LITEVSKÉ LESNICTVÍ A HOSPODÁŘSKÁ ÚPRAVA LESŮ

Ing. František Maršík - ÚHÚL pobočka České Budějovice

První kontakty s litevskými zařizovateli byly navázány v září 1997 na mezinárodní konferenci o hospodářské úpravě lesů v Nižním Novgorodě, které se kromě zemí bývalého Sovětského svazu zúčastnili zástupci Maďarska, Polska a České republiky. Na konferenci o certifikaci, konané v Praze v listopadu 1999 byla dohodnuta bližší spolupráce Ústavů HÚL obou zemí. V rámci této spolupráce navštívili v srpnu 2000 tři pracovníci ÚHÚL v Brandýse a pobočky ÚHÚL v Českých Budějovicích Litvu a v září 2000 navštívili pracovníci Ústavu HÚL v Kaunasu a litevského ministerstva Ústředí ÚHÚL v Brandýse nad Labem. Při této příležitosti byla podepsána dohoda o dlouhodobé spolupráci ředitelem litevského Ústavu HÚL (Valstybinis miškotvarkos institutas) v Kaunasu dr. Andriusem Kuliešisem a tehdejším ředitelem ÚHÚL v Brandýse nad Labem Ing. Zdeňkem Tomešem.

Litevská krajina byla v dávné minulosti zformována ledovcem do roviny, zvrásněné ve třech oblastech hřebeny ledovcových morén. Nejvyšším vrcholem země je Juozapiné na jihovýchodě země s nadmořskou výškou 294 m. Litevská krajina s více než 3000 jezery, které zaujímají okolo 1,5 % území připomíná Třeboňsko. Půdy jsou ze 47 % písčité a štěrkovité, 25 % tvoří půdy jílovité a jílovitohlinité, po 14 % připadá na hlinité půdy a na organozemě. V ploché krajině se nevyskytují skalní ani kamenné útvary. Kameny, které jsou zde zřídka k vidění, sem byly dopraveny ledovcem (obdoba našich bludných kamenů). Největší kámen Litvy tzv. Král kamenů u Barstyčiai je dlouhý 13 m, široký 6,5 m a 4 m vysoký. V Mosedis vzniklo dokonce Muzeum kamenů, které soustředilo všechny druhy kamenů, které lze v Litvě nalézt. Využívaní přírodního bohatství státu se odráží na místní architektuře, která využívá v hojné míře dřeva a cihel.

LITEVSKÉ LESY

Litevské lesy pokrývají 2 150 000 hektarů - 30,3 % plochy státu. V porostní skladbě převládá borovice (37,2 %), která spolu se smrkem (23,4 %) a břízou (19,9 %) tvoří hlavní hospodářské dřeviny. Menší zastoupení tvoří olše, a to lepkavá 5,7 % a šedá 5,9 %, které se při hospodaření výrazně odlišují a za kvalitnější se považuje olše lepkavá. Menší zastoupení má osika (2,8 %), jasan (2,7%) a dub letní (1,8 %). Z ostatních dřevin se zde nachází lípa (4378 ha), kleč (1858 ha), javor (1506 ha), vrba bílá (1264 ha), jilm (881 ha), modřín (794 ha), banksovka (673 ha) a topol (456 ha). Zajímavý je nízký podíl douglasky (16 ha), jedle bělokoré (4 ha) a buku (2 ha). Na hlubokých rašelinách chybí kleč a tyto plochy jsou porostlé zakrslou borovicí.

V zastoupení dřevin je výrazný trend k postupnému nahrazování borovice smrkem, zejména v posledních dvaceti letech. Výrazné zastoupení břízy je spojeno s válečnými a zvláště poválečnými léty, kdy byly vytěženy obrovské plochy o rozloze několika km2. Vzhledem k výrazné partyzánské činnosti po válce (poslední litevský partyzán padl v roce 1965) byly celé oblasti vysídleny na Sibiř a obrovské plochy zarostly měkkými dřevinami. Podle zastoupení porostních směsí je v Litvě 46,2 % převážně jehličnatých porostů, 34,3 % převážně listnatých porostů a 19,5 % smíšených porostů. Hospodářské lesy tvoří 85,2 % rozlohy lesní půdy.

