Certifikace v lesním hospodářství

Připravil Michal Třeštík

První vlastníci obdrželi osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů podle Českého systému certifikace lesů PEFC (CFCS). Při této příležitosti se 19. 11. 2002 konala tisková konference v sídle Městských lesů Hradec Králové a.s. Osvědčení je nyní postupně vydáváno všem vlastníkům lesa, kteří se zavázali k plnění kriterií stanovených Českým systémem PEFC a prošli schvalovacími procedurami systému. K 4. 12. 2002 bylo vydáno celkem 423 osvědčení vlastníkům hospodařícím na výměře cca 1,8 mil ha. Mnoho informací o tomto procesu, které se objevily i v našem časopisu, nás přimělo k sestavení stručného přehledu o stavu certifikace v ČR a ve světě a vysvětlení jednotlivých vazeb a často se objevujících zkratek.

Vznik certifikace

Počátky úsilí o certifikaci lesů ve světě se objevují koncem 80. let 20. stol. v souvislosti se snahou zamezit nadměrným až devastačním těžbám tropických deštných pralesů. Bohužel přes 90 % výměry certifikovaných lesů se v současnosti nachází v Evropě, Severní Americe a ve státech bývalého Sovětského svazu, kde je situace jiná. Hlavními důvody certifikace lesů ve střední Evropě se tak staly mnohem širší požadavky lidské společnosti na plnění funkcí lesů a souvisejí s obecným trendem trvale udržitelného využívání přírodních zdrojů ve světě.

Rozšíření certifikačních systémů

Ve světě se postupně vyvinuly různé certifikační systémy, které usilují o prosazení svých představ trvale udržitelného hospodaření v lesích.

V současné době jsou na území ČR v lesním hospodářství (LH) používány 2 certifikační systémy - PEFC a FSC. Podrobněji se budeme zabývat tím používanějším - PEFC.

PEFC

Na podzim roku 1998 se ČR připojila k přípravným aktivitám PEFC a v červnu 1999 zástupci ČR spolupodepsali v Paříži zakládací listinu PEFC. Členské země mají možnost zvolit si certifikaci na úrovni regionální, skupinové nebo individuální. PEFC je reprezentován mezinárodní, nezávislou, neziskovou a nevládní organizací - Radou PEFC (PEFCC), která poskytuje logo pro výrobky ze dřeva pocházejícího z lesů certifikovaných těmito systémy. Český systém certifikace lesů byl schválen jako sedmý v pořadí v červnu 2001 (další jsou finský, francouzský, lotyšský, německý, norský, rakouský, švédský a švýcarský).

Český systém certifikace lesů (CFCS)

CFCS je nezávislým národním certifikačním systémem, který vychází z požadavků PEFC. Systém je založen na regionální certifikaci trvale udržitelného hospodaření (TUH) v lesích, která je zárukou finanční přijatelnosti bez ohledu na velikost nebo druh vlastnictví. V současné době se za region pro účely certifikace považuje celá ČR. Základem systému je 7 normativních dokumentů CFCS.

PEFC ČR je zájmové sdružení právnických osob zainteresovaných na certifikaci lesů, které je národním řídícím orgánem certifikace. Předmětem činnosti sdružení je schvalování a revize standardů CFCS, prezentace a propagace CFCS, reprezentace v Radě PEFC a vzájemné uznávání s ostatními systémy a sublicencování loga PEFC. Nejvyšším orgánem sdružení je sněm, jehož se účastní maximálně 20 delegátů za jednotlivé členské komory.

Jde o komoru vlastníků lesů (předseda Ing. F. Morávek - LČR, s. p., VLS, s. p., Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, Sdružení majitelů lesů a podnikatelů v LH), komoru zpracovatelů dřeva (předseda Ing. J. Horák - Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství (ČAPLH), Společenstvo dřevozpracujících podniků v ČR, Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu, Svaz průmyslu papíru a celulózy) a komoru ostatních zájmových skupin (předseda prof. J. Gross - ČZU v Praze, MZLU v Brně, Odborový svaz pracovníků dřevozpracujícího průmyslu, lesního a vodního hospodářství v ČR, Česká lesnická společnost (ČLS), Sdružení taxačních kanceláří (STK)). Výkonným orgánem sdružení je Předsednictvo PEFC ČR zastoupené předsedou Josefem Bartoněm – Dobenínem, a 3 místopředsedy – předsedy jednotlivých komor a 15členná Rada s pěti zástupci za každou komoru.

Žadatel o regionální certifikaci je Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR (předseda představenstva - Ing. Vladimír Oplt), která zastupuje vlastníky regionu. Činnost žadatele spočívá v uzavření obchodního vztahu s certifikačním orgánem, zodpovědnosti za plnění kritérií CFCS za všechny zúčastněné vlastníky a získání certifikátu za celý region. Odborná komise žadatele rozhoduje na základě informací dodaných NCC o udělení, resp. o odebrání osvědčení o účasti v reg. certifikaci a podílí se na přípravě a revizích metodiky provádění venkovních šetření.

Žadatel o C-O-C je konkrétní těžební, zpracovatelská nebo obchodní firma, která se chce účastnit procesu certifikace spotřebitelského řetězce, tj. předávat informaci, že dřevní surovina pochází z lesů obhospodařovaných podle kriterií TUH

Certifikační orgán (v ČR BVQI CS, s. r. o.) je třetí (nezávislou) stranou hodnotící shodu systému hospodaření v lesích s kritérii certifikace. Vydává certifikáty a řeší odvolání a spory.

