OBCHOD S VÝROBKY ZE DŘEVA V LETECH 1990 - 2000

Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc. - Fakulta lesnická a dřevařská MZLU Brno

Světový obchod se dřívím a výrobky z něj se odehrává ve třech skupinách komodit, výrazně se od sebe lišících mírou přidané hodnoty, přičemž hranice mezi skupinami nebývají vždy zcela zřetelné. Do první skupiny se řadí surové dříví (kulatinové sortimenty, vlákninové a průmyslové dříví, dříví pro energetické využití a štěpky technologické i energetické). V další skupině je dříví primárním (základním) způsobem opracované. To je řezivo, velkoplošné materiály na bázi dřeva (dřevotřískové a dřevovláknité desky, dýhy a překližky), ale i celulóza a papír. Třetí skupinu tvoří výrobky ze dřeva sekundárním (druhotným) způsobem opracovaného, označované v mezinárodní terminologii jako “secondary processed wood products - SPWPs”.

Tato skupina je velice heterogenní, protože obsahuje od nekonečných vlysů přes přířezy specifikovaných rozměrů, výrobky stavebního truhlářství a tesařství, bedny, sudy, podlahoviny, až po nábytek a prefabrikované dřevěné domky prakticky vše, co lze ze dřeva vyrobit. Dokonce jsou do této skupiny zařazovány i některé finální výrobky, ve kterých může být podíl dřeva minimální - např. kancelářský či čalouněný nábytek, protože obsahují vysoký podíl plastů, textilu, kovů, kůže, nátěrových hmot apod. Z praktických důvodů proto někdy bývá ve světových statistikách nábytek sledován jako samostatná skupina výrobků.

Ve světových obchodních a celních statistikách se užívá Harmonizační číselník (Harmonized System code - HS), podle kterého začínají číselné kódy ostatních výrobků ze dřeva dvojčíslím 44 (např. 4414 je označení pro dřevěné obrazové rámy), a nábytek začíná dvojčíslím 94 (např. 940330 je označení pro dřevěný kancelářský nábytek).

Na rozdíl od předcházejících skupin komodit, ve kterých je možné objem produkce statisticky evidovat v měrných jednotkách či jednotkách hmotnosti (m3, m2, t) je vzhledem k heterogenitě této skupiny nemožné najít jiného “společného jmenovatele” než je realizační cena v USD.

PRODEJ VÝROBKŮ ZE DŘEVA

V posledním desetiletí je ve světovém obchodu patrný zjevný nárůst objemu prodeje výrobků ze dřeva, při současném poklesu objemu prodeje surového dříví a dříví jen základním způsobem opracovaného. Tento proces je ovlivněn těmito faktory:

- vývojem spotřebitelské poptávky v různých částech světa,

- revizí struktury zpracovatelského průmyslu, projevující se navenek jako out-sourcing,

- rozdílností nákladů na pracovní sílu mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi,

- státními zásahy do ekonomiky (nejvíce patrnými v rozvojových zemích), sledujícími omezení vývozu surovin a polotovarů ve prospěch vývozu komodit s větším podílem přidané hodnoty,

- zlepšováním dodavatelské logistiky.

I když zůstává objem světového obchodu s výrobky ze dřeva hluboko pod objemem obchodu se dřívím základním způsobem opracovaným, změna trendů vývoje objemů obchodu v obou skupinách je naprosto zjevná. Zatímco u dříví primárně opracovaného je zřejmý od roku 1995 trend poklesu, u výrobků ze dřeva je od roku 1991 zjevný plynulý nárůst objemu prodeje (viz graf 1). Zejména u importu z tropických zemí je protisměrný trend vývoje obchodu v obou skupinách komodit naprosto jednoznačný (viz graf 2). Hlavní obchodní toky výrobků ze dřeva lze ve státech ECE (Economic Commission for Europe) vyjádřit tabulkou (viz tab. 1). Z tabelárního přehledu je zřejmé, že zatímco u dřevěného nábytku byla obchodní bilance ECE zemí téměř vyrovnaná (přebytek exportu nad importem byl ve výši jen 0,7 %), u ostatních výrobků ze dřeva převyšoval import exporty o 20,2 %. Velmi výrazné jsou pak rozdíly v objemech vývozů a dovozů mezi jednotlivými státy (viz tab. 2).

Většina států byla současně dovozci i vývozci výrobků ze dřeva. Jen čtyři státy: Kanada, Švédsko, Dánsko a Polsko (v tab. 2 vytištěny tučně) byly výrazně převažujícími exportéry. Největší objem obchodní výměny (import 4 765 mil. USD, export 4 889 mil. USD) představují výrobky stavebního truhlářství a tesařství: okna, dveře, podlahoviny, betonářská bednění, šindele atd. Následovány jsou nekonečnými vlysy (import 1 969 mil. USD, export 1 423 mil. USD), a transportními bednami a paletami (import 1 070 mil. USD, export 1 098 mil. USD).