Po osamostatnění Litvy v roce 1991 nastal obdobně jako u nás proces privatizace. V současné době tvoří soukromé lesy 281 600 ha, tj. 14,2 % lesů, přičemž 110 800 ha je v rukou soukromých vlastníků a ostatní ve vlastnictví holdingových společností. Jako rezerva pro privatizaci je vyčleněno 33,2 % lesů. Státní lesy zaujímají 52,6 % lesní půdy. Podle litevského lesního zákona je maximální výměra holé seče 8 ha (dříve 10 ha), ve vodohospodářských lesích 5 ha (dříve 6 ha). Od smolaření, které bylo hojné za sovětské éry, se upustilo. Velké nebezpečí pro litevské lesy představují lesní požáry. Jako součást ochrany lesa je vybudována síť požárních věží o výšce okolo 40 m, ze kterých lesník pravidelně kontroluje případný výskyt požáru. Jeho směr určuje podle zabudované růžice světových stran. Ze zjištění z několika těchto věží se určuje místo požáru.

NÁRODNÍ PARKY

Lesy chráněné z hlediska ochrany přírody se nacházejí na 16,9 % lesní plochy. V Litvě bylo zřízeno 5 národních parků na ploše 1050,48 km2, z toho 939,21 km2 zaujímá lesní půda. Prvním vyhlášeným národním parkem byl NP Aukštaitija (261,28 km2) severně od Vilniusu, který je převážně pokrytý lesem a je zde 200 jezer. Druhým je NP Dzúkija (525,65 km2) při hranici s Polskem a Běloruskem. Park je z 90,8 % tvořen lesem, převážně smrkovým. NP Žemaitija (136,13 km2) na severozápadě země je specifický svou krajinou a odlišným folklórem od ostatních regionů. Centrem tohoto NP je jezero Plateliai, největší (12,1 km2) a nejkrásnější v celém parku.

Historický národní park Trakai (33,59 km2) je jediný svého druhu na světě mimo Kanadu a USA. Jde o jezernatou oblast se dvěma bývalými významnými hrady ze 14. století, které byly centrem formování litevské státnosti. V rámci národního parku je 10 různých chráněných území, regionální park Aukštadvaris a část regionálního parku řeky Nevis. Krajině plné jezer vévodí největší jezero Galvé s 21 ostrovy. V blízkosti obce Aukštadvaris se nachází Čertova jáma (Velmio duobé), útvar vzniklý zřejmě po pádu meteoritu o hloubce 40 m a s rašelinnou vrstvou na dně o mocnosti 8 m. Při povrchu rašeliny má kráter průměr 63 m, při povrchu terénu 210 m.

NP Kurská Kosa

Nejzajímavějším národním parkem je Kuršio Nerija (264,74 km2, z toho 97,74 km2 souše), založený v roce 1991. Rezervace zahrnuje polovinu poloostrova Kurská Kosa, dlouhého 97 km, jehož druhá polovina patří Ruské federaci.

Nejširší místo Kurské Kosy je u mysu Bulvikio - 4 km a nejužší místo je v ruské části - 0,4 km. Místem s nejvyšší nadmořskou výškou polostrova - 68 m n. m. - je duna Sklandytoju, ležící jižně od osady Nida. Kurská Kosa je zalesněna ze 79,1 % a 12 % parku zaujímají písčité duny. Kurská Kosa byla ve středověku z větší části odlesněna a v důsledku větrné eroze bylo pískem pohřbeno 14 vesnic a začal se zanášet klajpedský přístav. Na počátku 19. století byl vypracován plán na její zalesnění. Zalesňování sadbou bylo prováděno ve sponu 1 x 0,5 m a k sazenicím se přidávala půda ze sedimentů. Kromě borovice lesní bylo k zalesnění použito borovice černé a kleče, která byla introdukována z Dánska a severního Německa. Kleč tvoří v současné době nepropustné houštiny, dorůstá výšky až 6 - 7 m a je pomístně poškozována houbovým onemocněním (Rhizina inflata), které způsobuje její odumírání v kruzích. V nejcennější části Kurské Kosy s písečnými dunami byly vyhlášeny dvě rezervace Nagliu a Grobšto a čtyři chráněná území.

V roce 1979 vytvořilo 49 lidových řezbářů v Juokranté na kopci Jono (Raganu) 65 dřevěných skulptur bájeslovných postav, čertů a čarodějnic.

HOSPODÁŘSKÁ ÚPRAVA LESŮ

Počátky hospodářské úpravy lesa sahají do období carského Ruska. V roce 1922 byl založen litevský Ústav HÚL v Kaunasu. Ve válečném období nebyly taxační práce prováděny, aby byly v roce 1947 znovu obnoveny. Lesnická taxace byla až do roce 1990 součástí Centrlesprojektu v Moskvě. Pracovníci litevského Lesprojektu pracovali kromě Litvy i v Irkutské oblasti a na Urale. Litevské LHP byly zpracovávány v litevštině s výjimkou vojenských lesů, kde byly LHP zpracovávány v ruštině.

