Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 3/01

Editorial

Jan Kozel

Vážení čtenáři,

letošní třetí číslo Lesnické práce přináší v rozhovoru s ředitelem Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Ing. Richardem Slabým současný pohled na koncepci řízení této instituce. Prof. Vladimír Simanov v odhaluje v příspěvku “Obchod s výrobky ze dřeva v letech 1990 - 2000” nejistou pozici českého a evropského dříví a výrobků ze dřeva na světovém trhu. Zkušenosti s autovegetativně rozmnožovaným sadebním materiálem v imisních oblastech popisuje v článku “Využití řízkovanců smrku v imisních oblastech” Ing. Oldřich Hrdlička.

AKTUALITY Z DOMOVA

SEMINÁŘ “PROBLEMATIKA LESNICKÉ TYPOLOGIE III.”

Ve dnech 9. - 10. ledna 2001 proběhl v Kostelci n. Č. l. 3. ročník semináře “Problematika lesnické typologie”. Zdá se, že se tento seminář již dostal do “typologického kalendáře”. Množství jeho účastníků se rozrůstá, stejně jako se rozšiřují diskutovaná témata. V letošním roce se semináře zúčastnilo rovných 50 odborníků. Jako vždy převládali pracovníci všech poboček ÚHÚL. Je potěšitelné, že se zájemci rozrostli o pracovníky Národních parků. Samozřejmá byla přítomnost zástupců obou lesnických fakult. A jako každý rok, se objevil zástupce některé ze středních lesnických škol. Je škoda, že “renomované (tradiční - Hranice, Trutnov, Písek)” střední lesnické školy zájem o tuto problematiku ještě ani jednou neprojevily.

AKTUALITY ZE SVĚTA

Z JEDNÁNÍ KORUTANSKÝCH VLASTNÍKŮ SELSKÝCH LESŮ O VYUŽITÍ DŘEVA

“Současná situace je začátkem nedostatku ropy a růst její ceny je proto neodvratný. Její známé zdroje stačí při nezměněné spotřebě jen na dalších 40 let”, řekl H. SCHEER, nositel Nobelovy ceny za Alternativní energii a prezident Evropského sdružení pro obnovitelné zdroje energie, na zemském dni vlastníků selských lesů v Korutanech 10. 9. 2000. Upozornil na vliv spalování bazických olejů na přírodní prostředí. Ze 700 velkých přírodních katastrof v předchozím roce měly téměř všechny souvislost s energií. “Abychom zabránili narušení základů života, musí přírodní zákony platit více než zákony tržní”. Výroba elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů je jediná alternativa jak tuto situaci řešit. Její výhodou je současně to, že výrazně zkrátí cestu energie ke spotřebiteli. Primární energie přichází od místních zemědělských a lesních hospodářů, kteří se stávají již také energetiky. Místo jedné velké 500 MW elektrárny mohou být vybudovány stovky malých, což je šance i pro změnu regionální struktury.

BUDOUCNOST ÚSTAVU PRO HOSPODÁŘSKOU LESŮ

Rozhovor s Ing. Richardem Slabým, ředitelem ÚHÚL Brandýs nad Labem

V sídle ústředí Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem se 30. 1. 2001 uskutečnila první ústavní rada ÚHÚL v letošním roce na které byl uveden do funkce nový ředitel ÚHÚL Ing. Richard Slabý. Za účasti ředitelů poboček ÚHÚL, zástupců MZe, LČR, s. p., VLS, s. p., VÚLHM, SVOL a dalších subjektů zhodnotil bývalý ředitel Ing. Zdeněk Tomeš činnost ředitelů poboček a vrcholového vedení v uplynulém období. Nastupující ředitel představil svou koncepci rozvoje a činnosti ÚHÚL. V této souvislosti jsme Ing. Richarda Slabého požádali o rozhovor.

OBCHOD S VÝROBKY ZE DŘEVA V LETECH 1990 - 2000

Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc. - Fakulta lesnická a dřevařská MZLU Brno

Světový obchod se dřívím a výrobky z něj se odehrává ve třech skupinách komodit, výrazně se od sebe lišících mírou přidané hodnoty, přičemž hranice mezi skupinami nebývají vždy zcela zřetelné. Do první skupiny se řadí surové dříví (kulatinové sortimenty, vlákninové a průmyslové dříví, dříví pro energetické využití a štěpky technologické i energetické). V další skupině je dříví primárním (základním) způsobem opracované. To je řezivo, velkoplošné materiály na bázi dřeva (dřevotřískové a dřevovláknité desky, dýhy a překližky), ale i celulóza a papír. Třetí skupinu tvoří výrobky ze dřeva sekundárním (druhotným) způsobem opracovaného, označované v mezinárodní terminologii jako “secondary processed wood products - SPWPs”.

