Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 5/00

AKTUALITY Z DOMOVA

KOMUNIKACE LESNÍKŮ A MAJITELŮ LESA S VEŘEJNOSTÍ

Seminář na toto téma uspořádala dne 23. března t.r. Česká lesnická společnost, odborná skupina pro lesnickou ekonomiku a politiku, ve spolupráci s Lesnickou fakultou ČZU v Praze. Ve sborníku, který dostali účastníci k dispozici, byly zachyceny tyto příspěvky: Potřeba aktivního systematického kontaktu sektoru lesního hospodářství s veřejností a hlavní směry působení (L. Šišák, LF ČZU Praha); Potřeba informací o lese pro veřejnost, včetně malých vlastníků lesa (I. Roček, LF ČZU Praha); Metodický postup vytváření a rozvíjení vztahů s veřejností (M. Riedl, LF ČZU Praha); Osvěta a poradenství v lesním hospodářství (J. Vašíček, MZe); Zkušenosti LČR, s. p., s působením na veřejnost (J. Duha, LČR, s. p.); Problematika veřejnosti a obecních lesů (L. Černý, Lesy města Brna, s. r. o.); Zkušenosti s komunikací s veřejností na soukromém lesním majetku (J. Myslivec, J. Colloredo-Mannsfeld, Lesní a rybniční správa Zbiroh).

AKTUALITY ZE SVĚTA

NOVÁ FAKTA O NÁSLEDCÍCH PROSINCOVÉ VĚTRNÉ KALAMITY

(Odhad škod se nyní pohybuje okolo 200 mil. m3)

V březnovém čísle LP jsme uveřejnili několik základních údajů o následcích rozsáhlé větrné kalamity v zemích severní, západní a střední Evropy. V dubnu jsme tyto zprávy dále doplnili. Pro květnové číslo LP, které máte právě v rukou, jsme připravili souhrn informací jednak o nových odhadech rozsahu škod, jednak o poznatcích a problémech zpracování kalamitního dřeva, ze zajištění jeho dopravy a z vývoje cen.

Editorial 5/2000

Jan Řezáč

Vážení čtenáři,

již delší dobu se v odborné lesnické veřejnosti diskutuje o úrovni hospodaření v soukromých lesích, především drobných vlastníků. Proto jsme toto číslo Lesnické práce věnovali soukromým a obecním lesům, problémům hospodaření v nich a vztahům se státní správou lesů. Vedlo nás k tomu i několik významných událostí. Jednak se konala IX. Valná hromada Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, které se za dobu své existence postupně proměnilo v respektovaného obhájce práv obecních a soukromých vlastníků lesů s dnes již mezinárodní autoritou.

DEVÁTÁ VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ VLASTNÍKŮ OBECNÝCH A SOUKROMÝCH LESŮ

Redakce

Dne 21. března se konala v Kostelci n. Č. l. IX. Valná hromada SVOL. Jako hosté se jí zúčastnili Tomáš Kvapil, poslanec Sněmovny Parlamentu ČR, Ing. Jiří Oliva, generální ředitel s. p. LČR, Ing. Josef Běle, náměstek ministra životního prostředí, Ing. Martin Chytrý, ředitel odboru lesnické politiky MZe, Ing. Aleš Škoda, ředitel divize s. p. VLS Hořovice, Dr. Jiří Mašek, představitel Svazu měst a obcí, Ing. Štěpán Kalina, předseda ČLS, Ing. Jan Svoboda, předseda ČJL a další. Valnou hromadu, na které měly být zvoleny i nové výkonné orgány SVOL, zahájil předseda výkonného výboru Ing. František Kučera a přednesl zprávu o činnosti SVOL za uplynulé období, v níž zaujal stanovisko k některým zásadním problémům českého lesnictví.

SDRUŽENÍ VLASTNÍKŮ OBECNÍCH A SOUKROMÝCH LESŮ A ODVĚTVOVÁ KONCEPCE LESNICKÉ POLITIKY

Doc. Ing. Zdeněk Bluďovský, DrSc. - Lesy města Rokycan, s. r. o.

