X. konference SVOL

Ctibor Záruba

Dne 9. 4. 2011 se konala v Pelhřimově již X. konference SVOL. Zúčastnilo se jí celkem 192 členů SVOL – delegátů z 9 regionálních organizací a hosté z ministerstva zemědělství a ze Svazu měst a obcí. Zástupce ministerstva životního prostředí předběžně potvrdil účast, ale bohužel se nedostavil.

Po zahájení konference předsedou SVOL Františkem Kučerou přítomné uvítal starosta města Pelhřimova Leopold Bambula, který ve svém projevu zdůraznil mnohostranný význam vlastnictví lesa pro město a jeho obyvatele a popřál úspěšný průběh jednání.

František Kučera

Následovalo hlavní vystoupení Františka Kučery věnované aktuálním problémům SVOL a hlavním úkonům pro nejbližší léta. Úvodem informoval přítomné o vývoji členské základny, který si stále udržuje pozvolný trvalý nárůst, zejména stoupá počet členů Komory soukromých lesů.

K 1. 1. 2011 měl SVOL 533 řádných členů, zastupujících cca 1 100 vlastníků, obhospodařujících více než 360 000 ha lesních pozemků, což představuje 14 % celkové výměry lesů ČR a 35 % podílu všech nestátních lesů. Připomněl rovněž mezinárodní aktivity SVOL ve Federaci evropských komunálních lesů, v poradní skupině Evropské komise Lesnictví a korek, a především úspěšné uspořádání valné hromady CEPF (Konfederace evropských vlastníků lesů) v Novém Městě n. Metují a setkání vlastníků lesů 3 zemí – Bavorska, Rakouska a ČR – v jižních Čechách v Dírné. Dále zdůraznil význam vyhlášení roku 2011 Mezinárodním rokem lesů a z toho plynoucí náš základní úkol – vysvětlovat veřejnosti zásadní význam lesa a produkce i využívání dřeva nejen pro potřeby společnosti, ale též pro všestranný prospěch životního prostředí. V této souvislosti poukázal na pokračující pokles finančních podpor, přidělovaných krajskými úřady do lesního hospodářství, a ocenil přizvání zástupců SVOL k projednávání návrhů novelizace zákona o lesích.

Mezi hlavními úkoly SVOL v nejbližší budoucnosti uvedl dokončení restitucí obecních lesních majetků, které jsou dosud v držení Ministerstva obrany, podporu restitucí církevního majetku, především formou fyzického předání lesů, rozvoj společného obchodu se dřevem a důsledné obhajování současných forem správy obecních a městských lesů proti neseriozním návrhům některých podnikatelů, využívajících zkreslené ekonomické údaje a nereálné sliby zisků městským zastupitelům.

Petr Jelínek

Tuto problematiku blíže osvětlil Petr Jelínek, který srovnáním výsledků ekonomického průzkumu SVOL s údaji Zelené zprávy MZe a vysvětlením příčin diferencí dokázal, že výsledky hospodaření městských i soukromých lesů jsou ve srovnání s LČR výrazně lepší. Hlavní příčinou těchto rozdílů není lokalita prodeje dřeva, ale nezapočítání finančních odvodů správami městských lesů svému zřizovateli – městu, které se pohybují převážně v rozpětí 1 000 až 2 000 Kč z 1 ha lesa ročně.

Poznámka:

Výsledky jsou ovlivněny nestejnou metodikou účetnictví a různou náplní činností organizací spravujících lesy, v jednotlivých letech především cenou dřeva, výší těžby a jejím složením.

Martin Flora

Po přednášce Pavla Kotaly z Ostravských městských lesů o významu lesní pedagogiky a jejím praktickém provádění na tomto lesním majetku se ujal slova Martin Flora, který vysvětlil klady rozhodnutí Ústavního soudu k stížnosti, iniciované SVOL proti ustanovení § 68 odst. 3 a 4 zákona č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny. I když Ústavní soud návrhu na zrušení uvedených ustanovení nevyhověl, ve zdůvodnění rozsudku vysvětlil, že ochrana vlastnických práv je zajištěna aplikací správního řádu a že vlastník lesa má nárok na úhradu veškeré majetkové újmy, která následkem využití § 68 vznikne. Martin Flora dále seznámil přítomné s prvními rozsudky ve věcech náhrady újmy, které vlastníkům lesa přiznávají nárok na náhradu i v případech, kdy nabyli vlastnická práva k pozemkům již za trvání omezení.

V obou případech (Okresní soud Blansko a Obvodní soud pro Prahu 3) šlo o mezitímní rozsudky, kdy soud označil základ nároku na náhradu za oprávněný, o jeho výši se však bude nadále jednat. Rozsudky dosud nejsou pravomocné a žalovaný (Agentura ochrany přírody a krajiny) má možnost se odvolat.