VYUŽITÍ ŘÍZKOVANCŮ SMRKU V IMISNÍCH OBLASTECH

Ing. Oldřich Hrdlička - Oblastní inspektorát LČR, s. p., Plzeň

V první polovině devadesátých let vrcholily těžby imisemi poškozených porostů v západní části Krušných hor. Stovky hektarů lesa v klimaticky nejexponovanějších lokalitách byly těženy a vznikaly tak kalamitní holiny o výměře i několika desítek hektarů. Poškození porostů sice nebylo plošným rozsahem srovnatelné s částí Krušných hor na východ od Klínovce, přesto pohledy na šedivé komplexy lesů a šířící se kalamitní holiny byly v těchto letech zdrcující.

SOUČASNÝ STAV POROSTŮ uznaných ke sklizni osiva v ČR

Ing. Pavel Beran, Ing. Jaroslav Rambousek - VÚHLM, stanice Uherské Hradiště

V České republice je uměle obnoveno přibližně 23 200 ha lesa ročně. Z toho pouze necelá 2 % činí síje, zbývající většina sadba. Předpokladem úspěchu umělé obnovy porostů je použití kvalitního sadebního materiálu a jeho odpovídající genetická hodnota, která je determinována genetickou hodnotou zdroje osiva, podle principů zákonů dědičnosti. Genetickou hodnotu těchto zdrojů lze ovlivnit selekcí a ke sklizni osiva použít pouze zdroje vykazující žádoucí fenotypové a produkční znaky a dobrý zdravotní stav. Tato selekce je v praxi realizována při uznávání lesních porostů ke sklizni osiva. Uznání porostů má navíc na trhu se sazenicemi zajistit garanci jinak obtížně zjistitelné informace o původu osiva.

HNÍZDOVÝ ZPŮSOB ZALESŇOVÁNÍ NENÍ ZCELA ZAPOMENUT

Ing. Jiří Šindelář, CSc. - VÚLHM Jíloviště-Strnady

Některým lesníkům starší generace je z literatury i lesnické praxe dobře znám tzv. hnízdový způsob zalesňování. Jde o postup, který koncem 40. a v letech 50. do Československé republiky pronikl v souvislosti s tzv. Lysenkovou agrobiologií a “mičurinskými” směry ve šlechtění rostlin. Metoda byla T. D. Lysenkem, tehdejším významným pracovníkem v Sovětském svazu, navržena pro zalesňování v ruských a ukrajinských stepních a lesostepních oblastech, především v souvislosti se zakládáním ochranných lesních pásů.

PROGRAM ZALESŇOVÁNÍ AND V ROCE 2000

Ing. Hubert Čížek

V Lesnické práci 3/2000 bylo zhodnoceno plnění projektu zalesňování And v roce 1999. Tento program byl na základě dohod mezi Českou republikou, Ekvádorem a Chile pod přímou garancí Ministerstva zemědělství ČR také zahájen. V tomto příspěvku chceme lesnickou veřejnost informovat o dosažených výsledcích v roce 2000. V listopadu 2000 se uskutečnila pracovní cesta českých lesníků do Chile pod vedením Ing. Josefa Stříteckého. Posláním této mise bylo uskutečnit závěrečnou etapu testování systému pěstování obalovaných sazenic PATRIK v chilských podmínkách. Uskutečnit ukázku dopravy sazenic s jejich zalesněním pomocí krosny pro dopravu sazenic v obtížně přístupných terénech zkonstruované Ing. Stříteckým. Svým podílem přispěla také skupina tří odborníků z HÚL, která měla uskutečnit prezentaci geografického informačního systému českého programu TOPOL.

LITEVSKÉ LESNICTVÍ A HOSPODÁŘSKÁ ÚPRAVA LESŮ

Ing. František Maršík - ÚHÚL pobočka České Budějovice

První kontakty s litevskými zařizovateli byly navázány v září 1997 na mezinárodní konferenci o hospodářské úpravě lesů v Nižním Novgorodě, které se kromě zemí bývalého Sovětského svazu zúčastnili zástupci Maďarska, Polska a České republiky. Na konferenci o certifikaci, konané v Praze v listopadu 1999 byla dohodnuta bližší spolupráce Ústavů HÚL obou zemí. V rámci této spolupráce navštívili v srpnu 2000 tři pracovníci ÚHÚL v Brandýse a pobočky ÚHÚL v Českých Budějovicích Litvu a v září 2000 navštívili pracovníci Ústavu HÚL v Kaunasu a litevského ministerstva Ústředí ÚHÚL v Brandýse nad Labem. Při této příležitosti byla podepsána dohoda o dlouhodobé spolupráci ředitelem litevského Ústavu HÚL (Valstybinis miškotvarkos institutas) v Kaunasu dr. Andriusem Kuliešisem a tehdejším ředitelem ÚHÚL v Brandýse nad Labem Ing. Zdeňkem Tomešem.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.