Po získání samostatnosti pracovali pracovníci Ústavu HÚL v letech 1991 - 1995 na vlastnické reformě a taxační práce byly přerušeny. V současnosti je náplní práce Ústavu HÚL vytváření lesních hospodářských plánů a inventarizace lesů. Při inventarizaci na území lesního podniku se současně zařizují i všechny soukromé lesy a rezervní lesy pro privatizaci ze státního rozpočtu. Podle vlastníků jsou plánována hospodářská opatření. Taxační materiál je předán na lesní závod a lesní správy. Vlastník lesa se obrací na nejbližší lesní správu, kde dostává informace, konzultace a povolení těžby. To vše dostane vlastník bezplatně, ale materiály zařízení nedostává. Platí jen za provádění hospodářských opatření (výběr stromů, těžba, obnova), což mohou vykonávat i soukromé firmy.

Individuální projekty

Každý vlastník si může objednat individuální projekt tam, kde je zastaralá inventarizace nebo došlo k převedení vlastnických práv po zařízení. Tento projekt je potřebný od výměry 3 ha a pouze tam, kde dochází k mýtní těžbě. Cena za projekt závisí na velikosti majetku a vzdálenosti místa. Při průměrné vzdálenosti kolem 100 km je cena při výměře do 5 ha - 530 Lt, 5-10 ha - 580 Lt, 10-30 ha 640 Lt, za každý další hektar - 17 Lt. (1 Lt /Lit/ = 0,25 USD, asi 10 Kč). Se zvětšením nebo zmenšením vzdálenosti se cena mění Ī 20 %. V průběhu roku 2000 bylo zaregistrováno 1900 individuálních projektů, z nichž 50 % provedl Ústav a 50 % soukromé taxační firmy, jejichž cena je zpravidla vyšší. Vlastník žádnou dotaci nedostává, i když existuje možnost podle zákona (nedostatek finančních prostředků), pouze na částech rezervací se projekt provádí bezplatně. Elaborát pro soukromého vlastníka obsahuje kromě barevné porostní a těžební mapy, popisu porostů, plánu hospodářských opatření a části pro hospodářskou evidenci i krátké seznámení s hospodařením v lese, se zjišťováním taxačních veličin, se způsobem měření vytěžené hmoty a je zde uvedeno vysvětlení základních lesnických termínů včetně ilustrací.

Taxační práce se provádějí s využitím ortofotomap v měřítku 1 : 10 000 se zákresem staré porostní situace. Změny oproti leteckým snímkům (těžby, kalamity) jsou přebírány podle zákresů lesního provozu na základě jeho měření. Nálet leteckých snímků provádí švédská firma v rámci hospodářské pomoci podle objednávky Ústavu HÚL a tyto snímky se využívají rovněž pro privatizaci zemědělství. Porostní mapy se vyhotovují barevně. Barvou je vyjádřen druh dřeviny a intenzitou (odstínem) 4 věkové třídy. Platnost LHP je 10 let. Na základě průzkumů a taxačních prací jsou vyhotovovány mapy: stanovištní, porostní dle dřevin, ochranářské (nebezpečí polomů), ochrany území, funkcí lesa, generální, administrativní aj.

Inventarizace lesů

V roce 1996 byla zahájena inventarizace lesů na základě švédského systému. Část pracovníků, provádějících inventarizaci, byla na školení ve Švédsku. Práce se uskutečňují v 5letém cyklu. Jednou ročně se měří každá pátá plocha, což umožňuje shromáždění dílčích výsledků inventarizace již v prvním roce. Údaje se v dalších letech postupně zpřesňují. Zkusné plochy jsou stabilizovány pomocí GIS. Kromě vlastního měření dřevní zásoby, dřevního odpadu, zjištění keřového patra se zjišťuje klasifikace půdy do hloubky 1 m sondýrkou. Měření přírůstu vývrtem se provádí vně plochy u “modelového stromu”.

V současné době se přebudovává u Ústavu HÚL informační systém, propojující údaje lesních hospodářských plánů a lesní hospodářské evidence, získané z podkladů lesních závodů, národních parků a dalších subjektů. Pokud se podaří přesvědčit vlastníky lesa o nutnosti řádně vést lesní hospodářskou evidenci a poskytnout ji zpracovateli LHP, bude reálné prodloužit periodu obnov LHP na 15 let a cenu obnov LHP tak zlevnit. Bližší informace lze získat na internetových stránkách www.lvmi.lt a www.lvmi.ltlmis.

Litevské lesní hospodářství a hospodářská úprava lesů má mnoho styčných bodů s námi a je pro nás tristní zjištění, že se Litva dovedla vypořádat s problémy, spojenými se změnami při privatizaci a změnami společenského systému, mnohem lépe než my. Závidět můžeme i úzkou spolupráci Ústavu HÚL s lesním provozem a pracovníky ministerstva. Doufám, že podepsaná dohoda o spolupráci povede ke vzájemné výměně zkušeností a obohatí v budoucnu i naši práci.

Tabulka 1: Základní údaje o litevských lesích

Věkový stupeň

Výměra

Zásoba

Zásoba

%

%

%

%

ha

tis. m3

m3/ha

BO

SM

DB

1

124 482

1 020,5

8,2

18,0

54,4

8,9

0,3

2

167 437

8 540,4

51,0

21,7

32,8

13,2

0,2

3

193 758

20 466,8

105,6

26,2

17,5

21,7

0,6

4

269 667

43 039,8

159,6

38,1

11,4

26,7

1,1

5

288 954

57 143,4

197,8

36,8

12,6

33,0

1,3

6

253 491

59 118,3

233,2

32,7

21,5

28,4

1,6

7

205 127

53 010,1

258,4

38,9

30,6

17,1

1,7

8

162 350

43 847,0

270,1

45,8

33,0

11,3

1,9

9

109 983

28 301,1

274,8

60,7

25,9

5,7

2,4

10

63 367

16 939,6

276,0

71,2

18,9

1,3

3,1

11

24 639

6 893,6

279,8

69,6

20,4

0,4

5,7

12

12 445

3 433,6

275,9

64,6

19,2

0,4

12,4

13+

21 274

5 810,8

273,1

58,3

8,2

-

31,8

Celkem

1 887 974

347 565,0

184,1

37,2

23,4

30,6

1,8

Tabulka 2: Průměrná roční těžba.

milion m3

1921-1930

6,1

1931-1940

6,7

1941-1944

6,6

1945-1950

5,3

1951-1960

3,8

1961-1970

3,0

1971-1980

3,1

1981-1990

3,2

1991

2,9

1992

3,3

1993

4,7

1994

4,2

1995

6,0

1996

5,5

1997

5,1

1998

4,9

Tabulka 3: Průměrné roční zalesnění.

tisíc ha

1921-1930

1,6

1934-1940

4,6

1941-1945

5,2

1946-1955

15,3

1956-1970

12,8

1971-1980

10,6

1981-1990

10,3

1991-1995

6,4

1996

8,6

1997

11,3

1998

10,9

Tabulka 4: Porovnání údajů Pobaltských států.

 

Litva

Lotyšsko

Estonsko

Celková výměra země

1000 ha

6 530

6459

4 370

Lesnatost

%

30,3

44,6

46,0

Lesní půda na 1 obyvatele

ha

0,53

1,19

1,26

Porostní půda

1000 ha

1 888

2 690

1 846

Zastoupení -

borovice

%

37,2

39,7

38,2

smrk

%

23,4

20,6

22,5

bříza

%

19,9

28,4

30,6

olše lepkavá

%

5,7

2,4

1,5

osika

%

2,8

2,5

1,6

olše šedá

%

5,9

5,3

4,5

dub

%

1,8

0,3

0,6

jasan

%

2,7

0,8

0,4

ostatní dřeviny

%

0,6

-

0,1

Lesy chráněné z hlediska

 

 

 

 

ochrany přírody

%

16,9

16,3

14

Dřevní zásoba

celkem

mil.m3

348

502

330

jehličnaté

 

211

304

212

listnaté

 

137

198

118

Průměrná dřevní zásoba

m3/ha

184

182

172

Celkový roční přírůst

 

1000 m3

11 600

16 100

9 200

 

m3/ha

6,2

6,2

5

Roční těžba dřeva na prodej

 

 

 

 

(1993-1997)

1000 m3

5 200

8 000

4 100

Zalesňování (1993-1997)

ha

10 690

8 020

4 670

Sadba nebo síje

 

7 760

6 050

4 062

Přirozená obnova

 

2 930

1 970

508

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.