AKTUALITY Z DOMOVA

ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ STÁTU

V rámci restrukturalizace českého zemědělství se perspektivně počítá s tím, že část ploch vyřazovaných ze zemědělské produkce bude zalesněna. Podle některých analýz by bylo možno v budoucnosti celkově uvažovat se zalesněním až 265 tis. ha zemědělských půd (bez rozlišování vlastnictví).

Usnesením vlády č. 1229 ze dne 22. 11. 1999 byly mj. schváleny Podmínky a postup užití finančních prostředků Pozemkového fondu ČR k zalesnění pozemků ve vlastnictví státu, které jsou součástí zemědělského půdního fondu (dále Podmínky). Roční výše finančních prostředků určených na zalesňování bude vždy stanovena rozpočtem PF ČR, schvalovaným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Citované usnesení vlády přitom stanoví, že zalesňování bude ze strany PF ČR podporováno pouze v případě, že finanční bilance PF ČR bude (v souladu se střednědobým výhledem činnosti PF ČR) v dalších letech aktivní.

Vládou schválené Podmínky lze ve stručnosti shrnout takto:

- Zalesňovány budou pouze pozemky nevhodné pro agrosystém, které leží v katastrálním území, kde byly dokončeny komplexní pozemkové úpravy, nebo které jsou schváleným územním plánem určeny k zalesnění. Navíc musí být u těchto pozemků splněna podmínka, že byly 3x marně nabídnuty oprávněným osobám podle § 11 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., v platném znění, a neúspěšně nabídnuty k prodeji podle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.

- Pozemky odpovídající uvedeným podmínkám bude postupně vybírat PF ČR za odborné součinnosti MZe a MŽP podle objemu finančních prostředků schválených v rozpočtu PF ČR pro kalendářní rok na tento účel Poslaneckou sněmovnou.

- Žádost o vydání rozhodnutí o využití území zalesněním, doloženou všemi potřebnými dokumenty, bude u příslušného stavebního úřadu podávat PF ČR. V souladu s metodickým pokynem MŽP uvedeným ve Zpravodaji MŽP č. 7/1994 zahájí stavební úřad územní řízení spojené s místním šetřením, jehož se zúčastní všechny dotčené orgány státní správy.

- Následné správní řízení o prohlášení dotčených pozemků za pozemky určené k plnění funkcí lesa zahájí (z vlastního podnětu nebo na návrh PF ČR) orgán státní správy lesů. K tomuto řízení předloží LČR projekt zalesnění. Po vydání správního rozhodnutí převede PF ČR dotčené pozemky do práva hospodaření LČR a současně převede na účet LČR finanční prostředky potřebné na zalesnění.

- LČR zajistí zalesnění pozemků v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., a vyhl. MZe č. 82/1996 Sb. Smlouvy se subdodavateli prací spojených se zalesňováním uzavřou LČR na základě výsledků výběrových řízení. Pokud nebude ve správním rozhodnutí stanoveno jinak, musí být pozemky zalesněny do 2 let a růstového stadia zajištěného lesního porostu musí být dosaženo do 7 let od data, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.

Jan Kubík

VÝZNAM A FUNKCE ODUMŘELÉHO DŘEVA V LESNÍCH POROSTECH

Ve dnech 8.-9. října 1999 uspořádala Česká lesnická společnost - pobočka Pro silva bohemica a Správa Národního parku Podyjí seminář s exkurzí na téma Význam a funkce odumřelého dřeva v lesních porostech. Akce se zúčastnilo asi 120 lesníků z celé republiky.