Jan Kalafut

Ve svém vystoupení Jan Kalafut kritizoval rozdílný přístup jednotlivých krajů k přiznávání příspěvků na hospodaření v lesích, a to nejen co do výše dotací, ale i jejich těžko zdůvodnitelných a lišících se limitů. Nejpříz-nivější situace je dosud v kraji Jihomoravském a v kraji Vysočina, k nejsilnějšímu krácení přistoupily kraje Ústecký a Středočeský. Informoval též o přípravě nového systému dotací z Fondu rozvoje venkova, který by měl přinést snížení nákladů pro žadatele a zefektivnění administrativního procesu.

Tomáš Krejzar

Z pozvaných hostů se první ujal slova ředitel odboru rozvoje lesního hospodářství MZe Tomáš Krejzar, který se soustředil na aktuální problémy v oblasti financování lesního hospodářství a lesnické politiky. Konstatoval, že po převedení finančních prostředků ze státního rozpočtu na kraje poklesl celkový objem vyplacených příspěvků o více než 50 % a předpoklady pro tento rok jsou v některých krajích ještě nepříznivější. Rovněž postavení vlastníků je v jednotlivých krajích nerovnoměrné, okruh příjemců dotací je omezován nejčastěji velikostí majetku i druhu vlastnictví, což je z pohledu hospodářské soutěže a konkurenceschopnosti nepřijatelné. Z tohoto důvodu by i ministerstvo zemědělství uvítalo sjednocení podmínek přiznávání příspěvků na jednotné celostátní úrovni a jejich opětné hrazení ze státního rozpočtu. Možnost tohoto řešení by přicházela v úvahu od roku 2013.

Dále uvedl, že Ministerstvo zemědělství hledá nový způsob vyplácení podpory na vyhotovení lesních hospodářských plánů, který by nebyl v rozporu s pravidly Evropské komise. Řešením snad bude vyplácení příspěvku za jednotné zpracování dat LHP a jejich předání orgánům státní správy lesů a datovému skladu. V závěru svého vystoupení seznámil přítomné s přípravou zásad státní lesnické politiky, která bude vycházet z rovného přístupu k vlastnictví, racionální a nebyrokratické státní správy lesů a bude dbát na vyváženost produkčních a mimoprodukčních funkcí lesů. Předkladatelem zásad lesnické politiky vládě ČR budou obě ministerstva – MZe a MŽP, termín předložení je konec tohoto roku. Předpokládá se využití závěrů projednaných klíčových akcí Národního lesnického programu II.

V závěru dopoledního bloku vystoupil místopředseda Svazu měst a obcí Josef Bezdíček, který přislíbil přizvání zástupců SVOL k jednání u kulatého stolu o přípravách Programu rozvoje venkova po roce 2013 a připomněl též zájem Svazu o urychlené dořešení restitucí církevního majetku.

Nejdůležitější úkoly SVOL

Odpolední program byl zahájen vystoupením Josefa Vovesného a Václava Tomana, kteří podali aktuální informace o společném obchodu se dřevem a plánech na jeho možné rozšíření v letošním roce. Po schválení zprávy o hospodaření SVOL v roce 2010 a návrhu rozpočtu na rok 2011, přednesené předsedou revizní komise Jiřím Žabkou, odsouhlasení několika technických úprav stanov SVOL a následné diskuzi přistoupilo plénum k projednávání návrhu usnesení z X. konference, z kterého vyjímáme nejdůležitější úkoly uložené  Republikovému výboru:

- prosazovat respektování vlastnických práv při legislativních úpravách, které se dotýkají lesního hospodářství,

- prosazovat přijetí novely zákona o přechodu některých dalších věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí,

- podporovat dořešení restituce církevního majetku a prosazovat fyzické předání lesů,

- podporovat úsilí nového ředitele NP Šumava Jana Stráského o utlumení gradace lýkožrouta smrkového v lesích NP Šumava,

- hájit zájmy nestátních vlastníků lesů v Koordinační Radě Národního lesnického programu II,

- usilovat, aby příspěvky na hospodaření v lesích byly krajům postoupeny jako účelově určené,

- organizací odborných seminářů a exkurzí zajišťovat členům SVOL informace o aktuál-ních problémech lesního hospodářství, změnách lesnické legislativy a možnostech čerpání finančních podpor z domácích zdrojů i prostředků EU,

- pokračovat v organizaci společného obchodu se dřívím a v případě zájmu členů SVOL a dostatečné nabídky rozšířit společný obchod o další odběratele a sortimenty,

- podílet se na činnosti mezinárodních organizací sdružujících vlastníky nestátních lesů, podporovat posílení vlivu a zastoupení lesnictví v orgánech EU a hájit zájmy vlastníků lesů při realizaci Nařízení evropského parlamentu a Rady o povinnostech při uvádění dřeva na trh,

- věnovat zvýšenou pozornost propagaci významu lesa a lesního hospodářství s důrazem na sociální a ekonomický přínos obec-ních a soukromých lesních majetků pro rozvoj venkova a podporovat aktivity a opatření sledující zvýšení domácí spotřeby dřeva a jeho produktů.

Autor:

Ing. Ctibor Záruba

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.