Datový sklad IDC ÚHÚL v informačním systému LH

Vratislav Mansfeld

K informacím o lesním hospodářství (LH) lze přistupovat z různých hledisek. V tomto případě bude pozornost věnována digitální formě. Při použití slůvka “digitální” si patrně lesnický praktik pomyslí, že se jej tato problematika netýká, ale je tomu skutečně tak? Je digitální forma předurčena jen úzké skupině počítačových analytiků, kteří “údajně” s lesem nemají nic společného? Je digitální zpracování lesnických a ekologických témat výsadou těch, kteří provádí statistické rozbory, anebo analytiků, kteří se zabývají matematickými modely? Nakonec les roste v lese, a ne v počítači, jak často zaznívá v diskusích na toto téma. Platí tedy, že tyto počítačové aplikace nemají pro běžného lesního hospodáře význam?

Učitelské mentorování o významu digitalizace a využití technologie geografického informačního systému (GIS) v lesnické praxi, doplněné terminologickou “smrští” odborných názvů a zkratek z oblasti informačních technologií (IT), je pro běžné uživatele nezajímavé. Pojednání tohoto druhu má místo na odborné konferenci anebo v časopisu, který se specializuje na IT. Uživatele zajímá především servis - respektive výstupy, které DS nabízí.

Datový sklad Informačního a datového centra (DS IDC) ÚHÚL Brandýs n.L.

DS je sklad jako každý jiný a zjednodušeně lze říci, že výpočetní technika umí informace organizovaně uložit a zpracovat. DS IDC obsahuje široké spektrum dat - Oblastní plány rozvoje lesů (OPRL), lesní hospodářské plány a osnovy (LHP/O), informace o inventarizaci lesů (IL), rastry leteckých snímků, podkladová data převzatá od jiných subjektů a institucí - např. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), Ministerstva vnitra (MV), Ministerstva životního prostředí (MŽP) a Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). IDC tato data používá při zajištění odborné podpory státní správě lesů (SSL) a myslivosti. Dále slouží jako podklad pro práci specialistů ÚHÚL. Práce s daty v DS podléhají zásadám, které předepisují využití informačních možností DS. V případě přebíraných dat od jiných resortů předávací smlouva konkrétně specifikuje, za jakých podmínek se informace (data) mohou využívat.

Informační standard (IS) LH

IS LH zajišťuje organizované uložení dat do DS. Například informace o LHP byly zdigitalizovány a uloženy do tvaru, který je nezávislý na technologickém zpracování zařizovatele. Jde o tzv. oborovou standardizaci a jejím hlavním posláním je udržet jednotnou formu údajů o LH tak, aby byl zaručen ucelený a technologicky nezávislý přístup k datům LH. Standardizace umožňuje efektivnější využití informací uložených v DS. Naopak její absence znamená pro DS informační chaos. Proces standardizace má své opodstatnění i v souvislosti s integračním procesem do Evropské unie (EU).

Možnosti využití digitálních informací o LH prostřednictvím DS

DS umožňuje analýzy, které mají vliv na rozhodovací procesy v LH. Při tvorbě rámcových směrnic hospodaření (RSH) a cílových hospodářských souborů (CHS) je důležité podchytit trendy dalšího vývoje, např. případné změny v rozloze lesních vegetačních stupňů (LVS). Pracovníci ÚHÚL porovnají zájmové území s určitým časovým odstupem. Tím se zachytí posun LVS. Analýza v DS přinese nejen odpověď, že došlo ke změně, ale především změnu lokalizuje.

Společným zobrazením LHP a OPRL může vlastník získat detailní údaje, které mohou jeho majetek ovlivňovat, např. ve vztahu k stanovení daňové povinnosti z lesního majetku. Takovou informaci lze získat průnikem pásem ohrožení imisemi s majetkem vlastníka. Ovlivňovat hospodaření v lese může i kategorizace lesů. Při využití DS se předně vychází z platné legislativy a vlastnických práv. DS IDC tedy nabízí možnosti, ale záleží na vlastníkovi, zda je využije.