Na začátku přítomné přivítal v areálu Ptačí vrch ve Vranově nad Dyjí ředitel Národního parku Podyjí Mgr. Tomáš Rothröckel. V úvodním bloku setkání zaznělo šest referátů. Prof. Ing. Vladimír Tesař, CSc. navodil atmosféru úvahou o vztahu produkce dřeva a ochrany přírody v lese, což by se dalo formulovat do polemické otázky: kolik přírody lze pustit do hospodářského lesa? Ing. Igor Míchal pohovořil obecně o biodiverzitě a zdůraznil, že v přírodních lesích biodiverzita kulminuje ve fázi rozpadu porostu. Proto největší deficit biodiverzity v hospodářských lesích plyne z absence stadia rozpadu. V přírodních lesích se pohybuje množství mrtvého dřeva v rozmezí 50-200 m3/ha, kdežto v hospodářských lesích jen 11-13 m3/ha. S dynamikou vývoje v přirozených lesích posluchače zevrubně seznámil Ing. Libor Hort. Ing. Vladimír Henžlík informoval o šetření ÚHÚL o množství mrtvého dřeva v českých lesích v letech 1987 a 1991. Zjistilo se, že v těchto letech v našich lesích leželo celkem 52 mil. m3 nezpracovaného dřeva (40 mil. m3 hroubí, 12 mil. m3 nehroubí), z toho po 10 letech jsou nezužitkovatelné 3 mil. m3. O dekompozici dřeva dřevokaznými houbami pohovořil Dr. Ing. Libor Jankovský. Mrtvé dřevo jako mikrobiotop, charakteristický ostrůvkovitým výskytem, detailně popsal Martin Škorpík. Zdůraznil, že mnoho organismů na daných mikrolokalitách vyhynulo proto, že byla přerušena kontinuita existence mrtvého dřeva. K problematice mrtvého dřeva se vyjádřil i zástupce s. p. Lesy ČR Ing. Ladislav Půlpán. Ve svém projevu preferoval kontinuitu (tj. trvalé) ponechávání malého množství mrtvého dřeva v porostech. Poté následovala exkurze, jejímž smyslem byla názorná ukázka přirozených porostů s dlouhodobě ponechávaným odumřelým dřevem a bývalých hospodářských porostů, které jsou postupnými zásahy směrovány k přírodě bližšímu stavu a je v nich postupně ponecháváno mrtvé dřevo.

Diskuse na terénních ukázkách byla vedena v těchto okruzích:

1. Biologické aspekty ponechávání odumřelého dřeva: odumřelé dřevo (ležící i stojící) jako součást přirozeného vývojového cyklu lesa; odumřelé dřevo jako životní prostředí řady organismů a jejich význam pro les).

2. Ponechávání odumřelého dřeva v hospodářském lese: jaké dřevo ponechávat (stojící, ležící, klest, jaká rozpadová stadia); aspekty ochrany lesa - které dřevo není nebezpečné pro zdravotní stav lesa, je nutné rozlišovat porostní typy (smrková monokultura, smíšený listnatý porost atd.) a v nich hledat přijatelné meze co do množství a zastoupení dimenzí; ekonomické aspekty - kdy se vyplatí dřevo ponechávat a kdy se jedná o nepřijatelnou újmu pro hospodáře.

3. Ponechávání odumřelého dřeva ve zvláště chráněných územích přírody: ponechávání odumřelého dřeva v maloplošných ZCHÚ a jejich interakce s okolními hospodářskými porosty; případné nebezpečí pro sousední porosty hospodářského lesa; otázka vhodnosti asanace odumřelého dřeva v ZCHÚ.

4. Estetické aspekty ponechávání odumřelého dřeva

Redakce

STŘELECKÉ PŘEBORY SVOL

Střelecké přebory SVOL se uskutečnily za pěkného počasí 24. září 1999 již po čtvrté na střelnici Provazce v Písku. Soutěžilo se ve třech brokových disciplínách (lovecké kolo, vysoká věž, zajíc na průseku) a dvou kulových disciplínách (běžící liška a liška na 100 m). Letošního ročníku se zúčastnilo 69 střelců - 23 družstev, zástupců obecních a soukromých lesů, členů SVOL. V letošním roce na stupně vítězů vystoupili:

Jednotlivci: 1. Jaroslav Červenka, Správa Lobkowiczkého majetku Drahenice, 458 b.; 2. Petr Kyliánek, KSLS Orlík nad Vltavou, 448 b.; 3. Milan Kirchner, Lesy města Písku, s. r. o., 441 b.

Družstva: 1. Lesy města Písku, s. r. o., Kirchner Milan, 441 b., Šejna Libor, 399 b., Bláha Milan, 350 b., celkem 1190 b.; 2. Lesy a rybníky Č. Budějovic, Schoř Josef, 429 b., Lošek František, 385 b., Staněk Jiří 340 b., celkem 1154 b.; 3. KSLS Orlík nad Vltavou, Kyliánek Petr, 448 b., Steiner Jan, 396 b., Klíma Stanislav, 268 b., celkem 1112 b.

O zvyšující úrovni střeleb jednoznačně hovoří dosažené výsledky. Zatímco v roce 1996 dosáhli celkového nástřelu přes 400 bodů dva střelci, v letošním roce to již bylo 11 střelců. Ještě výraznější je rozdíl ve výsledcích družstev. Nástřel 994 bodů Lesů města Písku, který v 1. ročníku znamenal 1. místo, by ve 4. ročníku stačil jen na 12. místo. Z uvedených čísel vyplývá význam střelecké soutěže. Výsledky se rok od roku zlepšují, což je přínosem pro praktickou myslivost. Nemalý význam má však tato soutěž jako setkání kolegů - lesáků z různých majetků a výměna zkušeností a odborných názorů, bez kterých se takovéto setkání neobejde.

