Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 7/11

Krutihlav obecný (Jynx torquilla)

Robert Doležal

Krutihlav je zvláštní pták. Systematicky je sice řazen k čeledi datlovitých (Picidae), ale vzhledem i způsobem života své pestré a nápadné příbuzné moc nepřipomíná. Sám je totiž dokonale nenápadný, dutinu, ve které hnízdí, si vytesat nedovede, a navíc je jako jediný z datlovitých tažný. Podčeleď krutihlavů (Jynginae) reprezentuje v celé palearktické oblasti, která zahrnuje Evropu, Afriku severně od Sahary a Asii severně od Himálají jen jediný hnízdící druh – náš krutihlav obecný, který má už jen jednoho bratrance z rodu Jynx, a tím je severoafrický krutihlav rezavokrký (J. ruficollis).

Pohár VLS 2011 - X. mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou

Pavel Češka

Pokud se po čtyřech letech dá mluvit o tradici, potom Vojenské lesy a statky ČR, s.p., pořádaly ve dnech 17.–18. června tradiční Pohár VLS 2011, opět jako mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou, tentokrát jubilejní, desáté.

Dřevorubeckého klání se zúčastnilo 36 závodníků ze čtyř evropských zemí – Česka, Slovenska, Polska a Německa. V kategorii Profesionál soupeřilo 23 soutěžících, v kategorii Junior (závodníci do 21 let) 9 soutěžících a v kategorii Začátečník (závodníci mající maximálně dvě účasti na soutěžích úrovně mistrovství republiky) 4 soutěžící.

Setkání lesníků Vysočiny

Dne 10. 6. se v Cikháji uskutečnil odborný seminář s názvem Setkání lesníků Vysočiny 2011 – Zpevňování smrčin a přeměna druhové skladby s exkurzí v oblasti Žákovy hory. Jak je již z názvu semináře patrné, nosným tématem byla přestavba smrkových monokultur.

Setkání lesníků Vysočiny má dlouholetou tradici, letos se uskutečnilo již po šestnácté. V průběhu historie setkání se pořadatelství ujalo mnoho subjektů hospodařících v lesích Vysočiny, letošní seminář byl připraven organizacemi Kinský Žďár, a.s., Žďár nad Sázavou, Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Brno, a Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Výzkumnou stanicí Opočno. Semináře se kromě praktických lesníků zúčastnili i zástupci fakult, výzkumných ústavů, vojenských lesů, taxačních kanceláří, ochrany přírody i státní správy. O zájmu o tento seminář svědčí téměř stovka přítomných.

Autosalon Brno 2011

Vladimír Simanov

Počátkem června se na brněnském výstavišti konal 10. mezinárodní veletrh osobních automobilů „Autosalon Brno Motor Show“. Na veletrhu byly zjevné zejména tři tendence: nabídka vozidel na elektřinu, rozšiřování nabídky malých automobilů a doslovná expanze vozidel 4x4.

Lexikon vad dřeva - multimediální pomocník nejen pro studenty

Aleš Zeidler

Pojem kvalita dřeva velice úzce souvisí s výskytem vad, jejich druhem a rozsahem. Orientace v problematice vad je proto při obchodování se dřevem nezbytností pro obě zainteresované strany. Bez znalosti vad se nelze obejít ani při zpracování a využití dřeva. Tuto skutečnost si naše pedagogické pracoviště plně uvědomuje a problematice vad je proto ve výchově vysokoškolsky vzdělaných odborníků, jak z oblasti lesnictví, tak z oblasti dřevařství, věnována patřičná pozornost.

Aktuálne výsledky testovania topoľov na Slovensku

Martin Bartko

Optimálne využitie produkčného potenciálu nížinných oblastí Slovenska vyžaduje zavedenie nových technológií a spôsobov pestovania rýchlorastúcich drevín. Vplyvom vodohospodárskych úprav sa stanovištné podmienky zmenili. Zhoršila sa najmä vlahová bilancia pôdy poklesom hladín podzemných vôd, ktoré v niektorých miestach poklesli aj o niekoľko metrov. Lesné hospodárstvo musí na túto situáciu reagovať a to vyselektovaním klonov rýchlorastúcich drevín, ktoré majú vyššiu tolerančnú schopnosť na sucho pri súčasnom zvyšovaní drevnej produkcie a odolnosti voči škodlivým činiteľom.

Analýza škodlivých biotických a abiotických činitelů - Dle souborů lesních typů

Jaroslava Waisová

Lesy pokrývají více než jednu třetinu evropského zemského povrchu, jsou jedním z největších přírodních bohatství, základní složkou přírodního prostředí, zdrojem dřeva a plní mnohé nezastupitelné mimoprodukční funkce. Bohužel zdravotní stav lesů se neustále zhoršuje a mezi příčiny poškození a hynutí dřevin je třeba primárně řadit vlivy klimatu. Lesy jsou na změny klimatu zvláště citlivé, protože vzhledem k dlouhé životnosti nemají možnost rychlé adaptace na změny v oblasti životního prostředí. Adaptační opatření pro lesní hospodářství musí být proto plánovaná v dostatečném předstihu.

Nová technologie v ochraně lesa proti lýkožroutu smrkovému

Marie Geráková

Doposud byly v ochraně lesa proti lýkožroutu smrkovému pro monitoring a dočišťování ohnisek žíru využívány feromonové lapače, lapáky a otrávené lapáky. Brzy nás však čeká další možnost, jak účinně bojovat s tímto významným škůdcem smrkových porostů.

Jedná se o insekticidní síť WoodNet, která byla během loňského roku testována v České republice, Německu a Rakousku a nyní probíhá registrační proces, po němž by mohla být v dohledné době využitelná v lesním provozu (podle tiskové zprávy společnosti BASF již na konci roku 2011).

Přechod k nepasečnému hospodaření a společenské funkce lesů

Jan Kozel

PRO SILVA BOHEMICA, pobočka České lesnické společnosti, uspořádala ve dnech 5.–6. 5. 2011 ve spolupráci s Lesy města Brna, a.s., seminář „Jak naplnit zvýšené požadavky na společenské funkce lesů při přechodu k nepasečnému hospodaření?“. Sílící společenská poptávka po stabilitě, trvale udržitelném využívání a ochraně lesů se významně odráží v požadavcích na jejich celospolečenské funkce.

Ve středoevropském prostoru veřejnost preferuje především funkce rekreační, kulturní a zdravotní, což je hmatatelné zvláště tam, kde lesy tvoří přirozené zázemí velkých měst a aglomerací. Bohaté zkušenosti s těmito specifiky mají lesníci spravující brněnské městské lesy, kde se konala exkurze s ukázkami přechodu k nepasečnému hospodaření.

Seminář zahájilo vystoupení náměstka ministra zemědělství ČR Jiřího Nováka, který představil Koncepci MZe k hospodář-ské politice státního podniku Lesy České republiky od roku 2012, tzv. „Dřevěnou knihu“, a informoval účastníky semináře o aktuálních legislativních otázkách týkajících se lesnictví.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.