Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 10/04

Proč certifikovat?

Podrobný pohled na současný stav certifikace a její význam Vám přinášíme prostřednictvím rozhovorů s představiteli dvou u nás používaných certifikačních systémů, ankety LP, krátké reportáže ze semináře s touto tematikou a dalších informací.

Přirozená obnova jedle bělokoré v genové základně Svatý Kopeček

Jiří Eichler

O problematice hospodaření s jedlí bělokorou se stále hodně mluví a píše a je jistě dobré v tom pokračovat i v "roce smrku". V odborné literatuře a lesnických časopisech jsou často publikovány vášnivé polemiky o správnosti postupů při pěstování této dřeviny, bohužel velmi často v té nejobecnější rovině. Někdy se zdá, že se s jedlí počítá jen v 5. a 6. lesním vegetačním stupni (LVS). Přitom je dřevinou, která je součástí cílové druhové skladby velké většiny cílových hospodářských souborů.

Zisk z prodeje dříví u vybraných jednotek LČR

Kontrolní závěr 03/04 NKÚ (majetek státu a prostředky státního rozpočtu poskytnuté státnímu podniku LČR) mj. konstatuje: "LČR v letech 2001 a 2002 celkem 94 % dříví prodaly nastojato. Jednalo se o prodej u LS většinou v režimu na dodávky komplexních lesnických prací bez výběrových řízení. Zbývajících 6 % prodaly LZ především na odvozních místech a expedičních skladech. Při tomto prodeji dosáhly LZ vyšší zisk z prodeje za prodávanou jednotku dříví, než tomu bylo u LS." Dále uvádí: "...forma tržního prodeje dříví prostřednictvím vlastních organizačních jednotek je pro LČR efektivnější, než je prodej dříví nastojato jiným podnikatelským subjektů nebo v režimu zpětného odkupu prostřednictvím HLDS."

Vliv acidifikace na půdní faunu

Emanuel Kula, David Matoušek

Dlouhodobá acidifikace vyvolaná imisními vstupy do lesních ekosystémů způsobila narušení stability, rozpad porostů, vznik porostů náhradních dřevin, vysoké zabuřenění a zásadní kvalitativní změny v půdním prostředí. Půdní společenstva bezobratlých podílející se významně na půdotvorných procesech, rozkladu povrchového humusu a půdní mikrostruktuře byla ovlivněna v početním zastoupení a především kvalitativně v kompozici druhového spektra.

Bejlomorka akátová - nový invazní druh hmyzu na trnovníku akátu

Marcela Skuhravá, Václav Skuhravý

V posledních letech se velmi často píše o stále se zvětšujícím počtu takzvaných invazních druhů, které do Evropy, a tím také do ČR, pronikají z různých částí světa, zvláště z amerického kontinentu. Nejznámější příklad je drobný motýlek - klíněnka jírovcová (Cameraria ohridella), o jejímž původu se stále diskutuje a jíž bylo věnováno i mezinárodní sympózium v Praze v březnu 2004 (viz LP 7, 2004, str. 10-11). Na tomto sympóziu byl také probírán druh velmi příbuzný klíněnce jírovcové, a to Phylonorycter robiniae, jež působí miny na listech trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia). Dnes k těmto novým invazním druhům na trnovníku připojujeme druh další - bejlomorku akátovou, Obolodiplosis robiniae.

Dvacet let po větrné kalamitě

Milan Slavinger

Přenesme se nyní do doby před 20 lety. Ti starší ve svých vzpomínkách, ti mladší ve své fantazii. Je 22 hodin 13. července 1984. Obloha je zatažená těžkými černými mraky, z nichž začínají padat první velké kapky deště. Mezi kapkami se objevují kroupy, které buší do všeho, co jim přijde do cesty. Některé kroupy jsou neuvěřitelné velikosti až 9 cm. Rozbíjejí okna, krytinu na střechách, otloukají lak na autech zaparkovaných venku, urážejí listy a celé větvičky. Vítr prudce zesiluje a mění se ve vichřici o rychlosti cca 140 km/hod. Padající stromy ničí elektrická vedení, zatarasují všechny cesty a silnice...

Historické důvody vedoucí k dnešní nedůvěře v dřevostavby

Pavel Korger

Obrátíme-li se do minulosti, zjistíme, že hlavní stavební materiál našich předků přestavovalo bezesporu dřevo. Jedním z primárních důvodů pro použití tohoto materiálu byl s největší pravděpodobností jeho nadbytek v místech, kde probíhala intenzivní kolonizace. Proto nebylo zapotřebí dopravovat stavební materiál z velké dálky. Šlo o dříví, které bylo vytěženo při získávání zemědělské půdy. Tím se z "odpadu" stala surovina, a to neobyčejně užitečná, protože poskytla možnost vybudování obydlí, jež chránilo před nepřízní počasí, ale i před dravými šelmami a dalšími nepřáteli.

Aktuální změny v portugalském lesnictví

Jaromír Kolejka

Portugalsko je členem Evropské unie od roku 1986. Za dobu svého členství prošlo pozoruhodným ekonomickým a sociálním rozvojem. Přesto stále patří, společně s Řeckem, k nejchudším zemím unie před jejím rozšířením k 1. květnu roku 2004. Členství v EU se v minulosti portugalských lesů prakticky nedotklo. Změny začaly teprve nedávno.

Lesnické vysoké školství v kanadské Britské Kolumbii

Josef Gross

Při návštěvě University of British Columbia ve Vancouveru v Kanadě jsme měli možnost poznat i lesnické školství v této velké a lesnaté zemi. Na univerzitě, kde celkem (ve všech oborech) studuje cca 37 000 studentů, je rovněž lesnická fakulta s pěti bakalářskými studijními programy.

METKO 2004 - 2.-4. září 2004 - Jämsänkoski

10. ročník největší lesnické výstavy ve Finsku

Letošní největší lesnický finský veletrh METKO jako třetí doplnil pořadatelsky silný rok skupiny veletrhů The Forestry Demo Fair. Po francouzském Forexpo, německém KWF a před britským APF představilo při praktických ukázkách v lese po vzoru veletrhu Elmia Wood lesnickou mechanizaci a ostatní služby i Finsko. Země, kde je lesnictví jednoznačně dominantní a kde nad zemědělskou produkcí převládá pěstování, těžba a zpracování dřeva. V letošním roce stoupl počet vystavovatelů o 11 % a dosáhl počtu 280, při rekordních 28 200 návštěvnících.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.