Jiří Procházka

BIOMASA PRO ENERGII - TECHNOLOGIE SPALOVÁNÍ

Dne 18. listopadu se konal v plně obsazené aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze seminář, jenž potvrdil rostoucí zájem odborné i laické veřejnosti o problematiku získávání energie z biomasy. Více než 150 účastníků vyslechlo příspěvky vědců i odborníků z praxe o ekonomických a environmentálních přínosech vytápění odpadním dřevem, slámou, energetickými bylinami či rychlerostoucími dřevinami. Na semináři byl představen nový fluidní kotel na odpadní dřevo postavený holandským výrobcem kotlů WK CRONE BV, který si zájemci mohli jet následující den prohlédnout do obce Dříteň ležící 200 km jižně od Prahy. Obec Dříteň spravuje výtopnu, jež dříve zabezpečovala zásobování lokálního systému rozvodu tepla pomocí čtyř kotlů na černé uhlí s celkovou kapacitou 1,5 MW. Radnice iniciovala výměnu těchto kotlů za moderní kotel na biomasu, splňující všechny evropské normy a významně zvyšující energetickou efektivitu a ekonomické výnosy.

V České republice jsou převažujícími zdroji pro výrobu tepla a elektřiny fosilní paliva (černé a hnědé uhlí, ve stále větší míře zemní plyn a topný olej). Fosilní paliva způsobují emise hlavního skleníkového plynu - oxidu uhličitého, který je sice při spalování biomasy emitován rovněž, ale pouze v té míře, ve které byl nedlouho předtím fixován rostlinami. Moderní technologie spalování biomasy dokáží navíc využívat široké spektrum paliv - palivové dříví, dřevní odpady z dřevozpracujícího průmyslu, posklizňové zbytky, papírenské odpady apod. - a to s nízkými emisemi a vysokou efektivností.

Kotel v Dříteni byl vybudován v rámci česko-holandské spolupráce. Holandská vláda celý projekt finančně podpořila prostřednictvím agentury SENTER celkovou částkou 1 mil. holandských guldenů. Z české strany se na projektu podílelo Ministerstvo životního prostředí. Projekt realizovala holandská společnost HASKONING Consulting Engineers and Architects společně s výrobcem kotlů WK CRONE BV a českou konzultační firmou RAEN, s. r. o. Seminář byl organizován CZ BIOMem a podpořen Regionálním environmentálním centrem. Sborník ze semináře (http://biom8.zde.cz) vyšel ve formě časopisu BIOM.

Více informací Vám mohou poskytnout:

RAEN, s. r. o., p. Evžen Přibyl, Buzulucká 4, 160 00 Praha 6, tel.: 02/2431 3088, fax: 02/3111 817
Vodoinstalace, Topení, p. Václav Velek, Domoradice 105, 381 01 Český Krumlov, tel.: 0337/39 35, fax: 0337/737 294

Tisková zpráva

MIMOŘÁDNÝ SNĚM ČESKÉ ASOCIACE PODNIKATELŮ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Dne 14. prosince 1999 se konal v Humpolci mimořádný sněm ČAPLH. O jeho svolání požádali tito členové: Foresta SG, a. s., Silvaco, a. s., Lesy Krnov, a. s., Vítkovské lesy, a. s., Šternberské lesy, a. s., LDP Vltava, a. s., Lesy Frýdek-Místek, a. s., LS Jihomoravské lesy, a. s., Foresta Velké Karlovice, a. s., Lesy Spálené Poříčí, a. s., Lesy Mělník, a. s., TILIA-LDS, a. s., Hanušovická lesní, a. s., LS Přeštice, a. s., LS Plasy, a. s., LS Přimda, a. s. a LS Planá u M. Lázní, a. s. Sněmu se zúčastnilo 82 členů z celkového počtu 88. Podle návrhu programu, který připravili svolavatelé, se mělo jednat o zprávě prezidia o činnosti a hospodaření Asociace v r. 1999, o změně stanov, o stavu obchodních jednáních s LČR a o koncepci činnosti Asociace v r. 2000. Poté mělo proběhnout odvolání stávajícího prezidia a volba nového. Ovšem prezidium podalo protinávrh programu, který zužoval jednání pouze na průběžnou informaci prezidia o činnosti Asociace, vystoupení generálního ředitele LČR ing. Jiřího Olivy a diskusi. Hlasováním byl přijat protinávrh prezidia.

Prezident ČAPLH Ing. Jan Mičánek ve svém vystoupení shrnul dosavadní výsledky obchodních jednání s LČR, jež vyústily v možnost uzavírání dlouhodobých obchodních smluv na komplexní dodávky lesnických činností. Tyto smlouvy představují maximum možného, čeho lze v současné době dosáhnout. Cílem by měla být stabilita podnikatelských subjektů i celého tržního prostředí v lesním hospodářství. Jako zásadní se ukazuje schopnost vyrovnat se s různými politickými změnami, rozdílnými zájmy jednotlivých politických stran, které se snaží více či méně aktivně ovlivňovat chování lesnických subjektů, a lobbováním jiných zájmových skupin. Za velmi důležitou považuje Ing. Mičánek neustálou komunikaci s představiteli dřevozpracujícího průmyslu. Dále informoval členy o jednání s LČR o ustavení rozhodčí komise, jež by rozhodovala ve sporných otázkách, na jejichž řešení se ČAPLH a LČR nedokáží dohodnout. Velmi závažnou oblastí, kde ČAPLH vyvíjí činnost, je prezentace lesního hospodářství směrem k laické veřejnosti a propagace spotřeby dřeva v české společnosti. Ovšem je nutno konstatovat, že ze strany státu nelze očekávat nic než morální podporu a navíc některé politické strany jsou přesvědčeny, že na podporu rozvoje podnikatelského prostředí v lesním hospodářství by stát neměl dávat ani korunu, protože podnikatelé docilují nezasloužených zisků, a to ve výši až 1,5 mld. Kč. Avšak např. v Rakousku existuje organizace ProHolz (bez právní subjektivity, zastřešená rakouskou agrární komorou), jež se zabývá propagací dřeva a její rozpočet na rok činí několik desítek mil. ATS. V závěru se Ing. Mičánek zmínil o tom, že ČAPLH pracuje na projektu celoživotního vzdělávání a zajišťuje pro své členy krátkodobé stáže v zahraničí. Krátce zhodnotil podnikatelskou činnost ČAPLH, s. r. o., která je 100% dceřinou společností Asociace a organizuje nezávislou přejímku dřeva v AssiDomän Sepap Štětí. Konstatoval, že ČAPLH, s. r. o., získává image nezávislé instituce a zájem o její služby se zvyšuje. Ve vztahu k Lesnickému sdružení sdělil, že z něj bez udání vystoupilo Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL).

Výkonný ředitel ČAPLH Ing. Jiří Kořínek informoval Sněm o činnosti jednotlivých pracovních skupin, které ČAPLH vytváří společně s LČR. Nejdůležitější problémy, kde se obě strany zatím neshodují, lze shrnout takto: nastavení výnosů při cenových jednáních, způsob řešení ztrát při zalesňování, měření exportních sortimentů v rámci zpětného odkupu, zavedení regionální sortimentace. Protože ČAPLH zavedl silná úsporná opatření, Ing. Kořínek navrhl, aby členské příspěvky byly plošně sníženy o 10 %. Ing. Jiří Filippi informoval přítomné o jednání s odbory o vyšší kolektivní smlouvě. Konstatoval, že Asociace není zaregistrována na ministerstvu práce a sociálních věcí, proto nelze zatím smlouvu uzavřít. Vše by mělo být vyřešeno začátkem roku 2000.

Ing. Jiří Oliva ve svém projevu srovnal stav z konce roku 1998, kdy vztahy LČR a podnikatelských subjektů byly téměř před kolapsem v důsledku změny vlády a dalších politických vlivů, a současný stav, kdy je na stole konečná podoba dlouhodobé smlouvy, a vyzval členy ČAPLH, aby nebyli nezdravě nespokojení. Zároveň konstatoval, že podnikatelské prostředí kolem zakázky na státních lesích spravovaných s. p. LČR je jedno z nejstabilnějších v České republice a celý sektor lesního hospodářství je ziskový. Je nutno rozlišovat mezi obchodní rivalitou a společnými zájmy, např. při propagaci dřeva. Uvedl, že LČR investují v r. 2000 do reklamy na zvýšení spotřeby dřeva 10 mil. Kč a očekává, že podobnou výši prostředků společně sdruží a vydají i podnikatelské subjekty. Domnívá se také, že podnikatelské subjekty málo usilují o získání zakázek u soukromých a obecních lesů, které představují asi 35 % českých lesů.

V diskusi byla otevřena otázka smyslu svolání mimořádného sněmu. Její vyznění bylo takové, že všechny nahromaděné vnitřní problémy Asociace by měl řešit řádný sněm, který se bude konat v březnu, kdy současně končí volební období stávajícího prezidia. Proto v závěru zazněl apel, aby se na něj členové dobře připravili.

Redakce

ODBORNÝ SEMINÁŘ VLASTNÍKŮ LESA

Dne 24. listopadu 1999 uspořádalo Sdružení majitelů lesů a podnikatelů v lesním hospodářství v Praze na ministerstvu zemědělství odborný seminář věnovaný připravované novele lesního zákona, finančním příspěvkům státu pro vlastníky lesa na rok 2000 a kontrolám hospodaření v lesích, které provádí ministerstvo životního prostředí. Na téma novely lesního zákona zákona zde pohovořil Judr. Ing. Jiří Staněk (MZe), s dotační politikou státu na rok 2000 seznámil vlastníky lesů Ing. Martin Chytrý (MZe) a o kontrolách hospodaření v lese, prováděných Vrchním státním dozorem (tj. MŽP) a ČIŽP referoval Ing. Vlastibor Ryšánek a Ing. Král. Následně se diskutovalo především o připravované novele lesního zákona a způsobu kontrolování hospodaření v lesích. Obojí bylo předmětem značné kritiky. Po semináři se konala Valná hromada Sdružení, která zvolila do výkonného výboru tyto členy: Ing. Jaroslava Lobkowicze, Ing. Tomáše Czernina,

Ing. Jiřího Nováka, Ing. Miloně Pohořelého, Ing. Jaroslava Čížka, Ing. Jaroslava Šimonka, JUDr. PhDr. Františka Houšku, Ing. Pavla Rensu, p. Jaromíra Hrubého - Gelenje, p. Zdenko Sternberga, p. Maxmiliána Wratislava, p. Tomáše Kolowrata-Krakowského.

Redakce

POKUTA KONEČNĚ K SOUDU

Od brněnského Ústavního soudu zaznělo velmi pádné rozhodnutí. Soud zrušil příslušnou část občanského soudního řádu, který dovoloval, aby pokuty uložené ve správním řízení nebyly přezkoumány u obecného soudu. Verdikt soudců byl opřen o skutečnost, že ve všech evropských zemích je možné správní rozhodnutí napadnout u soudu. Rozhodnutí Ústavního soudu tak konečně vyřešilo letitý problém těch, kteří se cítili poškozeni výškou pořádkových pokut. Ti všichni, pokud se budou cítit rozhodnutím nespravedlivě potrestáni, mohou hledat spravedlnost u soudu (což znamená, že i vlastníci lesů, kterým byla ve správním řízení uložena státní správou lesů, vrchním státním dozorem či Českou inspekcí životního prostředí pokuta za jakýkoliv přestupek, se mohou nyní odvolat k soudu, pozn. red.). To je chvályhodné. Jenže Ústavní soud svým rozhodnutím vlastně supluje absenci řádného správního soudnictví, které nám schází hodně dlouho.

Je asi pravda, že odvaha Ústavního soudu k tomuto kroku byla spíše motivována snahou přiblížit se co nejrychleji právu Evropské unie než vysoce právními pohnutkami, i když ani ty nelze ústavním soudcům upírat. Rozhodnutí opřené o Listinu základních práv a svobod přišlo sice pozdě, ale přece. Problémem však je, že svým verdiktem Ústavní soud přidal již tak přetíženým soudům další případy, protože musí v řádném řízení rozhodovat o každé pořádkové tisícikoruně. Rozsouzení drobného nonsenzu tak může trvat i několik let. Rozumní to právě z těchto důvodů prozatím vzdají. Pokud se ale podaří dobře uvést do života předpokládanou reformu justice, mohly by být výhledy na rychlé projednání případů u soudu příznivější.

Na celé věci věci je nejvážnější to, že na vytvoření systému správního soudnictví nebo dokonce na ustavení Nejvyššího správního soudu, tak jak to ukládá ústava, prostě nejsou ve státním rozpočtu finanční prostředky. To je neomluvitelné. Čím slabší bude právní rámec společnosti, do kterého správní soudy bezesporu patří, tím chabější budou vyhlídky České republiky na vstup do Evropské unie. Nové rozhodnutí Ústavního soudu je sice správné, ale je otázkou, zda ho bude možné v praxi důsledně využívat.

Hospodářské noviny 25. 11. 1999

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.