Lesy a lesní hospodářství Malých Antil

Eugen Král

V Karibském moři od poloostrova Yuacatán po Venezuelu se obloukovitě táhne řetězec větších či menších ostrovů. Severně ležící velké ostrovy (Kuba, Haiti, Jamajka, Portoriko) označujeme jako Velké Antily, jižněji se nacházejí Malé Antily, kde jsou Panenské ostrovy, Návětrné ostrovy (St. Martin, St. Barthélemy, Guadeloupe aj.), dále jižněji leží Závětrné ostrovy (Martinique, Grenada aj.) a ještě více na jihu pak ostrov Trinidad, Tobago a Nizozemské Antily s ostrovy Aruba, Bonaire a Curacao.

Ostrovy mají různý statut, od samostatných států po určité závislosti na evropských státech. Francie tento vztah řeší od roku 1946 formou zámořských departementů (jeden pro ostrov Guadeloupe s ostrovem St. Barthélemy, St. Martin a přilehlými menšími ostrovy, druhý představuje ostrov Martinique).

ONF-Office National des Forets

Tato organizace (obdoba LČR, s.p.) je státní organizací, která ve Francii hospodaří na 1 750 000 ha státních lesů, 2 700 000 ha družstevních lesů a dohlíží nad hospodařením soukromých lesů a lesů v zámořských departementech, kde největší rozloha připadá na lesy Francouzské Guyany (7 500 000 ha).

V roce 1827 byl vydán první lesní zákon (Code Forestier) a v roce 1966 byla založena organizace státních lesů - ONF. Veškerá činnost je v souladu se jmenovaným lesním zákonem, který je rozpracován formou vyhlášek do uceleného souboru právních norem (Régime Forestier). Zároveň je na období 15-20 let obnovován pro každý porost nový LHP, který je doplněn novými mapovými přílohami (mapy stanovištní, těžební, věkových tříd aj.). Je sledován přírůst (inventarizace) a další nejrůznější bioindikátory sloužící pro zabezpečení trvale udržitelného rozvoje a biodiverzity.

Ochranu před degradací půd, péči o myslivost a další méně významné činnosti zajišťuje v rámci ONF 200 specializovaných pracovníků. Celkem v ONF pracuje přes 13 000 stálých zaměstnanců, kteří jsou pravidelně doškolováni ve středisku ONF v Nancy-Verlaine en Haye. ONF řídí i obhospodařování lesů v zámořských departementech Guadeloupe a Martinique.

Guadeloupe
Rozloha s přilehlými ostrůvky 170 500 ha, 420 000 obyvatel, hustota 259 obyv./km2)

Bohatství lesů

Rozloha lesů v obhospodařování ONF je 38 105 ha, což představuje 55 % z celkové rozlohy lesů ostrova. Z toho je 1 502 ha lesů při pobřeží, 1 394 lesů obecních, 7 455 ha připadá na porosty mangrovů. V roce 1989 dokončili pracovníci univerzity Antilles-Guayana typologické mapování ostrova, kde vyčlenili 16 typů dle nadmořské výšky, podloží, vodního režimu a sestavili též mapu lesních formací (obr. 1). Východní část (“Grande Terre”) je rovinatá s vápencovým podložím a minimem lesů s výjimkou mangrovů. Převažují “foret seche” - lesosavany s výškou porostu kolem 5 metrů (nejčastěji Simaruba amara a Inga laurina). Západní část (“Basse Terre”) je vulkanického původu s nejvyšší horou Sofriére 1 467 m. Střed této části zaujímá tropický deštný les s převahou Swietenia macrophylla, Dacryodes excelsa, Tapura latifolia, Sloania masani, Talauma dodepetala a mnoha dalšími druhy s obrovským množstvím keřů a lián včetně známé vanilky. Nalezneme zde např. přes 3 000 druhů stromů a lián s výškami nad 30 m nebo přes 100 druhů chráněných orchidejí (např. Strelitzia, Heliconia, Phaeomeria, z toho 5 endemitů). Okrajovou část tvoří vlhké, druhově chudší lesy (83 druhů, nejčastěji Manilkara bidentata, Buchenavia tetraphylla nebo Sideroxylon foetidissimum).

Ostrov je zcela závislý na dovozu dřeva (99 %), z domácích se těží nejvíce mahagon, který se zpracovává manufakturně (pilařské závody zcela chybějí). Větší truhlářskou provozovnu představuje zařízení ONF-Atelier Bois de Douville v městečku Goave, kde jsou vyráběny nejrůznější lavičky, přístřešky, orientační tabule apod.

NP Guadeloupe

Prakticky celá střední, nejlesnatější část “Basse Terre”, tvoří sedmý francouzský NP (Parc national de la Guadeloupe), který byl založen roku 1989 na ploše 17 300 ha (plus dalších 16 300 ha v okrajové zóně), což značně ovlivňuje lesní hospodářství ostrova.

Botanicky je příroda velmi bohatá, fauna kromě ptactva je chudší. Zajímavé jsou importovaný mýval (Procyan minor), oba druhy chráněných leguánů (1,5 m300 km) je však v agresivním humidním prostředí velmi krátkodobá. 

