Inventarizace lesů v ČR v roce 2003

Pavel Štěrba

Inventarizace lesů (dále jen IL) v ČR je v lesnických kruzích stále častěji se objevujícím pojmem. V Lesnické práci byl prvním uveřejněným článkem o IL příspěvek kolektivu autorů z Ústavu pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o., Jílové u Prahy s názvem Národní inventarizace lesů v ČR v LP 2/2000, všeobecný článek informující o cílech, použitých metodách a možnostech zpracování dat. Inventarizace v té době ještě nebyla schválena. V roce 2002 informoval Ing. Jiří Holický již konkrétněji o této činnosti prováděné Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) ve dvou na sebe navazujících článcích s názvem Inventarizace lesů v ČR (LP 4/2002 a LP 5/2002). Články byly věnovány zejména úvodní problematice a venkovnímu sběru dat. V době, kdy je IL již za svojí polovinou, přicházíme s dalším příspěvkem - o postupu prací na IL, kontrolách a zpracovávání nasbíraných dat.

Tok dat a jejich kontrola

Mluvíme-li o sbíraných datech IL, myslíme tím data sbíraná do software Field-Map v terénním počítači (viz předchozí články v LP). K těm ovšem dále patří další data - fotografie pořizované digitálním fotoaparátem, souřadnice středů ploch zaměřované přístrojem GPS, které mají jiný režim zasílání.

Nasbíraná data procházejí několika úrovněmi kontrol. První a nejnižší úrovní je kontrola přímo v terénu na inventarizační ploše. Ta se provádí na datech v terénním počítači. Jsou to kontroly vyplněnosti položek, správnosti číselníků a zejména kontroly na logické vazby mezi jednotlivými položkami. Při logických kontrolách se například sleduje, zda atribut zadaný u jedné položky není v logickém rozporu s atributem zadaným u jiné položky, která má souvislost s předchozí položkou. Pro dosažení co nejmenšího procenta chyb ve zdrojových datech jsou kontroly prováděny dále na úrovni pobočky a ústředí ÚHÚL. Data se v terénu zálohují na nezávislé médium a pomocí něho jsou přeneseny do stolního počítače koordinátorovi na pobočce ÚHÚL. Ten data zkontroluje stejným kontrolním programem, případně doplní zbývající položky a e-mailem je pak odešle na ústředí ÚHÚL. Na ústředí ÚHÚL se na oddělení IL data přijímají, kontrolují a ukládají (migrují) do datového skladu (DS).

Vedle skupin, provádějících klasické pracovní měření, existují ještě dvě interní kontrolní skupiny ÚHÚL, které provádějí opakovaná kontrolní měření na vybraných plochách. V případě, že bylo na inventarizační ploše provedeno kontrolní měření interní kontrolní skupinou ÚHÚL, pak je provedeno statistické porovnání těchto dvou měření za účelem zjištění dosahované přesnosti. Plochy pro kontrolu jsou vybírány generátorem pro výběr kontrolních ploch. Je tak zajištěna objektivita výběru ploch. Celkové procento ploch zkontrolovaných kontrolními skupinami ÚHÚL činí cca 10 %. Představu o ploše, kde bylo provedeno pouze pracovní měření, dává obr. 1a. Na obr. 1b je stav, kdy na inventarizační ploše bylo provedeno pracovní i kontrolní měření i s vylišením podploch.

Kromě interních kontrolních skupin ÚHÚL existuje nezávislá kontrola MZe, kterou provádí firma LesInfo CZ, s.r.o. Ta ročně provede kontrolu na cca 80 plochách. Výsledky těchto kontrol jsou každoročně po etapách předkládány firmou LesInfo CZ k posouzení MZe. Stejné výstupy pak dostává i ÚHÚL, který může na tyto výsledky reagovat.