Nábytek a dřevěné podlahoviny

U dřevěného nábytku se největší objem obchodní výměny uskutečnil v čalouněném nábytku (import 3 824 mil.USD, export 4 263 mil.USD). Následoval ložnicový nábytek (import 2 872 mil.USD, export 2 733 mil.USD) a kuchyňský nábytek (import 1 606 mil.USD, export 2 082 mil.USD).

Většina států byla současně dovozci i vývozci nábytku. Jen tři státy: Itálie, Polsko a Španělsko (v tab. 3 vytištěny tučně) byly výrazně převažujícími exportéry. Itálie, jako vůbec největší exportér nábytku se podílela na celkovém exportu nábytku více než 1/4 (26%). Německo přitom zůstává největším producentem nábytku v Evropě, ale protože je současně i největším spotřebitelem, je v celkovém objemu exportu Itálií překonáváno. Naopak, největší dovozce nábytku, kterým byly USA, se na celkových dovozech nábytku podílel téměř 1/3 (30%).

Pozoruhodný nárůst produkce zaznamenávají dřevěné podlahoviny. Objem jejich výroby se od roku 1985 do roku 1997 zdvojnásobil, a očekává se další rychlý nárůst jejich výroby, a to zejména s ohledem na jejich módnost a anti-alergické vlastnosti.

USA - VÝZNAMNÉ ODBYTIŠTĚ

Z hlediska světového obchodu se dřívím a výrobky z něj jsou velmi zajímavým odbytištěm USA, které vykazují déle než 5 let trendy zvyšování spotřeby prakticky všech výrobků ze dřeva. Tento nárůst se vysvětluje stabilizovanou bytovou výstavbou, realizovanou převážně v tradičních dřevěných domech. Zajímavou změnu ve struktuře dodavatelů výrobků ze dřeva dokumentuje na příkladu výrobků stavebního truhlářství tabulka (viz tab. 4).

Výsadní postavení mezi importéry do USA si stále udržuje Kanada, jejíž podíl na dodávkách výrobků stavebního truhlářství a tesařství v roce 1991 činil 68,4%, a do roku 1998 se dokonce zvýšil na 73,5%, při celkovém nárůstu dovozu do USA na 361 %. Znamená to, že Kanada zvýšila své exporty do USA relativně více (na 388 %), než o kolik se zvýšil celkový dovoz. Za sledované období byla Kanada překonána v relativním nárůstu dovozů pouze Dánskem - nárůst na 534 % hodnoty roku 1991, Kostarikou - nárůst na 576 %, Indonésií - nárůst na 2001 %, Čínou - nárůst na 2188 % a Chile - nárůst na 7402 %.

POSTAVENÍ ČR

Česká republika se ve světových statistikách obchodu s výrobky ze dřeva objevuje bohužel jen zřídka. Jednou z čestných výjimek je desáté místo na světě v exportu dřevěných obrazových rámů (rok 1998), na kterém se umístila s hodnotou exportu téměř 5 mil. USD. Největším exportérem je přitom Itálie, s hodnotou exportu přes 82 mil. USD. Pak však následuje velká mezera, neboť druhá Francie exportuje dřevěné rámy v hodnotě jen mírně nad 16 mil. USD, a pouze první čtyři největší exportéři vyvážejí dřevěné rámy v hodnotě vyšší než 10 mil. USD ročně.

Další výjimkou je sedmé místo v exportu transportních beden, kabelových cívek a palet, které Česká republika zaujala v roce 1998 s hodnotou exportu nad 67 mil. USD. Největším exportérem bylo v té době Polsko, s hodnotou vývozu 134 mil. USD. Nad 100 mil. USD ročního exportu přitom dosáhlo ještě na druhém místě Německo.

V obchodních materiálech lze pak ještě najít zmínku o tom, že v posledních letech významně vzrůstá export profilovaného dříví z České republiky a některých dalších států - např. Chorvatska, Estonska a Rumunska.

