ŠLP Křtiny partner pedagogů, studentů i veřejnosti

Rozhovor s Vladimírem Dolejským, ředitelem ŠLP Masarykův les Křtiny MENDELU

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny MENDELU slaví v letošním roce 90leté výročí. Školními porosty a provozy již prošlo mnoho generací lesníků a jeho role na poli lesnického vzdělávání úspěšně pokračuje i dnes.
V čele podniku působí od poloviny roku 2012 Vladimír Dolejský. Využili jsme tedy výročí ŠLP a roční působení nového ředitele k rozhovoru o lesnickém školství, rozvoji a vizích ŠLP i situaci českého lesnicko-dřevařského sektoru.

Školní lesní podnik
- Téměř přesně rok působíte jako ředitel ŠLP. Jaké byly a jsou vaše základní vize rozvoje podniku?

ŠLP byl zřízen jako zázemí pro výuku, vědu, bádání pedagogů, je venkovním pracovištěm univerzity, potažmo Lesnické a dřevařské fakulty.
Má koncepce se ubírá směrem, který nastavili zakladatelé před 90 lety. Hlavní činností tohoto účelové zařízení musí být pedagogická a vědecká činnost. Vedlejší aktivitou je hospodářská činnost. A v neposlední řadě musí ŠLP sloužit také široké veřejnosti.
V programu rozvoje najdete řadu zajímavých projektů, které postupně realizujeme. Aktuálně se nám podařilo významně přispět k dokončení metodiky poškození půd, kterou budou využívat pracovníci ČIŽP, ale i vlastníci či správci lesů. Dále pracujeme na projektu Dauerwald, chtěli bychom vybranou část našich porostů pěstovat trvale tvořivým způsobem. Pokračovat budeme v bezzásahovém způsobu v rezervacích.
Rádi bychom oživili společenský a ekonomický život na zrekonstruovaném zámku ve Křtinách např. výstavami s tématikou přírody, krajiny, duševních rozměrů člověka, ale také např. farmářskými trhy.
V rovině hospodaření jsme si dali za cíl meziroční nárůst provozního výsledku hospodaření a další rozvoj účelových činností, zejména posílení zájmu studentů o praxe na ŠLP, což se již daří.
Rádi bychom také přispěli k propagaci výrobků ze dřeva formou spolupráce s Ústavem nábytku, designu a bydlení LDF MENDELU a následnými ukázkami návrhů studentů v zámeckém parku nebo v krajině.
V neposlední řadě chceme letos důstojně oslavit 90. výročí založení ŠLP formou odborných, kulturních a společenských akcí.

- Uvažujete jako správci příměstských lesů také o zpoplatnění některých služeb navázaných na lesy?
Ano, o zpoplatnění vybraných služeb uvažujeme. Dovedeme jistě v blízké budoucnosti nabídnout např. zpoplatněné průvodcovské služby mimořádně cennými lokalitami. Připravujeme také projekt stezky v korunách stromů. A dokáži si představit, že nabídneme návštěvníkům lesa místa na grilování nebo přenocování.

- Zmínil jste, že výchova studentů je hlavním posláním ŠLP. Daří se vám při výuce studentů reflektovat poptávku z praxe?
V prvé řadě respektujeme moderní metody výuky, které jsou využívány ke zvýšení kvality výuky studentů. Kvituji rozšiřující se objednávku naší univerzity pro praktickou výuku.

- Jak hodnotíte připravenost absolventů lesnictví?
Já mohu vycházet z přímé účasti – podílíme se na výuce, zkoušíme u státnic. Doufám, že všichni ti, kteří ukončí studium, mají potenciál, aby se uplatnili v LH nebo souvisejících oborech. Mám ale stále ještě dojem, že absolventi LDF se domnívají, že mohou pracovat pouze v lesnictví, případně dřevařství. Já osobně jsem se přesvědčil, že kvalitní absolvent LDF se může uplatnit i v jiných příbuzných, nebo nikoliv úplně příbuzných oborech. Potenciál mladých lidí je mnohem širší, než je to, co přímo studovali. Je to o adaptaci, flexibilitě a odvaze mladých lidí.

- Co konkrétně studenta LDF na ŠLP naučíte?
ŠLP slouží jednoznačně k ověřování nabytých teoretických znalostí v praxi. Podle mého názoru by byl na místě ještě vyšší objem „studentohodin“ praktické výuky, to by jistě přispělo k vyššímu uplatnění absolventů v praxi.

Lesnické hospodaření ŠLP
- Jaké jsou hlavní způsoby pěstování lesů na území ŠLP Křtiny?

