Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 3/00

AKTUALITY Z DOMOVA

OBNOVA A STABILIZACE HORSKÝCH LESŮ

Ve dnech 12.-13. října 1999 uspořádalo Ministerstvo zemědělství ČR, VÚLHM Výzkumná stanice Opočno a Správa chráněných krajinných oblastí ČR v Bedřichově v Jizerských horách celostátní konferenci na téma “Obnova a stabilizace horských lesů”. Cílem konference bylo shrnout poznatky výzkumných týmů, zainteresovaných pracovišť a institucí o problematice obnovy a stabilizace lesů především v oblasti Jizerských hor a Krkonoš. První den si účastníci vyslechli řadu referátů a druhý den pro ně byla připravena exkurze na hřebeny Jizerských hor. Přednesené referáty byly rozděleny do několika bloků.

AKTUALITY ZE SVĚTA

STAV EVROPSKÝCH LESŮ A LESNICTVÍ V ROCE 1999

Stav evropských lesů a lesnictví v roce 1999 se nazývá tenká brožurka zpracovaná United Nations, Economic Commission for Europe. Odborníci z Timber Section z Ženevy v ní hodnotí stav evropského lesnictví na konci tohoto tisíciletí takto:

Editorial 3/2000

Jan Řezáč

Vážení čtenáři,

nadcházející měsíce budou ve znamení jarních zalesňovacích prací. Proto jsme pro vás připravili číslo tematicky zaměřené na lesní školkařství. Trochu tím splácíme dluh, protože tomuto tématu jsme se několik let na stránkách Lesnické práce nevěnovali. Téma čísla uvozují články Ing. A. Juráska, CSc. “Kam směřuje naše lesní školkařství” a Doc. Ing. O. Mauera, DrSc. “Lesní školkařství po transformaci lesního hospodářství”.

KAM SMĚŘUJE NAŠE LESNÍ ŠKOLKAŘSTVÍ?

Ing. Antonín Jurásek, CSc. - VÚLHM Výzkumná stanice Opočno

Na stránkách Lesnické práce probíhá živá diskuse o řadě problémů našeho lesnictví, které po roce 1989 nastoupilo složitou cestu transformace. V reportážích a odborných statích můžeme sledovat, jak se jednotlivé odborné a lesopolitické otázky řeší a jaké nové problémy se objevují. V souvislosti s transformací lesního hospodářství prošlo výraznými změnami i lesní školkařství. Lesní školky byly na začátku transformace velmi rychle privatizovány a staly se soukromými majetky nebo majetky společností. Nabyly charakteru obchodních školek tak, jak je to běžné v zahraničí. Sadební materiál produkují i školky nově založené na nelesní půdě, nově vznikaly i obchodní organizace, které nepěstují sadební materiál, ale zabývají se pouze jeho nákupem a prodejem. Byla přijata i nová legislativa, která, mimo již dříve užívané zásady přenosu reprodukčního materiálu, podmiňuje podnikání v této oblasti udělením licence.

LESNÍ ŠKOLKAŘSTVÍ PO TRANSFORMACI LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Doc. Ing. Oldřich Mauer, DrSc. - Fakulta lesnická a dřevařská MZLU v Brně

V souvislosti s transformací lesního hospodářství prošlo (a stále ještě prochází) lesní školkařství rychlými a nebývalými změnami. Cílem příspěvku je charakterizovat současné problémy této důležité oblasti lesního hospodářství, zhodnotit kvalitu služeb poskytovaných školkařskými provozy a vyhodnotit připravenost absolventů lesnických škol pro práci v lesních školkách.

PÉČE O GENOFOND JE ZÁKLADEM ZACHOVÁNÍ ZDRAVÉ PODSTATY LESŮ

Rozhovor s Ing. Jaromírem Vašíčkem, CSc., vrchním ředitelem sekce lesního hospodářství ministerstva zemědělství

Jan Řezáč

V souvislosti s transformací lesního hospodářství ČR prošlo lesní školkařství rychlými a nebývalými změnami. Všechny školky se staly soukromými majetky a pěstování sadebního materiálu je součástí otevřené tržní ekonomiky. Vláda přijala novou koncepci státní lesnické politiky pro období před vstupem České republiky do Evropské unie. O roli státu při formulování pravidel a zásad pro nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin jsme si povídali s Ing. Jaromírem Vašíčkem, CSc., vrchním ředitelem sekce lesního hospodářství ministerstva zemědělství.

