Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 8/00

AKTUALITY Z DOMOVA

EKOLOGICKÁ OBNOVA LESNÍCH CEST

Dne 28. dubna 2000 uspořádala pobočka České lesnické společnosti Kaplice a LČR, s. p., LS Kaplice, pracovní předváděcí akci na téma “Údržba a oprava lesních cest”. Akce byla zaměřena na praktickou ukázku netradiční technologie oprav a rekonstrukce lesních cest firmou Ekocesta, s. r. o., Vyšší Brod. Tato společnost, založená rakouskou firmou Holzer, Rauris má bohaté zkušenosti s budováním a opravou lesních cest v horských terénech Alp. Systém obnovy silnice a lesních cest “ECO CESTA” spočívá ve strojním rozrušení stávající vrstvy vozovky (štěrku, asfaltu), jejím rozmělnění, opětném uložení a silném zhutnění pěchovacími deskami s vytvořením oválného profilu (tzv. bombierung). Výkonný mechanizační park francouzské výroby, který se skládá z rozrušovacích bran, drtiče, srovnávací radlice a pěchovacího stroje, vše jako závěsná zařízení na dva traktory John Deere 6610 - 7710, je schopen tímto způsobem utužit vozovku na tvrdost betonu. Součástí tohoto systému je možnost vybudování nových propustí (PE roury), vodotečí pod vozovkou a příkopů lesních cest.

AKTUALITY ZE SVĚTA

VÝZNAMNÉ ÚSPORY PŘI NASAZENÍ HARVESTORŮ JSOU MOŽNÉ

V červnu loňského roku se ve Weihenstephan (SRN) uskutečnil 3. seminář na téma “Aktuální otázky nasazení harvestorů”. Od katastrofického roku 1990 se počet harvestorů v Německu zvýšil z 50 na asi 700. Kromě běžných harvestorů se už nabízejí další speciální stroje: harwarder - tj. kombinace harvestoru a forwarderu, vhodný pro menší množství těžené hmoty na lokalitě; hackschnitelharvestor - který v jednom pracovním chodu těží, na přibližovací lince vyrobí štěpku a tu přepraví na odvozní místo; pásový harvestor - především pro silné dříví nebo svažité terény; schreitharvestor - pro použití v těžkém terénu (svahy a měkké půdy). Na semináři bylo konstatováno, že strach lesníků ze zničení lesa při nasazení harvestorů již patří minulosti. Ve Skandinávii se z 90 % přenechává volba stromů v probírce k těžbě posádce harvestoru. To umožňuje radikálně snížit počet lesníků a tak uspořené peníze věnovat na proškolení posádky harvestoru a pak na proplacení prémií za kvalitně odvedenou práci.

Editorial 8/2000

Jan Řezáč

Vážení čtenáři,

léto vrcholí, ačkoli počasí jako by už signalizovalo příchod podzimu. Průběh letošního horkého jara a studeného léta nás opět upozorňuje, abychom respektovali řád přírody. O tom z trochu jiného pohledu hovoří ve svých příspěvcích M. Košulič (O výběru jednotlivých stromů k obnovní těžbě) a J. Veškrna (Ekonomika přírodních procesů).

TŘETÍ SNĚM LESNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Jan Řezáč

Lesnické stavovské organizace Česká lesnická společnost, Česká jednota lesnická a občanské sdružení Národní lesnický komitét uspořádaly ve dnech 16.-17. června v Písku na střední lesnické škole Třetí sněm lesníků ČR. Tématem sněmu, jehož se zúčastnilo asi 100 lesníků, byly Legislativní podmínky trvale udržitelného obhospodařování lesů.

METODY PRODEJE DŘEVA NA PNI

Ing. Daniel Szorád - Lesy ČR, s. p., Hradec Králové

Stávající způsob prodeje dřeva státními lesy v České republice (Lesy České republiky, s. p.) vychází ze strategie komplexního zadávání lesnických činností v rámci územní jednotky vždy jednomu partnerovi. Komerční vztah je upraven víceletými obchodními smlouvami s ročními smluvními cenami dřeva a výkonů pěstební činnosti.

MÁ PŘIDRUŽENÁ LESNÍ TĚŽBA JEŠTĚ BUDOUCNOST?

Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc. - Fakulta lesnická a dřevařská MZLU Brno

Po řadu tisíciletí poskytovaly lesy lidem nejen palivové a stavební dříví, ale i potravu, léčivé rostliny, vlákna a další materiály organické i neorganické povahy. Až v posledních stoletích byl význam těchto ostatních, nedřevných produktů zastiňován produkcí dříví, a hlavním zdrojem příjmů lesního hospodářství se i v ČR staly tržby za dodané dříví.

SUROVINOVÁ ZÁKLADNA A VYUŽÍVÁNÍ JEHLIČÍ V POLSKU

Dr. hab. Inž. Stanislaw Glowacki - Wydzial Lesny SGGW w Warszawie, Katedra Uzytkowania Lasu i Inzynierii Lesnej

Lesy pokrývají v Polsku plochu 8,8 mil. ha (z toho 6,9 mil. ha obhospodařují Státní lesy), což představuje lesnatost 28,1 %. Jehličnany zaujímají 77,3 % plochy lesů, s nejdůležitější hospodářskou dřevinou borovicí, jejíž plošný podíl činí 89,3 %, smrku 7,6 % a jedle 3,1 %. Největší množství jehličí (vykupovaného jako chvojina) bylo využíváno pro průmyslové účely v 60. letech. Od té doby získávání hospodářsky využitelného jehličí z lesních stromů klesá.

O VÝBĚRU JEDNOTLIVÝCH STROMŮ K OBNOVNÍ TĚŽBĚ

Milan Košulič st.

Neholosečné hospodářství charakterizuje mj. výběr jednotlivých stromů k obnovní těžbě. Lesní hospodář musí při výběru stromů k těžbě brát v úvahu mnohá kritéria, zejména vlastnosti a funkci stromu v porostu, jeho druhovou příslušnost, zdravotní stav, vitalitu, poškození, sociální postavení stromu v porostu a jeho vztahy k okolním stromům, účinek jeho odejmutí na porostní prostředí a v neposlední řadě jeho přírůst, dimenze, jakost a možnosti zpeněžení. Jednotlivé stromy se dále liší i skrytou, vnitropopulační genetickou variabilitou, projevující se různou reakcí na světlo a další vlivy prostředí. V porostech je různé zastoupení jedinců klimaxového a pionýrského zaměření včetně přechodových typů, a právě i to ovlivňuje jejich produkční potenciál. V tomto článku se však budu zabývat pouze hlediskem objemové produkce a přírůstem stromů a jejich využitím při praktickém výběru stromů k mýtní těžbě.

EKONOMIKA PŘÍRODNÍCH PROCESŮ

Ing. Jaroslav Veškrna

Trvale udržitelný život je podmíněn omezením spotřeby energie na lidskou činnost z neobnovitelných zdrojů. Východiskem je využití v největší míře té energie, kterou poskytuje sama příroda ekologicky nezávadnými, automatickými procesy. Lesní hospodářství je v tomto smyslu bezkonkurenční. Má možnost téměř nenarušitelné trvalé tvorby hodnot z “ničeho”: ze země, vody, slunce a vzduchu.

TABLETOVANÁ HNOJIVA STROM-KONIFER A STROM-FOLIXYL A JEJICH POUŽITÍ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ II.

Dr. Ing. Dušan Vavříček - Lesnická a dřevařská fakulta MZLU Brno, Ústav lesnické geologie a pedologie

VÝSLEDKY APLIKACE V PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH

Tablety byly odzkoušeny v rámci použití dvou různých substrátů ve dvou školkách odlišných vegetačních stupňů. Pokus pro stanovení vlivu tabletovaného hnojení byl založen ve školce 2. LVS Brno - Řečkovice a 4. LVS Beskydy - Ostravice. V lesní školce Řečkovice byla jako substrát pro vyhodnocení účinku tabletového hnojení použita rašelina Soběslav s hodnotou půdní reakce 2,6-2,7 pH/KCl. Pro krytokořennou sadbu byl extrémně kyselý substrát titračně upraven pro výsadbu Picea abies na hodnotu 4,5 pH/KCl a pro Fagus sylvatica na 5,5 pH/KCl. Takto připravený substrát byl použit pro výsadbu Picea abies 2/0 a Fagus sylvatica 1/0 do PE obalů s obsahem 1500 cm3. Široký rozsah zkoušky zahrnoval 3 varianty pro každou dřevinu. Každá varianta obsahovala 100 opakování. 

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.