Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 8/11

Mezinárodní rok lesů v Německu

Dirk Schmechel

Mezinárodní rok lesů je do jisté míry výzvou pro všechny, kteří mají odpovědnost za lesy a lesnictví. Ze studie EU „Veřejné vnímání lesa a lesnictví“ (viz LP 8/2010) vyplývá, že na rozdíl od velmi pozitivního vnímání lesa a dřeva jako suroviny, je na kácení lesů často nahlíženo velmi kriticky. Práce s veřejností v oblasti lesnictví, co se Evropy týká, ukazuje, že ne vždy je jasné co a jakým způsobem komunikovat, co rozumí lesník pod pojmem obhospodařování lesa, nebo co vše zahrnuje udržitelnost v lesnictví.

Žluna šedá (Picus canus)

Robert Doležal

Představme si předjaří. Jsme v dubovém lese začátkem března. Větve jsou ještě bez listí, ale slunce svítí a obloha je modrá. Někde nablízku se ozve podivné zadrnčení, kterému vzápětí odpovídá rychlé zabubnování. Právě takto se domlouvají datlovití (Picidae) – označují svoje teritorium a dávají najevo samicím, že jsou „k mání“. Tento primitivní způsob komunikace u nás využívají datli, strakapoudi a žluny.

Tlučou zobáky do suchých větví a jiných rezonujících předmětů. Mohou to být dřevěné sloupy, ale i plechové části střech. Bubnují vytrvale a urputně o sobě dávají vědět. Myslíte, že je z těch otřesů bolí hlava …? Ani náhodou.

Táboření v lese zakázáno, bivakování dovoleno

Jan Pejcha

Verdikt soudu konečně a jednoznačně upřesnil pojem táboření v lese, běžně používaný v platné legislativě, která se týká užívání lesů, krajiny a území se zvláštní ochranou přírody. Konkrétně se toto týká zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky a příp. dalších, které s danou problematikou souvisejí. Uvedené informace mohou být velmi zajímavé pro lesní stráž, stráž přírody a vlastníky lesa, neboť přicházejí v terénu – krajině a lese do styku s veřejností. Na základě nového výkladu zákonných pojmů je nutné respektovat právo pobytu a chování ve volné přírodě právě u těch návštěvníků, kteří zde mají v úmyslu volně přenocovat pod širákem, tzn. bivakovat. Podívejme se nyní na problematiku podrobněji v jednotlivých, konkrétních případech.

K efektivitě obhospodařování lesů malých výměr

Jan Jiráček

V ČR existuje cca 23 % lesních pozemků, které patří soukromým vlastníkům lesů malých výměr. Většinou se jedná o lesy na úzkých pozemkových parcelách pozdně středověkého charakteru, jejichž šířka většinou nepřekračuje hranici 20–25 m. Průměrná výměra se pohybuje v rozmezí 1–2 ha. Existují však soukromé lesní celky s parcelami ještě mnohem užšími (o šířce kolem 8–10 m). Jednou z cest ke zvyšování efektivity jejich obhospodařování je sdružování vlastníků lesů.

Dotace na péči o lesní porosty založené na zemědělské půdě

Rozhovor s Vítězslavem Vopavou, ředitelem odboru přímých plateb a environmentálních podpor

V červencovém čísle jsme se věnovali dotacím na založení lesního porostu na zemědělské půdě. Po založení porostu má úspěšný žadatel možnost zažádat o dotaci na péči o lesní porost, která se poskytuje po dobu 5 kalendářních let od roku zalesnění. Na podmínky přidělení dotace jsme se zeptali Vítězslava Vopavy, ředitele odboru přímých plateb a environmentálních podpor Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

Mezinárodní workshop o využití dálkového průzkumu Země v lesnictví

Filip Hájek

Ve dnech 2. a 3. června 2011 proběhl v prostorách Národní technické knihovny v Praze mezinárodní workshop zájmové skupiny EARSeL zaměřené na lesnictví. Akce byla uspřádána v rámci každoročního sympozia Evropské asociace pracovišť dálkového průzkumu Země (EARSeL). Workshopu se zúčastnilo 70 odborníků z 24 zemí.

Konverzní faktory pro výrobky ze dřeva - Frézované a štípané výrobky

Jaromír Vašíček, Michal Synek

Do této kategorie výrobků byly zahrnuty: sudové dužiny, užitkové sloupy, tyče, piloty, výřezy pro stavbu domů (zpracovaná kulatina pro srubové stavby) a šindele. Šindele mohou být vyráběny buď štípáním (shakes) nebo řezáním (shingles). Stejně tak sudové dužiny jsou vyráběny buď štípáním anebo řezáním v závislosti na druhu dřeviny.

Protože se jedná o okrajové výrobky z pohledu objemu výroby, jsou informace o nich velmi omezené. Pokud nebyla dodána národní data, což byl případ šindelů, pak se převzala data z dřívějších publikací.

Role Státní rostlinolékařské správy v ochraně lesa

Richard Ščerba, Petr Kapitola

Seznam orgánů státní správy, které mají v kompetenci dozor nad lesy, je široký. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon) deklaruje obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady, ministerstvo zemědělství, ministerstvo životního prostředí, dále ministerstvo obrany, Vojenský lesní úřad, správy národních parků a chráněných krajinných oblastí aj. Speciálním je zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů; podle tohoto zákona ČIŽP sice není orgánem státní správy lesů, ale dozírá nad dodržováním ustanovení právních předpisů a rozhodnutí týkajících se funkcí lesa jako složky životního prostředí. Dalším dozorovým orgánem, jehož působnost zahrnuje lesy, je Státní rostlinolékařské správa; její úkoly a činnosti v ochraně lesa jsou předmětem tohoto článku.

Ohrožení lesů v Polsku v roce 2010 a prognóza pro rok 2011

Wojciech Grodzki

Hlavním činitelem, který určuje typ ohrožení lesů v Polsku, je druhová skladba porostů a jejich umělý původ. Dominuje v nich borovice lesní Pinus sylvestris, jejíž zastoupení (společně s modřínem Larix spp.) je větší než 67 %. Z toho vyplývá malá odolnost lesních porostů ke škodám způsobeným hmyzem a infekčními chorobami. Výskyt listožravého hmyzu v borových monokulturách je stálým jevem a druhové spektrum škůdců v daném roce je výsledkem jejich biologie a s ní svázaným cyklickým kolísáním početnosti populací.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.