Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 4/04

Úvodník 4/2004

Milí čtenáři,

hospodářská úprava lesů (HÚL) je zcela právem jednou z nejdůležitějších lesnických disciplín zahrnující odbornost od lesnické typologie a fytocenologie přes pěstování lesů, ochranu lesů, dendrometrii, lesnickou geodézii, lesní stavby až po (zvláště dnes) rozsáhlou oblast ekologie lesa a krajiny. Kvalitní taxátor se pozná podle schopnosti tyto disciplíny slučovat při hospodářských opatřeních a v návrzích zásahů, které jsou finálně integrovány v lesním hospodářském plánu (LHP). Pro své zkušenosti z práce v rozličných růstových podmínek platí lesníci s praxí v taxaci za vítané odborníky a většinou nacházejí velmi dobré uplatnění, pokud se rozhodnou zanechat „cikánského“ života a usadit se.

Editorial 4/2004

Vážení čtenáři,

uplynulý měsíc byl opět ve znamení dalších změn z „dílny“ ministra Palase. Lesní hospodářství (LH) tak přišlo o svého náměstka. K těmto změnám dochází opět bez odborné debaty o účelu změn a předložení koncepce dalšího fungování LH. Málokdo ví, kam tyto změny směřují, na jednom se však všichni shodují - dochází k oslabení pozice LH v rámci ministerstva s možnými, v LP již zmiňovanými dlouhodobými důsledky. Většina z nás - lesníků, bohužel, na tuto „hru“ přistoupila, nechtějí se k problémům vyjadřovat, přijímají či se účastní personálních rošád a čekají na další kroky ministra. Vliv státu v našem resortu je totiž velice silný, což při současné atmosféře vyvolává obavu ze ztráty možnosti dalšího působení v oboru (a to je pro většinu lesníků zásadní otázka).

Lesní hospodářství bez svého náměstka!

V únoru odvolal ministr Palas náměstka pro lesní hospodářství Ing. Jaromíra Vašíčka, CSc., který byl poté jmenován k 1. 3. 2004 do funkce ředitele Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) Brandýs nad Labem. Ke stejnému datu byl dosavadní ředitel Ing. Richard Slabý jmenován do funkce náměstka ředitele ÚHÚL. V jeho náplni budou vnější vztahy, poradenství, vzdělávání, propagace a certifikační centrum. Po absolvování intenzivní jazykové přípravy bude jeho náplň dále rozšířena. MZe mu také nabídlo časem působení v strukturách EU. Ing. Vašíček i Ing. Slabý se nechtěli zatím k personální rošádě vyjadřovat.

Aktuální problémy HÚL

Jaroslav Simon

Pro lesní hospodářství (LH) v ČR, stejně tak jako pro naši celou společnost, byl zlomovým bodem rok 1989. Nejdůležitějším aspektem v oblasti LH bylo určitě postupné nastartování restitučního procesu a transformace organizací zajišťujících provozní aktivity. Uvedený proces je stále živý a nabývá na významu s blížícím se datem vstupu ČR do EU. Oproti tomuto oblast hospodářské úpravy lesů (HÚL), v její praktické podobě, byla řešena v podstatě jednorázově ve dvou kardinálních souběžných momentech.

Hospodářská úprava lesů u LČR

Jaroslav Zezula

Vznik a vývoj hospodářské úpravy lesa (HÚL) souvisí s počátky systematického obhospodařování našich lesů. Obavy vlastníků lesů z přetěžení lesních porostů a následného nedostatku dřeva jako suroviny vedly k požadavku znát dobře svůj majetek, mít přehled o jeho dřevních zásobách a těžebních možnostech. Z těchto důvodů vzniká v polovině 18. století HÚL jako samostatná lesnická disciplína. Od této doby do současnosti se obsah i formy HÚL podstatně měnily.

Přijdou krachy taxačních firem?

Jaroslav Zezula

Průměrné ceny za zhotovení lesních hospodářských plánů (LHP) klesly od vzniku privátních taxačních kanceláří v roce 1996 z úrovně kolem 600 Kč/ha na současnou hladinu pod 400 Kč/ha. U LHO byl propad cen ještě strmější. To vše při všeobecně se zvyšujících nákladech na tato zpracování. Na závažnosti situace se shodují asi všichni lidé, kteří se kolem taxace (tvorby LHP a LHO) pohybují. Na tom, jak danou situaci řešit, se však již neshodnou. Jak tedy situaci řešit? Jak zachovat kvalitu, tedy hlavně kvalitní venkovní průzkum, při stále klesajících cenách? Je na trhu příliš mnoho taxačních kanceláří? Na tyto a další otázky odpovídali prostřednictvím e-mailu předseda předsednictva STK Ing. Jan Kaluža a Ing. Jaroslav Zezula, bývalý vedoucí odboru HÚL a současný vedoucí odboru tvorby a rozvoje lesa LČR (od 15. 3. 2004).

K hrozbě kůrovcové gradace?

Jan Liška, Miloš Knížek

Povětrnostní podmínky vegetační sezóny loňského roku vytvořily v kombinaci s dalšími nepříznivými okolnostmi (nízké ceny dříví, nedávná reforma státní správy, pozdní opatření v ochraně lesa) situaci, která může v letošním roce přerůst v kalamitní ohrožení lesních porostů prakticky na celém území republiky. Stávající přemnožení podkorního hmyzu, zejména pak kůrovců na smrku, bude představovat skutečnou hrozbu všude tam, kde nebudou v letošním roce prováděna včasná, intenzivní a účinná obranná opatření.

Kalamitám kůrovců lze čelit vyšší odolností lesa proti chřadnutí

Radomír Mrkva

Je již jisté, že velmi suchý a teplý rok 2003 nastartuje rozsáhlou kalamitu kůrovců, žijících na všech dřevinách, a výrazně zvýší jejich hynutí. Suchem totiž došlo nejen k přímému poškození listů a jehličí, ale i k proschnutí kořenů, což nepříznivě ovlivnilo vodní status rostlin, fyziologické procesy a vnitřní homeostázi. Snížená vitalita a rezistence dřevin povede k nastartování kalamitního výskytu celé řady mikroorganismů, fytofágů a prohloubí proces chřadnutí a hynutí dřevin a jejich porostů.

Lýkožrout v lese z pohledu entomologa

Jiří Hulcr

Během kůrovcové kalamity na území NP Šumava bylo v letech 1995 až 1999 asanováno a vyvezeno přes milion m3 dřevní hmoty (KREJČÍ 2000). Hlavním výsledkem této kalamity, ať už byl způsoben činností lýkožrouta smrkového nebo lesnickou intervencí, je minimálně 5400 hektarů mrtvého lesa a holin (ZATLOUKAL 2002). Šumava rozhodně není se svými problémy jediná - například v Německu v roce 1992 bylo kvůli napadení lýkožroutem smrkovým asanováno 10 mil. m3 smrku, v Belgii 250 tis. m3; ve Francii v letech 1992 a 1994 téměř 500 tis. m3 (BAWBILT 2000). Neutuchající obrovské škody, způsobené lýkožroutem smrkovým, nám jednoznačně dokazují, že dnes užívané prostředky ochrany lesa nejsou rozhodně tak efektivní, jak by si lesní hospodáři přáli.

Testování obalů krytokořenného sadebního materiálu

Antonín Jurásek, Jarmila Nárovcová, Václav Nárovec

V tomto vydání Lesnické práce naleznete jako samostatnou přílohou prvních 14 listů Katalogu biologicky ověřených obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin (dále jen Katalog obalů). S úvodními informacemi o záměru, poslání a o praktickém využití Katalogu obalů byli již čtenáři předběžně seznámeni (viz LP 5/01 a 11/02). S vlastní “fyzickou” podobou a věcným obsahem Katalogu obalů, tj. s jeho jednotlivými katalogovými listy, se však mohou seznámit teprve nyní, tedy s téměř tříletým časovým odstupem. Předkládaný příspěvek informuje o aktuálním stavu ověřování biologické vhodnosti nových i starších typů obalů krytokořenného sadebního materiálu v našich podmínkách a připomíná některé souvislosti a momenty, které se vydaného Katalogu obalů přímo týkají či které mu předcházely.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.