Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 6/13

Výr velký (Bubo bubo)

Robert Doležal

V horních partiích opuštěného lomu nebo na skalních výchozech nad říčním údolím můžete čas od času najít ježčí kůži a poblíž třeba několik velkých vývržků, „stříkance“ nebo zbytky jiných živočichů. Tyto pobytové stopy s největší pravděpodobností svědčí o přítomnosti naší, ale i evropské největší sovy – výru velkém. Jde o mohutného ptáka, jehož označení v angličtě – „eagle owl“ – znamená orlí sovu. Svojí velikostí a rozpětím křídel se skutečně některým orlům vyrovná a proto i její kořist může dosahovat velikosti zajíce. To je také důvod, proč byl výr coby škůdce odedávna člověkem pronásledován, což vedlo na některých místech na přelomu 19. a 20. století k jeho vyhubení. Vliv přítomnosti výra na početnost drobné zvěře v revíru nebyl prozatím žádnou studií postavenou na exaktních výsledcích zhodnocen a jeho ochrana je tedy žádoucí.

Cypřišek hrachonosný

Luboš Úradníček

Vědecký název je Chamaecyparis pisifera Sieb. et Zucc., Retinospora pisifera Sieb. et Zucc., Cupressus pisifera (Sieb et Zucc.) K. Koch. Název rodu je odvozen z řeckých slov chamai = nízký, přízemní a kyparissos = cypřiš, s ohledem na podobnost dřevin. Druh byl pojmenován dle malých šišek, připomínající velikostí hrášek. Japonsky sawara, angl. Sawara Cypress.

Zimolez obecný a černý (Lonicera xylosteum a Lonicera nigra)

Vladimír Janeček, Jana Ešnerová

Rod zimolez zahrnuje opadavé, zřídka stálezelené keře nebo pravotočivě ovíjivé liány. Plodem jsou jednoduché nebo dvojité bobule. Rozeznáváme přes 200 druhů v mírném a subtropickém pásmu severní polokoule, těžiště rozšíření je v Asii. Jedná se o nenáročné, dekorativní dřeviny často vysazované. Zástupci tohoto rodu mají plody jak jedovaté, tak nejedlé, ale i jedlé, velmi chutné – tzv. kamčatské borůvky. Jméno tomuto rodu dal německý lékař a botanik Adam Lonitzer.

U nás jsou původní dva druhy, o kterých pojednává tento článek – zimolez obecný a zimolez černý, původnost dalších druhů na našem území je velmi sporná, jedná se buď o nálezy, které byly později určeny na jeden z našich domácích druhů, popřípadě nálezy zahraniční, které byly mylně uvedeny jako nálezy v ČR.

Jak se vyrovnat s nařízením o dřevě?

Michal Rezek

Seminář s tímto názvem se z iniciativy Evropské obchodní dřevařské federace (European Timber Trade Federation) a společnosti NEPCon konal dne 16. května v Brně s finanční podporou vlády Velké Británie v rámci cyklu seminářů ve střední a východní Evropě. Cílem semináře bylo představit hlavní kroky k naplnění požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 995/2010, kterými se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících dřevo a dřevařské výrobky na trh (dále jen nařízení o dřevě). Prezentace na semináři se též zaměřily na současné i předpokládané vlivy nového nařízení na evropský trh se dřevem a výrobky na bázi dřeva.

Akce se zúčastnilo 20 podniků z oboru zpracování dřeva a papíru, včetně nejvýznamnějších českých společností, dřevařských asociací a obchodníků se dřevem a výrobky z něj. Dalšími zúčastněnými byly orgány státní správy a organizace, které mají roli v naplňování nařízení v rámci České republiky jako je ÚHUL, Policie ČR, Generální ředitelství cel a samozřejmě zástupce ministerstva zemědělství, jakožto pověřené osoby, Tomáš Krejzar. Ten představil schéma dotčených subjektů tak, jak bylo popsáno Kateřinou Ventrubovou na stránkách LP 11/2012. Dále informoval o aktuální situaci schvalování příslušné legislativy českým parlamentem, kde zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh prošel dne 15. 5. 2013 ve sněmovně třetím čtením.

Ratajské dřevosochání a řezbářství 2013

Jiří Vorlíček

V sobotu 11. května vyvrcholil na zámku v Ratajích nad Sázavou druhý ročník Ratajského Dřevosochání a Řezbářství. Návštěvníci této netradiční akce se na vlastní oči přesvědčili nejen o tom, jak s pomocí motorové pily nebo dláta vznikne umělecké dílo ze špalku dřeva, ale také mohli svým hlasem rozhodnout o nejlepší soše či řezbě. Vytvořené skulptury obohatí muzeum motorových pil, které jsou součástí expozice Ratajského zámku. Od pondělí 6. května probíhalo Ratajské Dřevosochání a Řezbářství 2013 na Ratajském zámku. Po celý týden zde bylo k vidění umění řezbářů a dřevosochařů.

Hans Carl von Carlowitz - 300 let trvale udržitelného lesnictví

Vilém Podrázský

V letošním roce uplyne 300 let od doby, kdy byl poprvé formulován v moderní historii pojem trvalé udržitelnosti. Zhruba rok před svou smrtí uplatnil a vysvětlil tento pojem v oblasti racionálního využívání přírodních zdrojů saský lesní rada, resp. vedoucí saského vrchního lesního (báňského) úřadu, Hans Carl von Carlowitz.

Lesy v datech a číslech

Vladimír Simanov

Vyplňování výkazů, zejména těch, které musí „sedět do kříže“, nepatřilo nikdy mezi oblíbené činnosti lesníků, a tak po roce 1990 uvítali zrušení některých výkazů podnikových, resortních, i státního statistického úřadu. Mezi nimi je ovšem zásadní rozdíl v tom, že podnikové výkazy slouží hlavně k řízení firmy; resortní k ověřování účinnosti lesnické politiky; a státní pro národohospodářskou úroveň a mezinárodní srovnávání. Na všech těchto úrovních se shromažďují věrohodné údaje pro získání obrazu o dosavadním vývoji určitého jevu, z kterého lze odvodit účinnost dosavadních hospodářských a politických opatření, přiměřenost státní intervence, trendy do budoucna atd.

Bezpečnost práce a kvalifikace pracovníků v lesním hospodářství

Luboš Bartoš

Lidská práce v lesním hospodářství (LH) patří v rámci sociální ekonomiky k lokalizačním faktorům. Ve venkovském prostředí představuje LH jako odvětví významný a mnohdy jediný zdroj zaměstnanosti. V podmínkách LH má tato práce velmi specifický charakter i zvláštnosti, kam mimo jiné patří i vysoká četnost pracovních úrazů. Nejen teoretické znalosti, praktické návyky a dovednosti při vykonávání práce v LH, ale i nezbytné dodržování bezpečnostních předpisů, jsou faktory ovlivňující kvalitu pracovního procesu.

Pracovní úrazovost v lese a na pracovištích obdobného charakteru v letech 2010–2012

Jiří Harazim, Ondřej Varta

Manuální těžba dřeva patří mezi pracovní činnosti s vysokým stupněm rizika ohrožení života jak dřevorubců, tak osob pohybujících se v ohroženém prostoru kácených stromů. Na pracovní úrazovosti při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru se v letech 2010–2012 podílely jak faktory nahodilé, které dřevorubci mohli jen stěží předvídat, či ovlivnit, tak faktory související s flagrantním porušením zásad bezpečné práce. Počet smrtelných pracovních úrazů je za uvedené období u osob samostatně výdělečně činných vyšší, než u zaměstnanců.

Letecká aplikácia insekticídov pri podkôrnikovej kalamite v rámci VLM SR š.p., OZ Kežmarok

Zuzana Balandová, Eduard Kriššák

Od rozsiahlej veternej kalamity z 19. novembra 2004, nazývanej aj Alžbeta, sa v rámci Slovenska radikálne zmenil vývin, štruktúra, dynamické procesy a zastúpenie smrekových porastov. Vetrom poškodené porasty boli následne podrobené enormnému tlaku kalamitne premnoženého podkôrneho hmyzu. Vojenské lesy a majetky SR, š.p. sa v prostredí OZ Kežmarok rozhodli tento problém riešiť leteckou aplikáciou postrekovej látky Vaztak 10 EC.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.