PROGRAM ZALESŇOVÁNÍ AND V ROCE 2000

Ing. Hubert Čížek

V Lesnické práci 3/2000 bylo zhodnoceno plnění projektu zalesňování And v roce 1999. Tento program byl na základě dohod mezi Českou republikou, Ekvádorem a Chile pod přímou garancí Ministerstva zemědělství ČR také zahájen. V tomto příspěvku chceme lesnickou veřejnost informovat o dosažených výsledcích v roce 2000. V listopadu 2000 se uskutečnila pracovní cesta českých lesníků do Chile pod vedením Ing. Josefa Stříteckého. Posláním této mise bylo uskutečnit závěrečnou etapu testování systému pěstování obalovaných sazenic PATRIK v chilských podmínkách. Uskutečnit ukázku dopravy sazenic s jejich zalesněním pomocí krosny pro dopravu sazenic v obtížně přístupných terénech zkonstruované Ing. Stříteckým. Svým podílem přispěla také skupina tří odborníků z HÚL, která měla uskutečnit prezentaci geografického informačního systému českého programu TOPOL.

PATRIK SE V CHILE OSVĚDČIL

Plnící linka v lesní školce Chomadahue v regionu VI byla již plně zapojena do pěstování obalovaných listnatých sazenic, které vyžadují většinou delší dobu pěstování ve školce (minimálně jeden rok) a tím i větší objem substrátu. Kořenový systém u všech pěstovaných druhů listnatých dřevin (Quillaja saponaria, Qaenecia oblonga, Robinia pseudoacacia) byl dobře rozvinutý, nedeformovaný, substrát byl kompaktně prorostlý a nerozpadavý. Jednoznačně ve prospěch naší technologie vyznělo srovnání s pěstováním listnatých sazenic v maloobjemových kontejnerech o 40 buňkách o objemu každé 113 cm3. Například po jednom roce od přímé síje dřeviny Robinia pseudoacacia byly sazenice pěstované v PATRIKu průměrně o 20 cm vyšší s kvalitně vytvořenými kořeny všech stupňů. Sazenice jehličnatých dřevin Pinus radiata, Cupresus macrocarpus a listnáče Eucalyptus globosa byly po roce pěstování již přerostlé. U těchto druhů postačuje doba pěstování šest měsíců. Na ostrově Robinsona Crusoe v NP souostroví Juana Fernándeze, kde byla uvedena do provozu druhá plnící linka, byly pěstovány výhradně původní dřeviny rodů Sophora, Luna, Chenopodium. Jedná se převážně o druhy rostoucí velmi pomalu. Výsledky ukazují, že tyto dřeviny bude nutné pěstovat déle než 1 rok, což platí i o polyetylénových obalech, které se zde doposud výhradně k pěstování používaly. Nespornou předností technologie PATRIK je snadná manipulace s kontejnery a jejich doprava na místo zalesnění ve srovnání s jednotlivými obaly. Pěstování materiálu v kontejnerech s polystyrenovými buňkami nedovoluje jejich dopravu na místo zalesnění. Sazenice se ve školce vyzvednou z obalů, uloží do transportních beden a převážejí nákladními auty k zalesnění, někdy na velké vzdálenosti po kamenitých cestách ve složitých terénních podmínkách. Při této dopravě dochází pravidelně vlivem otřesů k rozrušení substrátu a přetrhání kořenového balu, což se nepříznivě projevuje na podílu nezdaru z prvého zalesnění. Vyloučení tohoto problému u kontejnerů PATRIK bylo velmi vysoce hodnoceno pracovníky lesnického provozu.

OBLAST BELLAVISTA

Odzkoušení speciální krosny k dopravě kontejnerů, zhotovené z lehké hliníkové konstrukce, která byla spolu s ostatním nářadím přivezena do Chile jako součást celého darovaného systému, bylo uskutečněno přímo při ukázce zalesnění v andské oblasti Bellavista na chilsko argentinských hranicích. Toto území bylo v roce 1998 postiženo rozsáhlým požárem na ploše 25 tis. ha, při kterém shořelo přes 6 tis. ha lesa. Na lokalitě ve svažitém terénu s dobrými půdními podmínkami byl vysazen vzorek 60 obalovaných sazenic složený ze všech pěstovaných dřevin. Manipulace s kontejnery až po použití speciálních sazáků byla vysvětlena formou praktické instruktáže. Všichni přítomní, včetně výkonného ředitele regionu se po odzkoušení technologie velmi kladně vyjádřili k celému postupu. K první výsadbě uskutečněné českými lesníky v Jižní Americe v rámci projektu PATRIK byla tedy došlo 11. listopadu 2000. Transportní krosna se velmi dobře osvědčila při testování na ostrově Robinsona Crusoa. Její transportní kapacita je až 120 sazenic (4 kontejnery), které jsou dobře jištěny úchyty. Konstrukce krosny je velmi zdařilá i z ergonomického hlediska, což se potvrdilo právě ve velmi svažitých terénech ostrova. Byla vyzkoušena při náročném výstupu z vesnice Juana Bautisty k Robinsonově jeskyni. Ing. Střítecký se sazenicemi celou cestu, přes několik horských hřebenů, absolvoval bez problémů. Během cesty se uskutečnila zalesnění původní vzácné dřeviny Sophora fernandeziana. Tento způsob dopravy sazenic a zalesnění hodnotil ředitel NP Ing. Leiva jako převratný, což lze nejlépe dokumentovat na jeho příkladu. Současný postup při transportu spočívá v tom, že si pracovník ráno naloží do přepravky maximálně 12 sazenic v polyetylenových obalech, kterou nese na rameni do horských poloh, kde je zasadí. Tento proces trvá celou směnu. Produktivitu práce ve srovnání s použitím krosny není nutné dále komentovat. Po zkušenostech z provozu a testovacích zkouškách bude vyrobeno 10 krosen jako doplněk dodaných technologií do Chile.

VÝSLEDKY TESTŮ DOPROVODNÝCH TECHNOLOGIÍ

Jednoznačně úspěšné bylo testování přípravku Roundup v jeho použití k eliminaci nežádoucích dřevin v různých lesních ekosystémech. Roundup byl aplikován v minulých letech ekologicky šetrnými metodami injektážních technologií EZJECT a ECOPLUG. Pouze pro informaci uvádím, že účinná látka glyphosate je ve speciální formulaci gelu, nebo granulí v ampuli vpravena do kmene dřeviny. Vzhledem k tomu, že přípravek nezanechává žádná rezidua v půdě ani po opadu uschlé hmoty, byl aplikován zejména ve významných přírodovědných a vodohospodářských územích. Ve výzkumné a experimentální stanici CONAFu v Tanumé byla potvrzena jeho 100% účinnost na eliminaci pařezových výmladků eucalyptů. V souvislosti s použitím přípravku Roundup bylo prezentováno i použití nízkoobjemové aplikace pomocí Microfit Herbi potřikovače. Tato technologie má velké předpoklady rozšíření v místech, kde je nedostatek vody a u malých a středních vlastníků lesa. Pro ošetření 1 ha kultury o počtu 1500 sazenic postačí k ošetření nádoba s obsahem 2,5 litru postřikové jíchy. Její použití je zahrnuto do programu revitalizace lesních ekosystémů na ostrově Robinsona Crusoa k retardaci velmi agresivního ostružiníku Rubus ulmifolia. Průběžné výsledky s aplikací insekticidu v granulované formě Marshalu suSCon v ampulích technologií Ecoplug jak v preventivním, tak i kurativním ošetření eucalyptů proti dřevokaznému škůdci Phoracantha semipunctata, jsou nadějné. U napadených stromů nedošlo k odumření, naopak k jejich regeneraci. Kmeny preventivně ošetřené nebyly napadeny. V pokusech je však nutno dále pokračovat a nelze dělat jakýkoliv závěr. V eukalyptových kulturách ošetřených repelentem Lentacol v oblasti Puerto Mont proti poškození okusem při pastvě skotu nedošlo ke škodám, což u všeobecně známé spolehlivosti tohoto přípravku nepřekvapuje. Příznivé je i hodnocení spolehlivosti již rok fungující minipily JVS-B v Tanumé.

ZÁVĚR

Na závěrečném jednání s vedením CONAFu chilská strana konstatovala, že byly splněny všechny závazky vyplývající z uzavřené smlouvy. Chilští odborníci příznivě hodnotili technologii PATRIK jako ucelený proces od pěstování sazenic až po jejich zalesnění a návrat prázdných kazet zpět k dalšímu využití do školky a to nejen z ekonomického, ale i hlediska ekologického. Zdůraznili jeho upřednostnění zejména pro pěstování sazenic původních dřevin. Zavázali se k jeho prezentaci a doporučení k využití nejen v podmínkách Chile, ale celé Jižní Ameriky. První výsledky a zkušenosti byly již publikovány v odborném časopise Chile Forestal. Vedení CONAFu projevilo zájem o aktualizaci uzavřené smlouvy mezi ČR a Chile v ustanovení o rozšíření spolupráce v celé oblasti lesního hospodářství. Rozvíjející se aktivita na úseku GIS je toho dalším důkazem.

V LP 12/2000 bylo podrobně informováno o současné situaci v Ekvádoru. I zde jsou vytvořeny všechny předpoklady k úspěšnému ukončení testování technologie PATRIK v ekvádorských podmínkách, které jsou výrazně odlišné od chilských. Jak dál v roce 2001? Pro Ekvádor jsou záměry jasně formulované již ve zmíněné LP. V Chile jsou předpoklady k zahájení komerční etapy technologie PATRIK. Z vlastních prostředků jsem navštívil území Velikonočního ostrova, území, které v minulosti bylo pokryto lesem, který zde dnes téměř chybí. Připravuji proto návrh projektu na revitalizaci původních lesních ekosystémů. Vedení NP Rapa Nui má veliký zájem o další spolupráci při zalesňování tohoto - pro celý svět jedinečného - území, prohlášeného za dědictví lidstva. Neméně významná a prospěšná by byla spolupráce při obnově požáry zničených nothofágových porostů v NP Torres del Paine v regionu XII, Magallanes y de la Antártica Chilena. I zde byly navázány první úspěšné kontakty. O těchto územích a připravovaných aktivitách budu lesnickou veřejnost informovat v některých dalších vydáních Lesnické práce.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.