Těžba lesů

Těží se mimo území NP, zejména mahagon, podle skupin s různou dobou obmýtí. V 1. a 2. skupině jsou lesy ochranné, ve třetí (1320 ha) je dovoleno při obmýtí 50 let kácet 75 % dřevní hmoty mahagonu a 25 % ostatních dřevin. Ve čtvrté skupině (300 ha) se těží 60 % mahagonu a 40 % ostatních dřevin. V páté skupině (1060 ha) lze kácet domácí dřeviny starší 80 let, šestá skupina umožňuje těžit až 60 % vavřínovitých (Laurocerassus rose) ve věku přes 100 let. V sedmé skupině není regulace těžeb podle dřevin, platí jen omezení dle věku (80 let). Plně chráněny jsou lesy mangrovů (přímořské s druhy Rhizophpora, Avicenia germinans či keře Manglier rouge apod. - část plochy zaujímá přísná rezervace Grand-Cul-de Sac Marin, bažinaté s Pterocarpus officinalis a na okraji travnaté - marais á cyperaceés).

Regionální ředitelství ONF

Ředitelství sídlí ve městě Basse Terre (další pracoviště je v Abymes). Celkem zde pracuje 57 osob z celkových 120 zaměstnanců. Správa parku zaměstnává 60 osob ve stálém poměru a část se sezoně najímá. Platy jsou vyšší než v metropoli v průměru o 40 % a pohybují se od 2 800 eur do 10 000 eur dle funkčního zařazení (pro srovnání 1 litr benzinu stojí 1,2 eura). Přes bohatou činnost je toto ředitelství finančně ztrátové. Součástí je skupina pro styk s veřejností a její vzdělávání.

Každý měsíc vydává ředitelství vlastní noviny s kreolským názvem Pyé Bwa. Na ostrově je řada zkusných ploch výzkumných ústavů, v současnosti se např. řeší využitelnost Tabebuia heterophylla a Bauturagé herbaceé při zalesňování vulkanických ploch.

Ročně je vydáváno 2 500 jednorázových povolení k lovu, v platnosti je kolem 1 500 permanentních loveckých oprávnění. Převážně jde o odstřel ptáků a bradavičných prasat.

Martinique
Rozloha 110 000 ha, 385 000 obyvatel, hustota 350 obyv./km2.

LH je v mnoha směrech podobné jako na Guadeloupu. Ostrov je členitější s výrazným vulkanickým charakterem, nejvyšším vrcholem je v severní části Montagne Peláe (1 397 m n. m).

Z 46 500 ha lesů obhospodařuje ONF celkem 15 373 ha, část je součástí regionálního NP. Z celkem 95 osob zaměstnaných u ONF je 30 na regionálním ředitelství a dalších 9 v administrativě. Na ostrově je chráněných 1 800 ha250 km se rozprostírá 3 880 ha chráněných pobřežních lesů včetně porostů jedovatého druhu Hippomane mancinella. Do litorálních pobřežních lesů patří kokosové palmy a jejich skupiny, které jsou také vysazovány, zejména na plážích ohrožovanými cyklóny (různé druhy palem zde patří mezi lesnicky využívané dřeviny). 

Protože v některých částech ostrova dosahuje roční průměr srážek přes 8 000 mm, je příroda botanicky nesmírně bohatá. Hojný je výskyt hadů (zejména druhy Batrops lanceolatus) či jedovatých štírů Avicullaria versicolor. Od roku 1995 jsou zřízeny na 422 ha biologické rezervace - Přírodní zóny ekologického, floristického a faunistického zájmu (ZNIEFF), kde je zajištěna plná ochrana prostředí. Z 396 dřevinných druhů na ostrově (z toho je 70 jedovatých či jinak nebezpečných) je několik vhodných k introdukci pěstováno ve školkách v Croix Rivail a v Ducos.

Pro pěší návštěvníky je vybudována síť naučných stezek, popsaná v knize BALLADES, bohužel některé stezky vlivem agresivity prostředí nejsou po roce k nalezení. Na malých ostrůvcích Sv. Anny v jižní části je na ploše 5,5 ha30 ha). 

Závěr

I na ostrovech začíná období žádající prosperitu na straně jedné a zachování přírodních zdrojů a všeho podstatného v zájmu člověka na straně druhé. I přes rozmanitost a odlišnost hospodaření bych chtěl přesto upozornit na některé poznatky:

- úzké a bezkonkurenční sepětí mezi ochranou přírody a ONF je pro obě strany příjemné a vyplácí se;

- výzkum zde široce ověřuje vhodné druhy introdukovaných dřevin, které jsou pak okamžitě introdukovány. Zejména s mahagonem byly získány vynikající zkušenosti;

- trvalá práce s veřejností, mládeží, médii, budování exkurzních tras, vhodných přístřešků, laviček či omezení návštěvnosti v exkluzivních místech tím, že se zajistí vhodná parkoviště s občerstvením a plochami pro hraní dětí apod.; zcela chybí např. vandalismus;

- chybí dřevařský průmysl a lepší využití slabých sortimentů z hospodářských lesů (dřevěné palety jsou vyráběny z kvalitního mahagonu);

- lesníci požívají velké vážnosti.

Adresa autora:
Dr. Ing. Eugen Král
VOŠL Trutnov, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.