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo před časem v rámci své koncepce rezortní politiky odvětvovou koncepci lesního hospodářství na období před vstupem ČR do Evropské unie. O obsahu koncepčních záměrů lesního hospodářství informoval vrchní ředitel Ing. Jaromír Vašíček, CSc. na II. lesnickém fóru, které se konalo na podzim loňského roku v Kostelci n. Č. l. Naše Sdružení se spolu s představiteli řady dalších lesnických institucí, organizací a zájmových sdružení zúčastnilo svými připomínkami tvorby této koncepce.

PŘIPOMÍNKY SDRUŽENÍ VLASTNÍKŮ OBECNÍCH A SOUKROMÝCH LESŮ K NÁVRHU VĚCNÉHO ZÁMĚRU NOVELY LESNÍHO ZÁKO

Za výkonný výbor SVOL: Ing. František Kučera, předseda

Výkonný výbor SVOL obdržel v listopadu 1999 k připomínkám návrh věcného záměru novely lesního zákona, zpracovaný v alternativách ministerstvem zemědělství a ministerstvem životního prostředí. Velmi jsme uvítali, že je nám již v tomto počátečním stadiu prací na novele lesního zákona umožněno se k záměrům ministerstev vyjádřit. Doufáme, že i v dalších etapách práce na novele tohoto zákona budeme mít možnost v rámci konstruktivní spolupráce hájit a prosazovat zájmy a práva vlastníků lesa, zajištěná Listinou základních práv a svobod a ústavou naší republiky. Jsme přesvědčeni, že při dobré vůli lze sladit zájmy orgánů státní správy a vlastníků lesa a společně zpracovat a předložit zákonodárcům návrh novely, která bude zajišťovat veškeré společenské požadavky na lesy kladené a současně respektovat práva jejich vlastníků.

PRŮZKUM NÁZORŮ SOUKROMÝCH VLASTNÍKŮ LESA

Prof. Ing. Ivan Roček, CSc. - Lesnická fakulta ČZU Praha

Současné mnohostranné a mnohotvárné požadavky společnosti na zachování, ale i využívání lesa jsou v našich českých podmínkách o to složitější, že vlastnické vztahy k lesu se po restitucích mnohdy, a mnohde stále zcela, nevrátily k pocitům vlastnictví jako vůči jiným nemovitostem (domu, zahradě). Mnohoznačné požadavky společnosti na les se navzájem překrývají, doplňují a konkurují. Určitá využívání lesa jako prostředku výroby, zajišťující potravu, dřevo, nebo jiné suroviny, způsobují změnu nebo aspoň modifikaci ekosystému. Jiné potřeby společnosti jsou vázány na existenci lesa jako přirozeného prvku a integrální součásti krajiny.

MŮŽE BÝT SDRUŽOVÁNÍ DROBNÝCH VLASTNÍKŮ LESA ÚSPĚŠNÉ?

Ing. Jiří Matějíček, CSc. - VÚLHM Jíloviště-Strnady

V rámci prací na Lesnickém programu byl v roce 1998 jako jeden ze 12 projektů zpracován i projekt “Sdružování vlastníků lesů”. Vzhledem k zaměření tohoto čísla LP nabízíme čtenářům souhrn z výše zmiňovaného projektu. Proces sdružování vlastníků lesa, především vlastníků lesa malých výměr, je natolik složitý, že souhrnný názor, zpracovaný odborníky z praxe i výzkumu, může být dobrým úvodem do dané problematiky, a zároveň může být i základem pro další veřejnou diskusi k tomuto velmi významnému lesopolitickému problému a ke způsobům, jak tento problém efektivně řešit. Nezastupitelnou úlohu v celém procesu sdružování pak hraje stát s různými podpůrnými iniciativami a odborný lesní hospodář jako poradce vlastníka lesa.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.