AKTUALITY Z DOMOVA

SEMINÁŘ “PROBLEMATIKA LESNICKÉ TYPOLOGIE III.”

Ve dnech 9. - 10. ledna 2001 proběhl v Kostelci n. Č. l. 3. ročník semináře “Problematika lesnické typologie”. Zdá se, že se tento seminář již dostal do “typologického kalendáře”. Množství jeho účastníků se rozrůstá, stejně jako se rozšiřují diskutovaná témata. V letošním roce se semináře zúčastnilo rovných 50 odborníků. Jako vždy převládali pracovníci všech poboček ÚHÚL. Je potěšitelné, že se zájemci rozrostli o pracovníky Národních parků. Samozřejmá byla přítomnost zástupců obou lesnických fakult. A jako každý rok, se objevil zástupce některé ze středních lesnických škol. Je škoda, že “renomované (tradiční - Hranice, Trutnov, Písek)” střední lesnické školy zájem o tuto problematiku ještě ani jednou neprojevily.

První dva ročníky se zabývaly lesnickou typologií všeobecně. V tomto roce již proběhl seminář pod hlavním tématem “Vegetační pásmovitost”. Toto velice ožehavé téma již bylo svým způsobem započato při terénní exkurzi v loňském červenci v Jeseníkách. Tam, v terénu byly nastíněny a dokumentovány některé nesrovnalosti v náhledech na vegetační stupně. Je potěšitelné, že právě pod vlivem těchto “terénních” diskusí byly přednášeny velmi zajímavé příspěvky z různých oblastí ČR. Bylo všeobecně konstatováno, že v některých oblastech, díky mizivému zachování přirozenějších porostů, je vegetační pásmovitost určena značně vágně a výsledek závisí na odborné erudici a terénních zkušenostech typologa, který oblast zpracovával. Stejně tak se projevily tendence let minulých, kdy bylo na typologii pohlíženo jako na již věc ukončenou a svým způsobem již zbytečnou. Bohužel u některých (i vlivně postavených lesníků) tento názor přetrvává dodnes.

Mimo tyto “klasické” příspěvky o vegetační pásmovitosti se objevily i ty, které hleděly do budoucna a nastínily situaci, kdy dojde k oteplení klimatu. Byly ukázány některé teoretické studie, jak by se asi vegetační pásmovitost změnila, což by mělo dalekosáhlé důsledky nejen pro životní prostředí, ale (ekonomové pozor!!) i pro zpracovatelský průmysl. Dalším tématem semináře byla chystaná změna klasifikace půd. O této problematice bude více informovat ve svých příspěvcích Ing. Vokoun.

Protože se ukazuje stále větší potřeba podrobného a komplexního vyhodnocení typologických zápisníků, bylo přijato nosné téma příštího, 4. ročníku semináře - “Typologická data a jejich zpracování”. Ukáže se, do jaké hloubky je vlastně využita banka dat, uložená na každé pobočce ÚHÚL. Zda není mrtvá nebo zda neslouží jen pro různé jiné organizace, které na nich profitují. Příští seminář by se měl konat v lednu 2002, opět v Kostelci nad Černými lesy.

Ing. Jiří Viewegh, CSc., Lesnická fakulta ČZU v Praze

BIOCEL PASKOV ZMĚNIL MAJITELE

Rakouská společnost Zellstoff Pois ze skupiny Heinzel získá za téměř 2 mld. Kč celulózku Biocel Paskov. Zellstoff získá 3,1 mil. akcií, které představuji 93,64 % emise Biocelu. Kupní cena byla stanovena na 620 korun za akcii - celkem na 1,926 mld. Kč. Aktuální kurs akcií Biocelu na pražské burze je 566,80 Kč. Celkový balík akcií zahrnuje podíly fondů, obhospodařovaných První investiční společností, a. s., dále podíly P. I. F. a. s. - l. Privatizačního investičního fondu, Triton Development Fund, Tarpa Securitíes a ČSOB. Naplnění transakce je podmíněno souhlasem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Producent buničiny Biocel vykázal v roce 1999 po třech letech ztrát auditovaný čistý zisk 128,2 miliónu Kč při tržbách 3,521 mld. Kč. Pro loňský rok firma plánovala hrubý zisk 600 mil. Kč a meziroční růst tržeb o 17 % na 4,l mld. Kč.

