Kontroly dodavatelů RM prováděné ze strany ÚHÚL

Pavel Kotrla, Miloš Pařízek

Zákon č. 149/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin – RM) přinesl do praxe nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin v České republice řadu nových skutečností. Jednou z nich je povinnost orgánů veřejné správy a pověřené osoby kontrolovat dodržování ustanovení tohoto zákona. Uvedené povinnosti vycházejí ze znění Směrnice Rady 1999/105/ES, cílem je garantovat spotřebiteli (vlastníkovi lesa), že deklarovaná identita nakupovaného reprodukčního materiálu odpovídá skutečnosti. V článku je popsán systém kontroly reprodukčního materiálu lesních dřevin, který je uplatňován ze strany ÚHÚL jako pověřené osoby v rámci České republiky.

Na základě ustanovení § 26 zákona č. 149/2003 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) veřejnou správu v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin vykonávají:
- obecní úřady obcí s rozšířenou působností (ORP),
- kraje,
- ministerstvo,
- Česká inspekce životního prostředí,
- celní orgány,
- vojenský lesní úřad – ve vojenských lesích (v rozsahu působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností a kraje).
Vedle orgánů veřejné správy je ministerstvem pověřena k provádění odborných úkonů a kontrolou v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem tzv. pověřená osoba (§ 30 zákona). Orgány veřejné správy a pověřená osoba na základě pověření jsou povinny kontrolovat dodržování povinností stanovených tímto zákonem (§ 31, odst. 1).

Kontroly a výkon dozoru z úrovně pověřené osoby
Pověřenou osobou je na základě pověření Ministerstva zemědělství České republiky od 13. 12. 2005 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL). Do této doby byl pověřenou osobou Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady.
ÚHÚL jako pověřená osoba tedy začal počátkem roku 2006 budovat systém pro výkon kontroly a dozoru. V praxi to znamenalo:
- Personální zajištění kontrolní činnosti na jednotlivých pobočkách ÚHÚL – specializaci vybraných pracovníků.
- Provedení série školení k uvedené problematice.
- Zpracování metodiky kontrol s praktic-kým proškolením.
- Vybudování datového skladu DS ERMA (Evidence Reprodukčního MAteriálu).
Pro systémové řešení kontrolní a dozorové činnosti (naplnění požadavků zákona i směrnice) má ÚHÚL jako pověřená osoba následující předpoklady:
- Plný přístup k informacím přes jednotlivé databáze v rámci informačního systému ERMA, a to včetně přístupu k údajům od dodavatelů. Zároveň je z pohledu ochrany dat tato problematika ve vztahu k pracovníkům pověřené osoby řešena v § 30, odstavci 3 zákona č. 149/2003 Sb.
- Zajišťování komunikace s příslušnými úředními místy členských zemí ES – naplňování požadavků Nařízení Komise č. 1598/2002. Jedná se tedy o předávání a přijímaní informací o pohybu reprodukčního materiálu v rámci obchodní výměny mezi členskými zeměmi ES, a často poskytování doplňujících informací (na vyžádání příslušného úředního místa).
- Vzájemná výměna informací a zkušeností na mezinárodní úrovni v rámci pravidelných setkání příslušných národních institucí.
- Organizační struktura ÚHÚL umožňuje plošné pokrytí celé České republiky a uplatňování jednotného přístupu.
V současnosti probíhá kontrolní a dozorová činnost realizovaná ze strany ÚHÚL ve standardním režimu. Vlastní výkon kontrolní činnosti probíhá v součinnosti s ostatními orgány veřejné správy, především obecními úřady obcí s rozšířenou působností, Českou inspekcí životního prostředí a celními orgány.
Rozsah výkonu kontrolních činností ÚHÚL jako pověřené osoby je uveden v přiloženém schématu.

Výkon dozoru
Dozor nad dodržováním ustanovení zákona č. 149/2003 Sb. není procesně upraven, vykonává se v rámci zákonem stanovených činností. Pokud je zjištěno nedodržení povinností daných zákonem, jsou informace předány orgánu veřejné správy k dalšímu řízení. Praktickým příkladem výsledku výkonu dozoru jsou nalezená nestandardně vystavená potvrzení o původu ze strany některých obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, chyby v předkládaných hlášeních dodavatelů o reprodukčním materiálu v držení a uváděném do oběhu apod. Dále jsou také aktivně prováděny analýzy nad daty v datovém skladu ERMA, jejichž výsledkem jsou např. zjištěná nestandardní množství reprodukčního materiálu získaná z uznaných jednotek, nepředložená hlášení dodavatelů, existence reprodukčního materiálu bez původu, existence reprodukčního materiálu „vybraných dřevin“ (dle lesního zákona) kategorie identifikovaný, množství vypěstovaných sazenic neodpovídající množství reprodukčního materiálu na potvrzení o původu apod.

