Role Státní rostlinolékařské správy v ochraně lesa

Richard Ščerba, Petr Kapitola

Seznam orgánů státní správy, které mají v kompetenci dozor nad lesy, je široký. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon) deklaruje obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady, ministerstvo zemědělství, ministerstvo životního prostředí, dále ministerstvo obrany, Vojenský lesní úřad, správy národních parků a chráněných krajinných oblastí aj. Speciálním je zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů; podle tohoto zákona ČIŽP sice není orgánem státní správy lesů, ale dozírá nad dodržováním ustanovení právních předpisů a rozhodnutí týkajících se funkcí lesa jako složky životního prostředí. Dalším dozorovým orgánem, jehož působnost zahrnuje lesy, je Státní rostlinolékařské správa; její úkoly a činnosti v ochraně lesa jsou předmětem tohoto článku.

Státní rostlinolékařská správa (SRS) je spolu s ministerstvem zemědělství orgánem státní správy ve věcech rostlinolékařské péče v ČR. Její činnost je vymezena zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rostlinolékařský zákon“). Působnost SRS v ochraně lesa spočívá zejména v tom, že:

- provádí úřední ochranu proti zavlékání a šíření karanténních (regulovaných) škodlivých organizmů (dále jen „ŠO“),

- povoluje přípravky na ochranu rostlin, včetně přípravků používaných k ochraně lesních dřevin, školek či porostů, a vykonává dozor nad jejich používáním (seznam přípravků na ochranu rostlin naleznete na webových stránkách SRS http://eagri.cz/public/web/srs/portal/ nebo ve Věstníku SRS – Seznam registrovaných přípravků na ochranu rostlin).

SRS také působí jako národní referenční laboratoř pro diagnostiku ŠO rostlin včetně lesních dřevin.

Povinnosti vyplývající z rostlinolékařského zákona a evropského práva

Pro výkon rostlinolékařské péče v ČR je nezbytné se orientovat jednak ve směrnici Rady 2000/29/ES, která stanovuje opatření proti zavlékání a rozšiřování ŠO na území EU, jednak v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh. Směrnice Rady 2000/29/ES je plně transponována do rostlinolékařského zákona a jeho prováděcích předpisů včetně vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opat-řeních proti zavlékání a rozšiřování ŠO rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhlášky“). Jmenované i další související právní předpisy jsou dostupné na výše citovaných webových stránkách SRS v nabídce Legislativa.

Přílohy 1 a 2 vyhlášky mimo jiné obsahují seznamy karanténních (regulovaných) ŠO, které je zakázáno zavlékat a rozšiřovat; tyto seznamy jsou shodné s přílohami 1 a 2 směrnice Rady. Z vyjmenovaných ŠO patří přes 40 taxonů (druhů, rodů aj.) k organismům, které se vyskytují nebo se také mohou vyskytovat na lesních dřevinách.

V souladu s § 10 rostlinolékařského zákona provádí SRS na území ČR úřední sledování případného výskytu karanténních ŠO. V pří-padě lesních dřevin a jejich produktů toto sledování zahrnuje:

- Detekční průzkum (včetně vymezovacího průzkumu) cíleně zaměřený na zjišťování přítomnosti jednotlivých organizmů na hostitelských dřevinách. Detekční průzkum zaměřený na konkrétní ŠO vykonává SRS pro ty organismy, které představují pro území ČR zvýšené aktuální riziko, nebo povinnost jej provádět vyplývá z požadavků stanovených v před-pisech EU a ČR. (Pozn.: Detekčním průzkumem se rozumí průzkum prováděný ke zjištění, zda se ŠO v určitém území vyskytují. Průzkumem vymezovacím je průzkum prováděný k vymezení hranic území, které je považováno za zamořené škodlivým organismem nebo za prosté škodlivého organismu.)

- Dovozní kontrolu dřevin a jejich produktů, zejména sadebního materiálu, osiva, nezpracovaného i zpracovaného dřeva (včetně dřevěného obalového materiálu), kůry.

- Soustavnou rostlinolékařskou kontrolu zdravotního stavu sadebního materiálu.

- Rostlinolékařský dozor nad dřevinami a jejich produkty (včetně dřevěného obalového materiálu) v obchodní síti.

Protože k hostitelským dřevinám řady ŠO patří vedle druhů lesních dřevin i druhy okrasné, a navíc lesní dřeviny jsou běžně pěstovány mimo les, probíhá průzkum těchto organismů i ve veřejné zeleni (parky, stromořadí, hřbitovy aj.) a ve školkách okrasných dřevin. Činnost SRS v této oblasti rovněž vyplývá ze zákona a navazuje na činnost v oblasti lesů.

Při zjištění výskytu karanténního ŠO nařizuje SRS podle § 11 zákona pro konkrétní případy mimořádná rostlinolékařská opatření, jejichž cílem je eradikovat výskyt ŠO nebo jinak zabránit jeho šíření.

