Příspěvky na pořízení strojů a technologií

Jaroslav Kubišta

Použití vhodné lesnické techniky je jedním ze základních předpokladů aplikace šetrných postupů v trvale udržitelném hospodaření v lesích. Řada lesních podniků v současnosti musí řešit problémy spojené se zastaralým, technicky nevyhovujícím vybavením. Možnost získat příspěvek na pořízení nových technologií s příspěvkem z fondů EU je proto jistě vítaná.

Podpora pořízení lesnické techniky v období 2004–2006
V programovém období 2004–2006 byl dostupným zdrojem fond EAGGF (Evropský zemědělský orientační a záruční fond) prostřednictvím Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, konkrétně podopatření 1.3.2 – Investice do lesů, investiční záměr do pořízení strojů. V rámci tohoto investičního záměru bylo postupně úspěšně podáno celkem 85 žádostí (viz graf 1) v celkovém objemu požadovaného spolufinancování ve výši 166 mil. Kč (viz graf 2).

Podpora pořízení lesnické techniky v období 2007–2013
Na výše zmiňovanou podporu pořízení strojů navazuje v programovém období 2007–2013 opatření I.1.2 Investice do lesů, zejména pak podopatření I.1.2.1 Lesnická technika v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013, financovaném z fondu EAFRD (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova).  
Pro toto podopatření proběhlo v roce 2007 jedno kolo příjmu žádostí, ve kterém bylo podáno celkem 318 projektů v podopatření I.1.2.1 se žádostí o spolufinancování v celkové výši 341 mil. Kč. Administrace žádostí probíhá tak, že počet vybraných projektů bude znám až koncem března. Plánovaný předpokládaný objem finanční podpory pro celé opatření I.1.2 Investice do lesů činí zhruba 330 mil. Kč. Toto opatření zahrnuje kromě podopatření Lesnická technika ještě dvě další, v rámci kterých bylo zažádáno o 412 mil. Kč. Je tedy patrné, že ne všechny požadavky budou uspokojeny.
Pro výběr projektů jsou vedle splnění všech požadovaných podmínek klíčová tzv. preferenční kriteria. Pro podopatření Lesnická technika jsou stanovena celkem čtyři kriteria, z nichž jsou bodově podstatná zejména první dvě – velikost investice v závislosti na velikosti lesního majetku a vysloveně spekulativní požadovaná míra dotace. Při převisu poptávky po podpoře je stanovení té správné požadované míry dotace jedním z kroků jak se dostat mezi vybrané projekty. Proměnlivost výše této hodnoty v období 2004–2006 uvádí graf 3.
I pro letošní rok je plánováno kolo příjmu žádostí o podporu pro lesnickou techniku – podle současného harmonogramu by mělo být vyhlášeno v říjnu 2008. Nezbývá než popřát mnoho štěstí při přípravě projektů, výběru té správné požadované míry dotace a nakonec čerpání financí.

Zdroj dat: Státní zemědělský intervenční fond.

Autor:
Ing. Jaroslav Kubišta
ÚHÚL Brandýs nad Labem
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.