Pojištěn, nebo nepojištěn?

 

00DISK

Pojištěn, nebo nepojištěn?

Jaroslav Král

Zákon o myslivosti ve svých ustanoveních, uvedených v § 48, ukládá každému, kdo loví zvěř, povinnost být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při této činnosti ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob či škody na majetku. Z rozsahu tohoto pojištění, upraveného pojistnou smlouvou, v níž jsou konkretizovány pojistné podmínky, nesmí být vyloučeny případy, kdy ke škodě došlo v důsledku neopatrného chování pojištěného. Jaká je však realita? Kryje skutečně povinné pojištění pro případ odpovědnosti za škodu z nedbalosti škodu způsobenou při lovu zvěře? Je myslivec – a nejen on – doopravdy pojištěn, způsobí-li neúmyslně, svojí neopatrností či nedbalostí škodu na zdraví, životě nebo na majetku?

Rozumné a účelné zákonné opatření, ukládající osobě, která loví zvěř, mít uzavřenou pojistku, směřuje k předcházení situacím, jež mohou nastat při likvidaci škod vyvolávajících těžké, neřešitelné a někdy značné – nejen hmotné – následky, a to jak pro viníka škody, tak pro poškozeného. Tak by hodnotil zákonnou povinnost nejen lovec, ale každý občan, který může být touto činností dotčen. Proti následkům nešťastné náhody nebo příhody (náhodné selhání lidského činitele) se zdá být pojištěna jak osoba zacházející se střelnou zbraní při lovu, tak další účastníci společné akce včetně honců a dalších přítomných osob a rovněž tak osoby provádějící individuální lov, ale také nahodile postižené osoby procházející se či zdržující se v dostřelné vzdálenosti od místa popsaného děje, pokud dojde k újmě na zdraví či k usmrcení v důsledku zacházení se střelnou zbraní, určenou k lovu zvěře.

Převážná většina našich myslivců je členy stavovské organizace – Českomoravské myslivecké jednoty, která vlastní Halali, všeobecnou pojišťovnu, a. s., jejíž hlavní aktivitou je poskytování pojištění odpovědnosti při výkonu práva myslivosti. Halali tím má zajištěno dominantní postavení v poskytování pojišťování při výkonu tohoto práva. Na základě své zkušenosti však musím konstatovat, že povinnosti pojistných plnění, jež vznikají téměř výhradně porušením obecně právních předpisů, zřizovatel i pojišťovací ústav odmítají s odvoláním na své názory a výklady. Tím jsou však jak pojištěnci Halali, tak poškození, jen v quasi pojištěném postavení, z něhož pro účastníky pojistných událostí nevyplývají žádná práva a pojišťovně povinnost jejich plnění.

Jako příklad uvedu konkrétní událost, která se stala v loňském roce, kdy jeden myslivec zavinil svou nedbalostí poranění střelnou zbraní jiné osoby (při střelbě na běžícího divočáka došlo k zasažení nedaleko stojícího člověka odraženou střelou). V krvi myslivce nebyla dechovou zkouškou  zjištěna přítomnost alkoholu. Soud vydal rozsudek, v němž konstatoval, že myslivec způsobil jinému člověku z nedbalosti těžkou újmu na zdraví, přičemž svůj čin spáchal proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho postavení a uloženou mu podle zákona. Tím došlo ke spáchání trestného činu ublížení na zdraví, za což byl myslivec odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání devíti měsíců podmíněně. Současně mu soud uložil zákaz výkonu práva myslivosti na dobu dvou let. Přestože byl odsouzený myslivec pojištěn u Halali, pojišťovna odmítla plnění pojistné události. Na případ podle ní nelze vztáhnout pojištění odpovědnosti za škody z výkonu práva myslivosti, protože k události došlo vlivem hrubého porušení zákona o myslivosti.

Málokterému z myslivců, kteří mají uzavřenou hromadnou pojistnou smlouvu s pojišťovnou Halali, je znám nejen obsah pojistných podmínek, ale především výklad jejich ustanovení pojišťovnou při jednáních o plnění. Jak viník (pojištěný) – lovec, tak poškozená osoba, ať již jde rovněž o lovce, nebo o občana, který s výkonem lovu nemá nic společného, mohou být postojem pojišťovny nepříjemně překvapeni.

Snad každý z myslivců, věnujících se své zálibě, o profesionálních myslivcích nemluvě, může potvrdit, že událostí, při nichž došlo k poškození zdraví, osob či majetku, často nevratným způsobem, se za jeho života stala řádka a někdy byl dokonce sám jejich svědkem. Při jejich rozboru je téměř vždy možné konstatovat, že viník, tedy pojištěný, ,,porušil některou z povinností držitele zbrojního průkazu skupiny C podle zákona o zbraních a střelivu a stejně tak předpisy z oblasti myslivosti.“

Z výkladu pojistných podmínek pojišťovnou Halali se zdá, že se pojišťovna sama rozhodla posuzovat pojistnou událost z hlediska dopadu na její plnění a v popsaném konkrétním případě konstatovala, že jednání pojištěného nebylo nahodilou událostí, ale naopak událostí vědomou a zákonem zakázanou, takže pojistná ochrana odpadá. Dovoluji si poznamenat, že kdyby tento způsob výkladu pojištění předepsaného zákonem – např. povinné pojištění provozu motorových vozidel, aplikovali příslušní pojistitelé, potom by absolutní většinu škod zaviněných touto činností – provozem, musely hradit osoby, které porušily příslušná právní ustanovení. Jak se k tomuto stavu (výkladu) postaví odpovědní pracovníci pojišťovny Halali či představitelé jejího zřizovatele, kteří řídí motorová vozidla a možná již někdy způsobili škodu z důvodu porušení právní povinnosti? Odkázal se též příslušný pojistitel na „vědomé porušení právních předpisů“ a škoda z pojištění nebyla uhrazena? Pokud by byla odpověď kladná, závěr pro všechny účastníky, tedy viníky i poškozené, by byl tristní a právě takový, jemuž se mělo pojištěním předejít, příp. tuto skutečnost alespoň z části, ne-li zcela, zhojit.

V případě výše popsaného postřelení bohužel postrádám obligatorní postup při likvidaci škodné události, jehož výsledkem by bylo rozhodnutí pojišťovny v uplatněném nároku takové, aby všichni účastníci nabyli přesvědčení, že případ byl vyřízen objektivně, správně, v souladu s konkrétními obecně závaznými právními normami, a nikoli jen subjektivními názory sledujícími zájem, nikoliv účel z uzavřené pojistky.

Nutně se tak nabízí otázka: je každý, kdo loví zvěř a splnil zákonnou povinnost pojistit se pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při této činnosti ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob či škodu na majetku, opravdu pojištěn?

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku