Oborní chovy v Pardubickém kraji (I.)

Ing. Dalibor Pačes

V přehledu obor v jednotlivých krajích ČR pokračujeme krajem Pardubickým. Je to kraj s poměrně početným zastoupením oborních chovů, v současnosti jich existuje celkem 16. Polovina z nich má však výměru do 50 ha. Vzhledem k celkovému počtu obor Pardubického kraje si v tomto čísle časopisu představíme devět obor z okresu Pardubice. V příštím čísle budeme věnovat pozornost oborám zbývajícím (čtyři z okresu Chrudim, dvě z okresu Svitavy a jedna z okresu Ústí nad Orlicí).

Svárava
Největší obora okresu Pardubice (nikoli však Pardubického kraje) nese název Chrčická stráň Svárava a leží poblíž obce Labské Chrčice severně od Chvaletic. Byla schválena v r. 1993 pro chov daňků a muflonů a má výměru 67 ha. Jejím dosavadním držitelem i uživatelem je společnost Cogito, s. r. o. Ta kromě obory vlastní dvůr se zámkem Svárava, postavený na labskochrčickém katastru r. 1899, a též další polní a lesní majetky bývalého velkostatku. Kristina Lysíková, jednatelka společnosti Svárava, s. r. o., která obhospodařuje zmíněné majetky, sdělila redakci, že veškeré písemné materiály o oboře jsou mimo republiku. Holandští majitelé jednají o jejich předání novému uživateli obory. Z tohoto důvodu se nepodařilo získat další údaje a oboru představit podrobněji.

Staré Čívice

Daňčí obora Staré Čívice byla postupně obnovována od r. 1992 na základech obory z 20. let minulého století, která zanikla po druhé světové válce. Tehdy se v ní choval muflon. Dnešní oboru najdeme v rovinatém terénu na západním okraji Pardubic nedaleko hlavního silničního tahu na Přelouč.
Většinu z celkové plochy 50 ha zaujímají lesní pozemky (44,5 ha), na nichž převládají listnáče (78 %) zastoupené dubem, olší, lípou a topolem nad jehličnany (smrk, borovice). Obora má velmi dobrou přirozenou úživnost.
Držitel a současně uživatel obory Jiří Horák do ní vypustil prvního daňka a dvě daněly, pocházející z obory Březka, v r. 1998. V dalších letech přivezl na osvěžení krve zvěř ze Sedmihorek, Dětřichova a Úherčic. Pro oboru je stanovený normovaný stav 60 kusů daňčí zvěře. Dosud nejsilnější daněk byl uloven v r. 2005, trofej má hodnotu 172,91 b. CIC.

Kolesa

Obora Kolesa je jedinou oborou Pardubického okresu, která se kromě daňčí zvěře může pochlubit i chovem jelena lesního. Držitelem obory je Honební společenstvo Kolesa, uživatelem Myslivecké sdružení Vasury Kolesa.
Obora se rozkládá na území mezi povodím Labe a Cidliny na sever od Kladrub nad Labem. Byla založena v r. 1996 a její výměru 42,5 ha tvoří převážně zemědělská půda (38 ha). Zbytek připadá na lesní půdu (4 ha) a vodní plochy (0,5 ha). Terén v oboře je rovinatý, kulturní pastviny střídají remízky zalesněné borovicí a smrkem s příměsí dubu.
Hlavní zvěří v oboře je daněk evropský (normovaný stav 42 ks). Zvěř je maďarského původu a byla přivezena z bývalého Zemědělského družstva Podhorky (okr. Svitavy). Výborný původ zvěře spolu s dobrou úživností pastvin a kvalitním celoročním krmením již přinesl řadu nadprůměrných trofejí. Jen „zlatých“ je dosud více než 16. Rekordem obory je trofej daňka, uloveného v r. 2003: 218,90 b. CIC.
Základ chovu jelení zvěře položili jelen a laň „západního typu“ (původ není znám) a jelen se čtyřmi laněmi „východního typu“, pocházející z Hluboké u Borovan. Normovaný stav je 18 kusů. O kvalitě jeleních trofejí lze říci to, co o daňčích trofejích. Obora eviduje čtyři trofeje nad 210 b. CIC, z nichž nejsilnější z r. 2001 bylo naměřeno 229,34 b. CIC.
Uživatel v posledních letech pozoruje, že se obora stává pravidelným místem výskytu drobného ptactva – špačků, čejek, strnadovitých, holubů hřivnáčů aj. – při jarním tahu.

