Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 3/08

Úvodník 3/2008

Vážení čtenáři,

přání dovědět se, co nás v budoucnu čeká, patří k odvěkým lidským tužbám. Proto byli vyhledávaní vykladači osudu, věštci a jasnovidci, a proto se zdá být vhodná otázka ankety Lesnické práce – jakým směrem se budou vyvíjet způsoby těžby a těžební technologie v České republice?

Editorial 3/2008

Vážení čtenáři,
vítejte u stránek březnové Lesnické práce, která jako hlavní téma přináší těžbu a těžební technologie. Odborné články i anketa zřetelně odrážejí trend zvyšování podílu těžebně dopravních strojů jako nezadržitelný pokrok a efektivní modernizaci. Bohužel názory odborníků v anketě o budoucnosti těžby dříví až příliš často spojuje povzdechnutí nad současným stavem a podmínkami spolupráce mezi Lesy ČR a lesnickými firmami.

Střednědobé tendry uzavřeny - Ministerstvo zemědělství je spokojeno

Ministr Petr Gandalovič, poslanec Daniel Petruška, náměstek Karel Trůbl a ředitel LČR Jiří Novák 26. února 2008 oznámili, že bylo uzavřeno téměř 100 % smluv na lesnické práce do roku 2010. „Novému vedení Lesů ČR se podařilo v rekordně krátkém čase stabilizovat obchod se dřívím a vůbec situaci v dřevozpracujícím průmyslu,“ říká tisková zpráva. Váhu tomuto prohlášení však mohou dodat až následující měsíce, kdy se lesnicko-dřevařský komplex naplno rozběhne podle pravidel memoranda.

Aukce nastojato - další forma prodeje dříví u Lesů ČR

Josef Svoboda, Libor Šešulka, Vít Obrdlík

Dnem 20. 2. 2008 zavedly Lesy České republiky, s. p., (dále jen LČR) další způsob prodeje dřeva formou tzv. aukce dřeva nastojato. Jedním z důvodů zavedení této formy prodeje dřeva je umožnit LČR v budoucnu pružně reagovat na případné výkyvy dodávek dřevní hmoty na trhu, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Tato forma prodeje dřeva rovněž pomůže rozšířit dosavadní nabídku veřejných obchodních kanálů ze strany LČR.

Jak se bude těžit dříví? - Anketa Lesnické práce

Těžba dříví je oborem, který se v souvislosti s technickým rozvojem poměrně rychle mění. Pokrok od dominantního využívání lidské a animální síly k motorové pile a traktorovému přibližování trval několik generací. Pokrok od traktorů k harvestorovým technologiím již kopíroval rozmach vyspělých technologií na konci minulého století a trval několik málo desetiletí. V podmínkách České republiky, které jsou v mnoha ohledech značně odlišné od okolních států (rozličnými terénními podmínkami, poměrně přísným lesním zákonem, dřevinnou skladbou našich lesů i významným podílem lesů státních atd.), nemusí vývoj v oblasti těžby dříví přesně kopírovat vývoj v zemích, které udávají tomuto oboru směr. Jak si představují budoucnost těžby dříví v České republice odborníci z několika sfér tohoto odboru, si můžete přečíst v následující anketě.

- Jakým směrem se budou vyvíjet způsoby těžby a těžební technologie v České republice?

Vztah veřejnosti k lesům a ke dřevu

Jan Řezáč

Pro efektivní vedení komunikačních kampaní je vhodné pravidelně provádět výzkumy veřejného mínění, které ukazují, jakým směrem, jakým způsobem a s jakou argumentací takovéto kampaně kvalifikovaně vést a současně poskytují jedinou možnou relevantní zpětnou vazbu, hodnocení toho, zda kampaň je vedena správně a zda dosahuje předpokládaných výsledků. Proto se Nadace dřevo pro život rozhodla realizovat ve spolupráci s rakouskou organizací proHolz projekt výzkumu veřejného mínění zaměřeného na zjištění postojů občanů ČR ke dřevu, lesnímu hospodářství a dřevozpracujícímu průmyslu. Průzkum realizovala agentura GfK Praha, s. r. o. V průběhu letošního roku bychom chtěli odborné veřejnosti předložit některé zajímavé poznatky získané z tohoto výzkumu.

Vývoj inovativních technologií v lesnickém sektoru

Radomír Klvač, Jindřich Neruda

Rozvoj mechanizace pociťují snad všechny obory lidské činnosti a nejinak je tomu i v lesnictví. Konstruktéři se snaží reagovat na potřeby zákazníků. I ve vývoji lesních strojů lze zaznamenat snahu o nahrazení lidské pracovní síly, zvýšení kvality práce stroje a snížení negativních vlivů techniky na životní prostředí. Vývoj je tak rychlý, že v článku prezentované inovativní technologie nelze nazvat novinkami na poli plně mechanizovaných technologií, ale spíše současností, a lze očekávat další rozvoj technologií zpracování a odvozu dříví.

Příspěvky na pořízení strojů a technologií

Jaroslav Kubišta

Použití vhodné lesnické techniky je jedním ze základních předpokladů aplikace šetrných postupů v trvale udržitelném hospodaření v lesích. Řada lesních podniků v současnosti musí řešit problémy spojené se zastaralým, technicky nevyhovujícím vybavením. Možnost získat příspěvek na pořízení nových technologií s příspěvkem z fondů EU je proto jistě vítaná.

Technologie sklizně rychle rostoucích dřevin

Volkhard Scholz

Správné nasazení mechanizace je důležitým předpokladem rentability produkce rychle rostoucích druhů dřevin pěstovaných na zemědělských půdách. Náklady na sklizeň (těžbu) rychle rostoucích dřevin (RRD) tvoří podle dosavadních zkušeností 30 až 60 % celkových nákladů a určují tak z velké části cenu této formy energetické dendromasy. Následuje krátký přehled současného stupně vývoje těžebních strojů pro sklizeň RRD.

Metoda LCA a energetický audit - Hodnocení těžebních technologií

Stanislav Liška, Radomír Klvač

V posledních desetiletích se podíl plně mechanizované těžby v našich lesích viditelně zvyšuje. V budoucnu lze očekávat nástup automatizace a robotizace, i když z počátku se bude týkat jen některých fází výroby. Dosažení plné robotizace potrvá patrně ještě desítky let. Každá technologie však působí na životní prostředí. Se zvyšujícím se stupněm výkonnosti strojních technologií se zprvu zvyšovaly negativní vlivy na prostředí i operátory strojů. Jedním z objektivních nástrojů hodnocení vlivu produktu či technologie na životní prostředí je LCA (Life cycle analysis), která vychází z ISO standardů 14040-2. LCA kvantifikuje veškeré vstupy i výstupy, a to především v takové formě, aby bylo možné vzájemné srovnávání technologických systémů. Velice vhodným způsobem kvantifikace je „energetická bilance“ technologie, na kterou pak navazuje kvantifikace emisních a všech dalších zatížení životního prostředí.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.