Školní lesní podnik má dlouhodobou tradici v podrostním způsobu hospodářství zejména s využíváním clonných sečí. To se odráží na dosažených výsledcích v obnově lesních porostů, neboť přirozená obnova za decennium 2003–2012 dosáhla výše 370,61 ha a podílí se na celkovém zalesnění 44,74 %. Vzhledem k potřebám výuky i výzkumu se snažíme o širší spektrum hospodářských způsobů a přístupů k pěstování lesa, vždy však s akcentem na přírodě blízké principy. Proto zde máme ukázku výběrného způsobu i ukázky hospodaření ve středním a nízkém lese. V současné době jsme pod vedením Ústavu zakládání a pěstění lesů zahájili rozsáhlý a dlouhodobý projekt Les trvale tvořivý „Dauerwald“. Projekt je
realizován na dvou lesnických úsecích a klade si za cíl prakticky prověřit v našich podmínkách moderní trendy v lesním hospodářství založených na jemných podrostních až výběrných formách hospodaření s možností minimalizace nákladů na pěstební činnost a stupňováním hodnotové produkce na vybraných stromech.

- Významnou součástí aktivit ŠLP je také projektování a výroba lanovek. Jak se této aktivitě daří?
Vývoj a výrobu lesních lanovek v rámci ŠLP ML Křtiny zajišťuje středisko Výzkumná stanice Křtiny. Vývoj moderních věžových lanovek s obchodním názvem LARIX byl zahájen v roce 1995 a v podstatě probíhá kontinuálně dodnes. V současné době je vývoj lanovek zaměřen na vývoj věžové, rychlomontážní a dvourychlostní lanovky na přívěsu se stacionárním motorem Larix Lamako P, především pro použití ve výchovných těžbách, a na vývoj lanovky s hydrostatickými pohony s dosahem 800 m a nosností 4 000 kg, umístěné rovněž na přívěsu Larix H4T-800. Vývoj probíhá s finanční podporou Technologické agentury ČR. O úspěšném koncepčním řešení lanovek LARIX a jejich oblíbenosti u uživatelů svědčí počet prodaných kusů – od roku 1995 do dnešního dne 142 ks, typů Larix 550, Larix 3T, Larix Kombi a Larix Lamako, které pracují nejvíce v České republice a na Slovensku, ale i v Polsku, Maďarsku, Ukrajině, Bělorusku, Španělsku, Německu, exportovány byly i do Ruské republiky Komi a Kolumbie, v jednání je prodej do Altajské republiky, Kazachstánu, Bosny a Hercegoviny a dalších zemí. Soukromí podnikatelé s lanovkami Larix úspěšně pracují také v Rakousku a ve Francii.

90 let ŠLP Křtiny
- Co považujete za největší přínosy existence ŠLP Křtiny za dobu jeho existence?

Jsem přesvědčen, že tím největším přínosem je kontinuální devadesátileté plnění základního poslání, podnik po celou dobu existence poskytuje v rámci pedagogické a vědecké činnosti praktické zázemí posluchačům studijních programů lesnictví, krajinářství a dřevařství, vytváří podmínky vysokoškolským učitelům k řešení pedagogických, výzkumných a ověřovacích úkolů.
ŠLP také v souladu se svým posláním zabezpečuje řádné obhospodařování lesního univerzitního majetku, a to s ambicí patřit mezi vedoucí subjekty resortu. Od svého prvopočátku slouží široké veřejnosti, přičemž využívá svého nadstandardního rekreačního vybavení a bohatství, které poskytují užitečné funkce lesa.  
Jinými slovy – máme navázanou širokou zahraniční spolupráci s lesnickými subjekty i univerzitami. Podílíme se na výměnách studentů a výměně zkušeností se zahraničními i tuzemskými lesníky. Velkou hodnotu tvoří široká a dlouhodobá datová základna vývoje lesního hospodaření v našich porostech, která je často využívána pro nejrůznější výzkumné úkoly. V regionu má ŠLP významné postavení z hlediska zaměstnanosti a výrazně se podílí na kulturním dění prostřednictvím širokého spektra akcí, které samostatně připravujeme nebo se na nich podílíme. Dosavadní bohatá historie a dlouhodobá kontinuita v obhospodařování univerzitního majetku daly základ současnému koncepčnímu poslání a záměru budovat ŠLP jako přední subjekt resortu. Významná byla role ŠLP jako průkopníka v držení ekologických lesnických certifikací FSC a dále pak PEFC. Inspirativní jistě může být historicky zakořeněný přístup k estetice lesa či založení sítě bezzásahových území pro studium přírodních procesů vývoje lesních stanovišť v současnosti začleněných do sítě 22 maloplošných chráněných území. Cílem je působit jako demonstrační objekt lesnického hospodaření, které vychází z přírodě blízkého obhospodařování lesních porostů.  K tomu společně dávají předpoklady mimořádně vysoká diverzita abiotických a biotických podmínek lesního hospodaření a dostupná databáze. Opomenout se nedá kolektiv pracovníků ŠLP a zázemí spočívající v pedagogickém a vědeckém sboru LDF MENDELU v Brně. To vše činí v současnosti ze ŠLP ML Křtiny MENDELU v Brně cenný unikátní objekt.