PERSPEKTIVY PRODEJE

Z uvedených informací vyplývá, že státy disponující významnými zdroji surového dříví důsledně realizují strategii postupného zvyšovaní exportu finalizovaného dříví, na úkor snižování exportu surového dříví. Přínosy pro interní politiku zaměstnanosti, rozvoj venkova a regionální ekonomiku není jistě třeba zdůrazňovat. Doslova šokující je pak tempo zvyšování exportu výrobků ze dřeva ze zemí třetího světa. Např. dokumentovaný nárůst exportu některých komodit z Chile na téměř 7500 % v průběhu sedmi let - což znamená zvyšování objemu exportu každým rokem o 100 % základu! V konečných důsledcích to znamená, že pozice českého (evropského) dříví a evropských výrobků ze dřeva na světovém trhu je silně ohrožena. Bylo by totiž iluzí se domnívat, že evropské obmýtí, evropské náklady na pěstování lesů a evropské mzdové náklady na zpracování dřeva mohou být dlouhodobě konkurenceschopné ve světovém měřítku. A kojit se nadějí, že po vytěžení tropických lesů opanuje světové trhy opět evropské dříví znamená ignorovat informace (i když nepříliš zveřejňované) o tempu výsadeb plantáží na jižní polokouli. A pokud víme, že např. eukalyptus poskytuje za 20 let výřezy silné až 80 cm, pak to znamená, že k poklesu produkce dříví z rozvojových zemí nemusí vůbec dojít!

I když se tedy může zdát, že uvedené informace se nás - českých lesníků - netýkají, opak je pravdou. I do budoucna totiž určitě zůstane základním principem lesního hospodářství jeho financování tržbami za dříví. A proto musíme včas alespoň tušit, jaké šance máme pokud se týká perspektiv prodeje dříví. Vzhledem ke globalizaci trhu se totiž ceny dříví mohou již ve velmi blízké budoucnosti chovat jako skutečně světové.

Zpracováno podle ECE/TIM/DP/21, Annual Review and Assessment of the World Timber Situation 1999, COMTRADE database of the United Nations, COMEXT database of the Eiropean Union, a dalších materiálů.

Tabulka 1: Importy a exporty výrobků ze dřeva (státy ECE v roce 1998, mil. USD).

 

Import

Export

Stavební truhlářství a tesařství

4 765

4 889

Nekonečné vlysy

1 969

1 423

Bedny a palety

1 070

1 098

Intarzované práce

846

261

Obrazové rámy

508

186

Kuchyňské vybavení

281

120

Dřevěné sudy

225

289

Dřevěné nářadí a rukojeti

141

111

Ostatní dřevěné předměty

2 114

1 537

Ostatní výrobky ze dřeva celkem

11 919

9 913

Čalouněný nábytek

3 824

4 263

Sedací nábytek

1 490

849

Kancelářský nábytek

1 572

1 758

Kuchyňský nábytek

1 606

2 082

Ložnice

2 872

2 733

Ostatní dřevěný nábytek

8 288

8 112

Dřevěný nábytek celkem

19 653

19 797

Tabulka 2: Největší dovozci a vývozci ostatních výrobků ze dřeva (státy ECE v roce 1998, mil. USD)

Největší dovozci

Největší vývozci

USA

3 490

Kanada

1 671

Německo

2 155

USA

1 007

Velká Británie

949

Německo

846

Francie

617

Itálie

821

Itálie

600

Francie

730

Belgie a Lucembursko

539

Švédsko

600

Kanada

529

Dánsko

564

Holandsko

456

Polsko

548

Rakousko

403

Rakousko

507

Švýcarsko

371

Belgie a Lucembursko

436

Španělsko

301

Španělsko

361

 

 

Holandsko

302

 

 

Velká Británie

279

 

 

Švýcarsko

110

Tabulka 3: Největší dovozci a vývozci nábytku (státy ECE v roce 1998, mil. USD).

Největší dovozci

Největší vývozci

USA

5 955

Itálie

5 174

Německo

3 256

Německo

2 218

Francie

1 729

Kanada

1 669

Velká Británie

1 340

Dánsko

1 559

Belgie a Lucembursko

995

Polsko

1 408

Švýcarsko

936

Francie

960

Holandsko

878

Belgie a Lucembursko

914

Rakousko

762

USA

851

Kanada

562

Španělsko

810

Norsko

491

Švédsko

692

Švédsko

379

Velká Británie

671

Dánsko

335

Rakousko

397

Tabulka 4: Dodávky výrobků stavebního truhlářství a tesařství (USA, roky 1991 až 1998,

 

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Celkem

335843

414158

470564

542542

559832

695128

979646

1211673

z toho

 

Kanada

229608

284217

297772

339751

376121

481158

695597

890763

Indonésie

2487

5071

11694

17314

19541

22426

31705

49786

Mexiko

26844

31884

29784

24802

22970

32773

42425

38974

Brazílie

11687

12683

16023

23658

23427

24153

37263

35330

Malajsie

14644

26547

47204

44186

32819

33564

33561

30795

Chile

359

1354

5815

13130

6727

6746

23872

26573

Kostarika

3757

6010

6547

9115

7173

7281

13002

21629

Švédsko

10024

7376

8908

10711

10544

13619

15084

14999

Čína

535

2020

3412

4305

5777

6117

7618

11705

Dánsko

1626

2118

2488

3489

3499

5587

6576

8682

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.