Zpracování dat a plánované výstupy

Nad daty v DS je vytvářen program pro zpracování dat IL. Tento program je položen na matematicko statistických základech a v konečné fázi bude zajišťovat vyhodnocování dat IL na úrovních, kterými jsou republika, kraj, okres a přírodní lesní oblast. Snažíme se, aby tento program, ač uvnitř velmi složitý, byl navenek uživatelsky příjemný. Hlavními výstupy z IL budou tedy přehledné tabulky s výsledky základních zjišťovaných veličin a dále kombinatorních veličin, které jsou počítány na základě sbíraných dat. Vedle numerických výstupů nelze pominout grafické zobrazení např. pomocí grafů a tématických map. Základním principem pro výstupy IL je kromě správnosti a přesnosti výsledků jejich jednotnost v rámci celé republiky. Tu je ÚHÚL právě vzhledem ke své celorepublikové působnosti schopen zajistit.

V současné době probíhá programování vyhodnocovacího nástroje IL - programu pro zpracování dat IL. Ten je konstruován na základě teorií matematicko statistických věd. Tým ve složení doc. Ing. RNDr. Jan Zach, CSc., Ing. Miroslav Zeman a Ing. Jiří Holický ověřuje postupné kroky při konstrukci programu na zpracování těchto dat. Prvním správním územím, na kterém budou výstupy testovány a prezentovány, bude Karlovarský kraj. Byl zvolen z více důvodů - inventarizační plochy na jeho území byly jako první kompletně změřeny. Dále to, že svojí velikostí patří mezi kraje s menší rozlohou, a proto je vhodný i pro zjištění reprezentativnosti výsledků pro menší území.

Stav terénních prací

Celkový počet ploch, které mají být v terénu měřeny (plochy LES), je podle poslední identifikace ÚHÚL pomocí ortofot 13 933, což odpovídá 8 839 inventarizačním čtvercům. Původní předpoklad podle pilotního projektu byl 6 500 inventarizačních čtverců s alespoň jednou plochou kategorie LES. K 31. 7. 2003 bylo v terénu změřeno 9 633 ploch.

Mapový výstup (obr. 2) byl zpracován nad daty DS. Vzhledem k časové prodlevě mezi změřením plochy v terénu a uložením v DS (viz kontroly, doplňování, odesílání dat...) neodpovídá tento grafický výstup přesně číselným údajům uvedeným na začátku tohoto odstavce i s ohledem na to, že numerické údaje jsou aktuálnější.

Při započtení několika desítek ploch dosud neidentifikovaných zbývá k 31. 7. 2003 v terénu doměřit cca 4 500 ploch. S ukončením terénních prací je počítáno během měsíců srpna a září v roce 2004.

Metodika IL

Od počátku IL probíhají terénní práce podle jednotných postupů ÚHÚL - Metodiky inventarizace lesů. Verze metodiky byly postupně precizovány, doplňovány a průběžně aktualizovány s ohledem na vývoj technologických postupů. S postupujícím ustálením metodiky byl zvolen kapesní formát A5, který je používán od 1. 7. 2003. Tato metodika bude zejména v digitální podobě přístupná lesnické veřejnosti. Za manipulační poplatek, poštovné a balné bude na požádání k dispozici na CD nosičích. Taktéž bude umístěná na našich internetových stránkách (www.uhul.cz).

Seminář ČLS “Inventarizace lesů v ČR”

IL se dostala do stadia, kdy se zvyšuje zájem lesnické veřejnosti o bližší informace o IL, zejména pak z oblasti zpracování dat, následných výstupů a prezentace. Také proto je na středu 22. října 2003 naplánován seminář České lesnické společnosti (ČLS) “Inventarizace lesů v ČR” v konferenčním centru SILVIA v Hradci Králové. Zájemci o seminář mohou využít přihlášky vložené v tomto čísle LP.

Adresa autora:
Ing. Pavel Štěrba
vedoucí IL ÚHÚL Brandýs nad Labem
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.