Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 07/03

Vstoupí české lesní hospodářství do EU připravené?

Rozhovor s Ing. Jiřím Matějíčkem, CSc.

Přinášíme Vám rozhovor s Ing. Jiřím Matějíčkem, CSc., spoluautorem (Lukáš Jakubec) nedávno vyšlé příručky Lesnicko- dřevařský sektor a Evropská unie. Příručka je zaměřena na institucionální a legislativně-ekonomickou oblast a je členěna do čtyř tématických bloků - Evropská unie (EU); Lesní hospodářství (LH), dřevozpracující průmysl a EU; Šance a rizika členství ČR v EU a Konkurenceschopnost. Vybrané ukázky Vám budeme přinášet v následujících číslech Lesnické práce.

Dopady vstupu ČR do EU v porovnání s Rakouskem

O krátký rozhovor jsme telefonicky požádali i Karla Schwarzenberga, který převzal schwarzenberské statky v Rakousku a Německu, u nás mu patří například lesy na Orlíku. Studoval lesnictví v Mnichově a právo ve Vídni a Štýrském Hradci. Majetky z velké části obhospodařuje jeho syn Jan.

Ekonomické výsledky LČR za rok 2002

Vladimír Veselý

Výsledky hospodaření LČR za rok 2002, obsažené v účetní závěrce k 31. 12. 2002, jsou ověřeny auditorem a po projednání v dozorčí radě podniku budou předloženy ke schválení zakladateli. Je tedy čas ke krátkému ohlédnutí a srovnání s předcházejícími lety.

Ekonomika lesních závodů LČR a dopady vstupu do EU

František Kaňok

I v řízení lesních majetků jde o udržení konkurenceschopnosti produkce, zvláště v období přibližování se vstupu do EU. To platí bezvýhradně i pro státní lesní majetky. S klesajícími nákupními cenami surového dříví je to stále složitější a hospodaření se přibližuje hranici rentability.

Budou LČR i nadále tvořit zisk?

Připravil Michal Třeštík

V souvislosti se zveřejněním výsledků hospodaření LČR jsme oslovili ekonomického ředitele RNDr. Vladimíra Veselého, který nám e-mailem odpověděl na několik otázek.

Zalesňování zemědělských půd a vyhotovení projektu

Josef Topka

Zalesňování zemědělských půd (ZP) a ostatních ploch, pro zemědělské obhospodařování nevhodných, probíhalo již v minulých stoletích. Z historického průzkumu se dovídáme, že mnohé kvalitní porosty vznikly na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích. V novodobé historii zaznamenáváme rozsáhlejší zalesňovací práce v šedesátých a začátkem sedmdesátých let minulého století. Tehdy byly zalesňovány takzvané rezervní zemědělské půdy. Šlo o pozemky v příhraničních oblastech, na kterých byly zakládány rozsáhlé monokultury převážně jehličnatých porostů.

Přestavba smrkových monokultur v lesích města Kutné Hory

Jiří Souček

Letošní výroční shromáždění sdružení Pro Silva Bohemica (PSB - hnutí lesníků usilujících o přírodě blízké hospodaření) proběhlo 15. května v Kutné Hoře, kde se účastníci mohli seznámit s výsledky hospodaření Františka Kratochvíla a jeho následovníků.

Možnosti použití výběrného hospodaření v ČR

Jiří Souček

Současné lesní hospodářství klade důraz na využívání přírodě blízkých způsobů hospodaření. Za ideál tohoto hospodaření je považován výběrný les, který plní produkční i mimoprodukční funkce lesa a zajišťuje trvalost hospodaření bez výrazných změn stavu lesa.

Ekonomické poznatky z výběrného způsobu hospodaření na Klokočné

Vladislav Ferkl

O tom, že uplatnění výběrných způsobů obhospodařování lesů je ekologicky nejšetrnější a nejhodnotnější forma péče o lesní ekosystémy, není mezi zastánci ani odpůrci nejmenších pochyb. Výhrady a kritické připomínky odpůrců jsou zaměřeny především do oblasti produkčních možností a na zvýšené nároky na pracnost i přírodní podmínky pro takovýto způsobu hospodaření, ale hlavně na argumenty ekonomického charakteru.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.