- Výročí vzniku se snažíte připomenout sérií akcí. Na kterou byste rád čtenáře Lesnické práce pozval?
Před námi je několik velmi zajímavých odborných i společenských setkání. Věřím, že kvalitu bude mít odhalení sousoší Cyrila a Metoděje v zámeckém parku 21. září, vysokou úroveň bude mít nepochybně říjnová konference, kterou organizujeme na počest zakladatele školního lesního statku profesora Opletala a těšíme se již nyní na svatohubertské slavnosti, které proběhnou na počátku listopadu.

České lesnictví
- Jak hodnotíte současnou situaci lesnicko-dřevařského sektoru?

Resort lesnictví a dřevařství je v neutěšeném stavu a důvodů je mnoho. Je nutné se z dosavadního vývoje poučit. Také je nejvyšší čas nastavit korektní pravidla a normálně komunikovat. Potenciál našeho oboru je stálé obrovský, ale doposud jsme ho nedokázali rozumně a zodpovědně využívat.
Domnívám se, že základní návod řešení současných problémů dávají výstupy NLP II, které představují stovky hodin práce odborníků a měly by být minimálně posouzeny vedením ministerstev zemědělství a životního prostředí.

- Vyzdvihněte některá konkrétní opatření.
Například akce NLP II, které jsou o práci s veřejností o podpoře výrobků ze dřeva, vznikly na vysokém stupni konsenzu a bylo by dobré je využívat. O dalších výstupech je třeba jednat a dojít k závěrům, které by znamenaly stabilní a dlouhodobě pozitivní řešení.

- A vaše hodnocení vlivu státu, potažmo Lesů ČR na současnou situaci v sektoru...
Necítím se být kompetentní kritizovat předchozí či současné vedení LČR. Z mého pohledu se vedení LČR v posledních letech dostatečně nezabývalo unikátními vstupy a souvislostmi našeho resortu a nerespektovalo specifika lesního hospodářství, jako je například dlouhodobost nebo veřejný zájem. Orientace jen a pouze na maximální roční zisk bere sektoru, ale v budoucnu i Lesům ČR stabilitu. Tato taktika je sebezničující. Není přece přijatelné, aby se na tvorbě zvýšeného HV podílela nereálná ( dumpingová) cena dříví na „P“, podhodnocené ceny služeb pod výrobní náklady zneužitím „švarcsystému“, rozprodej majetku bez ohledu na jeho potřebnost, snižování nákladů v PČ, restrikce investic do cestní sítě atd.
U výběrových řízení je podstatné mít a používat nástroj, který nedopustí nereálné ceny. Jestliže tento nástroj mají v jiných podnicích, není důvod, aby nereálné ceny neuměly odhalit i Lesy ČR.
Na výstupu u dodavatelů služeb je vidět, že byli přinuceni k ne úplně férové soutěži. Není dlouhodobě přijatelné, aby stát dostal dodavatele za hranu a oni potom pracovali s deficitem. Je to neodborné, nezodpovědné, je to hanebnost. Státní podnik přece musí chtít, aby jeho dodavatelé rostli, modernizovali, zaměstnávali.

- Dokážete si představit, že by ŠLP mohl být autoritou, která by generovala alespoň hrubé hranice dumpingových cen?
Naše práce zajišťujeme v poměru zhruba 90 % smluvně, do 10 % vlastními kapacitami. Kvalitu zajišťujeme plněním vyvážené smlouvy s dodavateli. Práce ve vlastní režii navíc potřebujeme pro výuku.  
S dumpingovou cenou pracujeme a máme určené limity, ale naše smluvní podmínky nejsou zničující pro dodavatele a jsou výhodné pro ŠLP.

- Kde by měla iniciativa stanovení minimálních cen, podobně jako je tomu ve stavebnictví, vzniknout?
Iniciativa by měla vzejít od všech podnikatelských subjektů i vlastníků hospodářských lesů. My čekáme na odpovědnost nové vlády. Bude-li čekání příliš dlouhé, je třeba vyzvat odpovědné lidi k řešení této situace v resortu.

- Dotknou se církevní restituce ŠLP Křtiny?
Pouze v řádu jednotek hektarů.

- A váš názor na církevní restituce?
Církevní restituce měly přijít již před mnoha a mnoha lety.

Děkuji za rozhovor (9. 7. 2012),
Jan Příhoda