Český institut pro akreditaci (ČIA) je národním akreditačním orgánem, který provádí akreditaci certifikačních orgánů, dozoruje jejich činnost a řeší případná odvolání a spory.

Národní certifikační centrum (NCC) ÚHÚL je organizace jejíž úkolem je podpora certifikace v ČR (vedoucí Ing. Pavel Hes). Vykonává pro žadatele specifické úkoly spojené např. s prováděním venkovních šetření a vedením agendy spojené s certifikací. Pro PEFC ČR zajišťuje vedení agendy a plní roli informačního místa.

Venkovní šetření

- provádí se každoročně u reprezentativního vzorku vlastníků (minimálně 10 % rozlohy lesů zahrnutých do regionální certifikace); přímo jsou zařazeni vlastníci v případě udělení nápravného opatření nebo pokuty od orgánů SSL a ČIŽP, stížnosti na porušování kriterií nebo na vlastní žádost.

- kontrola je prováděná auditory (odborníci ÚHÚL), kteří v průběhu cca 2–3 dní podle “Metodiky posuzování shody hospodaření s kriterii TUH prověří vlastníka, zda-li dodržuje definované zásady TUH.

Venkovní šetření (audit) u vlastníka lze rozdělit na čtyři části:

- zahajovací jednání – vysvětlení náplně, rozsahu a cílů auditu, harmonogramu a způsob spolupráce;

- kancelářská část – prověření řádné evidence a interních dokumentů, které souvisí s plněním kriterií TUH, podklady pro hodnocení hospodaření přímo v porostech atd.;

- venkovní část – porovnání předložené dokumentace se skutečným stavem v lese

- závěrečné jednání – shrnutí výsledků auditu, objasnění zjištěných neshod. Případná konzultace o způsobu odstranění zjištěných nedostatků.

Kontakty

PEFC ČR – www.pefc.cz; Rada PEFC – www.pefc.org; NCC – www.uhul.cz/ncs; Sdružení majitelů a správců lesních majetků ČR – http://zadatel.pefc.org

Informace o certifikaci a systému PEFC vychází z Tiskových zpráv vydaných sdružením PEFC ČR a podkladů, které redakci poskytl Ing. Pavel Hes, vedoucí NCC. Další informace o PEFC najdete v článku Ing. V. Oplta v LP 11/2002.

FSC (Forest Stewardship Council)

Z iniciativy Hnutí DUHA a ČSOP Veronika bylo na základě pověření ústředí FSC A.C. v únoru 2001 založeno sdružení ekologického lesnictví - FSC ČR, jehož stěžejním úkolem bylo v prvním roce vytvoření standardů FSC pro LH v ČR. Práce byla zakončena v lednu 2002, kdy byla schválena a veřejnosti představena první verze standardů FSC pro ČR a vznikla samostatná nevládní nezisková organizace –- Pracovní skupina pro certifikaci lesů FSC v ČR (zkráceně FSC ČR), jako tzv. národní iniciativa FSC pro ČR. FSC ČR se bude zejména zabývat poradenstvím při certifikaci lesů a dřevozpracujících podniků, propagací přírodě blízkého lesního hospodaření, dřeva jako obnovitelného zdroje a dřevěných výrobků s logem FSC, podle potřeby revidovat české standardy FSC a monitorovat certifikační proces v ČR.

Současný stav v ČR

V ČR je zatím certifikován jeden objekt - Masarykův les MZLU ve Křtinách s rozlohou 10 441 ha. Podle informací Mgr. M. Rezka právě probíhá certifikace dalšího středně velkého lesního majetku v Čechách. Kromě toho je v ČR 10 podniků s certifikátem FSC ve spotřebitelském řetězci (např. Dřevotvar Jablonné nad Orlicí, Schwan Stabilo ČR, Kuebler Holz). Na českém trhu jsou i FSC výrobky (např. zahradní nábytek, schody a kancelářský papír).

Postup při certifikaci

Zjednodušeně lze popsat tyto fáze: žádost o certifikaci, předběžný audit (pre-evaluation/scoping), smlouva o auditu, vlastni audit (main evaluation/inspection visit), udělení či neudělení certifikátu, každoroční monitoring zahrnující vždy i šetření v terénu (field visit). Certifikát se uděluje na 5 let, po němž je možné zažádat o recertifikaci. O každé certifikaci existuje veřejně přístupná zpráva, kde se kromě rozhodnuti dozvíte, co cert. orgán ukládá žadateli změnit a doporučí způsoby vedoucí ke zlepšení. Při zjištění závažných nesouladů s FSC Principy a kritérii (10 základních celosvětových standardů) či národními standardy (jsou pro certifikátory závazné, jakmile je národní iniciativa FSC vytvoří a mezinárodní ústředí schválí - v ČR dosud nejsou schváleny), je certifikát odejmut.

Kontakty

FSC ČR - www.czechfsc.cz;

Mezinárodní stránky - www.fscoax.org; www.fsc-info.org; www.certifiedwood.org; www.forestworld.com

Informace o systému FSC vychází z podkladů, které redakci poskytl Mgr. Michal Rezek z FSC ČR

Další použité materiály: německá srovnávací studie PEFC a FSC (Gemeinsame Synopse der Zertifizierungssysteme von FSC ind PEFC – Stand 17. 5. 2002); leták FSC - Certifikace krok za krokem; oficiální internetové stránky PEFC www.pefc.org