Archiv časopisu Svět myslivosti

Číslo 11 (2013)

75. ročník Memoriálu Karla Podhajského (str. 26-27)

Jiří Formánek

Poslední zářijový víkend letošního roku patřil naší nejvyšší a po desetiletí uznávané soutěži ohařů – Memoriálu Karla Podhajského (MKP). Uspořádáním vrcholné kynologické akce, která se od r. 1932 konala již po pětasedmdesáté, byl Českomoravskou mysliveckou jednotou pověřen Okresní myslivecký spolek Praha-západ. K mezinárodní všestranné soutěži nastoupilo 17 ohařů z ČR, dva ze Slovenska a jeden z Polska.

Dosledy s barváři při naháňkách na spárkatou zvěř (str. 25)

Marek Tuma

Dosledy s barváři při naháňkách na spárkatou zvěř mají určitá specifika oproti dosledům při lovech individuálních. O úspěchu často nerozhoduje jen dostatek zkušeností barváře a jeho vůdce, ale též organizace celé lovecké akce a také koncentrace a disciplína lovců, honců a vůdců psů.

Na naháňkách musí být pořádek! (str. 22-24)

David Vaca

V posledních letech jsme svědky profesionalizace části loveckých kynologů, kteří se svými psy pracují na naháňkách na spárkatou zvěř. Neváhají investovat nemalé peníze do výbavy svých čtyřnohých přátel i své, pořádají různá setkání, sdružují se do skupin a ze psů tvoří lovecké smečky. Díky jejich práci se podstatně zvyšuje lovecká úspěšnost. Nejen o loveckých smečkách, naháňkách a související problematice jsme hovořili s Bc. Petrem Faschingbauerem ze Staré Huti u Nemanic na Domažlicku, který je jedním z vůdců psů sdružených do lovecké smečky s příznačným názvem Lovecká smečka CZ.

Rarita roku 2013 - VI. kolo a Velké finále (str. 14-17)

Redakce

Zdá se, že řada lovců srnců s atypickými parůžky, kteří měli zájem přihlásit svou trofej do soutěže Rarita roku 2013, čekala až na poslední kolo. Jak jinak si vysvětlit, že v VI. kole soupeřilo o postup do Velkého finále výrazně více trofejí než v kolech přechozích?

První ročník Evropského setkání o paroží a jelenovitých (str. 13)

Radim Kotrba

Ve dnech 9.–12. září t. r. hostilo město Albacete ležící ve španělské provincii Kastilie-La Mancha přes 60 účastníků prvního ročníku Evropského setkání o paroží a jelenovitých. Cílem organizátorů bylo propojit farmové a oborní chovatele jelenovitých s výzkumnými týmy, ale i s firmami zpracovávajícími různé produkty z jelenovitých či dodávajícími své výrobky chovatelům.

Zemědělská politika EU se ubírá pro myslivost špatným směrem (str. 11-12)

Jakub Hruška

Sledovat peripetie odehrávající se okolo financování evropského zemědělství je pro běžného myslivce téměř nemožné. Složitá a lobbistická jednání probíhající jak na úrovni EU, tak na úrovni národní jsou málo viditelná a komplikovaná. Viditelný je ovšem výsledek v podobě rozorání posledních mezí a polních cest, obrovské eroze půdy, stohektarových lánů řepky a kukuřice a častého, velmi intenzivního používání herbicidů a insekticidů. „Novinkou“ posledních let je podzimní desikace (rozuměj vyhubení) podrůstků po sklizní chemickou cestou. Myslivci sledují neustálý úbytek drobné zvěře a ornitologové evidují trvalé snižování druhového zastoupení ptáků zemědělské krajiny a jejich početnosti.

Normované stavy spárkaté zvěře a objektivní plánování jejího lovu – spojení, které nikdy nemohlo fungovat (str. 9-10)

David Vaca

Normované stavy spárkaté zvěře, resp. rozdíl mezi nimi a reálnou početností zvěře v honitbách, jsou častým předmětem diskuse mezi myslivci, lesníky, zemědělci, vlastníky a uživateli honebních pozemků. Nelze se divit, normované stavy jsou jedním ze základních údajů, s nimiž se pracuje při hospodaření se zvěří. A jak vyplývá z trendu vývoje početnosti hlavních druhů spárkaté zvěře, v hospodaření nedobrém. Desetiletí lovíme více spárkaté zvěře, než jsou oficiální normované stavy, ale její skutečná početnost neklesá. O problematice jsme hovořili s doc. Ing. Jiřím Kamlerem, Ph.D., z Ústavu ochrany lesů a myslivosti Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Protože se známe dlouhé roky a studovali jsme spolu, odpadlo vykání a rozhovor probíhal neformálně.

Myslivecké hospodaření se zvěří v ČR a jeho „úspěchy“ (str. 4-8)

Petr Koubek

Principy mysliveckého hospodaření se zvěří u nás mají tradici trvající mnoho desetiletí. Až na malé výjimky však bohužel nedoznaly za dobu svého uplatňování téměř žádných zásadních změn. Téměř vůbec nereagovaly na změněné přírodní podmínky v posledních dvou dekádách, na dramatické změny hospodaření s ornou půdou, na změny v zastoupení jednotlivých plodin, na změny vlastnických práv k půdě i lesům. Nereagovaly ani na dramatický rozvoj dopravní infrastruktury či na řadu dalších faktorů ovlivňujících populační dynamiku a početnost všech druhů zvěře. I myslivecký výzkum (zahraniční, neboť u nás téměř žádný neexistuje) přinesl v posledních desetiletích velké množství často zásadních poznatků z biologie zvěře, ale jejich praktického využití jsme se ve většině případů nedočkali. Není se tedy co divit, že současný stav hospodaření s populacemi zvěře v ČR je neutěšený a výsledky, které přináší, jsou v některých případech tragické.

Úvodník (str. 1)

Ing. Jaroslav Zeman

Vážení čtenáři,

listopadové číslo Světa myslivosti se k vám dostává v podzimních dnech, kdy začíná hlavní období společných lovů, které jsou jednou z nejočekávanějších částí lovecké sezóny. Společné lovy zdaleka nejsou jen loveckou příležitostí či v lepším případě završením celoroční péče o zvěř. Vedle sklizně výsledků společné práce umožňují setkat se s přáteli, vyměňovat si informace o společném zájmu a diskutovat o problémech. Rád bych v tento čas připomněl právě důležitost setkávat se kolegy, kteří oblékají myslivecký stejnokroj. Kořeny naší myslivosti jsou spjaty se společnými aktivitami a dnešní podoba myslivosti, kdy se loví převážně individuálně, je z historického pohledu zatím jen velmi krátká. Podzimní hony jsou jednou z mála příležitostí k tomu, abychom si uvědomili, že jsme součástí skupiny lidí, pro něž se myslivost často stala životním stylem, abychom potkali přátele, s nimiž jsme se mnohdy neviděli téměř celý rok a poznali i nové kamarády.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku