Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 1/00

AKTUALITY Z DOMOVA

ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ STÁTU

V rámci restrukturalizace českého zemědělství se perspektivně počítá s tím, že část ploch vyřazovaných ze zemědělské produkce bude zalesněna. Podle některých analýz by bylo možno v budoucnosti celkově uvažovat se zalesněním až 265 tis. ha zemědělských půd (bez rozlišování vlastnictví).

AKTUALITY ZE SVĚTA

VZDĚLÁVÁNÍ RUSKÝCH DŘEVORUBCŮ

Výrobní partnerství mezi švédskými a anglickými firmami s ruskou firmou Lena Conifer Limited přineslo potřebu zvýšit kvalifikační úroveň ruských dřevorubců, a to jak z lesnického hlediska, tak techniky práce, ochrany životního prostředí, druhování dříví a bezpečnosti práce. Vzdělávání ruských dřevorubců se ujala švédská firma Svante Hansson, a nejednalo se přitom o žádné školení operátorů, ale o dřevorubce, protože podle poznatků zahraničních partnerů není při úrovni mezd v Rusku, žádná mechanizovaná technologie schopná konkurovat motomanuálním technologiím z hlediska jejich finanční nákladovosti.

Podle Forestry and Forest Products International, Sim

Editorial 1/2000

Jan Řezáč

Vážení čtenáři,

dostáváte do rukou první číslo 79. ročníku Lesnické práce. Stejně jako v uplynulých letech i v roce 2000 přinášíme v časopise několik změn. Předně je to nová grafická úprava obálky i stránek uvnitř čísla. Cílem těchto změn je formální odlišení jednoho ročníku od druhého. Připravili jsme také několik změn obsahových. Zvyšující se zájem o hospodaření v drobných lesích nás vedl k otevření nové rubriky Hospodaření v malém lese, která by měla být určena především odborným lesním hospodářům a drobným vlastníkům lesů. Rubrika Přehled odborné literatury by měla sloužit k lepší informovanosti o publikační činnosti v oblasti lesního hospodářství. Naším celkovým záměrem je postupně posílit diskusní, zpravodajský a servisní charakter Lesnické práce, tak aby svým 80. ročníkem v roce 2001 vstoupila do nového tisíciletí jako progresivní informační médium maximálně využívající nejmodernější komunikační technologie a z nich především internetu.

JAKÉ BUDE ČESKÉ LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ V PŘÍŠTÍM TISÍCILETÍ?

Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc. - Fakulta lesnická a dřevařská MZLU Brno

Přelom každého desetiletí a století je impulzem k hodnocení uplynulého období, i ke spekulacím, co nového přinese doba nastupující. Blížící se začátek nového tisíciletí je proto též důvodem k bilancování uplynulého století, a k úvahám, jaké bude naše lesnictví v tisíciletí příštím.

LESY A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ V SASKU

Nová orientace saského lesního hospodářství po znovusjednocení Německa

Dipl. Ing. Mike Eller - vedoucí referátu lesnické politiky Ministerstva pro životní prostředí a zemědělství Svobodného státu Sasko

Ve Svobodném státě Sasko je 508 tis. ha lesů a lesnatost dosahuje 27,6 %. Na jednoho obyvatele připadá 0,1 ha lesa. Sasko patří lesnatostí k nejchudším zemím SRN. Lesy jsou navíc rozmístěny velmi nerovnoměrně. Vysokou lesnatostí se vyznačují jen Krušné hory na jihu a nížina na severovýchodě území. Nejméně lesů je v zemědělsky využívané nížině a v okolí velkých měst, především Lipska.

K NĚKTERÝM OTÁZKÁM ÚČTOVÁNÍ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Ing. Jaroslav Peštuka - s. p. Lesy ČR, Hradec Králov

Tento příspěvek navazuje na článek ing. V. Kupčáka, CSc. “Vybrané účetní a daňové aspekty v LH” uveřejněný v LP 2/99. Jednak se zde podrobněji rozvádí některé důležité pasáže účtování v LH a navíc se uvádějí další specifika účtování o lesích.

EVROPSKÉ LESY NA CESTĚ K CERTIFIKACI

Redakce

Bezohledná exploatace světových tropických pralesů v průběhu 20. století a jejich rychlý úbytek vyvolal vlnu intenzivního zájmu o jejich záchranu. Vývoj vyústil na počátku 90. let v požadavek certifikace hospodaření v tropických lesích, tj. osvědčení o trvalé udržitelnosti využívání jejich přírodního bohatství lidskou společností. Všeobecné zhoršování zdravotního stavu lesů v průmyslově vyspělých zemích ve 2. pol. 20. století vedlo velmi záhy k rozšíření požadavku certifikace hospodaření i na lesy mírného a severského pásma, tedy i na lesy v České republice. Certifikace by se tak měla stát jedním z kontrolních nástrojů nového mezinárodního standardu, etického kodexu, nakládání s lesy. Pod tlakem trhu začali obchodníci a zpracovatelé dřeva v některých evropských zemích vyžadovat dodávky dřeva s certifikátem třetí nezávislé osoby.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY LESNÍHO PRÁVA V SOUSEDNÍCH ZEMÍCH - XIII.

(Spolkové republice Německo, Rakousku, Polsku, Slovensku)
13. část - Státní správa v lesích

Mgr. dr. ing. Martin Flora - FLD MZLU Brno

Státní moc se v právním státě může prosazovat pouze na základě a v mezích zákona. Lesní právo proto musí správním orgánům jako orgánům moci výkonné, které v lese vyvíjejí činnost směřující k prosazení veřejného zájmu, svěřit potřebnou působnost a pravomoci.

ROZPAKY NAD NÁVRHEM VĚCNÉHO ZÁMĚRU NOVELY LESNÍHO ZÁKONA

Ing. František Morávek

Pro toho, kdo stál při zrodu zákona o lesích, je poněkud obtížné se vyjadřovat k návrhu jeho novely. Při rozboru nedostatků současného zákona je potřeba si připomenout dobu jeho tvorby a konečné úpravy jeho znění, které byly provedeny až při jeho schvalování v Parlamentě.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.