SOUČASNÝ STAV POROSTŮ uznaných ke sklizni osiva v ČR

Ing. Pavel Beran, Ing. Jaroslav Rambousek - VÚHLM, stanice Uherské Hradiště

V České republice je uměle obnoveno přibližně 23 200 ha lesa ročně. Z toho pouze necelá 2 % činí síje, zbývající většina sadba. Předpokladem úspěchu umělé obnovy porostů je použití kvalitního sadebního materiálu a jeho odpovídající genetická hodnota, která je determinována genetickou hodnotou zdroje osiva, podle principů zákonů dědičnosti. Genetickou hodnotu těchto zdrojů lze ovlivnit selekcí a ke sklizni osiva použít pouze zdroje vykazující žádoucí fenotypové a produkční znaky a dobrý zdravotní stav. Tato selekce je v praxi realizována při uznávání lesních porostů ke sklizni osiva. Uznání porostů má navíc na trhu se sazenicemi zajistit garanci jinak obtížně zjistitelné informace o původu osiva.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště - Strnady je MZe pověřen trvalým výkonem činnosti v oblasti uznávání a evidence reprodukčních zdrojů. Tuto činnost provádí v souladu se zřizovací listinou VÚLHM, se zákonem č. 289/1995 Sb. a s prováděcími vyhláškami, jmenovitě vyhláškou č. 82/1996. Práce zajišťuje oddělení reprodukčních zdrojů výzkumné stanice Uherské Hradiště. Náplní práce oddělení je zejména:

1. Vedení ústřední evidence uznaných zdrojů reprodukčního materiálu a genových základen.
2. Průběžná aktualizace databáze ústřední evidence uznaných zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin.
3. Zajišťování informačního servisu genových zdrojů pro MZe ČR, státní správu a vlastníky lesa.

ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE UZNANÝCH POROSTŮ

- Jejich celková výměra k 30. 11. 2000 činila 137 365,02 ha. Blíží se tak podílu 5 % z celkové plochy lesů v ČR. Proti roku 1999 došlo ke snížení výměry o 10 248,42 ha (6,9 %). Skutečnost, že výměry uznaných porostů v jednotlivých letech kolísají, je jev přirozený. Je způsoben převážně nahodilými vlivy, jako je časový průběh podávání uznávacích listů vlastníky, jejich schvalováním orgány státní správy a přijetím do centrální evidence. Na určité snížení výměr uznaných porostů pak má vliv i okolnost, že při uznání je třeba respektovat minimální výměru porostu, stanovenou v současné legislativě na 2 ha. Trend snižování výměr lze předpokládat i v budoucnu. Důvody jsou v předimenzování výměr uznaných porostů některých dřevin (zvláště smrku ztepilého) v některých regionech a ve zvýšeném podílu využívání přirozené obnovy. Dále pak skutečnost, že výměra lesa v majetku státu se po restitucích významně snížila. Některé lesní správy (např. Rožmitál) byly úplně zrušeny. U drobných vlastníků je zájem o uznávání omezený. Významnou skutečností, která v poslední době ovlivňuje vlastníky lesa při rozhodování o tom, v jakém rozsahu navrhnou své porosty k uznání, je otázka ochranných lhůt a omezení výše obnovních těžeb.

- Hospodářsky vysoce hodnotné uznané porosty kategorie A vykazovaly v roce 2000 výměru 15 632,99 ha - 11,4 % z výměry všech uznaných porostů. Jejich výměra se proti roku 1999 snížila o 748,45 ha (4,6 %). Přes tento pokles, představující celkově téměř 750 ha, je současný podíl kategorie A na výměře všech uznaných porostů nejvyšší dosud dosažený.

- Hospodářsky hodnotné uznané porosty kategorie B vykazovaly v roce 2000 výměru 121 732,03 ha, což představuje 88,6 % z celkové výměry uznaných porostů. Ve srovnání s rokem 1999 se jedná o snížení výměry o 9 499,97 ha (7,2 %). Vzhledem k tomu, že kategorie B představuje téměř 89 % výměry uznaných porostů, je pokles výměr patrný především zde. Z dlouhodobého pohledu relativní podíl kategorie B mírně klesá, s rostoucím podílem kategorie A na celkové výměře uznaných porostů.

JEHLIČNATÉ DŘEVINY

- Jehličnaté dřeviny se v roce 2000 na výměře uznaných porostů podílely 113 804,49 ha, to je 82,8 %. Tento podíl jehličnanů odpovídá přibližně i jejich zastoupení v lesích v ČR. Pokles výměr o 9 811 ha proti roku 1999 je otázkou především smrku. Relativní zastoupení jehličnanů na uznaných porostech, činící 82,8 % se proti roku 1999 snížilo o jedno procento ve prospěch listnáčů, což je pozitivní vývoj.

