Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 9/05

Bez opakování nemá inventarizace smysl

Na základě nařízení vlády č. 193/2000 Sb., ze dne 7. června 2000 byl Ústav pro hospodářskou úpravu lesa (ÚHÚL) v Brandýse nad Labem pověřen provedením národní inventarizace lesů (NIL) pro období 2001–2004. Terénní práce byly ukončeny v srpnu loňského roku, od té doby ÚHÚL po etapách vyhodnocuje výsledky. Výsledky inventarizace a vyhodnocení první etapy najdete v příloze tohoto čísla LP. O jejich využití, důležitosti, srovnání s dosavadními údaji a dalších zajímavostech kolem NIL jsme si povídali s Ing. Pavlem Štěrbou, vedoucím oddělení inventarizace lesů ÚHÚL.

Výhledová studie pro lesnictví a dřevařství

Vladimír Simanov

Studie s názvem „European Forest Sector Outlook Study 1960–2000–2020“ byla vydána Ekonomickou komisí pro Evropu Organizace spojených národů (UNECE – United Nations Economic Commision for Europe) v dubnu letošního roku v Ženevě; jejím zpracovatelem je společnost Timber Branch (UNECE/FAO Timber Branch, http: www.unece.org/trade/timber). Je již šestou „velkou“ studií z rozsáhlé série, zabývající se lesnictvím a zpracováním dřeva. Cílem studie je poskytnout politikům a řídícím pracovníkům LH a průmyslu zpracování dřeva seriózní analýzu dosavadního dlouhodobého vývoje v evropském prostoru a kvalifikovaný předpoklad trendů pro dalších cca 20 let. Geograficky studie zahrnuje 38 států a je zaměřena především na následující produkty LH a průmyslu zpracování dřeva: surové dříví, nedřevní produkty lesa, řezivo, velkoplošné materiály na bázi dřeva, celulózu a papír, recyklovaný papír a některé další výrobky ze dřeva. Mimo to se zabývá dosavadním vývojem a předpoklady výměry lesů a zásob dříví (lesními zdroji), službami na společenskou objednávku, lesnickou politikou a řízením lesního hospodářství.

Ekonomiká pěstební činnosti a přírodě blízké hospodaření

Václav Kupčák

Ekonomická komise (EK) Odboru lesního hospodářství České akademie zemědělských věd (OLH ČAZV) se v dubnu 2004 na zasedání v Luhačovicích věnovala tématu „Ekonomika pěstební činnosti a ekonomické aspekty přírodě blízkých způsobů hospodaření v lesích“ a v říjnu v Kostelci nad Černými lesy diskutovala o ekonomické situaci českého lesního hospodářství a jeho perspektivách v rámci EU.

Původní populace lesních dřevin v ČR

Jiří Šindelář, Jiří Čáp, Petr Novotný

Původní populace se v ČR zachovaly jen na velmi malém podílu celkové plochy lesů. Přesto je třeba věnovat těmto populacím pozornost pro jejich význam v lesním hospodářství, estetickou a kulturní hodnotu i pro význam z aspektů ochrany přírody a krajiny. Problematika opatření k jejich záchraně a reprodukci je aktuální především proto, že jejich fragmenty jsou i v souvislosti s důsledky imisní zátěže, kůrovcových kalamit a dalších vlivů nadále ohroženy. Základem pro možná konkrétní opatření by se mělo stát vyhledání, identifikace, inventarizace a zpracování registru podle dřevin a dalších vhodných kritérií. Žádoucí je spolupráce lesního hospodářství s orgány ochrany přírody a krajiny při sledování a ochraně těch lesních částí, které podléhají ustanovením o ochraně přírody a krajiny.

Záchrana genofondu jeřábu břeku a oskeruše

Marie Benedíková, Jolana Kyseláková

V rámci výzkumného úkolu „Záchrana genofondu vybraných listnatých dřevin v přírodních lesních oblastech Jihomoravských úvalů a Moravských Karpat“, který byl řešen ve VÚLHM od roku 1996, byla zvláštní pozornost věnována jeřábu břeku a jeřábu oskeruši. Na tento úkol tématicky navazoval projekt NAZV QC 7277 „Zachování a reprodukce genových zdrojů okrajových lesních dřevin“, v jehož rámci probíhala od roku 2001 inventarizace jeřábu břeku v několika PLO naší republiky. Základem prací bylo podchycení současného rozšíření těchto dřevin ve sledovaných oblastech, analýza jejich stavu, výběr geneticky hodnotného materiálu a jeho generativní i vegetativní přemnožení.