Požáry

V katastrálním území obce Bělečko asi kilometr na východ od obce leží v nadmořské výšce kolem 280 m daňčí obora Požáry. Chov daňků zavedly v tamní oblasti Východočeské státní lesy Hradec Králové, s. p., Lesní závod Vysoké Chvojno.
Již v r. 1961 byla na místě dnešní obory postavena malá aklimatizační obůrka nezjištěné výměry, do níž byli vysazeni dva daňci a tři daněly z obory Kněžičky. Po vypuštění z obůrky zvěř v okolních honitbách zdomácněla. V rámci akce „osvěžení krve“ daňčí zvěře ve volnosti byla v r. 1987 na stejném místě postavena aklimatizační obůrka o výměře dnešní obory (28,2 ha), do níž byla přivezena zvěř z obory Březka. Po transformaci lesního hospodářství se obůrka stala majetkem Lesů České republiky, s. p., a výkon práva myslivosti v ní vykonávala Lesní akciová společnost Hradec Králové. V té době již nebyla zvěř vypouštěna do volnosti a zřejmě pod tlakem blížící se restituce docházelo k jejímu intenzivnímu lovu v obůrce.
V r. 1996 převzal obůrku správce restituovaných obecních a městských lesních majetků Lesní družstvo Vysoké Chvojno. Tehdy v ní byl pouze jeden přestárlý daněk a několik mladých daňků I. věkové třídy. Nezbývalo než nakoupit zejména holou zvěř. Do Požárů putovala z obory Podčejk a z oborního chovu ZD Sedmihorky, později i z obory Rozsochatec. Kvůli osvěžení krve se jednou za dva roky koupí z posledně zmíněné obory dvě až tři daňčata samčího pohlaví. Původní aklimatizační obůrka byla v r. 2003 uznána jako obora.
Z celkové výměry obory 28,2 ha připadá 24,7 ha na lesní pozemky a 2,9 ha na zemědělskou půdu, zbytek tvoří ostatní pozemky a vodní plocha. Lesní porosty jsou převážně jehličnaté (borovice 70 %, smrk 30 %), listnáče zastupuje dub, olše a bříza. Zvěř se pase na udržovaných loukách podél Černého potoka a má k dispozici též obhospodařovaná zvěřní políčka.
Normovaný stav je 30 kusů. V oboře najdeme zvěř standardního zbarvení, mimo oboru se často vyskytují tmavě zbarvení jedinci. Kvalita populace daňčí zvěře v oboře i ve volnosti dává předpoklad produkci medailových trofejí. Ve volných honitbách se však dlouhodobě nedaří udržet žádoucí poměr pohlaví a věkovou strukturu daňků, a to zejména díky „tlaku“ sousedních polních honiteb. Nejsilnější trofej obory pochází z daňka uloveného v r. 2005: 191,59 b. CIC.

Morašice

Domovem černé zvěře se stala obora Morašice, rozkládající se v těsné blízkosti stejnojmenné obce jihozápadně od Přelouče. Držitelem obory je město Kutná Hora, hospodaření v ní zajišťuje společnost Městské lesy a rybníky Kutná Hora.
Obora má výměru 21 ha výhradně lesní půdy, přičemž 0,6 ha plochy zabírají dva rybníčky. Smíšené lesní porosty v mírně zvlněném terénu tvoří borovice (40 %), dub (35 %), smrk (12 %) a další dřeviny.
Morašická obora byla založena teprve nedávno – v r. 2002. Normovaný stav divočáků je 20 kusů. První zvěř byla dovezena z obory Sedlice. Z data založení obory vyplývá, že převážná část zvěře je v mladších kategoriích, a proto nemohlo být dosud dosaženo význačnějších trofejí.

Jaroslav
Obora Jaroslav je jednou ze tří malých obor s chovem daňků a muflonů v pardubickém okrese. Leží v katastru obce Týnišťko přibližně kilometr na východ od obce Jaroslav. Držitelem i uživatelem obory je MS Jaroslav.
Na místě dnešní obory o výměře 8,5 ha, schválené v r. 1998, stála před více než 15 lety menší aklimatizační obůrka. Výměru současné obory tvoří 1,7 ha lesa, zbytek připadá na louky a ostatní plochy.
Chovaná daňčí zvěř pochází z chovu ZD Měřín u Jihlavy, mufloni z honitby trutnovského MS Pilníkov. Trofeje daňků a muflonů jsou průměrné kvality, dosud nejsilnější dosáhly bronzových medailí.

Bělečko
Držitelem i uživatelem další malé obory s daňky a muflony je Ivan Žďárek.
Obora Bělečko byla schválena v r. 1992, leží v členitém terénu na severovýchod od obce Býšť a má výměru 8 ha (6,5 ha zemědělská půda, 1,3 ha les, 0,2 ha ostatní plocha).
Normovaný stav je pět kusů daňčí zvěře a tři mufloni. V oboře byl v loňském roce uloven muflon, jehož trofeji bylo naměřeno 211,50 b. CIC.

Borek

Poslední z malých obor zaměřená na chov daňčí a mufloní zvěře nese název obce Borek u Bukoviny nad Labem, v jejímž katastru se rozkládá. Držitelem a uživatelem je Zdeněk Rejnek.
Obora má výměru 3,5 ha (2,8 ha pastvina, 0,7 ha les) a byla schválena v r. 1993. Normovaný stav představují tři kusy daňčí zvěře a tři mufloni. Zdeněk Rejnek zpestřuje oborní chov odchovem krocana divokého a uvažuje o rozšíření výměry obory.

Jezbořice
Na závěr se zmíníme o oboře, jejíž výměra 1 ha ji řadí na pozici jednoznačně nejmenší obory pardubického okresu i kraje. Obora Jezbořice leží v katastru stejnojmenné obce na severovýchod od Heřmanova Městce, byla schválena v r. 2000 a Jiří Hyhlík, držitel i uživatel v jedné osobě, v ní chová daňčí zvěř.
Dokončení článku o oborách v Pardubickém kraji v příštím čísle.


LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku