Dotace na péči o lesní porosty založené na zemědělské půdě

Rozhovor s Vítězslavem Vopavou, ředitelem odboru přímých plateb a environmentálních podpor

V červencovém čísle jsme se věnovali dotacím na založení lesního porostu na zemědělské půdě. Po založení porostu má úspěšný žadatel možnost zažádat o dotaci na péči o lesní porost, která se poskytuje po dobu 5 kalendářních let od roku zalesnění. Na podmínky přidělení dotace jsme se zeptali Vítězslava Vopavy, ředitele odboru přímých plateb a environmentálních podpor Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

- Jaká je výše dotace na péči o lesní porost na rok 2011?

Výše dotace na péči o lesní porost je 437 EUR/ha. Stejně jako u dotace na založení lesního porostu obdrží žadatel platbu v koru-nách, a to podle kurzu uveřejněného v 1. vydání Úředního věstníku EU kalendářního roku, za který se platba poskytuje, uvedeného k datu, které je nejblíže k začátku tohoto kalendářního roku. Pro rok 2011 je směnný kurz stanoven na 25,088 CZK/EUR.

- Jaké jsou podmínky získání této dotace?

Dotace na péči o lesní porost se poskytuje nejvýše na výměru, na kterou byla žadateli poskytnuta dotace na založení lesního porostu. Podmínkou je, že pozemek není na území hlavního města Prahy a žadatel není vyjmenován v nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. žadatel není státní podnik, obec, sdružení obcí, kraj, sdružení krajů, sdružení obcí a krajů, stát a jimi zřízená příspěvková organizace, organizační složka a veřejná výzkumná instituce. Dotace na péči o lesní porost se také neposkytne právnické osobě, v níž mají osoby uvedené výše alespoň 50% majetkovou účast. Žadatel musí zajistit, že v období od 15. května kalendářního roku následujícího po roce zalesnění do konce pátého roku po roce zalesnění porost vykazuje znaky péče a ochrany směřující k jeho zajištění, tedy stav, kdy stromky nejsou výrazně poškozeny, vykazují trvalý výškový růst, jsou jednotlivě nebo skupinově rovnoměrně rozmístěny po ploše a počet životaschopných jedinců neklesne v období od 15. května kalendářního roku následujícího po roce zalesnění do konce pátého roku po roce zalesnění pod 80 % minimálního počtu stanoveného vyhláškou č. 139/2004 Sb., v platném znění.

- Jaké jsou sankce v případě, kdy dojde k poklesu pod minimální počet životaschopných jedinců daných vyhláškou?

V případě, že SZIF zjistí, že u jednotlivých dřevin počet životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše klesl na půdním bloku evidovaném v LPIS pod 80 % do 70 %, dotaci na péči o lesní porost sníží o 10 %, pod 70 % do 60 %, dotaci na péči o lesní porost sníží o 20 %, pod 60 % – dotaci na péči o lesní porost neposkytne.

- Jaký je postup při vlastním podání žádosti (do jakého termínu od poskytnutí dotace na zalesnění musí žadatel podat žádost, náležitosti žádosti o dotaci, kde je možné žádost podat apod.)?

Žadatel podává žádost formou formuláře o dotaci na péči a náhradu za každý kalendářní rok k datu 15. května po dobu 5 let následujících po roce zalesnění, a to i v případě, že žadatel ještě nedisponuje z různých důvodů pravomocným rozhodnutím o dotaci na zalesnění. V rámci žádosti žadatel především identifikuje zalesněný půdní blok evidovaný v LPIS, zemědělskou kulturu před zalesněním a výměru, na kterou byla žadateli poskytnuta dotace na zalesnění. Žádosti je možné podat na příslušnou Agenturu pro zemědělství a venkov osobně nebo poštou a také prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky. Administrace žádosti o dotaci na péči o lesní porost ze strany žadatele je velmi nenáročná. Žadatel může být ubezpečen, že i v případě, že SZIF zjistí formální nesrovnalost v podané žádosti o dotaci, bude žadateli poskytnuta dostatečná časová lhůta, aby tuto chybu v žádosti napravil.

- Provádí SZIF kontrolu dodržení podmínek udělení dotace na konci pětiletého období, nebo jsou běžné i kontroly v průběhu tohoto období?

Administrativní kontroly se provádějí u všech žádostí o dotaci na péči o lesní porost. Fyzické kontroly na místě probíhají každoročně na určitém počtu žádostí. Kontroluje se aktuální stav lesního porostu, a zdali odpovídá minimálním podmínkám udělení dotace. Doporučil bych žadatelům o dotaci, aby v případech, kdy neplní minimální počty životaschopných jedinců na ploše a tento stav byl způsoben biotickým a abiotickým činitelem, aby tuto skutečnost nahlásili SZIF v rámci tzv. „ohlášení vyšší moci“ v nejkratším možném termínu. Pokud bude tzv. „ohlášení vyšší moci“ SZIF uznáno, neuplatní se vůči žadateli žádné sankce.

Děkuji za odpovědi (18. 7. 2011)

Petra Kulhanová

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.