Inventarizace škod zvěří na menších územích

Jana Beranová, Martin Černý, Jan Pařez, Petr Vopěnka

Střet zájmů LH a myslivosti je dlouhodobým a závažným problémem, který vyžaduje objektivní a kvantitativní informace. Hlavním kritériem je přitom rozsah škod způsobovaných zvěří na lesních kulturách. Na republikové úrovni jsou statisticky reprezentativní údaje poskytovány šetřením v síti dočasných inventarizačních ploch. Toto nezávislé šetření „Inventarizace škod zvěří v České republice“ se uskutečnilo v roce 1995 a 2000 a proběhne znovu v roce 2005 (výsledky budou k dispozici v roce 2006). Zadavatelem tohoto šetření je MZe, odpovědným řešitelem projektu je Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o. (IFER), a spoluřešitelem je Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL).

Mšice na červeném dubu

Jan Havelka, Štěpán Husák, Petr Starý

Exotické druhy dřevin se v průběhu adaptace na nové prostředí  dostávají do širších, či užších vztahů s místními ekosystémy. Dochází buď k potravním adaptacím druhů místní entomofauny, nebo i k zavlečení exotického druhu fytofága, pocházejícího z vlasti introdukované rostliny. Dále se pak uplatňuje celá řada mezidruhových i vnitrodruhových mechanizmů na všech úrovních potravního řetězce, jejichž výslednicí je míra využívání (případně poškozování) introdukovaného druhu dřeviny hmyzem.

GPS v zariaďovaní lesov a lesníckej praxi

Ján Šimkovič

Potrebujete zistiť výmeru rúbaniska, vložiť do mapy nový chodník alebo vidieť zmenenú situáciu lesného detailu? Poznáte súradnice bodu, či lomových bodov parciel a chcete ich lokalizovať v teréne? Musíte ísť pre pomoc na transport strelenej zveri a chcete sa vrátiť na pôvodné miesto po pôvodnej trase bez zbytočného blúdenia? Skúste použiť GPS navigátor.

Využitie informačných technológií v praxi

Ján Jurica, Ondrej Kopaničák, Miroslav Čongrády

Hospodárske úlohy v takom objeme, ako u Vojenských lesov a majetkov SR, š. p., Pliešovce (VLM), je nutné koordinovať, sprehľadniť a spresniť ich, čo sa stalo hlavnou témou vedenia odštepného závodu (OZ) Kežmarok. Podarilo sa to značným zjednodušením prvotnej evidencie v rámci lesnej výroby, lesnej hospodárskej evidencie a odbytu drevnej hmoty. Po mnohých konzultáciách sme sa rozhodli zaviesť nový informačný systém s využitím už existujúcich technológií využívaných v krajinách EÚ. Z praxe sme vedeli, čo potrebujeme a kde máme medzery, a bolo na nás nájsť a osloviť dodávateľa, ktorý doplní polia v komplexnom informačnom systéme s využitím a kompatibilitou doteraz používaného softvérového vybavenia. Šlo predovšetkým o jednoduchosť ovládania aplikácií systému, prehľadnosť, maximálne využitie informácií a splnenie požiadaviek lesníckej legislatívy.

Úvodník 9/2005

Jaromír Vašíček, ředitel ÚHÚL, předseda redakční rady LP

Příroda je stále otevřená kniha a jen v ní opravdu stojí za to číst.
Antonio Gaudí y Cornet

Vážení čtenáři,

dne 19. července 2000 vláda České republiky publikovala v částce 61 Sbírky zákonů své nařízení číslo 193/2000 Sb., jímž uložila Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem uskutečnit Národní inventarizaci lesů (NIL). Realizací tohoto nařízení se lesní hospodářství v České republice přiřadilo k zemím, které pro zjišťování informací o stavu a vývoji lesních porostů využívají mezinárodně porovnatelných postupů.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.