Výkon kontroly
Procesně je kontrola upravena zákonem o státní kontrole (zákon č. 552/1991 Sb.) a správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.), pokud zákon č. 149/2003 Sb. nestanoví jinak. V případě kontrolou zjištěných nedostatků je daný případ předán nejbližšímu orgánu veřejné správy k dalšímu řízení.

Kontroly sběrů
Jedná se o naplnění povinnosti vyplývající z ustanovení § 31, odst. 3 a 4 zákona č. 149/2003 Sb., kontrolovat získávání reprodukčního materiálu kategorií selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný, tedy být přítomen při sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení. Jedná se o povinnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo pověřené osoby na základě zmocnění (přenesení této povinnosti) ze strany obce. Cílem této kontrolní činnosti je ověření identity reprodukčního materiálu v době sběru, před vystavením potvrzení o původu ze strany příslušného obecního úřadu. Za pověřenou osobu (ÚHÚL) se rozsah těchto kontrol pohybuje v řádu stovek za rok.

Kontroly dodavatelů
Jedná se o kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem ze strany dodavatelů v rozsahu, který definuje zákon č. 149/2003 Sb. a vyhláška MZe č. 29/2004 Sb. Kontroly lze rozdělit na kontroly periodické – plánované (periodické – podle typu dodavatele) a cílené (cílené prověření skutečností na základě získaných indicií). Pro tuto potřebu jsou využívány podklady z databází IS ERMA, mimo jiné údaje poskytované jednotlivými dodavateli na základě povinností vyplývajícími ze zákona a také informace ze vzájemné komunikace mezi členskými zeměmi ES o pohybu RM v rámci obchodní výměny mezi zeměmi ES.
Cílem kontrol dodavatelů je v prvé řadě ověřovat údaje o deklarované identitě jednotlivých oddílů reprodukčního materiálu a tím zajistit ochranu spotřebitele – vlastníka lesa. Dále také naplnit požadavek Směrnice č. 1999/105/ES provádět pravidelné úřední kontroly registrovaných dodavatelů. Předmětem kontroly je ověření systému vedení evidencí dle platné legislativy, konfrontace s údaji z hlášení dodavatelů a skutečným stavem ve školce. Roční počet kontrol dodavatelů se pohybuje řádově v desítkách. V roce 2006 proběhlo relativně malé množství kontrol, které měly za cíl zejména zaškolení pracovníků a bližší seznámení se s prostředím v oblasti reprodukčního materiálu, v roce 2007 již byly prováděny řádné kontroly na základě plánu kontrol. V roce 2008 byly kontroly více směrovány k „problémovým“ dodavatelům, jejichž výběr byl proveden na základě analýz nad DS ERMA.

Závěr
Vybudování kontrolního systému reprodukčního materiálu lesních dřevin v ČR není samoúčelným krokem. Jedná se o naplnění požadavků příslušných ustanovení Směrnice Rady 1999/105/ES a zákona č. 149/2003 Sb. (ve znění pozdějších předpisů).
Cílem kontrolního systému je dosáhnout u dodavatelských subjektů v České republice standardní úrovně v dodržování legislativních předpisů v oblasti lesního reprodukčního materiálu, tedy dosáhnout plné implementace Směrnice Rady 1999/105/ES v provozní praxi. Jako členská země ES musíme být schopni doložit a obhájit i před případnou kontrolou osob pověřených k výkonu kontroly Evropskou komisí, že u nás zavedený systém je plně funkční. V konečném důsledku je to také otázkou rovnocenného postavení a konkurenceschopnosti školkařských subjektů (dodavatelů) z České republiky na evropském trhu.

Autoři:
Ing. Pavel Kotrla, Ph.D.
Ing. Miloš Pařízek
ÚHÚL Brandýs nad Labem
E-maily: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.