Národní inventarizace lesů ve Francii

Kamil Vyslyšel, Jiří Holický, Pavel Štěrba

V červnu loňského roku navštívili pracovníci Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) a Ministerstva zemědělství (MZe) organizaci Inventaire forestier national (IFN), která je pověřena inventarizací lesů (IL) pro kontinentální Francii a ostrov Korsika.

Čeští lesníci (dr. Ing. Miroslav Kubů z MZe, Ing. Kamil Vyslyšel, Ing. Jiří Holický a Ing. Pavel Štěrba z ÚHÚL) navštívili ústředí IFN v Nogent-sur-Vernisson (seznámili se s organizací IFN a technologií francouzské inventarizace) a pobočku IFN v Nancy (praktické ukázky jednotlivých etap inventarizace v kanceláři i v terénu v oblasti Alsaska).

Vývoj francouzského lesnictví a IFN

Počátky francouzského lesnictví sahají do roku 1564, kdy za vlády Karla XI. vyvstala potřeba přehledu o královských lesích. Roku 1788 provedl britský agronom Young první ucelenější odhad lesů ve Francii. V letech 1807-1850 byl postupně zřizován katastr. Roku 1912 byla vydána “statistika lesů” a atlas lesů Francie. Roku 1946 byla provedena první “početní anketa”. Začátek opakované inventarizace ve Francii se datuje rokem 1958, kdy bylo podepsáno nařízení o provádění inventarizace. V roce 1959 bylo zřízeno IFN jako oddělení pod ministerstvem zemědělství. Ředitelství bylo nejdříve v Paříži a od roku 1994 se nachází v městečku Nogent-sur-Vernisson (jižně od Paříže). Organizace IFN je členěna na ústředí a pět poboček, jejichž sídla se nacházejí v následujících městech: Montpellier, Nancy, Caen, Bordeaux a Lyon. Každá pobočka má na starosti asi 1/5 území Francie. Působnosti poboček kopírují hranice departementů. IFN zaměstnává asi 185 lidí.

Systém práce IFN

Inventarizace lesů ve Francii je opakovaná - pracovníci IFN provádějí šetření každoročně v nepřetržité časové řadě. Francie je rozdělena na správní oblasti - tzv. departementy. Právě podle departementů probíhá venkovní šetření. Systém inventarizace je nastaven tak, že se na příslušný departement inventarizační skupiny vracejí přibližně po deseti letech. Zpracovávání výsledků se pak uskutečňuje na třech úrovních: departement, národní lesní region a republika. Francie je rozdělena na 89 departementů, 309 přírodních lesních oblastí a 4 národní lesní regiony. Během zimního období nejsou ve Francii extrémní teploty, a proto venkovní šetření probíhají celoročně.

Ústředí v Nogent-sur-Vernisson je metodickým a vyhodnocovacím centrem IFN. Hlavním úkolem poboček je venkovní sběr dat. Na každé pobočce jsou dvě hlavní oddělení: Oddělení interpretace leteckých snímků a Oddělení kontroly a verifikace dat. Na pobočce působí kontrolor, který má na starosti kontrolu venkovních skupin přímo v terénu, dbá na přesnost a kvalitu práce. Kontrolu provádí za přítomnosti skupiny v terénu.

Velká pozornost je věnována přípravě terénního měření a výběru ploch. Před výjezdem do terénu je potřeba vyhodnotit letecké snímky. Do leteckých snímků jsou zakreslovány porostní typy. Body inventarizační sítě mají spon 500 x 500 m. Tyto body nejsou pro následující etapy inventarizace stálé, celá síť se posouvá o určitou vzdálenost a úhel. Hustota bodů je různá v závislosti na lesnatosti území.

Celý cyklus inventarizace probíhá ve třech fázích. První fází je vzorková metoda, druhou je stratifikace a třetí je sběr dat při pozorování a měření v terénu.

Venkovní šetření

Venkovní skupina pracuje ve třech lidech. Vedoucí skupiny zodpovídá za kvalitu a kvantitu měření. Má na starosti dva pomocníky. Odborná kvalifikace je poněkud jiná než u inventarizačních skupin v ČR (to je dáno širšími souvislostmi s rozdílnou strukturou lesnického školství ve Francii a v ČR). Vedoucí skupiny má většinou středoškolské lesnické vzdělání, jeden z pomocníků mívá také lesnické vzdělání, ale druhý pomocník zpravidla již lesnické vzdělání nepotřebuje. Samozřejmostí jsou odborná proškolování všech pracovníků z problematiky inventarizace lesů tak, jak je tomu i v ČR. Skupina, kterou jsme navštívili v terénu, pracuje s jednodušším vybavením, než pracují skupiny v ČR. Přístroje nemají většinou elektronický základ, jsou však plně funkční, vyhovující a v rukou zkušených pracovníků velmi přesné. Přímo v terénu pracovníci používají letecký snímek, jednoduchý stereoskop, buzolu,