- Hlavní jehličnatá dřevina - smrk ztepilý dosáhla v roce 2000 výměry 91 824,67 ha, to je téměř 80,7 % z jehličnanů a 66,8 % z celkové výměry uznaných porostů. Stav roku 2000 zaznamenal proti roku 1999 snížení o 9295,33 ha (9,2 %). Vzhledem k tomu, že se jedná o dřevinu s naprosto dominantním zastoupením, její vývoj má zásadní vliv na výměru jehličnanů. Přitom fond uznaných porostů SM je stále možno považovat ve většině regionů za dostatečný, v některých regionech dokonce stále předimenzovaný. Zde je možno očekávat další snižování výměr.

- Borovice lesní, jako druhý nejvýznamnější jehličnan, dosáhla v roce 2000 výměry 15 656,84 ha. Proti roku 1999 je to pokles o 197,74 ha (1,3 %). Pokles výměry uznaných porostů borovice, i když není příliš výrazný se opakuje již po několik let. Zastoupení borovice v uznaných porostech se tak dostalo pod procentní podíl jejího celkového zastoupení v lesích v ČR. Skutečností je, že v některých regionech (např. Středočeská pahorkatina) je trvalý nedostatek kvalitních porostů borovice. Na druhou stranu však je významná část potřeby semene borovice kryta ze semenných sadů.

- Modřín opadavý; výměra uznaných porostů v roce 2000 činila 3 316,66 ha. Proti roku 1999 došlo k úbytku o 283,83 ha (7,9 %).

Výměra uznaných porostů je vcelku postačující, neboť potřeba osiva modřínu je ovlivněna regulačními opatřeními orgánů ochrany přírody a také významně doplněna produkcí semenných sadů této dřeviny.

LISTNATÉ DŘEVINY

- Podíl listnatých dřevin na výměře uznaných porostů v roce 2000 činil 23.560,53 ha (17,2 %). Proti roku 1999 je to pokles o 437,42 ha (1,8 %). Na poklesu výměr se podílí především duby. Přestože pokles výměr je poměrně značný, pozitivním jevem je, že podíl listnáčů na celkové výměře uznaných porostů překročil 17 %. Proti roku 1999 se zvýšil o 0,9 % a dosáhl dosud nejvyšší hodnoty.

- Buk lesní, jako hlavní listnatá dřevina dosáhl v roce 2000 výměry uznaných porostů 16 431,49 ha - 12 % z jejich celkové výměry. Meziroční nárůst 2000 - 1999 činil 376,71 ha (2,3 %) Vývoj výměr uznaných porostů má v posledních letech nepřerušovanou stoupající tendenci. Současná výměra v absolutní hodnotě je dosud nejvyšší dosažená. Stejně tak relativní hodnota, vyjadřující poměr buku k celkové výměře.

- Duby; u dubů v roce 2000 činila výměra 5 368,71 ha (3,9 %). Vývojový trend 1999 - 2000 představoval pokles o 860,64 ha (13,8 %). Hlavní druhy se na celkové výměře rodu Quercus podílí takto: dub letní 83,7 %, dub letní slavonský 4,6 % a dub zimní 11 %. Ostatní druhy pak pouhých 0,7 %. Ve stejném pořadí a přibližně stejnou měrou se na úbytku výměr podílejí jednotlivé výše uvedené druhy. K úbytku dubu letního a slavonského ve značné míře přispěl zánik bývalého Lesního závodu Litovel, v části Hornomoravského úvalu. Uznávání dubů je velmi specifická záležitost, zvláště s ohledem na stanovení jednotlivých druhů rodu Quercus, případně jejich podílu v jednotlivých porostech. Této otázce bude nutno věnovat značnou pozornost.

Výměra všech lesů v ČR je přibližně 2 581 845 ha, z toho porostů starších 60 let je 46,7 % (1 205 722 ha). U většiny dřevin se porosty uznávájí ve věku nad 60 let - proto srovnání s tímto údajem (Graf 2). U smrku a jedle je procentický podíl na výměře uznaných porostů vyšší než procentický podíl těchto dřevin v dřevinné skladbě lesů v České republice. U modřínu se tomuto zastoupení blíží. U buku jej převyšuje dvojnásobně. Naopak u dubů a borovice jejich procentický podíl na výměře uznaných porostů nedosahuje podílu těchto dřevin v lesích naší republiky. A to u borovice o třetinu a u dubů o polovinu.