Podle deníku Právo, 24. 1. 2000, red.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ODHADCŮ LESNÍCH MAJETKŮ

Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně připravila v roce 2000 v rámci programu celoživotního vzdělávání kurs oceňování lesů pro zájemce z řad lesnických odborníků, kteří by se chtěli podle zákona č. 356/1999 Sb. (Živnostenský zákon) zabývat odhady lesních pozemků a trvalých porostů.

Vzhledem k nejasnostem v postavení soudních znalců, ustanovených podle zákona č. 36/1967 Sb. a odhadců majetku, provozujících koncesovanou živnost podle zákona č. 356/1999 Sb. a vzhledem k nedostatečnému počtu zájemců bylo zahájení čtyřsemestrového kursu odloženo na rok 2001.

Od roku 1992 proběhly v České republice desítky kursů pro soudní znalce se zaměřením na oceňování lesů a škod na lesích. Řada jejich absolventů však nemá šanci získat zápis do seznamu soudních znalců u Ministerstva spravedlnosti, poněvadž obor Ekonomika, odvětví

Odhady a ceny je ve většině krajů přeplněn. Koncesovaná živnost odhadce majetku je pro tyto vyškolené a nezařazené znalce jediným východiskem, jak zhodnotit investici, vloženou do těchto kursů.

Nový živnostenský zákon č. 356/1999 Sb. rozšířil seznam koncesovaných živností ve skupině 314 o obor “Oceňování majetku”. Týká se oceňování věcí movitých, věcí nemovitých, nehmotného majetku a oceňování podniků. Průkazem způsobilosti je:

  • vysokoškolské vzdělání ekonomické či právní nebo v oboru, ve kterém má být oceňování vykonáváno a dva roky praxe v oceňování majetku,
  • pro oceňování movitého a nemovitého majetku postačuje úplné střední vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v oboru, ve kterém má být oceňování prováděno a pět let praxe v oceňování majetku. Dva roky praxe lze nahradit absolvováním celoživotního vzdělávání v rozsahu nejméně čtyř semestrů, zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie.

Podle sdělení živnostenského oboru Ministerstva průmyslu a obchodu by také soudní znalci, kteří podávají posudky nesloužící potřebám řízení před státními orgány ani nemají souvislost s právními úkony, měli mít pro tuto činnost živnostenské oprávnění. Tento výklad plně odpovídá znění odst. 1 a 2 § 1 zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících.

Od 1. ledna roku 2001 začne běžet tříletá lhůta pro transformaci živnostenských oprávnění a je tedy v zájmu těch, kteří se budou ucházet o koncesovanou živnost odhadce majetku a nesplňují zákonem vyžadovanou odbornou způsobilost (praxi), aby včas podali přihlášku do kursu, připravovaného na lesnické a dřevařské fakultě MZLU v Brně, aby do roku 2004 splnili předpoklady pro udělení koncese.

Kurs má kromě tohoto účelu ještě další záměr, a to umožnit těm soudním znalcům, kteří se doposud zabývali oceňováním pouze podle platných vyhlášek, rozšířit jejich postupy o další metody a zároveň o další druhy majetku (ostatní trvalé porosty, myslivecká zařízení, technická zařízení na lesních majetcích, semenné plantáže, vrbovny apod.). Významnou součástí výuky budou i praktická cvičení.

Zájemci se mohou přihlásit písemně na Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky, Lesnické a dřevařské fakulty v Brně, Zemědělská 3, PSČ 613 00, kde také mohou získat potřebné informace.

Ing. Ludmila Kudrleová, Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.