Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 01/03

Úvodník 1/2003

Jaromír Vašíček, Předseda redakční rady časopisu Lesnická práce

Vážení čtenáři,

na prahu začínajícího roku se již tradičně díváme zpět a každý z nás si sám pro sebe hodnotíme úspěchy a neúspěchy uplynulého roku.

Politika Ministerstva zemědělství v odvětví LH a myslivosti

Rozhovor s ministrem zemědělství Ing. Jaroslavem Palasem

Personální změny

- Začněme změnami na ministerstvu. Chystáte nějaké personální či strukturální změny - zajímá nás hlavně sektor lesního hospodářství? V této souvislosti se chceme zeptat také na pravdivost informace o odchodu Ing. Rybníčka z funkce náměstka ministra zemědělství pro LH.

Jak nám bude v Unii?

Vladimír Simanov

Z pohledu dlouhodobého výrobního cyklu lesního hospodářství (LH) a závislosti dřevozpracujícího průmyslu na něm jsou předpovědi ekonomického vývoje, zpracovávané obvykle Světovou bankou pro celé geografické oblasti na 5-8 nejbližších let, krátkodobé. Proto se FAO rozhodla financovat prostřednictvím své Timber Section studii “Předpověď ekonomického růstu zemí OECD a zemí střední a východní Evropy pro období 2000–2040”, na jejíž tvorbě se podílela Ekonomická komise pro Evropu a Nezávislé centrum ekonomických studií NOBE z Polska. Studie by měla dát orientační informace politikům, podnikatelům i akademické veřejnosti pro jejich plánovaná rozhodnutí a nám může alespoň částečně odpovědět na častou otázku “Jak nám bude v Unii?”.

Certifikace v lesním hospodářství

Připravil Michal Třeštík

První vlastníci obdrželi osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů podle Českého systému certifikace lesů PEFC (CFCS). Při této příležitosti se 19. 11. 2002 konala tisková konference v sídle Městských lesů Hradec Králové a.s. Osvědčení je nyní postupně vydáváno všem vlastníkům lesa, kteří se zavázali k plnění kriterií stanovených Českým systémem PEFC a prošli schvalovacími procedurami systému. K 4. 12. 2002 bylo vydáno celkem 423 osvědčení vlastníkům hospodařícím na výměře cca 1,8 mil ha. Mnoho informací o tomto procesu, které se objevily i v našem časopisu, nás přimělo k sestavení stručného přehledu o stavu certifikace v ČR a ve světě a vysvětlení jednotlivých vazeb a často se objevujících zkratek.

OLH ČAZV k problematice hodnocení funkcí lesa

Vladimír Švihla

Na zasedání odboru lesního hospodářství (OLH) České akademie zemědělských věd (ČAZV) dne 2. 11. 2001 byla Komise pro mimoprodukční funkce lesa pověřena přípravou zasedání rozšířeného Předsednictva ČAZV na podzim 2002 (1. 10. v Kostelci nad Černými lesy, LP 11/2002 str. 517) k problematice hodnocení a oceňování funkcí lesa.

Kam smerujú štátne lesy na Slovensku?

Ján Fillo

Strategickým cieľom štátnej lesníckej politiky bude zachovanie, ochrana a zveľaďovanie lesov v Slovenskej republike (SR) na princípoch trvalo udržateľného obhospodarovania a pri plnení všetkých funkcií lesa. Vo väzbe na konštituovanie riadne fungujúceho trhu s drevom postupne odbúrame dotácie zo štátneho rozpočtu pre lesné hospodárstvo. Vláda vypracuje a realizuje projekt transformácie štátnych podnikov lesného hospodárstva v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR na akciovú spoločnosť založenú podľa osobitného zákona. (Z programového vyhlásenia vlády SR)

“Malé populace” melioračních a zpevňujících dřevin (MZD) I.

Milan Košulič st.

Zajišťování podílů MZD je dlouhodobou součástí změn druhových skladeb českých lesů a programu jejich ozdravení. V daných ekologických a hospodářských podmínkách jde o nákladný a náročný proces. Lze chápat tendence k jeho zhospodárnění, jenže k hospodárnosti má vést zejména snižování hektarových počtů (dále jen ha-počtů) sazenic MZD při současném zvětšování jejich rozměrů a zatím nutné ochraně proti zvěři. Zdánlivě lesklý líc této mince však má i svůj matný rub. Ten je obsahem tohoto článku. Zabývá se hlavně funkční účinností “malých populací” MZD s důrazem na ekologickou genetiku.

Pěstování cenných listnatých dřevin

Vilém Podrázský

Cenné listnáče jsou z důvodů biodiverzity lesních porostů i z hlediska ekonomické efektivnosti oboru jedním z výrazných předmětů zájmu lesního hospodářství. Jejich využití a pěstování má napomoci řešit hospodářské potíže lesnictví, zvýšit druhovou pestrost lesů a zvýšenou nabídkou různých druhů dřevní suroviny šetřit deficitní zdroje jiných oblastí, např. tropických lesů. Využití a pěstování cenných listnáčů má významný ekonomický, ekologický, environmentální i sociální aspekt.

Semenné sady lesních dřevin v České republice

Jaroslav Rambousek

Semenné sady jsou po lesních porostech druhým nejvýznamnějším zdrojem osiva lesních dřevin pro obnovu lesa. Semenné sady se zakládají jako výsadby selektovaných klonů, tj. vegetativních potomstev výběrových stromů, nebo jako výsadby generativních potomstev rodičovských stromů (tzv. jádrové sady).

Ohlédnutí za mezinárodním rokem hor a horské lesy v ČR

Stanislav Vacek

V roce 1998 vyhlásila OSN rok 2002 Mezinárodním rokem hor. Zahájení Mezinárodního roku hor proběhlo 11. prosince 2001 v New Yorku a jeho prezidentem byl jmenován Adolf Ogi - prezident Konfederace alpských spolků. Této i jedné z dalších četných akcí v průběhu r. 2002 se kromě řady odborníku na horské ekosystémy a milovníků hor aktivně zúčastnil i generální tajemník OSN Kofi Annan. Svými aktivitami se k němu přihlásilo 130 států včetně ČR.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.