Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 09/03

Editorial 9/2003

Vážení čtenáři,

v tomto editorialu se chci zaměřit hlavně na náš časopis a námi pořádané akce a projekty. Doufám, že si většina z Vás všimla upoutávek na 1. ročník turnaje v malé kopané, který pořádáme v pátek 12. září v Kostelci nad Černými lesy. Nejde nám jen o sportovní výkony, ale i o neformální setkání lesníků a dalších lidí blízkých profesí, navázání dalších kontaktů a samozřejmě i načerpání další inspirace pro budoucí vývoj tohoto časopisu. Proto budeme velice rádi, když přijedou v pátek večer na společenský večer i Ti, kteří s fotbalem nechtějí mít nic společného.

Úvodník 9/2003

Jiří Březina, UNIPEX, s.r.o

Vážení čtenáři,

v tomto trochu "kacířském" úvodníku se chci věnovat informačním systémům, ale nejen jim. Po tak parném létě má čtenář patrně dojem, že by si zasloužil něco více osvěžujícího. Následující odstavce ale možná dokáží, že není nudných témat.

Rakouské spolkové lesy, a. s. (ÖBf AG)

Rakouské spolkové lesy po transformaci

Na 7. konferenci generálních ředitelů středoevropských státních lesů poskytl našemu časopisu rozhovor i Thomas Uher, spolu s Georgem Erlacherem člen představenstva Rakouských spolkových lesů, a. s., (ÖBf - Österreichische Bundesforste AG.). Vzhledem k jeho výborné znalosti češtiny jsme hovořili v českém jazyce.

Základní ekonomické a lesnické ukazatele ÖBf

Rakouské spolkové (státní) lesy, a.s. (ÖBf), se s cca 856 000 ha celkové plochy starají o desetinu rakouské státní plochy země a cca 15 % domácích lesů a jsou proto největším lesním podnikem, stejně jako největším vlastníkem plochy honiteb a rybářských revírů v Rakousku.

Obchodní politika Rakouských spolkových lesů

Situace před rokem 1997

Rakouské spolkové lesy (dále ÖBf) prodávaly velká množství dříví nastojato, více než 100 000 m3 prostřednictvím obchodníků se dřívím a zbytek mnoha, v průměru malým zákazníkům. Cílem firmy bylo docílit na základě krátkodobých smluv vždy nejvyšší ceny. Pro každou z 50 lesních správ to představovalo ročně více než 70 kupních smluv, které se jednotlivě projednávaly a vyžadovaly obrovskou časovou náročnost. Dříví se prodávalo zásadně “franko cestou”. Před rokem 1997 to vypadalo tedy tak, že státní lesy prodávaly své dřevo buď “nastojato”, nebo “franko cestou” s tou nevýhodou, že čistý výnos pro firmu byl malý.


Informační a komunikační technologie v rámci LČR - Očekávání a realita

Josef Vojáček

V tomto článku bych se rád pokusil o zamyšlení nad vývojem informačního systému (IS), nad očekáváními zaměstnanců a reálnými možnostmi firmy, nad rozdílným pohledem a zájmy uživatelů IS s ohledem na jejich pracovní zařazení a jejich vztah k prostředkům výpočetní techniky. V problematice IS by určitě bylo možné definovat celou řadu dalších pohledů a zájmových skupin. Občasná prezentace IS pouze z pohledu a očekávání pracovníků IS, případně managementu firmy, konfrontovaná s nedostatkem komplexních informací, reálnými zkušenostmi a praxí venkovního personálu, může vést až k extrémním negativním a odmítavým názorům uživatelů tohoto systému.

Datový sklad IDC ÚHÚL v informačním systému LH

Vratislav Mansfeld

K informacím o lesním hospodářství (LH) lze přistupovat z různých hledisek. V tomto případě bude pozornost věnována digitální formě. Při použití slůvka “digitální” si patrně lesnický praktik pomyslí, že se jej tato problematika netýká, ale je tomu skutečně tak? Je digitální forma předurčena jen úzké skupině počítačových analytiků, kteří “údajně” s lesem nemají nic společného? Je digitální zpracování lesnických a ekologických témat výsadou těch, kteří provádí statistické rozbory, anebo analytiků, kteří se zabývají matematickými modely? Nakonec les roste v lese, a ne v počítači, jak často zaznívá v diskusích na toto téma. Platí tedy, že tyto počítačové aplikace nemají pro běžného lesního hospodáře význam?

Inventarizace lesů v ČR v roce 2003

Pavel Štěrba

Inventarizace lesů (dále jen IL) v ČR je v lesnických kruzích stále častěji se objevujícím pojmem. V Lesnické práci byl prvním uveřejněným článkem o IL příspěvek kolektivu autorů z Ústavu pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o., Jílové u Prahy s názvem Národní inventarizace lesů v ČR v LP 2/2000, všeobecný článek informující o cílech, použitých metodách a možnostech zpracování dat. Inventarizace v té době ještě nebyla schválena. V roce 2002 informoval Ing. Jiří Holický již konkrétněji o této činnosti prováděné Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) ve dvou na sebe navazujících článcích s názvem Inventarizace lesů v ČR (LP 4/2002 a LP 5/2002). Články byly věnovány zejména úvodní problematice a venkovnímu sběru dat. V době, kdy je IL již za svojí polovinou, přicházíme s dalším příspěvkem - o postupu prací na IL, kontrolách a zpracovávání nasbíraných dat.

Národní inventarizace lesů ve Francii

Kamil Vyslyšel, Jiří Holický, Pavel Štěrba

V červnu loňského roku navštívili pracovníci Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) a Ministerstva zemědělství (MZe) organizaci Inventaire forestier national (IFN), která je pověřena inventarizací lesů (IL) pro kontinentální Francii a ostrov Korsika.

Ohrožení půd introskeletovou erozí v lesích ČR

Stanislav Vacek, Vilém Podrázský, Miroslav Mikeska

Introskeletová eroze (ISE) je definována jako převážně vertikální propadávání a proplavování organických i anorganických půdních částic mezerami mezi skeletem do spodin zvětralinového pláště - do dutin mezi kameny a balvany na suťových stanovištích. Proces ISE je nejčastěji iniciován smýcením lesních porostů a bývá obvykle umocněn soustřeďováním dřeva.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.