Určitě někoho napadne, že vlastník má tyto podklady ošetřené v platném LHP. Proč tedy další aktivity v tomto směru? Nejde o přehodnocování schváleného LHP, přestože v průběhu jeho platnosti dochází ke změnám. Formálně si vlastník vystačí se schváleným LHP. Prostřednictvím DS má však k dispozici nezávislý nástroj, který mu umožňuje kontrolu, zda se nezměnily podmínky a podklady, za kterých byl jeho LHP schválen. Promítnutím OPRL a lesnického detailu je dána lesním hospodářům možnost detailněji s větší přesností realizovat hospodářské cíle. Informace, které LHP obsahují ve vztahu k OPRL, jsou generalizované na jednotku prostorového rozdělení lesa (JPRL). Plošně nejvýznamnější informace je vztažena k JPRL a plošně menší údaje nejsou uvažovány. Ovšem co když je porost rozsáhlý a právě v uvažované části je jiná informace, než kterou uvádí LHP? OPRL nabízejí informace v originální podobě (např. soubor lesních typů - SLT, pásmo ohrožení imisemi, společenské zájmy, které ovlivňují způsob hospodaření). DS jejich zpřístupněním nabízí vlastníkům lesa zkvalitnění řídícího procesu - přístup k aktuálním podkladům pro hospodaření na svém majetku. Pokud v současnosti chce vlastník získat informace tohoto druhu, má několik možností:

- vyžádat si další mapy (nad rámec LHP), ovšem za příslušný poplatek;

- podat žádost o data a samostatně pracovat se zdrojovými soubory;

V zahraničí, např. ve Švédsku, drobní vlastníci lesa aktivněji pracují s digitální formou LHP a s příslušnými podklady, než je tomu zvykem v České republice. Průběžnou digitální aktualizací výrazně šetří náklady na revizi LHP (zákresy těžeb, zalesnění, změny dopravních poměrů.

- prostřednictvím internetu se připojit na Mapserver OPRL.

DS IDC ÚHÚL v tomto ohledu sehrává pozitivní roli.

Mapserver OPRL - aplikační nadstavba DS na bázi internetu.

Uživatel může prostřednictvím Mapserveru OPRL (viz www.uhul.cz) využívat prakticky zdarma (připojení k internetu) informace obsažené v DS IDC. Technologie internetu dovolují nabídnout produkty geografického informačního systému (GIS) velkému počtu uživatelů. Není potřeba instalovat drahý a na obsluhu složitý software, ale stačí využít běžného PC s internetovým prohlížečem. “webovské” aplikace jsou méně nákladné. Navíc internet je běžně dostupný a umožňuje dodání (pouze) informací bez zdrojových dat. To znamená bez možnosti zneužití GIS produktů, na které se vztahují autorská práva či další distribuční omezení. Poskytovatel dat efektivně publikuje informace, protože z jednoho místa (IDC ÚHÚL) spravuje jednu vlastní “webovskou” aplikaci a zdroj dat. Publikace na internetu zjednodušuje přístup uživatelům k aktuálním informacím DS. Následně odpadají starosti s průběžnou distribucí aktuálních datových sad na CD nosičích.

Další možnosti a využití Mapserveru OPRL:

- Detailní seznámení s OPRL bez znalosti práce s různorodými zdrojovými daty. DS umožňuje uložit odlišné datové sady rozdílných formátů do soudržného stavu relační databáze. Přínos DS spočívá v “odstínění” uživatele od nesourodých zdrojových dat a zároveň umožňuje plnohodnotně čerpat informace DS.

- Vyhledávání zájmových území podle katastru nemovitosti. Jednoduché změření délek a ploch zobrazené situace. Zobrazované objekty obsahují interpretační popis (zobrazí se v přehledné tabulce po kliknutí na otazník vedle názvu tématu).

- Vzájemná kombinace LHP, OPRL a případně i jiných informací z dalších mapových serverů. Uživatel si může prohlížet plynulý přechod témat (např. u OPRL návaznost jedné PLO na druhou). Souvislé zobrazení je významným rysem DS. Při obnově LHP vlastník sice dostane digitální LHP, ale chybí mu návaznost na okolí. Ta je důležitá např. při plánování těžebních a dopravních technologií.