AKTUALIZACE ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

Ústřední evidence uznaných zdrojů reprodukčního materiálu je složena ze dvou částí - z databáze a z písemných materiálů. Databáze představuje samostatné softwarové produkty pro každý z druhů zdrojů reprodukčního materiálu. Písemná část je tvořena listinnými přílohami, jako jsou Uznávací listy jednotlivých zdrojů, posudky, korespondence, zápisy z kontrol apod. Aktualizace údajů ústřední evidence probíhá tak, že se archivují údaje o porostech, jejichž doba uznání již skončila, zpravidla v souvislosti s obnovami LHP, LHO. Nové aktuální údaje jsou pak získávány z nově schválených uznávacích listů pro nové LHP. Jsou však - i když ne příliš časté - případy uznávání porostů i v průběhu platnosti LHP. Dále pak jsou zaznamenávány informace o změnách vlastnictví uznaných porostů (restituce, majetkové přesuny apod.). Tyto informace získáváme především od LČR, které provedly inventarizaci vlastnictví uznaných porostů. Poněvadž údaje získáváme od LČR postupně po částech a není z nich často patrné, kterému novému vlastníkovi porosty přešly, je i databáze ústřední evidence v tomto směru upravena zatím neúplně. Příkladem faktického stavu může být situace letošního roku. Po ukončení platnosti uznání porostů některých dříve velkých lesních správ LČR, kde byly původně velké výměry uznaných porostů, se jejich vlastní výměra po proběhlých restitucích podstatně zmenšila. Navíc ne všichni noví vlastníci si nechávají porosty uznat, a když tak v nesrovnatelně menším rozsahu, než bylo u státních lesů. Kumulací zmíněných vlivů do určitých oblastí, může dojít významnému snížení výměr uznaných porostů. To se zdánlivě jeví jako prudký zlom vzniklý v jednom roce. Ve skutečnosti však se jedná o proces, který začal již v dobách probíhajících restitucí. V současné době neexistuje žádná rychlejší informační vazba, poněvadž vlastníci nemají povinnost informovat ústřední evidenci o změnách výměr uznaných porostů. Přesný stav bude možno zachytit po uplynutí 10 let od započetí transformace lesů, tj. po ukončení jednoho cyklu obnov LHP.

INFORMAČNÍ SERVIS GENOVÝCH ZDROJŮ PRO MZE ČR A STÁTNÍ SPRÁVU

MZe ČR je informováno pravidelným zasíláním zápisů ze všech jednání a všech odborných posudků vypracovaných oddělením uznávání a evidence. Bezprostředně na vyžádání jsou poskytovány aktuální informace. Objem poskytovaných informací každým rokem roste. Rychlost v jejich poskytování a tím i aktuálnost informací se velmi zvýšila tím, že značná část informací je poskytována elektronickou poštou. Informovanost okresních orgánů státní správy je zajištěna především tím, že všechny okresní úřady jsou přizvány k jednáním o vypracování odborných posudků. Tento způsob se osvědčil jako velmi efektivní a umožňuje na místě operativně reagovat na konkrétní situace a vyjasňovat případné problémy. Pro okresní úřady jsou vypracovávány i výtahy z databází uznaných zdrojů pro oblast jejich působnosti. Ze strany okresů je zájem zejména o výpisy evidenčních čísel uznaných porostů. Orgány státní správy je využívají při přidělování nových čísel uznaných jednotek v uznávacím řízení, aby se vyhnuly duplicitnímu vydávání stejných evidenčních čísel uznaných jednotek. Pro potřeby okresních úřadů jsou poskytovány informace, sloužící při jejich kontrolní činnosti. Jde zejména o ověřování pravosti čísel uznaných jednotek, jejich doby uznání, vlastnických přesunů apod. V roce 2000 činily velký objem informace o uznaných zdrojích reprodukčního materiálu, poskytovaných pro zpracování oblastních plánů rozvoje lesů, vypracovávaných pro jednotlivé přírodní lesní oblasti.

Kontakt: Ing. P. Beran, Ing. J. Rambousek
VÚHLM - stanice Uherské Hradiště, 686 04 Kunovice
tel: 0632/549 115, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tabulka 1: Přehled případů, které se v roce 2000 nejvýznamněji podílely na snížení výměr uznaných porostů ke sběru osiva kategorie B u SM.

Vlastník

Snížení výměry kat.B (ha)

Poznámka

LZ Dobříš

-443,57

Rozsáhlé restituce

LZ Rožmitál

-1070,21

Zrušen, rozsáhlé restituce

LS Přimda

-742,19

Restituce

LS Vimperk

-1110,61

Reorganizace

LS Vyšší Brod

-603,82

 

LS Přibyslav

-510,12

 

LS Nasavrky

-1159,76

Rozsáhlé restituce

LS Moravská Třebová

-422,51

Zrušena

LS Luhačovice

 

 

LHC Brumov

-423,68

Reorganizace

LS Prostějov

-321,3

Reorganizace

LS Ruda LHC Zábřeh

-339,86

Reorganizace

LS Jablůnkov

-1262,73

Restituce

Tabulka 2: Základní informace o stavu porostů uznaných ke sklizni osiva v ČR, podle ústřední

 

Výměra 2000

Podíl z celkové

Rozdíl proti výměře roku 1999

 

v ha

výměry v %

ha

%

celkem uznaných porostů

137 365,02

100

- 10.248,42

-7,5

z toho:

 

kategorie A

15 632,99

11,4

-748,45

-4,6

kategorie B

121 732,03

88,6

- 9.499,97

-7,2

jehličnany

113 804,49

82,8

- 9.811,00

-7,9

listnáče

23 560,53

17,2

-437,42

-1,8

smrk ztepilý

91 824,67

66,8

- 9.295,12

-9,2

borovice lesní

15 656,84

11,4

-197,74

-1,2

modřín evropský

3 316,66

2,4

-283,83

-7,9

dub spec.

5 368,71

3,9

-860,64

-13,8

buk lesní

16 431,49

12

376,71

2,3

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.