 31. 8. 2003 a na základě toho byl vystaven zápočtový list na sedm let a 184 dnů.

3) Příklad hrazení nájmu za výstavní plochy – pane Machalo, můžete vysvětlit, proč by se to dělalo prostřednictvím konta „Brouk“? To mohl Interlov provést přímo!

4) Pracovní skupina neventilovala informace prostřednictvím JUDr. Vebra. Naopak. Tato skupina prověřovala nařčení vznesená JUDr. Vebrem.

5) Nikdo z pracovní skupiny nedělá z nikoho zloděje a neobvinil nikoho z krádeže.

6) JUDr. Machala uvádí, cituji: „Zatím nemůžu zodpovědně říci, že je vše v pořádku.“ Následně tvrdí, že je vše v pořádku, ale přitom to DR teprve řeší. V jedné věci má ale jasno – nejdříve bylo v plánu zavedení chaosu a poté dostání se k majetku, k penězům. Peníze jsou „až“ na prvním místě tohoto problému (konec citace).

Vážení čtenáři, závěr nechť si udělá každý sám. Na jednání Okresního sněmu v Liberci tak, jak je psáno v úvodníku srpnového vydání Světa myslivosti, si ho zřejmě také udělali, a to za přímé přítomnosti JUDr. Machaly, předsedy DR.

Ing. Jan Staněk, člen MR ČMMJ a člen pracovní skupiny pro Interlov s. r. o.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku