Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 9/04

Hospodaření a změny u LČR

22. července 2004 se v Praze konala tisková konference státního podniku Lesy ČR (LČR) s názvem "Aktuální informace o hospodářské činnosti LČR". Sešlo se na ní fakticky celé nejvyšší vedení LČR - generální ředitel Ing. Kamil Vyslyšel, ekonomický ředitel Ing. Zdenek Cába, výrobně technický ředitel Ing. Vladimír Blahuta, vedoucí majetkoprávního odboru JUDr. Ing. Jiří Staněk, CSc. a nedávno nově jmenovaný tiskový mluvčí Ing. Lubomír Šálek.

MZD v lesích a lesnická legislativa

Jiří Šindelář, Josef Frýdl, Petr Novotný

V rámci obnovy lesa se v posledním období projevuje žádoucí posun k tvorbě smíšených porostů vhodné druhové skladby. Nepochybně k tomu přispěla i vyhláška MZe č. 83/1996 Sb. o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) a o vymezení hospodářských souborů (HS), která se mj. zabývá i druhovou skladbou lesních porostů a melioračními a zpevňujícími dřevinami (MZD).

K obnově porostů na horní hranici lesa

Jiří Souček

Vzhledem k plošné výměře lesů by se obnova porostů okolo horní hranice lesa mohla jevit lesnicky okrajovou záležitostí. Ve skutečnosti však je vážným ekologickým a environmentálním problémem a situace vyžaduje trvalou pozornost. V důsledku nedávné destrukce lesa imisemi se hranice lesa místy významně posunula níže a tím se rozšířilo pásmo krajní ekologické zátěže. Stanovištní poměry zde jsou natolik extrémní, že pěstební postupy, které nebudou brát přísný ohled na potenciálně přírodní obnovní pochody, nutně selžou.

Využití podsadeb a meliorace půdy při umělé obnově bukem

Jiří Remeš, Iva Ulbrichová, Vilém Podrázský

Buk je jednou ze základních melioračních a zpevňujících dřevin v rámci lesního hospodářství (LH) ČR. Uvažuje se o výrazném zvýšení jeho podílu na dřevinné skladbě našich lesů; zatímco v přirozených podmínkách zaujímal asi 37,9 % porostní výměry, v současné době se počítá se strategickým zvýšením z aktuálních 6,2 % na 18 %. V posledních letech činí meziroční nárůst 0,1 % porostní plochy (Zprávy o stavu lesa a LH ČR - MZe ČR, 1998-2002). Tento cíl a potřeba jsou zdůvodňovány nutností stabilizace lesů, obnovy jejich biodiverzity a potřebou zvýšení plnění ekologických a environmentálních funkcí lesů na našem území.

Tvorba stabilizačních prvků v krajině zalesněním zemědělských půd

Jaroslav Simon, Štěpán Müller, Jiří Čížek

Jednou ze zásad státní zemědělské politiky, podpořenou i vládním nařízením (č. 500/2001 Sb.), je uvedení části zemědělské půdy do klidového režimu, případně jejich převod na pozemky určené k plnění funkcí lesa zalesněním. Protože část nákladů na realizaci kryjí dotační tituly MZe, vlastníci pozemků v ČR této možnosti využívají, a to v různém rozsahu a s různou strategií. Na tomto místě bychom chtěli informovat o projektu z oblasti podhůří Hrubého Jeseníku, která je významná svým rozsahem i cíleným zaměřením se zakomponováním do systémů územní stability v krajině.

Využitie vreckových počítačov pri zariaďovaní lesa

Ján Šimkovič

Informácie, ktoré tvoria vstupy a výstupy pre zariaďovanie lesa, je možné usporiadať do databáz (stav porastu a plán hospodárskych opatrení) alebo spojiť databázu a grafiku (GIS a mapa). Vhodne vytvorená databáza umožňuje na základe minimálnych vstupov získať maximum výstupov. Pri spracovaní informácií o lese sa už roky využíva výpočtová technika. Doposiaľ bola práca s informáciou v počítači oddelená od práce v teréne (s výnimkou papierového média). V súčasnosti nastupuje obdobie mobilných technológií.

Poškodenie semien a plodov les. drevín parazitickými hubami

Helena Ivanová

Je známe, že produkcia semien a plodov je u lesných drevín pomerne nízka. Je ovplyvnená zmenenými klimatickými podmienkami, ale aj pôsobením rôznych škodlivých činiteľov, ako sú: vplyv imisií, silné mrazy, hmyzí škodcovia, hlodavce, lesná zver, huby. Tie sa vyskytujú na najrôznejších rastlinách, často na odumierajúcich rastlinách, alebo na odumretých zvyškoch rastlín, veľaa z nich patrí medzi bežné druhy pôdnych húb. Aj semená lesných drevín sú často na svojom povrchu a vo vnútri kontaminované veľkým množstvom najrôznejších druhov húb, ktoré spôsobujú deformácie plodov, sterilitu alebo znižujú ich vitalitu a klíčivosť. Spôsobujú padanie semenáčikov a vznik koreňových hnilôb.

Poškozování jehličnanů bobrem evropským

Aleš Hoření

Oblíbenou potravou bobra evropského (Castor fiber L.) je kůra listnatých dřevin, zejména tzv. měkkých listnáčů. V poslední době se poněkud překvapivě objevuje i poškození jehličnanů. To jistě lesníky nepotěší. Jde o okrajovou záležitost, nebo je takové potravní chování běžné? V tomto článku referuji o výsledcích výzkumu tohoto jevu v CHKO Litovelské Pomoraví.

Dřevěné pelety

Jaroslav Pejzl

Odtržení československého národního hospodářství od světových trhů a jeho těsné společensko-politické vazby na Sovětský svaz po 2. světové válce se ještě dnes negativně projevují v našem energetickém sektoru. Podpora nadměrné těžby a spotřeby uhlí, deformované ceny paliv a energie vedly k vytlačování dřeva jako tradičního zdroje energie sloužícího k vytápění. Je zřejmé, že v zemích, kde jsou ceny uhlí, plynu a elektřiny používané k výrobě tepla zatíženy ekologickými daněmi, existují větší stimuly k hledání nových cest využívání obnovitelných zdrojů energie.

Lesní hospodářství Řecka

Zbyněk Šmída

Řecká republika zaujímá 131 957 km2 na nejjižnějším cípu Balkánského poloostrova. Z toho 106 744 km2 (81 %) je součástí pevniny, zbývajících 25 213 km2 (přibližně plocha Moravy) připadá na více než 1400 ostrovů. Řecko se člení na 14 krajů, ve kterých žije 10,5 milionu obyvatel. Venkovské obyvatelstvo se stěhuje do městských aglomerací a přibližně 60 % obyvatel žije ve dvou největších městech, v Athénách a v Soluni (Thessaloniké). Převažujícím náboženstvím je pravoslaví.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.