SDRUŽENÍ LESNÍCH ŠKOLKAŘŮ ČR

Rozhovor s Ing. Josefem Cafourkem, předsedou Sdružení lesních školkařů ČR

Jan Řezáč

Sdružení lesních školkařů vzniklo v roce 1995. V současné době má 60 členů s celkovou produkční plochou 1031 ha. Zastupuje tak asi 85 % všech lesních školek v ČR. Sdružení se zaměřuje na koordinaci činnosti svých členů a ochranu jejich zájmů. Snaží se vytvářet podmínky pro spolupráci v různých oborech, souvisejících s lesním školkařstvím. Spolupracuje se státními orgány, s domácími i zahraničními organizacemi a s veřejností. V těchto vztazích prosazuje hospodářské, profesní, právní, podnikatelské a komerční zájmy svých členů. Rozvíjí styky s profesními spolky a organizacemi působícími v oboru v zahraničí. Usiluje o soustavné zvyšování úrovně lesního školkařství v ČR a s tím spojené prestiže a prosperity oboru. V této souvislosti zajišťuje poradenskou službu, organizuje vzdělávací a osvětovou činnost, zabezpečuje propagaci oboru a šíření informací. Zprostředkovává odborné konzultace, expertizy, provádění průzkumů, analýz, či realizaci specializovaného výzkumu v oboru. Napomáhá integraci mezi producenty sadbového materiálu lesních dřevin a obchodními organizacemi. Prosazuje racionalizaci pěstování, skladování, obchodu, vývozu a dovozu sadebního materiálu lesních dřevin. Rovněž se zabývá otázkami marketingu školkařské produkce a osiva lesních dřevin, otázkami morfologické, fyziologické a genetické kvality semenáčků a sazenic, cenovou a dotační politikou a dalšími profesními a hospodářskými otázkami. Tolik z programového prohlášení Sdružení lesních školkařů ČR. Na aktuální problémy v oblasti pěstování sadebního materiálu jsme se zeptali jeho předsedy Ing. Josefa Cafourka.

LESNÍ ŠKOLKAŘSTVÍ JAKO SLUŽBA PRO VLASTNÍKY A SPRÁVCE LESŮ

Ing. Pavel Kotrla, Ph.D. - Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

Lesní školkařství prodělalo za uplynulých 10 let poměrně bouřlivý vývoj. Jelikož tento vývoj byl úzce spjat s transformací lesního hospodářství a také se vznikem Lesů České republiky, s. p. (dále LČR), domníváme se, že uplynula dostatečná doba na částečné ohlédnutí zpět, zároveň pak nabízíme současný názor LČR na celou problematiku umělé obnovy lesa, reprodukčního materiálu lesních dřevin a tedy i lesních školek. Se vznikem LČR došlo k faktické privatizaci významné části školkařských provozů České republiky, tedy k dosti zásadní změně, která společně s uplatněním systému komplexních dodávek lesnických činností na smluvním principu u LČR výrazně změnila předchozí zvyklosti.

TECHNICKÝ A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ V LESNÍCH ŠKOLKÁCH

Doc. Ing. Jindřich Neruda, CSc. - Fakulta lesnická a dřevařská MZLU Brno
Ing. Alois Švenda, CSc.

V posledních letech, po zrušení lesnického technologického výzkumu, chybí lesnické veřejnosti dostatek systematických a nestranných informací jak o stavu našeho školkařství, tak i o úrovni a vývojových trendech v zahraničí. Zdrojem informací jsou převážně jen produkty účelové obchodní propagace. Chybí objektivizující pohledy, které by umožnily optimální orientaci. Ve svém příspěvku chceme alespoň stručně charakterizovat náš pohled na současný stav a problémy technického a technologického rozvoje na tomto úseku lesnické činnosti.

POZNATKY O HODNOCENÍ KVALITY SADEBNÍHO MATERIÁLU

RNDr. Jarmila Martincová - VÚLHM, Výzkumná stanice Opočno

Snaha o snižování ztrát při zalesňování současně s nadbytkem sadebního materiálu zvyšuje tlak na kvalitu produkce. S tím souvisí i potřeba objektivního hodnocení kvalitativních znaků sazenic. Pro školkaře je výhodné prokázat vysokou kvalitu nabízených sazenic a zvýšit tím jejich konkurenceschopnost. Umožní to i zjistit případný negativní vliv některých technologií pěstování a manipulace (včetně skladování) na kvalitu sazenic a tyto technologie podle výsledků testů upravit. Pro odběratele je znalost aktuálního stavu sazenic důležitá zejména v případě pochybností, zda nedošlo k jejich poškození během předchozí manipulace. Umožňuje vyloučit nekvalitní partie sazenic ze zalesňování a předejít případným sporům při neúspěchu výsadeb. Komplexní hodnocení kvality sadebního materiálu se uplatňuje i při kontrolních akcích MZe ČR ve školkách.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.