Lexikon vad dřeva - multimediální pomocník nejen pro studenty

Aleš Zeidler

Pojem kvalita dřeva velice úzce souvisí s výskytem vad, jejich druhem a rozsahem. Orientace v problematice vad je proto při obchodování se dřevem nezbytností pro obě zainteresované strany. Bez znalosti vad se nelze obejít ani při zpracování a využití dřeva. Tuto skutečnost si naše pedagogické pracoviště plně uvědomuje a problematice vad je proto ve výchově vysokoškolsky vzdělaných odborníků, jak z oblasti lesnictví, tak z oblasti dřevařství, věnována patřičná pozornost.

Za účelem zvýšení kvalifikace studentů byla na webových stránkách Fakulty lesnické a dřevařské v Praze, s podporou Fondu rozvoje vysokých škol, uvedena do provozu multimediální výuková pomůcka zabývající se problematikou vad dřeva. Vzhledem k tomu, že aplikace je volně přístupná všem zájemcům, rád bych ji odborné veřejnosti krátce představil.

Přestože je praktické výuce vad věnován značný prostor, není možné, vzhledem k rozsáhlosti problematiky a časové dotaci určené na výuku, postihnout vše do detailu. Současné trendy ve vzdělávání navíc směřují k omezování počtu kontaktních hodin a kladou důraz na samostatnou práci studentů. Nezbývá než přizvat na pomoc současné možnosti výpočetní techniky a zapojit do výuky i internet. Studentům se tak otevírá možnost studovat i nad rámec časově omezených vyučovacích hodin, mimo učebny, nejlépe z pohodlí svého domova či kolejí. V neposlední řadě je tento způsob práce s informacemi současné mladé generaci blízký.

Multimediální pomůcka

Multimediální výuková pomůcka – Lexikon vad dřeva – se především zaměřuje na problematiku vad, se kterou je lesnický a dřevařský sektor konfrontován nejčastěji. A to jsou vady, které ovlivňují zatřídění kmenů do jakostních tříd v lesním hospodářství a následně využití dřeva v dřevozpracujícím průmyslu. Cílem lexikonu je poskytnutí dostatečného množství informací o vadách širokému spektru uživatelů tak, aby měli dostatek podkladů pro kvalifikované rozhodování. Jako hlavní přínos lze chápat především to, co doposud v literatuře o vadách chybí, a obecně tištěná podoba neumožňuje. Tím je mnohem rozsáhlejší obrazový materiál, který dokáže do značné míry postihnout proměnlivost vad. Smyslem v žádném případě nebylo diskutovat nebo sjednotit terminologii, způsob měření či členění vad. V závislosti na zemi původu, předpisu nebo autorovi lze často najít ve zdrojích rozdíly.

Rozdělení vad dle normy

Jako východisko pro rozdělení vad do skupin byla v lexikonu použita norma ČSN 48 0203 – Surové dříví – kulatina – třídění vad. Základní rozdělení vad použité v lexikonu je tedy: suky, trhliny, vady tvaru kmene, nepravidelnosti struktury dřeva, napadení dřeva houbami a ostatní poškození. V kapitole „Ostatní poškození“ jsou v lexikonu na rozdíl od normy navíc uvedeny další vybrané vady. Jedná se o vady, které jsou zmiňovány v jiných předpisech nebo u jiných autorů, a je možné se s nimi u surového dříví setkat.

Popis vad

Popis jednotlivých vad je koncipován jako textová část – teorie, která uživatelům přibližuje podstatu vady, příčiny vzniku, možný způsob měření, případně i dopady na zpracování dřeva a opatření na omezení výskytu a dopadů vady. Tento text pak obsahuje odkazy na příslušné obrázky. Na rozdíl od tištěných pramenů, jako jsou například normy nebo Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví, není lexikon v podstatě limitovaný svým rozsahem. A navíc, umožňuje okamžitou aktualizaci, třeba na základě připomínek studentů nebo čtenářů Lesnické práce.

Na závěr bych chtěl všem uživatelům připomenout, že příroda pojem „vada“ nezná. Jedná se o účelový termín vytvořený člověkem, jehož smyslem je vhodným způsobem vyjádřit způsobilost či nevhodnost materiálu pro daný způsob použití, a tak mu přidělit i odpovídající cenu. Snadno tedy může nastat situace, kdy to, co je v jednom odvětví zpracování dřeva považováno za vadu, může být pro jiný účel využití vyhledávanou předností. Některé takové případy dokonce lexikon uvádí.

Uvedená multimediální výuková pomůcka je volně přístupná na webových stránkách Fakulty lesnické a dřevařské, České zemědělské univerzity v Praze, na adrese: http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/

Autor: Ing. Aleš Zeidler, Ph.D.

Katedra zpracování dřeva

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Foto: autor

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.