Christenův výškoměr, měřidlo pro měření průměrů v různých výškách stromu, teleskopické výsuvné tyče, přírůstový nebozez, nástroj na zjišťování tloušťky kůry a měřičská pásma. Jednotlivé údaje (dendrometrická měření - viz. obr. 1) i popisné lesnicko-ekologické charakteristiky jsou zapisovány do papírových terénních zápisníků. V kanceláři na pobočkách jsou pak údaje ze zápisníků převedeny do digitálních souborů a následuje kontrola a zpracování dat. Přibližná norma na jednu skupinu a den jsou dvě plochy. Inventarizační plocha vytýčená v terénu je kruhová. Tvoří ji soustředné kružnice o poloměrech 6, 9, 15 a 25 m. Jsou tedy vytvořeny různě velké kruhy pro sběr odlišných veličin. Plocha o poloměru 25 m slouží pro popis celé plochy, plocha o poloměru 15 m pro floristický a pedologický popis a pro měření a popis silných stromů, plocha o poloměru 9 m pro měření a popis středních stromů, plocha o poloměru 6 m pro měření a popis tenkých stromů.

Návaznost terénních prací na přípravné práce je patrná na obr. 2.

Výsledky a výstupy IFN

Na rozsáhlý sběr dat v terénu navazuje důsledná kontrola dat, zpracování a vyhodnocení výsledků. Součástí celého procesu a zároveň jeho konečnou fází je prezentace výsledků.

Výsledky IFN jsou upravovány do knižní podoby podle jednotlivých departementů. Obsahem těchto publikací jsou tabulky, grafy, komentáře a přehledové mapy. Na velmi vysoké úrovni je prezentace IFN a jejích výsledků, kterou najdete samozřejmě i na internetových stránkách IFN www.inf.fr. Ve francouzském jazyce je prezentace obsáhlejší, v anglickém jazyce jsou pak dostupné základní informace.

Od roku 1992 se při IFN provádí systematické ekologické šetření. Do roku 2004 doběhne 1. cyklus ekologického měření v celé Francii. Po ukončení zpracování dat z jednotlivých departementů jsou prezentovány výstupy. Francouzi se snaží mít každoroční výsledky v návaznosti na dokončovací práce v různých departementech.

IFN vydává i odborné tématické studie a mapy. Ze získaných údajů je v rámci francouzské inventarizace udržována a spravována databáze dendrometrická (údaje z cca 220 tisíc inventarizačních ploch, např. data o 2,4 mil. stromů), databáze ekologie a botaniky a databáze kartografická (digitální mapy vytvořené na podkladech výsledků z venkovního sběru dat, ukázka mapového výstupu je na obr. 3). Kromě toho ještě existuje databáze asi 350 tis. leteckých snímků (černobílých, barevných i infrasnímků).

Závěr

Při porovnání IFN a Inventarizace lesů v ČR lze konstatovat, že ve sběru venkovních dat v terénu v žádném případě ČR nezaostává za evropským standardem, ba naopak, protože v současnosti pracuje s velmi moderními technologiemi sběru dat. Tím, že jsme začali vyhotovovat IL až v roce 2001, jsme se mohli opřít o zkušenosti ostatních států a v současnosti můžeme být přínosem i pro ostatní země. Je možno říci, že v tomto ohledu se již ČR zařadila mezi státy EU. Státy s dlouholetou tradicí vyhotovování IL, mezi něž Francie bezesporu patří, mají naproti tomu velké zkušenosti s vyhodnocováním a prezentací výsledků IL. Proto se již nyní - přibližně v polovině běhu IL - v ČR testují postupy zpracování dat, vyvíjejí vyhodnocovací programy a připravuje zkušební prezentace výsledků IL tak, aby v roce 2004 mohly být prezentovány základní a v roce 2005 rozšířené výsledky IL. Tak jako je vysoká úroveň sběru dat v terénu, musí být i vysoká úroveň jejich prezentace.

Na závěr patří poděkování zejména řediteli pobočky v Montpellier Francoisu Bergeotovi za velkou ochotu a spolupráci při návštěvě IFN ve Francii.

Adresy autorů:

Ing. Kamil Vyslyšel
náměstek ředitele ÚHÚL
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Jiří Holický
ředitel pobočky ÚHÚL Plzeň
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Pavel Štěrba
vedoucí inventarizace lesů ÚHÚL
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.