Povinnosti vyplývající z rozhodnutí Evropské komise

Kromě směrnice Rady 2000/29/ES, která je základním fytosanitárním předpisem EU, jsou pro všechny členské státy EU závazná i prozatímní mimořádná opatření, která v případě potřeby přijímá Evropská komise a vydává je formou „rozhodnutí Komise“. V ČR se v návaznosti na tato unijní opatření vyhlašuje „nařízení Státní rostlinolékařské správy (SRS)“, dříve „rozhodnutí SRS“ (tyto předpisy SRS jsou zveřejněny na webu SRS v nabídce:  Vnitřní trh EU a fytosanitární informace > Fytosanitární opatření). V současnosti je rozhodnutím Komise regulováno pět ŠO, mezi jejichž hostitele patří lesní dřeviny: tesařík Anoplophora chinensis, háďátko borovicové Bursaphelenchus xylophilus, žlabatka Dryocosmus kuriphilus, houba Gibberella circinata a patogen Phytophthora ramorum.

Neregulované škodlivé organismy

V souladu s rostlinolékařským zákonem sleduje SRS při svých činnostech také případný výskyt organismů ve vyhlášce neuvedených, které na území ČR dosud nebyly zjištěny nebo se vyskytují jen omezeně, a které představují riziko pro zdravotní stav rostlin. Při zjištění výskytu neregulovaného ŠO, který je potvrzen jako nový pro území ČR, zpracuje SRS pro něj předběžnou analýzu rizika. Podle závěrů analýzy rizika SRS buď přijme, nebo nepřijme mimořádná opatření a oznámí údaje o takovém výskytu i případných opatřeních Evropské komisi a ostatním členským státům EU.

Spolupráce SRS doma a v zahraničí

SRS poskytuje tuzemským institucím a dalším subjektům odborné informace a posudky, publikuje články v odborném tisku a zajišťuje odborná školení a přednášky týkající se zejména regulovaných ŠO lesních dřevin; každoroční školení SRS zajišťuje např. pro Sdružení lesních školkařů ČR a pro odbornou lesnickou veřejnost na seminářích Lesní ochranné služby VÚLHM, v.v.i. Při zajišťování diagnostiky ŠO lesních dřevin SRS spolupracuje s výzkumnými pracovišti (zejména s Ústavem ochrany lesů a myslivosti Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně), při provádění detekčního průzkumu probíhá spolupráce s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem.

SRS má v kompetenci agendu týkající se řešení fytosanitárních opatření v lesnictví na mezinárodní úrovni. Účastí v pracovních orgánech EU se ČR prostřednictvím SRS podílí zejména na přípravě fytosanitárních předpisů. SRS je v oblasti ochrany lesa rovněž aktivně zapojena do činnosti Evropské a středomořské organizace pro ochranu rostlin (European and Mediterranean Plant Protection Organization – EPPO), zejména v rámci expertní pracovní skupiny EPPO pro karanténní ŠO v lesnictví; jde hlavně o spolupráci při monitorování fytosanitárních rizik v lesnictví, přípravě analýz rizik ŠO a zpracovávání fytosanitárních standardů. Řada aktivit vychází ze statutu SRS jako státní organizace ochrany rostlin podle Mezi-národní úmluvy o ochraně rostlin (International Plant Protection Convention – IPPC), uzavřené v rámci Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (OSN – FAO).

Fytosanitární standardy v lesnictví

V rámci IPPC se vydávají mezinárodní standardy pro fytosanitární opatření, které obsahují podrobná pravidla a postupy fytosanitárních činností. Z pohledu využití standardů v ochraně lesa je důležitým počinem vydání publikace „Průvodce k využití fytosanitárních standardů v lesnictví“ (Guide to implementation of phytosanitary standards in forestry), kterou vydalo FAO v roce 2011. Anglické znění publikace je dostupné na webové stránce: http://www.fao.org/docrep/013/i2080e/i2080e00.htm.

Zdroje informací

Podrobnosti o regulovaných i neregulovaných ŠO sledovaných SRS lze nalézt především v informačních letácích SRS (web SRS > Dokumenty a publikace > Informační letáky), dále také v seriálu článků publikovaných v časopise Lesnická práce (ročník 2008, č. 1–12, rubrika SRS „Invazní škůdci v Evropě“) nebo ve sbornících z každoročně pořádaných seminářů (Lesní ochranná služba VÚLHM, v.v.i., Sdružení lesních školkařů ČR).

Na stránkách časopisu Lesnická práce budou v návaznosti na tento úvodní text průběžně zveřejňovány další příspěvky s fytosanitární tématikou, zaměřené zejména na jednotlivé ŠO, jejich aktuální rizika a způsoby úřední ochrany proti nim.

Autoři:

Ing. Richard Ščerba, Ing. Petr Kapitola

Státní rostlinolékařská správa

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.