- Prohlížení a vzájemné promítání jednotlivých datových sad DS. Už jen prostým prohlížením získává uživatel informace, které nejsou součástí digitálního LHP, byť s ním úzce souvisí.

- Interaktivní přístup k uživateli. Možnost editační poznámky je způsob, kterým uživatel (vlastník) může sdělit autorům OPRL svůj názor.

- V Mapserveru OPRL není automaticky zpřístupněn aktuální lesnický detail (identifikace na JPRL, potažmo vazba na LHP). Pracovníci IDC ÚHÚL prostřednictvím DS umí vytvořit agregovaný souvislý podklad lesnické obrysové mapy (bez ohledu na vlastníka) z aktuálních dat LHP/O. Využití těchto dat je vázáno na souhlas dotčeného vlastníka. Zapracování aktuálního lesnického detailu do informačního systému OPRL přináší výhody pro vlastníky lesů. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že OPRL jsou dílem veřejně přístupným. To musí každý zvážit a následně vlastníci mohou požádat IDC ÚHÚL, aby v Mapserveru OPRL formou rastru obrysové mapy zobrazil jejich situaci lesnického detailu.

Metainformační katalog MIDAS

Dnešní doba je přehlcena informacemi a uživatel se musí umět rozhodnout, kterým údajům věnuje pozornost a svůj čas. S rozvojem IT se zároveň rozvíjí obor metadat (odvětví, které se zabývá popisem informací). Úspěšným metainformačním systémem je např. katalog MIDAS (http://gis.vsb.cz/midas), který představuje metainformační systém veřejné správy o geoinformačních zdrojích. Metainformační katalogy popisují, jaké informace jsou obsaženy v DS, které se budují v naší republice. Katalog MIDAS unikátním způsobem doplňuje Mapserver OPRL. Následně i “nezasvěcený” uživatel získává potřebné údaje o šetřených tématech. Mapserver OPRL s implementovanou funkcí Web Mapping Services (WMS) představuje elegantní způsob publikování dat DS s možností získávat informace z jiných mapových serverů.

Web Mapping Services (WMS)

I když OPRL nemá za cíl spravovat témata, která spadají pod pravomoc jiných resortů, zabývá se v současnosti i jimi, např. Územními systémy ekologické stability (ÚSES). Zmiňuje je z důvodů jejich vlivu na hospodaření v lese. Postupně, jak budou jednotlivé resorty uvádět v praktické využití své DS a mapové servery, budou tato témata z DS IDC ÚHÚL vyloučena. Uživatelé budou moci samozřejmě dál získávat tyto informace, ovšem od subjektů, které je plnohodnotně garantují. To se bude realizovat opět prostřednictvím vzájemné komunikace meziresortních DS, kterým bude umožněna oboustranná výměna obsažených údajů. Tato komunikace mezi datovými servery se odborně nazývá WMS.

Závěr

Pouze na základě porovnání dat získaných z různých časových období lze hovořit o plně funkčním informačním systému. Systémové propojení zdrojových databází DS IDC nám umožní tvorbu analýz napříč DS. Výsledkem budou rozbory trendů hospodaření v lesích na úrovni PLO i na úrovni libovolně vybraných území v závislosti na uživatelských požadavcích. K budování DS se přistoupilo právě pro jeho předpoklady naplnit očekávání uživatelů. Prostřednictvím souvislého zobrazení má DS rozsáhlou možnost jít napříč databázemi bez ohledu na téma a správní uspořádání.

Osobně největší přínos DS vidím v kombinačních možnostech, kde společným promítnutím několika informací (témat) vznikají nové údaje, které dosavadními metodami nebylo možné získat. Právě proto jsem přesvědčen, že postupem času bude ze strany uživatelů stoupat zájem o zapojení do informačního systému LH.

Adresa autora:
Ing. Vratislav Mansfeld
vedoucí skupiny GIS ÚHÚL,
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.