Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 8/00

SDRUŽENÍ LESNÍCH ŠKOLKAŘŮ PROFESIONALIZUJE SVOJI ČINNOST

Rozhovor s Ing. Ivo Machovičem a Ing. Pavlem Kotrlou, Ph.D.

Sdružení lesních školkařů ČR je profesním seskupením fyzických a právnických osob, které vzniklo formou občanského sdružení v roce 1995 z iniciativy několika pěstitelů sadebního materiálu lesních dřevin. Od poslední valné hromady v březnu t.r. došlo ve Sdružení k výrazné změně v podobě profesionalizace práce Sdružení a zintenzivnění příprav na vstup do Evropské unie. Na konkrétní představy o další činnosti Sdružení jsme se zeptali dvou nových představitelů ve vedení Sdružení, předsedy Ing. Ivo Machoviče a manažera Ing. Pavla Kotrly, Ph.D.

22. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI

Mgr. Dita Váchová - Talentcentrum Institutu dětí a mládeže MŠMT

V srdci beskydských a Vsetínských vrchů s hustými koberci lesů, v osmnáctitisícovém městě Rožnov na úpatí posvátné hory Radhošť, odnepaměti kultovního místa všech Moravanů, se v sobotu 10. června odpoledne vyhlášením výsledků celostátní přehlídky uzavřel 22. ročník multioborové soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ) pro talentované studenty všech typů středních škol.

NOVINKY V ČESKÉM SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ - Vyšší studium a bakalářské vysokoškolské studium

Ing. Václav Kohout - Vyšší odborná a střední lesnická škola Písek

V článku “Lesnické školství - ohlédnutí se po roce” (viz LP 7/98) jsem konstatoval, že pojem “vyšší studium” zasluhuje podrobnější vysvětlení. Přesvědčuji se totiž dnes a denně, že tomu tak opravdu je, že kolegové v provozu lesního hospodářství nejsou o dění ve školství tak podrobně informováni, aby postačili sami sledovat podstatu a souvislosti změn ve školském systému, ke kterému došlo v důsledku změn školských zákonů, tj. zákona o soustavě základních, středních a vyšších škol a zákona o vysokých školách. A proto čtenářům LP takové vysvětlení nabízím.

RAŠELINIŠTĚ V ČESKÉ REPUBLICE

{mosimage}RNDr. Václav Skuhravý, CSc.

Rašeliniště jsou nejpůvodnější složkou lesních ekosystémů u nás. Jsou tak významná, že by jim měla být věnována daleko větší pozornost. I ony jsou totiž sekundární lidskou činností značně ohroženy. Zaujímají v České republice plochu jen okolo 25 000 ha. Téměř polovina z toho leží v jižních Čechách. Zhruba stejný rozsah mají rašeliniště společně v západních a severních Čechách a zbytek patří zbývajícím českým krajům. (Na Moravě leží Rejvízské rašeliniště.) Zatímco výměra rašeliništ zůstává na stejné úrovni, stoupla výměra lesů v České republice od roku 1920 z cca 2,3 mil. ha na 2,6 mil. hektarů v roce 1996.

SOUTĚŽ “GEOAPLIKACE ROKU”

Redakce

Soutěž “Geoaplikace roku” vyhlásila CAGI (Česká asociace pro geoinformace) spolu s úsekem pro reformu veřejné správy Ministerstva vnitra ČR a Svazem měst a obcí v listopadu 1999 při příležitosti konání mezinárodní konference Informační systémy ve státní správě 2000, konané v Hradci Králové ve dnech 27.-28. března 2000.

ÚLOHA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU V ROZVOJI VENKOVA

Redakce

Celostátní konferenci na toto téma uspořádala ve dnech 11.-12. dubna v Plzni Vědeckotechnická společnost západních Čech. Spolupořadateli byly AssiDomän Sepap, a. s., Štětí, STORAENSO, Holzindustrie Schweighofer, s. r. o., Planá u Mar. Lázní, KM partner, a. s., Stříbro, Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., Praha. Konference se zabývala otázkami a problémy lesnictví, obchodem surovým dřívím a jeho zpracováním po transformaci lesního hospodářství. Jejím cílem bylo seznámit účastníky se současným stavem a vývojem obchodování se dřevem, za jakých podmínek může les přinést zisk a jaká opatření lze doporučit pro zlepšení ekonomiky lesních podniků.

STORA ENSO - GLOBÁLNÍ DŘEVOZPRACUJÍCÍ KONCERN

Redakce

Koncem roku 1998 došlo k jedné z nejvýznamnějších fúzí ve světovém dřevozpracujícím průmyslu. Na svém spojení se dohodly koncerny Enso (Finsko) a Stora (Švédsko), které se sloučily do společnosti Stora Enso. Ke spojení jejich dřevařských divizí přistoupila i rakouská firma Holz Industrie Sweighofer, která zaujímala významné pozice ve zpracování dřeva ve střední Evropě. Vznikla tak dceřiná společnost STORA ENSO TIMBER, v níž STORA ENSO vlastní 73,5 % a soukromá nadace Sweighofer 26,5 %. O bezprostředních důsledcích spojení jsme informovali v LP 3/99. Dnes nabízíme další údaje o této globální firmě. STORA ENSO TIMBER mimo jiné vlastní pily ve Ždírci nad Doubravou a v Plané u Mariánských Lázní, o nichž přineseme články v příštích číslech LP. To, že i dřevozpracující průmysl zasáhla celosvětová vlna fúzí, podtrhuje převzetí kanadské společnosti Mac Millan Bloedel největším světovým lesnickodřevařským koncernem Weyerhäuser (USA) v polovině loňského roku, který tak dosáhl produkce více než 8 mil. m3 řeziva ročně (viz LP 10/99).

KARANTÉNNÍ SYPAVKY - Mycosphaerella pini E. Rostrup a M. dearnessii M. E. Barr v České republice

Libor Jankovský, Dagmar Palovčíková - Ústav ochrany lesů a myslivosti, LDF MZLU v Brně, Referenční laboratoř SRS ČR, Zemědělská 3, 613 00 Brno
Marie Šindelková - Státní rostlinolékařská správa, diagnostická laboratoř Brno, Hroznová 2, 658 48 Brno

Rostlinolékařská péče v ČR vychází z doporučení EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) a je upravena zákonem č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči, a následnými prováděcími předpisy, především pak vyhláškou č. 83/1997 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území ČR a o soustavné rostlinolékařské kontrole.

RAŠELINOCELULÓZOVÉ KELÍMKY FIRMY JIFFY JSOU ÚSPĚŠNÉ V KRUŠNÝCH HORÁCH

Redakce

Krušné hory - kdybychom z pohledu lesníka hledali slova a přívlastky, kterými bychom chtěli laikovi přiblížit tuto oblast naší republiky, velice rychle by pravděpodobně většinu z nás napadly pojmy jako imise, zničené lesy či zalesňování. U posledního z nich bychom se zastavili, a to proto, že jedině kvalitně založené porosty se v budoucnu mohou stát základem pro vznik stabilních lesních ekosystémů. A to platí obecně, nejen pro Krušné hory.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.