Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 3/01

PŘEDJAŘÍ V MALOLESÍCH

Ing. Zdeněk Kadlus, CSc.

Lesní majetky v soukromé držbě jsou z necelých čtyř pětin menší než jeden hektar a necelá pětina má rozlohu 1-10 ha. Pokud nejsou vlastníci sdruženi ke společnému hospodaření, mají v podstatě tři možnosti. Buď mohou své lesy obhospodařovat vlastními silami, nebo dodavatelsky nebo obojí formy kombinovat. V každém případě musí mít jasný cíl, který sledují, a nechat si jej schválit příslušným odborným lesním hospodářem a u dodavatelského způsobu si plnění smluvně zajistit co do provedení, postupu, rozsahu a hospodárnosti.

VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ LESNÍCH ŠKOLKAŘŮ ČR

Ing. Pavel Kotrla, Ph.D. - Sdružení lesních školkařů ČR

Dne 15. 2. 2001 se v Kostelci nad Čer-nými lesy, v Rytířském sále, uskuteč-nila 6. řádná valná hromada Sdružení lesních školkařů ČR (SLŠ). V dopolední části proběhla vlastní valná hromada. Uvítání všech přítomných provedl předseda SLŠ ČR Ing. Ivo Machovič. Po volbě návrhové komise následovalo přednesení “Zprávy o činnosti SLŠ” (Ing. Machovič), “Zprávy o hospodaření SLŠ” (Ing. Kotrla) a “Zprávy kontrolní komise SLŠ” (J. Pecha). Po přednesení těchto informací následovalo schválení 20 nových členů SLŠ. Poté byla schvá-lena změna stanov SLŠ (změna sídla), návrh rozpočtu pro rok 2001 a návrh usnesení.

“DICYKLICKÝ RŮST VÝHONŮ U BOROVICE A NÁPRAVNÁ PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ V NEJMLADŠÍCH KULTURÁCH"

VÁCLAV NÁROVEC

Lesnická práce 2000, 32 strany, barevná příloha, 70 barevných a černobílých fotografií, 14 perokreseb, 2 tabulky, 1 graf

Ing. Vlastislav Jančařík, CSc.

Koncem minulého roku vyšla v nakladatelství Lesnická práce velmi užitečná a potřebná publikace, zabývající se tvarovými deformacemi borovic v kulturách a mladších porostech. Jde o velmi aktuální téma, protože tzv. “metlovitost” borovice se u nás objevovala v různé intenzitě výskytu častokrát již v minulých letech a příčiny těchto deformací nebyly dosud uspokojivě vysvětleny a objasněny. Proto je třeba uvítat publikaci Ing. V. Nárovce, CSc., pracovníka VÚLHM - Výzkumné stanice v Opočně, která komplexním způsobem studuje růstové deformace borovice lesní především v porostech prvního věkového stupně, jakož i možnosti preventivních a nápravných pěstebních opatření.

PŘÍSPĚVEK K ÚVAHÁM O KATEGORIZACI LESA A JEJÍMU UPLATŇOVÁNÍ

Ing. Vladislav Ferkl

Zvýšený důraz na přírodní hodnoty lesa jako základní složky životního prostředí, spolu s výraznější diferenciací jeho využívání, vyvolává v poslední době potřebu úpravy jak samotného členění kategorizace lesů, tak hodnotnějšího naplňování takto vymezených funkcí. Zařazením lesa do konkrétní kategorie by mělo být zároveň závazným způsobem stanoveno zaměření obhospodařování, péče a ochrany lesa. Jeho dodržování a naplňování se musí stát více než dosud základním ukazatelem úrovně hospodaření a nakládání s lesy.

NĚKOLIK POZNÁMEK K POJMU “LES” PODLE § 2, PÍSM. a) LESNÍHO ZÁKONA

JUDr. Ing. Martin Flora - Fakulta lesnická a dřevařská MZLU Brno

Lesní právo na území České republiky přinejmenším od počátků své moderní historie založené rakouským lesním zákonem (císařský patent č. 250/1852 Rgbl.) pracuje se dvěma základními pojmy, které mu slouží zejména k vymezení vlastní věcné působnosti, - s pojmem “lesní půda” (císařský patent č. 250/1852 Rgbl.), popř. “lesní fond” (zákon č. 166/1960 Sb.), “lesní půdní fond” (zákon č. 61/1977 Sb.) či “pozemek určený k plnění funkcí lesa” (zákon č. 289/1995 Sb.), a s pojmem “les”, obsaženým ve všech uvedených předpisech. Je ovšem pozoruhodné, že zatímco pojem “lesní půda” a všechny jeho pozdější “kvaziekvivalenty”1) jsou ve jmenovaných předpisech obsáhle definovány, objevila se v českém lesním právu první definice pojmu “les” až v zákoně č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále LesZ).

PROFESOR HORST KURTH SEDMDESÁTNÍKEM

Prof. Jaromír Čížek

Na přelomu století a tisíciletí vstoupil do osmého věkového stupně v plné svěžesti a tvůrčí práci emeritní pedagog a vědec Technické univer-zity v Drážďanech z tharandtského lesnického učiliště Prof. Dr. habil, Dr.h.c. Horst Kurth. V době svého aktivního působení na vysoké škole významně přispěl k rozšiřování mezinárodních styků mezi lesnickými odborníky v rámci IUFRO i formou přímé spolupráce, a to nejen ve svém oboru, jímž byla hospodářská úprava lesů.

LESNICKÝ E-VELETRH

Ing. Jan Sádlík

Lesnická práce s.r.o. spolu s inter-netovým serverem, který je zaměřený na lesní hospodářství a dřevo-průmysl, začíná od 1. března 2001 provozovat novou prezentační službu nazvanou E-veletrh. V souvislosti s touto progresivní službou bychom Vám chtěli nabídnout možnost pre-zentovat Vaši firmu, služby a výrobky na nejnavštěvovanějším lesnicko-dřevařském serveru ve virtuálním E-veletrhu.

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A OCHRANA PŘÍRODY

S využitím sborníku připravil Ing. Jan Kozel

Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové a Česká lesnická společnost - pobočka při ředitelství LČR uspořádaly v konferenčním sále Silvia odborný seminář “Lesní hospodářství a ochrana přírody”. Akce byla svým změřením určena pro lesníky, profesní i dobrovolné pracovníky ochrany přírody, pracovníky státní správy lesů, myslivosti a ochrany přírody. Setkání se zúčastnilo přibližně 150 zástupců ze všech cílových skupin. Hosty byli Ing. Jaromír Vašíček, CSc., ředitel odboru státní správy lesů a myslivosti MZe, RNDr. Jan Plesník, CSc., náměstek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, RNDr. František Pelc, ředitel Správy chráněných krajinných oblastí ČR, RNDr. Libor Ambrozek, předseda Českého svazu ochránců přírody (ČSOP), poslanec Parlamentu ČR.

EVIDENCE DŘÍVÍ ZPRACOVANÉHO HARVESTERY - 13. KWF - Tagung Celle/Niedersachsen

Ing. Jan Valenta - MZLU Brno

V současné době se stále více prosazují hlavně v předmýtních těžbách harvesterové technologie. Často dochází k nesouladu mezi evidencí vyrobeného dříví podle počítače harvesteru a výsledkem klasického příjmu. Rozdíl mezi výsledky obou měření bývá zpravidla do 5 %, ale i to může při vysokém objemu zpracovaného dříví představovat značné fiktivní rozdíly v evidovaném množství dříví. Vysoký výkon technologie omezuje klasické měření každého vyrobeného výřezu a evidence je proto prováděna měřením objemu hrání. V sousedním Německu, ve spolkové zemi Badensko - Würtembersko, je za směrodatný považován údaj zjištěný při ručním měření a údaj počítače harvesteru je uvažován jako kontrolní. Proto vznikla metodika, která stanovuje postup při měření. Nejedná se o žádnou novinku, ale osobně považuji za zajímavé seznámit se s tím, jak lze postupovat. Metodika se nedá patrně zcela aplikovat do našich podmínek, systém evidence je poněkud odlišný, ale je přinejmenším inspirativní. Jedná se o měření dříví uloženého v hráních dvěma různými principy.

RESUME

APPLICATION OF SPRUCE ROOTED CUTTINGS IN IMMISSION REGIONS
Oldřich Hrdlička (pp. 104 - 105)

In the first half of the nineties, cutting of immission injured stands of western part of Krušné hory (Erzgebirge) culminated and resulted in calamity cleared areas sized even tens of hectares. The reforestation was preceded by costly ground preparation by bulldozers, diggers, intensive fertilisation. An annual regeneration achieved even hundreds of hectares. The artificial forest regeneration often used available seed material grown often from seeds of trees that had not evolved under immission load.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.